Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 33

Proposition 1891:33

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 33.

1

N:o 33.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag
under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af
föreslagna ändringar i värnpligtslagen den 5 juni 1885;
gifven Stockholms slott den 14 mars 1891.

Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver ett sjöförsvarsärende
för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed, under förutsättning
af bifall till denna dag afbiten nådig proposition angående förändrad
lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885, föreslå
Riksdagen:

att det å femte hufvudtiteln till »sjöbeväringens vapenöfningar
samt beklädnad och ersättning derför» upptagna förslagsanslag å 72,400
kronor må för år 1892 förhöjas med 98,600 kronor till 171,000 kronor;
samt

att Riksdagen må å extra stat för år 1892 anvisa följande anslag:
till inredning af kasematterna å Kungsholms fästning ... kr. 10,000:

» sängar åt 500 värnpligtige.............................................. » 12,500:

» sängservis åt 500 värnpligtige......................................... » 14,000: -

» första uppsättningen beklädnad för 500 värnpligtige » 32,000:

eller tillhopa kronor 68,500:

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

O S C A R.

C. v. Otter.

Bih. till Bilad. Prof. 1891. 1 Sami. 1 Afl. 18 Häft.

1

2

Kong!, Maj:ts Nåd. Proposition N:o 33.

Protokoll öfver ett sjöförsvarsärende, hållet inför HansMaj:t
Konungen uti Statsrådet å Stockholms slott den
14 mars 1891.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern friherre Åkeriiielm,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: herr friherre von Ottee,
herr Wennerberg,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Åkeriiielm,

Östergren,

Groll och
^Vinblad.

Departementschefen, statsrådet herr friherre von Otter anhöll i
underdånighet att, med anledning af Kongl. Maj:ts på föredragning af
statsrådet och chefen för landtförsvarsdepartementet denna dag fattade
beslut om aflåtande af nådig proposition till Riksdagen angående förändrad
lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885, få
underställa Kongl. Maj:ts nådiga pröfning frågan om de kostnader för
sjöbeväringens öfvande in. m., som komme att erfordras till följd af
den i samma lag föreslagna tillökning i de värnpligtiges öfningstid,
samt yttrade dervid:

»Då på grund af 1885 års värnpligtslag sjöbeväringen, som förut
öfvats vid hären, skulle öfvas vid flottan, äskade Eders Kongl. Maj:t
för bestridande af kostnaden för dessa öfningar af Riksdagen dels å

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 33.

3

ordinarie stat 67,000 kronor dels å extra stat för år 1887 till första
uppsättningen af beklädnad för 1,000 man och till sängservis åt 250
man tillhopa 71,605 kronor. Riksdagen, som beslutade till 20 öre förhöja
den till 10 öre om dagen beräknade, i förstnämnda anslag ingående
äflöningen till de värnpligtige, ökade i följd häraf samma anslag
med 5,400 kronor till 72,400 kronor. Desse anslag voro beräknade
efter en öfningstid af 36 dagar. Efter samma beräkningsgrund skulle
alltså erfordras för en öfningstid af 64 dagar 128,711 kronor och för
en öfningstid af 90 dagar 181,000 kronor eller en förhöjning af det
nuvarande anslaget i förra fallet af 56,311 kronor och i det senare af
108,600 Iq-onor. Härtill kommer nu ytterligare kostnaden för vapenöfningarne
för de 500 man värnpligtige, som, afsedda för sjöbefästningarne,
skulle uttagas från de Carlskrona stad närmast omgifvande
inskrifningsområdena samt förläggas och öfvas å Kungsholms fästning.
Med tillämpning af samma beräkningsgrund, som 1886 följdes och hvilken
var uppgjord efter en beräkning af de värnpligtiges antal till
1,500 man, skulle således för öfningarne af tredjedelen af denna styrka
eller nämnda 500 man erfordras för 64 öfningsdagar 42,904 kronor
och för 90 dagar 60,333 kronor. Då det nuvarande förslagsanslaget
för sjöbeväringens vapenöfningar utgör 72,400 kronor, skulle alltså för
de till 64 dagar för år 1892 föreslagna öfningarne erfordras en förhöjning
i detta anslag med 99,215 kronor eller, till jemnande af anslagets
slutsiffra, med 98,600 kronor.

Härjemte erfordras för inkasernering af det för sjöbefästningarne
afsedda manskap å Kungsholms fästning följande utgifter:

till inredning af kasematterna å Kungsholms fästning ... kr. 10,000:

» sängar åt 500 värnpligtige ............................................... )> 12,500:

» sängservis åt 500 värnpligtige.......................................... » 14,000:

» första uppsättningen beklädnad för 500 värnpligtige » 32,000:

eller tillhopa kronor 68,500:

På grund häraf får jag underdånigst hemställa, det Eders Kongl.
Magt, under förutsättning af bifall till det framställda förslaget om utsträckt
öfningstid för värnpligtige, tillika täcktes föreslå Riksdagen:

att det å femte hufvudtiteln till »sjöbeväringens vapenöfning samt
beklädnad och ersättning derför» upptagna förslagsanslag å 72,400
kronor må för år 1892 förhöjas med 98,600 kronor till 171,000 kronor
samt *

att Riksdagen må å extra stat för år 1892 anvisa följande anslag:

4

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition No 33.
till inredning af kassematterna å Kungsholms fästning kr. 10,000:

)) sängar åt 500 värnpligtige................................................ » 12,500:

y> sängservis åt 500 värnpligtige.......................................... » 14,000:

» första uppsättningen beklädnad för 500 värnpligtige » 32,000:

eller tillhopa kronor 68,500:

Hvad departementschefen sålunda hemstält behagade
Hans Maj:t Konungen, på tillstyrkan af statsrådets
öfriga ledamöter, i nåder bifalla; och skulle i
följd häraf till Piiksdagen aflåtas nådig proposition af
den lydelse, som bilagan till detta protokoll utvisar.

In fidem:

Carl Silfverswärd.

Stockholm, tryckt hos K. Z. Beckman, 1891.