Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 62

Proposition 1892:62

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 62.

1

N:o Ö2.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring
af jord: från det Ottenby kungsladugård underlydande
hemmanet Prestorp n:o 2; gifven Stockholms slott
den 1 april 1892.

Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för
denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

att från det under oOttenby kungsladugård lydande hemmanet 1/s
mantal Prestorp n:o 2 i As socken af Kalmar län må till utvidgning af
församlingens kyrkogård för alltid upplåtas ett å en af kommissionslandtmätaren
6. R. S. Engström år 1890 upprättad karta aftåttadt jordområde
om 20 ar, mot vilkor att församlingen såsom köpeskilling erlägger ett kontant
belopp, motsvarande tjugu gånger värdet af föreslagen årlig afgäld,
femtiofyra liter spanmål, hälften råg och hälften korn, beräknad efter 1891
års medelmarkegångspris för Kalmar län,

samt att nämnda köpeskilling må få användas på enahanda sätt, som
är bestämdt i fråga om köpeskillingarna för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

De till ärendet hörande handlingar skola, Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

G. F. Gilljam.

Bih. till Riksd. Prot. 1892. 1 Sami. 1 Afd. 36 Höft. (N:is 6264.)

1

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 62.

Ang. jordafsönaring

från det
Ottenby
kungsladugård
underlydande

hemmanet
Prestorp
n:o 2.

Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 1
april 1892.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,

Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Äkerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilltam.

8:o.

Departementschefen, statsrådet Gilljam anförde härefter:

»Till Eders Kongl. Maj-.ts nådiga pröfning har domkapitlet i Kalmar
insändt och förordat en af utnämnde kyrkoherden i As församling af Kalmar
län J. P. Gertzén, å nämnda församlings vägnar, hos Eders Kongl. Maj:t
gjord underdånig ansökning, att för utvidgning af församlingen skyrkogård
måtte från Ottenby kungsladugård få afgiftsfritt för alltid afsöndras ett af
kommissionslandtmätaren G. R. S. Engström år 1890 uppmätt och å karta
affattadt jordområde om 20 ar.

3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 62.

Efter nådig remiss har kampaar kollegium i ärendet infordrat underdåniga
yttranden ej mindre från As församling, som å kyrkostämma, med
vidhållande af den gjorda ansökningen, förklarat sig villig att, i händelse
ifrågavarande jordområde icke kunde för uppgifna ändamålet afgiftsfritt
upplåtas, härför årligen erlägga den af landtmätaren och gode männen vid
ofvan omförmälda förrättning föreslagna afgäld af 54 liter spamnål, hälften
råg och hälften korn, än äfven från tillförordnade chefen för Ottenby stuteriinrättning
och Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande i länet, Indika bada
tillstyrkt den ifrågasatta jordupplåtelsen, Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
med tillkännagifvande, att det till afsöndring föreslagna området
vore beläget å egorna till detc under Ottenby kungsladugård lydande hemmanet
V8 mantal Prestorp i As socken och Gräsgårds härad af nämnda län.

Med öfverlemnande af samtliga till målet hörande handlingar har
derefter kammarkollegium afgifvit eget underdånigt utlåtande och dervid
dels meddelat, att det hemman, från hvilket jordupplåtelsen vore afsedd
att ega rum eller V8 mantal Prestorp n:o 2, i den för länet senast faststälda
jordebok af år 1880 upptages bland kronoegendomar under allmän
disposition med anteckning att lyda under Ottenby kungsladugård, dels
ock beträffande den gjorda ansökningen hemstält, att församlingen måtte
i nåder tillåtas att för det uppgifna ändamålet från sistnämnda hemman
afsöndra ifrågakomna jordområde med skyldighet att derför erlägga en
årlig afgäld af 54 liter spanmål, hälften råg och hälften korn, att af församlingen
lösas med penningar efter tioårigt medelmarkegångspris.

Slutligen har stuteriöfverstyrelsen uti infordradt underdånigt utlåtande
anmält sig icke hafva något att erinra mot nådigt bifall till den ifrågasätta
jordafsöndringen under det af kammarkollegium framstälda vilkor.

Då samtlige vederbörande tillstyrkt den begärda afsöndringen, för
hvilken afgälden torde, enligt å senare tiden följd grundsats, böra på en
o-ång för all framtid inbetalas, hemställer jag, efter samråd med chefen för
civildepartementet, det Eders Kongl. Maj:t täcktes föreslå Riksdagen att

medgifva, , , Xj

att från det under pttenby kungsladugård lydande hemmanet /g
mantal Prestorp n:o 2 i Ås socken af Kalmar län må till utvidgning af
församlingens kyrkogård för alltid upplåtas ifrågavarande jordområde om
20 ar, mot vilkor att församlingen såsom köpeskilling erlägger ett kontantbelopp,
motsvarande tjugu gånger värdet af föreslagen årlig afgäld, 54 liter
spanmål, hälften råg'' och hälften korn, beräknad efter 1891 års medelmarkegångspris
för Kalmar län,

samt att nämnda, köpeskilling må få användas på enahanda sätt,
som är bestämdt i fråga om köpeskillingarna för de hemman och lägen -

4

heter,

1874.»

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 62.
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj

På tillstyrkan af statsrådets öfrige ledamöter täcktes
Hans Maj:t Konungen bifalla hvad departementschefen
sålunda hemstält; och skulle proposition till Riksdagen
atiåtas af innehåll bilagan vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
August Wall.