Kongl. Majds Nåd. Proposition No 60

Proposition 1892:60

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 60.

1

N:o 60.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående
höjning i anslagen till beväringsmanskapets vapenöfningar
och till försvarsverket till lands i allmänhet
eller arméförv ältning ens departement; gifven Stockholms
slott den 11 april 1892.

Under åberopande af hosföljande utdrag af statsrådsprotokollet
öfver ett landtförsvarsärende vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen
att, med anledning af den förlängning med 2 dagar i beväringens
öfningstid, som under nästkommande år skall inträda, höja
dels anslaget till beväringsmanskapets vapen öfningar,

nu....................................................................... kronor 1,472,000:

med.......................................................................... » 72,000:

till................................................................................ kronor 1,544,000:

och dels anslaget till försvarsverket till lands i
allmänhet eller arméförvaltningens departement, nu kronor 2,404,600:
med, oberäknadt förut till annat ändamål be -

gärda men ännu ej pröfvade ..................

..................... »

200,000:

ytterligare ...........................................

..................... »

30,000:

till............................................................

..................... kronor

2,634,000:

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl. nåd och ynnest
städse väl bevågen.

OSCAR.

Hj. Palmstierna.

Bih. till Rilcsd. Prof. 1892. 1 Sami. 1 Afd. 34 Käft. (N:o 60.)

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60.

Utdrag af protokollet öfver ett landtforsvarsärende, hållet
inför Hans Maj:t Konungen uti statsrådet å Stockholms
slott den 11 april 1892.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,

Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Åkerhielm,

Östergren,

Wikblad och
Gilljam.

Chefen för landtförsvarsdepartementet, statsrådet friherre Palmstierna
yttrade:

»I nådiga propositionen den 13 sistlidne januari angående förändrad
lydelse i vissa delar af värnpligtslagen föreslog Kongl. Maj:t. Riksdagen,
bland annat, att under år 1893 öfningstiden för de värnpligtige
skulle förlängas, så att de rytteriet, artilleriet å fastlandet, ingeniörtrupperna
och flottan tilldelade beväringsmän af första klassen komme
att nämnda år hållas till vapenöfning i 66 dagar, beväringsmän vid infanteriet
af första klassen i 44 dagar och beväringsmän tillhörande
Gotlands län likaledes af första klassen i 42 dagar. I sammanhang
dermed föreslog Kongl. Maj:t i nådiga propositionen samma dag angående
statsverkets tillstånd och behof, att anslagen till beväringsmän -

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 60.

O

skåpets vapenöfningar och. till försvarsverket till lands i allmänhet eller
arméförvaltningens departement skulle för beredande af medel till kostnaderna
för de sålunda förlängda öfningarna, höjas det förra med
798,000 kronor och det senare med 148,000 kronor; och voro af sistnämnda
belopp 50,000 kronor afsedda för arméförvaltningens artilleridepartement
och 98,000 kronor lör intendentsdepartementet.

Genom de beslut, Riksdagens kamrar den 6 och 7 i denna månad
fattat, hafva dessa Kongl. Maj:ts framställningar blifvit afslagna; men
då, enligt redan gällande bestämmelser, beväringens å fastlandet öfningstid
under nästkommande år i hvarje fall skall ökas med 2 dagar,
torde medel till bestridande af kostnaderna för denna förlängda öfning
böra beredas. På sätt jag i mitt anförande till statsrådsprotokollet för
den 13 sistlidne januari upplyste, beräknas den med anledning häraf
erforderliga förhöjningen uti nu ifrågavarande båda anslag utaf arméförvaltningen
till sammanlagdt 102,000 kronor, deraf 72,000 kronor å
anslaget till beväringsmanskapets vapenöfningar och 30,000 kronor å
anslaget till försvarsverket till lands i allmänhet; och skulle sistnämnda
belopp tillgodokomma arméförvaltningen å intendentsdepartementet och
användas till bestridande af kostnaderna för erforderlig beklädnad och
utredning m. in. till beväringen.

De anslagsförhöjningar, arméförvaltningen sålunda ifrågasätter, motsvara
den förhöjning i samma anslag, som vid 1890 års Riksdag af
enahanda anledning äskades och beviljades; och har jag nu, liksom förra
gången denna fråga inför Kongl. Maj :t föredrogs, ingen erinran att göra
mot hvad arméförvaltningen i detta afseende föreslagit.

Det torde emellertid böra ihågkommas, att Kongl. Maj:t i den till
innevarande års Riksdag aflåtna proposition om scatsveikets tillstånd
och behof, utom af nu förevarande anledning, äskat förhöjning i anslaget
till försvarsverket till lands jemväl för att bereda tillgångar till
anskaffande af förbrukningsammunition till det nya geväret med flera
af generalfälttygmästaren och chefen för artilleriet angifna behof, och
att denna framställning, som afser, att anslaget må höjas med 200,000
kronor, ännu icke blifvit af Riksdagen pröfvad. _

Jag hemställer alltså, att Eders Kongl. Maj:t täcktes föreslå Riksdagen
att, med anledning af den förlängning med 2 dagar i beväringens
öfningstid, som under nästkommande år skall inträda, höja

dels anslaget till beväringsmanskapets vapen -

öfningar, nu

kronor 1,472,000:

med
till .

72,000:

kronor 1,544,000:

4

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60.

och dels anslaget till försvarsverket till lands i
allmänhet eller arméförvaltningens departement, nu kronor 2,404,600:
med, oberäknadt förut till annat ändamål begärda
men ännu ej pröfvade ....................................... » 200,000:_

ytterligare....................................................... » 30,000:

till ................................................................................. kronor 2,634,000:

Till denna departementschefens hemställan, i hvilken
statsrådets öfriga ledamöter instämde, behagade
Hans Maj:t Konungen lemna bifall; och skulle proposition,
sådan den finnes detta protokoll bilagd, till
Riksdagen aflåtas.

Ex protocollo
Emil Hallgren.

Stockholm, K. L. Beckman, 1892.