Kongl. Maj:t Nådiga Proposition N:o 34

Proposition 1891:34

Kongl. Maj:t Nådiga Proposition N:o 34.

1

N:o 34.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning
af de å viss jord hyllande grundskatter m. in.;
gifven Stockholms slott den 14 Mars 1891.

Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner
angående dels ändring i vissa delar af värnpligtslagen den
5 Juni 1885, dels höjning af det under fjerde liufvudtiteln uppförda anslagtill
beväringsmanskapets vapenöfningar m. m., dels anslag under femte hufvudtiteln
med anledning af de föreslagna ändringarne i värnpligtslagen,
dels ock ändring i förordningen den 14 September 1883 angående bevillning
af fast egendom samt af inkomst, bär, under åberopande af
bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag, härmed velat föreslå
Riksdagen att, för den händelse Riksdagen bifaller omförmälda propositioner,
propositionen angående ändring i värnpligtslagen, i hvad
densamma afser förändrad lydelse af 1, 3 och 6 §§, 27 § 1 inom., 28 §,
33 § 1 och 2 mom. samt 34, 52 och 53 §§ i nämnda lag, jemväl antaga
följande:

Lag

angående afskrifning af de å viss jord lindande grundskatter och
hvad dermed eger sammanhang.

§ I De

skatter och utlagor, som med tillämpning af bestämmelserna i
nådiga kungörelsen den 5 Juni 1885, angående nedsättning i de på
viss jord hvilande grundskatter, blifvit nedsatta med trettio procent,
skola afskrifvas under loppet af tio år, räknadt från och med år 1892.
Afskrifningen skall ega rum i sådan ordning, att, under iakttagande i
Bill. till Riksd. Prat. 1891. 1 Sami. 1 Afd. 19 Häft. 1

2 Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 31.

tillämpliga delar af föreskrifterna i berörda nådiga kungörelse, omförmälda
skatter och utlagor nedsättas från och med år 1892 med tjugu
procent af det belopp, hvarå nedsättningen enligt kungörelsen den 5
Juni 1885 beräknats, samt derefter från och med hvart och ett af åren
1893, 1895, 1897 och 1899 med ytterligare 10 procent af nämnda belopp,
hvarefter återstoden af skatterna och utlagorna från och med
år 1901 eftergifves.

§ 2.

I de fall, der nedsättning i skatt eller utlaga enligt nådiga kungörelsen
den 5 Juni 1885 bör eg a rum, men icke ifrågakommer förr
än med 1892 års ingång eller derefter, bestämmes nedsättningen till
enahanda procenttal af det belopp, hvarå enligt samma nådiga kungörelse
nedsättningen skall beräknas, som vid den tidpunkt, då nedsättningen
bör eg a rum, enligt nyssnämnda nådiga kungörelse och §
1 i denna lag är eftergifvet å de i berörda § omförmälda skatter och
utlagor.

§ 3-

Den till Sala bergslag förut utgående, men numera till statsverket
indragna grufvedrängshjelpen af hemman inom åtskilliga socknar i
Vestmanlands län skall afskrifvas i enahanda ordning med de i § 1
omförmälda skatter och utlagor, dervid afskrifningen beräknas å det
belopp, hvarå den jemlikt nådiga brefven den 13 Juli och den 25
November 1887 medgifna nedsättning af trettio procent egt rum.

§ 4.

Den ersättning, som jemlikt nådiga kungörelsen den 3 Februari
1888 bör utgå till egare af skattefrälsehemman, hvars skattefrälseränta,
ehuru varande af den beskaffenhet, som afses i § 1 af nådiga förordningen
den 11 September 1885, icke blifvit, af statsverket inlöst, skall,
under iakttagande i öfrigt af bestämmelserna i nämnda kungörelse,
utgå från och med år 1892 med 50 procent, från och med år 1893 med
60 procent, från och med år 1895 med 70 procent, från och med år
1897 med 80 procent och från och med år 1899 med 90 procent af
räntans belopp, beräknadt på sätt i samma kungörelse föreskrifves,
samt från och med år 1901 med en summa, motsvarande räntans på
nyssnämnda sätt beräknade hela belopp.

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 34.

3

§ 5.

De ytterligare bestämmelser, som för tillämpning af föreskrifterna
angående grundskatternas afskrifning kunna finnas erforderliga, meddelas
af Konungen.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl. nåd och ynnest
städse väl bevågen.

OSCA R.

F. v. Essen.