Kongl. Maj.ls Nåd. Proposition N:o 1

Proposition 1892:1 - urtima

- urtima

Kongl. Maj.ls Nåd. Proposition N:o 1.

1

N:o 1.

Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående förbättrad
härordning; gifven Stockholms slott den 14 oktober
1892.

Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver
landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongd. Maj:t härmed föreslå
Riksdagen,

beträffande krig sstyrelsen,

att, med godkännande af den i statsrådsprotokollet omförmälda
nya stat för arméförvaltningen äfvensom förslagen att gamisonsläkaretjensten
å _ Karlsborg vid nuvarande innebafvares afgång indrages och
att undervisningen vid militärläkarekursen för framtiden må, der så
pröfvas lämpligt, ega rum endast hvartannat år, bemyndiga Kongl.
Maj:t att, för genomförande af den nya organisationen utaf arméförvaltningen,
använda, af anslaget »till kommendantsstaten» 4,260 kronor,
af anslaget till »militär 1 ä k ar e s undervisning» 2,150 kronor samt af de
för den nya veterinärorganisationen anvisade medel den behållning
6,342 kronor, som vid denna organisations genomförande beräknas uppkomma,
allt i den mån dessa tillgångar genom gamisonsläkarens å Karlsborg
afgång eller eljest i vederbörlig ordning varda för ifrågavarande
ändamål disponibla;

beträffande de högre militära myndigheterna och staberna,

att, med godkännande af de i statsrådsprotokollet o förmälda nya
staterna för generalitetet och kommendantsstaten, dels, till genomförande
Bih. till urtima Riksdagen» Rot. 1892. 1 Sami. 1 Afd. 1 Uäft. 1

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 1.

under 1893 af förstnämnda stat, i enlighet med t. f. chefens för generalstaben
förslag, såsom extra anslag för nämnda år anvisa ett belopp af
2,780 kronor och dels bemyndiga Kongl. Maj:t att till bestridande af
de i den nya staten för kommendansstaten upptagna arvodes- och öfriga
belopp använda de under anslagen »till öfverkommendantsexpeditionen
i Stockholm» och »till kommendantsstaten» uppförda anslagsbelopp, i
den mån deamma blifva för nämnda ändamål disponibla;

beträffande beväring en,

att till bestridande af de utaf t. f. chefen för generalstaben beräknade
kostnaderna för de ifrågasatta förlängda beväringsöfningarna
under år 1893 anvisa, utöfver de belopp, som enligt gällande bestämmelser,
må af anslagen till »beväringsmanskapets vapenöfningar», till
»försvarsverket till lands i allmänhet eller arméförvaltningens departement»
samt till »byggnader och sängkläder å mötesplatserna m. m.»
för samma öfningar tagas i anspråk, ett extra anslag för 1893 af
452,300 kronor;

beträffande infanteriet,

att dels medgifva, att lifregementets grenadiercorps och Nerikes
regemente må till ett regemente under benämning »lifregeinentet till
fot» sammanslås;

att nummerstyrkan vid indelta infanteriet må genom öfverflyttning
af nummer från regemente till regemente eller, der så erfordras, genom
indragning af nummer allt i den ordning Kongl. Maj:t pröfvar
lämpligt, så jemkas, att vid hvart och ett af lifregemente! till fot,
lista och 2:dra lifgrenadierregementena äfvensom Vestgöta, Uplands,
Skaraborgs, Södermanlands, Kronobergs, Jönköpings, Dal-, Helsinge,
Elfsborgs, Vestgötadals, Bohusläns, Vestmanlands, Kalmar, Vermlands
samt norra och södra Skånska infanteriregementena densamma kommer
att utgöra 1,000, och vid Smålands grenadiercorps 400;

att de nummer, som för den sålunda föreslagna jemkningen af indelta
infanteriets styrka icke behöfva tagas i anspråk, må sättas på
vakans mot erläggande, såsom vakansafgift att till statsverket ingå,
af ett belopp, motsvarande de i lagen af den 5 juni 1885 rustningseller
roteringstungan vid vederbörande regemente eller corps åsätta
värde; samt

att vid hvartdera af Svea och 2:dra lifgardet må inrättas 2 nya
korprals- och 2 nya vicekorpralsbeställningar,

dels, med godkännande af de för samtliga ofvannämnda truppförband
äfvensom Norrbottens, Vesterbottens, Jemtlands och Vester -

