Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 67

Proposition 1892:67

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 67.

1

N:o 67.

Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag å
extra stat för allmänna läroverken och pedagogierna; gifven
Stockholms slott den 13 maj 1892.

Med hänvisning till hvad bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden
för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att
på extra stat för år 1893 bevilja, för allmänna läroverken och pedagogierna,
följande anslag:

till löneförbättring åt lärarne vid allmänna läroverken och pedagogierna,

efter samma grunder som för innevarande år............... kr. 345,725: -

till arfvoden åt extra lärare vid de allmänna läroverken .. » 40,000:

till arfvodesförhöjning åt extra ordinarie ämneslärare vid

de allmänna läroverken........................................................ » 00,000: .

Kongl. Maj:t förblilver Riksdagen med all kongl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF.

G. F. Gilljam.

Bill. till Biksd. Prot. 1892. 1 Samt. 1 Afd. 39 Häft. (67).

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N;o 67''«

Ang. extra
anslag för
allmänna
läroverken
och pedagogierna.

Protokoll öfver ett ecklesiastikärende, hållet inför Hans Kongl. Höghet
Kronprinsen-Begenten i statsrådet ä Stockholms slott
den 13 maj 1892.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern lör utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Åkerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam.

Departementschefen, statsrådet Gilljam anförde:

I riksstaten för innevarande år äro under rubriken allmänna läroverken
och pedagogierna å extra stat uppförda följande anslag:

till löneförbättring åt lärarne vid allmänna läroverken och peda -

gogierna ........................................................................ kr. 345,725:

» arfvoden åt extra lärare vid de allmänna läroverken
......................................................................... » 40,000:

» arfvodesförhöjning åt extra ordinarie ämnes lärare

vid de allmänna läroverken........................ » 60,000: -

3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 67.

I don till innevarande års Riksdag aflåtna nådiga proposition angående
statsverkets tillstånd ocli behof liar Kongl. Maj:t för allmänna
läroverken å extra stat äskat allenast ett anslag af 70,000 kronor till
arfvoden åt extra lärare.

Anledningen dertill, att i senast aflåtna statsverksproposition ingen
framställning gjorts om anvisande jemväl för nästa statsregleringsår af
extra anslag till löneförbättring åt lärarne vid allmänna läroverken och
pedagogierna, är att finna i det förhållandet, att Kongl. Maj:t till Riksdagen
framlagt förslag om ny lönereglering för lärarestaten med deraf
betingad förhöjning i det på ordinarie stat uppförda anslaget till de allmänna
läroverken. Hvad Kongl. Maj:t i afseende å berörda reglering
föreslagit har emellertid, i följd af kamrarnes skiljaktiga beslut, icke vunnit
Riksdagens bifall. Vid sådant förhållande torde nådig proposition nu
böra till Riksdagen aflåtas om uppförande å extra stat jemväl för år 1893
af ett anslag å 345,725 kronor för beredande åt lärarne vid de allmänna
läroverken och pedagogierna, efter samma grunder som för innevarande
år, af tillfällig löneförbättring för år 1893.

Den af Kong l.Maj:t i statsverkspropositionen föreslagna nedsättningen
till 70,000 kronor af det belopp å sammanlagdt 100,000 kronor, som nu
å extra stat utgår till arfvoden och arfvodesförhöjning åt extra ordinarie
lärare vid de allmänna läroverken, är föranledd af de utaf Kongl. Ma:jt
för Riksdagen framlagda förslag dels om ny lönereglering för lärarestaten,
enligt hvilken lönereglering de belopp skulle ökas, som ordinarie lärare
vid tjenstledighet skulle afstå, hvadan för vikariernas aflönande statsmedel
i motsvarande mindre mån skulle tagas i anspråk, dels om införande af
förhöjda term in saf gifter, genom hvilken åtgärd lärjungeantalet vid läroverken
och dermed ock behofvet af extra lärare beräknades blifva minskadt.
Då emellertid berörda förslag om lönereglering och det dermed
förbundna förslaget om förhöjning af terminsafgifterna icke blifvit antagna,
men kamrarne deremot sammanstämmande beslutit, att arfvoden till extra
ordinarie ämneslärare vid allmänna läroverken må utgå enligt grunder,
de der medföra, att samma belopp, som för extra ordinarie lärarnes aflönande
nu äro anvisade, jemväl framgent varda erforderliga, lärer framställning
till Riksdagen böra göras derom, att, i stället för det i statsverkspropositionen
å extra stat begärda anslag å 70,000 kronor, må å extra
stat för år 1893 beviljas enahanda anslag till arfvoden och arfvodesförhöjning
åt extra ordinarie lärare, som för innevarande år äro derå uppförda.

Jag hemställer alltså underdånigst, det täcktes Kongl. Maj:t föreslå
Riksdagen att på extra stat för år 1893 bevilja, för allmänna läroverken
och pedagogierna, följande anslag:

4 Itongl. May.ts Nåd. Proposition No 67.

till löneförbättring åt lärarne vid allmänna läroverken och pedagogierna,

efter samma grunder som för innevarande år............ kr. 345,725:

» arfvoden åt extra lärare vid de allmänna läroverken » 40,000:

» arfvodesförhöjning åt extra ordinarie ämneslärare

vid de allmänna läroverken............................................ » 60,000: ».

På tillstyrkande af statsrådets öfriga ledamöter behagade
Hans Kongl. Höghet Kronprinsen-Regenten gilla
hvad föredragande departementschefen sålunda yttrat
och hemstält; och skulle proposition till Riksdagen
aflåtas af den lydelse, bilagan till detta protokoll utvisar.

In fidem

Gustaf Norström.

Stockholm, John Björkmans boktr., 1892.