Kongl. Majits Nåd. Proposition N:o 3

Proposition 1892:3 - urtima

- urtima

Kongl. Majits Nåd. Proposition N:o 3.

1

N:o 3.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning
af de å viss jord hållande grundskatter m. in.;
gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892.

Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner
angående förbättrad härordning, angående ändring i vissa delar
af värnpligtslagen den 5 Juni 1885 och om ändring i förordningen den
3 Juni 1892 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst, har,
under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag,
härmed velat föreslå Riksdagen att, för den händelse Riksdagen bifaller
omförmälda propositioner, jemväl antaga följande

Lag

angående afskrifning af de å viss jord hvilande grundskatter och
hvad dermed, eger sammanhang.

§ I De

skatter och utlagor, som med tillämpning af bestämmelserna i
nådiga kungörelsen den 5 Juni 1885 angående nedsättning i de på viss
jord hvilande grundskatter samt § 4 i nådiga förordningen den 11
September samma år angående inlösen af skattefrälseräntor, kronotionde,
som innehafves under enskild eganderätt, m. m. blifvit nedsatta med
trettio procent, skola afskrifvas under loppet af tolf år, räknadt från
och med år 1893. Afskrifningen skall ega rum i sådan ordning, att,
Bill. till Urtima Riksd. Prot. 1832. 1 Samt. 1 Afd. 1 Käft. 1

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 3.

under iakttagande i tillämpliga delar af föreskrifterna i berörda nådiga
kungörelse, omförmälda skatter och utlagor nedsättas från och med år
1893 med tio procent af det belopp, hvarå nedsättningen enligt kungörelsen
den 5 Juni 1885 beräknats, samt derefter från och med hvart
och ett af åren 1894, 1896, 1898, 1900 och 1902 med ytterligare tio
procent af nämnda belopp, hvarefter återstoden af skatterna och utlagorna
från och med år 1904 eftergifves.

§ 2.

I det fall, att utlaga, som omförmäles i § 1 af nådiga förordningen
den 11 September 1885, angående inlösen af skattefrälseräntor, kronotionde,
som innehafves under enskild eganderätt, m. m. icke varder till
statsverket inlöst förr än med 1893 års ingång eller derefter, bestämmes
nedsättningen till enahanda procenttal af det belopp, hvarå enligt nådiga
kungörelsen den 5 Juni 1885 nedsättningen skall beräknas, som vid den
tidpunkt, då nedsättningen bör ega rum, enligt nämnda kungörelse och
§ 1 i denna lag är eftergifvet å de i berörda § omförmälda skatter och
utlagor.

§ 3.

Den till Sala bergslag förut utgående, men numera till statsverket
indragna grufvedrängshjelpen af hemman inom åtskilliga socknar i
Vestmanlands län skall afskrifvas i enahanda ordning med de i § 1
omförmälda skatter och utlagor, dervid afskrifningen beräknas å det
belopp, hvarå den jemlikt nådiga brefven den 13 Juli och den 25 November
1887 medgifna nedsättning af trettio procent egt rum.

§ 4.

Den ersättning, som jemlikt nådiga kungörelsen den 3 Februari
1888 bör utgå till egare af skattefrälsehemman, hvars skattefrälseränta,
ehuru varande af den beskaffenhet, som afses i § 1 af nådiga förordningen
den 11 September 1885, icke blifvit af statsverket inlöst, skall,
under iakttagande i öfrigt af bestämmelserna i nämnda kungörelse,
utgå från och med år 1893 med fyratio procent, från och med år 1894
med femtio procent, från och med år 1896 med sextio procent, från
och med år 1898 med sjuttio procent, från och med år 1900 med åttio
procent och från och med år 1902 med nittio procent af räntans belopp,

3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 3.

beräknadt på sätt i samma kungörelse föreskrifves, samt från och med
år 1904 med en summa, motsvarande räntans på nyssnämnda sätt beräknade
hela belopp.

§ 5.

De ytterligare bestämmelser, som för tillämpning af föreskrifterna
angående grundskatternas afskrifning kunna finnas erforderliga, meddelas
af Konungen.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl. nåd och ynnest
städse väl bevågen.

OSCAR.

F. v. Essen.