3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 1.

norrlands regementen, Vermlands faltjägarecorps, Gotlands infanteriregemente
samt Hallands och Blekinge bataljoner upprättade i statsrådsprotokollet
omfärmälda nya stater, bemyndiga Kongl. Maj:t att för
genomförande af de nya staterna för dessa trupper årligen använda
dels de i riksstaten uppförda, till aflöning af befälet vid Svea och 2:dra
lifgardet, de nuvarande indelta infanteritruppförbanden och de .så kallade
beväringstrupperna afsedda anslag, dels de till bestridande af kostnaderna
för manskapets vid sistnämnda båda truppslag aflöning, underhåll
och beklädnad afsedda anslag af allmän eller reservationsanslags natur,
i den mån bidrag från dem skall enligt nu gällande bestämmelser till
nämnda ändamål utgå, dels af anslagen till »värfvade garnisonerade
truppernas rekrytering och aflöning)) 11,050 kronor, af anslaget till
»beväringsmanskapets vapenöfningar» 115,123 kronor, af anslaget till
»volontärskolor» 93,655 kronor samt af anslaget till »nya värnpligtlagens
tillämpning» 24,529 kronor 95 öre och dels slutligen vakansafgifterna
för de nummer vid ofvannämnda indelta regementen, som i
följd af den föreslagna jemkningen i regementenas nummerstyrka komma
att sättas på vakans, och

dels besluta ej mindre att samtliga underlöjtnantsbeställningar vid
Svea och Andra lifgardet må i den ordning, Kongl. Maj:t bestämmer,
tillsättas endast på förordnande än äfven att, i den mån sådant efter
den förbättrade härordningens antagande varder af nöden, en eller
flera infanterivolontärskolor må utöfver de redan anordnade få för utbildning
af det tillkomna antalet volontärer sammandragas;

beträffande kavalleriet,

att medgifva att rusthållen vid skånska husar- och dragonregementena
må, de tillfälligt karlvakanta genast och de öfriga, i mån af
nu varande ryttares afgång, sättas på vakans mot erläggande såsom
vakansafgift af ett belopp, motsvarande de i lagen af den 5 juni 1885
rustningstungan vid dessa regementen åsätta värden samt mot skyldighet
för rusthållarne att dels vid vakanssättningen enligt de grunder och i
den ordning, Kongl. Maj:t bestämmer, till kronan aflemna den för numret
tjenande häst och dels, der så skulle finnas nödigt, mot den ersättning,
som för vård och underhåll af utackorderad nummerhäst vid kavalleriet
kan varda bestämd, tills vidare och intilldess vakaussättningen
vid regementena blifvit fullständigt genomförd, till vård och underhåll
mottaga en sådan;

att bestämma att nämnda vakanssättning skall fortfara, så länge
nödiga medel af Riksdagen anvisas till vidmagthållande af den här ne -

4 Kongf. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 1.

dan omförmälda förändrade organisation utaf skånska husar- och dragonregementena; att,

med bifall till förslaget om öfverflyttande från Kronprinsens
husarregemente till lifgardet till häst af eu sqvadron samt med godkännande
af de för dessa regementen upprättade i statsrådsprotokollet
omförmälda nya stater, bemyndiga Kongl.'' Maj:t att till genomförande
af den nya staten för lifgardet till häst använda, förutom de i staten
för detta truppförband uppförda anslagsmedel, jemväl uppkommande
besparingar å anslaget till Kronprinsens husarregemente, i den mån
sådana genom förflyttning eller afgång af personal vid sistnämnda
regemente kunna varda för ändamålet disponibla;

att, med godkännande ej mindre af de föreslagna nya staterna för
lifregementets dragoner och husarer samt Smålands husarregemente
än äfven af staterna för skånska husar- och dragonregementena samt
Jemtlands dragonregemente, sistnämnda tre stater, så vidt desamma afse
dessa truppförbands organisation samt den för officerare, underofficerare
och civilmilitär personal föreslagna aflöning, bemyndiga Kongl. Majit
att till genomförande af omförmälda tre stater använda, utöfver de för
aflöning af befälspersonal och vederlikar vid trupp förbanden anvisade
anslag äfvensom de för aflöning, beklädnad och underhåll af manskapsstyrkan
vid desamma för närvarande afsedda statstillgångar, dels de
besparingar, som i följd af Kronprinsens husarregementes, lifregementets
dragoners och husarers samt Smålands husarregementes omorganisation
å aflöningsanslagen till nämnda regementen äfvensom å anslaget
till inqvarteringskostnader varda för ifrågavarande ändamål disponibla,
dels de besparingar, som under förutsättning att Kongl. Maj:t
förordnar om indragning af infanteriets befälsmötens 2:dra och 3:dje
afdelningar, kunna å de för bekostande af dessa möten afsedda anslag
uppkomma, och dels de från skånska husar- och dragonregementena
inflytande vakansafgifter; samt

att derutöfver för genomförande af meranämnda tre stater såsom
extra anslag för år 1893 anvisa 920 kronor;

beträffande artilleriet å fastlandet,

att, med godkännande af den föreslagna nya organisationen af
lista svea, lista göta, Vendes, Norrlands, 2:dra svea och 2:dra göta
artilleriregementen samt Vaxholms och Karlsborgs artillericorpser, äfvensom
af de för artilleriet i dess helhet och omförmälda 8 truppförband
upprättade stater, i hvad desamma afse den för befäl, underbefäl
och civilmilitär personal ifrågasatta aflöning, dels bemyndiga Kongl.

5

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o. 1.

Maj:t att till den nya organisationens genomförande använda ej mindre
de under anslagen till »artilleriet» och »Vaxholms artillericorps» uppförda
belopp än äfven öfrige för svea, göta och vendes artilleriregementen
samt Vaxholms artillericorps afsedda anslagstillgångar och dels,
med förklarande att Kongl. Maj:t dervid må ega att, så länge organisationen
icke är genomförd, i mån af behof anslå de å svea, göta och
vendes artilleriregementens beklädnadsmedel i följd af omorganisationen
uppkommande besparingar till gäldande af andra i staterna upptagna
utgifter, för organisationens genomförande under år 1893, såsom extra
anslag för nämnda år, anvisa ett belopp af 192,000 kronor, med rätt
för Kongl. Maj:t att för bestridande af nppsättningskostnader och öfriga
med organisationernas genomförande förenade utgifter disponera de å
nämnda belopp uppkommande besparingar;

beträffande Gotlands artillericorps,
att godkänna den för nämnda corps upprättade nya stat;

beträffande Ingeniörvapnet,

att, med godkännande af den för fortifikationen föreslagna organisation
och den för nämnda corps upprättade nya stat, så vidt densamma afser
den för officerare och underofficerare samt civilmilitär personal
ifrågasatta aflöning, till genomförande af nämnda organisation under
år 1893 anvisa utöfver anslaget till fortifikationen och öfrige för närvarande
till corpsen anslagna medeltillgångar ett extra anslag för nämnda
år af 21,500 kronor;

beträffande trängen,

att, med godkännande af den i de upprättade staterna för svea,
göta, vendes och Norrlands trängbataljoner närmare angifna organisation
jemte hvad som i staterna föreslagits beträffande officerares, underofficerares
och civil militär personals aflöning, till organisationens genomförande
under år 1893 anvisa utöfver nu för svea och göta trängbataljoner
anslagna medel ett extra anslag för nämnda år af 6,000 kronor;

beträffande fältläharecorpsen,

att, i ändamål att ordinarie andre bataljonsläkare må kunna i tur
efter utnämningsdagen befordras till förste bataljonsläkare, medgifva,
dels att de åt l:ste bataljonsläkarne beviljade aflöningsförmåner må, i
den mån de genom nu varande innehafvares afgång blifva lediga och

6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 1.

derefter framgent, få, utan hinder deraf att beloppen äro å truppförbandens
särskilda stater uppförda, användas till aflöning åt motsvarande
antal af de till tjensteåldern äldste 2:dre bataljonsläkame, räknadt från
deras första utnämning till ordinarie bataljonsläkare, samt dels att från
fjerde hufvudtitelns allmänna besparingar må få bestridas den ökning i
dagaflöningskostnaden, som genom sådan anordning till äfventyrs någon
gång kan vid de värfvade garnisonerade truppförbanden uppkomma;

beträffande intendentur corpsen,

att, med godkännande af den föreslagna organisationen af en särskild
intendenturcorps och de för nämnda corps äfvensom krigsskolans
embets- och tjensteman samt garnisonssjukhuset i Stockholm upprättade
nya stater, till genomförande af intendenturcorpsens organisation dels
anvisa att årligen utgå från anslaget till »arméförvaltningen» 16,900 kronor,
från anslaget till »kommendantstaten» 15,060 kronor, från anslaget till
»krigsskolan» 2,960 kronor, från anslaget till »garnisonssjukhusen i Stockholm
och å Karlsborg» 4,200 kronor, från anslaget till »indelta arméns
befälsaflöning» 86,420 kronor, från anslaget till »Vermlands fältjägarecorps»
2,980 kronor, från anslaget till »indelta arméns och Vermlands
fältjägarecorps vapenöfningar» 24,372 kronor 51 öre, från anslaget till
»beväringsmanskapets vapenöfningar» 31,302 kronor 50 öre, från anslagen
till »svea och andra lifgardet», »lifgardet till häst», »Kronprinsens
husarregemente», »artilleriet», »Vaxholms artillericorps», »fortifikationen»
och »trängen» ett belopp af tillsammans 49,540 kronor, motsvarande
den i staterna för nämnda truppförband till intendenturtjenstemän
uppförda aflöning, från anslaget till »fourragering af artilleriets,
värfvade kavalleriets, fortifikationstruppernas och trängens hästar» 1,500
kronor, från anslaget till »mathållning för manskapet vid garnisonsregementena»
2,800 kronor, från anslaget till »Gotlands nationalbeväring»
2,980 kronor, från anslaget till »försvarsverket till lands i allmänhet»
48,830 kronor, från anslaget till »beklädnad och utredning
in. nr för indelta infanteriet, Vermlands fäljägarecorps och Jemtlands
hästjägarecorps» 2,825 kronor, från anslaget till »anskaffande och underhåll
af beklädnads-, bevärings-, remtygs- samt bäst- och sadelmunderingspersedlar
vid det berustade kavalleriet» 750 kronor, från anslagsmedlen
till »ålderstillägg» 13,500 kronor, från anslaget till »inqvartering»
2,825 kronor 62 öre och från anslaget till »extra utgifter» 500 kronor,
dels ock derutöfver bevilja ett särskildt extra anslag för år 1893 till
belopp af 13,500 kronor;

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 1.

7

beträffande reservbefälet,

att, med gillande af de för ersättning åt reservofficerare och reservintendenter
föreslagna grunder, för ändamålet bevilja ett extra anslag för
år 1893 af 5,000 kronor, med rätt för Kongl. Maj:t att deraf bestrida
jemväl den dagaflöningskostnad till reservunderbefäl, som under nämnda
år kan erfordras och som ej skall af andra derför anslagna medel gäldas;

beträffande soldatkontrakten vid indelta armén,

att för sin del medgifva den ändring i derom gällande bestämmelser,
att rot- och rusthållare äfven i de landskap, der sådant nu ej
är medgifvet, må vara oförhindrade att mot ersättning i legan eller
den kontanta lönen till soldat upplåta allenast torp med kåltäppa eller
planteringsland.

De till ärendet hörande handlingar skola vederbörande utskott tillhandahållas,
och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl. nåd
och ynnest städse väl bevågen.

O S C A11.

Axel Rappe.