Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 04

Proposition 1892:64

10

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 04.

N:o 64.

Ixongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring
från Kungsörs kungsladugård i Vestmanlands
län; gifven Stockholms slott den 20 april 1892.

Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för
denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå, Riksdagen att medgifva,

att från Kungsörs kungsladugård i Konung Carls församling af
Vestmanlands län må till nämnda församling till plats för skolhus för
alltid upplåtas ett af kommissionslandtmätaren August Lejdström å en år
1891 upprättad karta affattadt jordområde af 50 a,r, med undantag af den
derå växande skog, hvilken bör särskildt för statsverkets räkning afyttras,
mot en köpeskilling af 30 kronor 60 öre, med vilkor att församlingen,
som berättigas tillträda, området, den 14 mars 1893, dels senast å tillträdesdagen
till länets ränteri inleverera,r köpeskillingen dels ock upprättar
och för framtiden underhåller stängsel omkring det afsöndra,de området; samt
att den inflytande köpeskillingen må få användas på, enahanda sätt,
som är bestämdt i fråga om köpeskillingarna för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

De till ärendet hörande handlingar skola, Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas, och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl.
nåd och ynnest, städse välbevågen.

OSCAR.

ti. F. Gilljam.

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 64.

11

Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 20
april 1892.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre von Essen,
friherre Åkerhielm,

Östergren,

Groll,

WlKBLAD,

Gill,tam.

23:o.

Departementschefen, statsrådet Gilljam anförde vidare:

Hos Eders Kongl. Maj:t har Konung Carls församling i Vestmanlands Ang. jordlän
genom utsedde komiterade gjort underdånig framställning, dels att til^f/faf^vngsbyggnadsplats
för ett större skolhus med lärarebostäder och kommunalrum örs kungsmåtte
å Kungsörs södra kungsladugårds utmark på sandåsen söder om layfs9tffanf
sockenkyrkan åt församlingen upplåtas en jordvidd af 1 hektar 91 ar, lands län.
hvilket område, derå jemväl skulle uppföras gymnastiklokal och uthusbyggnader,
och hvaraf en del skulle användas till lekplats för skolbarnen
samt planteringsland för lärarne jemte skolträdgård, församlingen, vid det

12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 64.

förhållande, att största delen af de 190 folkskolebarn, som undervisades i
Kungsör, vore boende på kungsladugårdens och Eders Kongl. Maj:t och
kronan tillhörig mark, anhölle att få utan afgift åt sig upplåten, dels ock
att Eders Kongl. Maj:t måtte medgifva församlingen att emot lösen erhålla
till byggnadsplats för ett mindre skolhus ett annat område på kungsladugårdens
mark om 50 ar i närheten af lägenheten Slogkärr n:o 78 för i
skolåldern varande barn från tillgränsande byar i församlingen.

Sedan Eders Kongl. Ma j:l genom nådig remiss anbefalt domänstyrelsen
att efter vederbörandes hörande i ärendet afgifva underdånigt utlåtande,
har styrelsen låtit affordra församlingen kartor öfver de till afsöndring
ifrågasätta, områdena äfvensom, med stöd af nådiga cirkulären den
30 oktober 1874 och den 6 december 1878, infordrat, i afseende å såväl
det sist berörda området som, för det fåll att upplåtelse af det först omförmälda
området ej medgåfves utan afgift, jemväl detta, ej mindre förslag
till årlig afgäld, motsvarande den till afsöndring ifrågasatta markens behållna
afkastning, än äfven yttrande, huruvida församlingen vore villig
att, om så påfordrades, i stället för den årliga, afgälden på en gång erlägga
20 gånger dess belopp; och har i anledning häraf församlingen dels genom
kommissionslandtmä,faren August Lejdström låtit uppgöra karta öfver det
mindre området och beträffande det, större taga, utdrag af en åren 1885
och 1886 utaf W. Graan upprättad karta öfver Kungsör, dels ock från
landtmäfaren förskaffat sig förslag till årlig afgäld för ifrågavarande områden,
i hvilket afseende landtmätaren, med anmärkning att båda, områdena
bestode af icke fullgod skogsmark och kunde anses hafva ett- värde efter
61 kronor för hektar, oberäknadt växande skog, föreslagit såsom afgäld
för det större området 5 kronor 83 öre och för det mindre 1 krona 53
öre; hvarjemte församlingen enligt utdrag af protokoll vid kyrkostämma
den 6 september 1891 förklarat, att, såvidt det större egoområdet ej, på
sätt begärdt blifvit, erhölles . afgiftsfritt, församlingen vore villig att, för
detta, liksom för det mindre området erlägga den föreslagna årliga afgälden
samt att, om afsöndring på sådana vilkor ej medgåfves, församlingen underkastade
sig att för båda egoområdena, i stället för årlig afgäld, på en gång
erlägga 20 gånger afgäldens belopp.

Med öfverlemnande af kartorna öfver de ifrågasatta afsöndringarna
med tillhörande beskrifningar och öfriga af församlingen ingifna handlingar
äfvensom i ärendet inkomna yttranden från Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i Vestmanlands län, t. f. domänintendenten i länet, vederbörande
kronofogde och häradsskrifvare samt enkan Mathilda Borgman,
hvilken jemte öfriga sterbhusdelegare efter C. W. Borgman på arrende
innehar Kungsörs kungsladugård till den 14 mars 1893, har domänstyrelsen

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 64.

13

den 18 sistlidne mars afgifvit eget underdånigt utlåtande, deruti domänstyrelsen
anfört följande. . ... ,,

Af den inkomna kartan öfver det större af de till afsöndring ifraga
satta områdena visade det sig, att detta, inginge bland mark, som lägenhetsinnehafvare
i Kungsör, i sammanhang med begäran om köpings fri- och
rättigheter för visst område deraf samt fastställande af plan föi köpingen,
hos °Eders Kongl. Maj:t anhållit att för köpingens räkning få såsom i

planen för densamma ingående lösa.

Till denna anhållan hade domänstyrelsen i det underdåniga yttrande,
stvrelsen under nästlidne februari månad på_ anmodan af kommerskolleo-ium
i nyssberörda till dess utlåtande remitterade ärende afgifvit, tillstyrkt
nådigt bifall; på grund hvaraf styrelsen, som antoge, att om sådant
bifall lemnades, svårighet ej skulle möta för församlingen att med köpingen,
inom hvars område flertalet af församlingens skolbarn komme att blifva
boende, träffa öfverenskommelse om upplåtande för angifna ändamålet af
ifrågavarande eller annan lämplig plats, underdånigst afstyrkte bifall till

ansökningen i denna del. ,

Hvad åter anginge den skolhustomt församlingen anhållit att la åt
sm upplåten utom köpingsområdet, så, enär afsöndringen af berörda tomt
med det läge densamma enligt kartan hade ej syntes kunna medföra någon
olägenhet för kungsladugården, hemstälde styrelsen, att tomten finge för
uppgifna ändamålet åt församlingen för alltid upplåtas under vissa af
styrelsen föreslagna vilkor.

Med anledning af hvad domänstyrelsen i fråga om det större åt omförmälda
områden upplyst, torde församlingens underdåniga ansökmng om
afsöndring af detta område icke böra till någon Eders Kongl. Mapts åtgärd
föranleda. . , . e 0

Hvad åter beträffar församlingens ansökning om^ afsöndring från

Kurmsörs kungsladugård af ofvan angifna mindre område af 50 ai, åi
ma- °på grund af hvad i ärendet förekommit och efter samråd med chefen
för finansdepartementet, i underdånighet hemställa, att Eders Kongl. Maj.t

täcktes föreslå Riksdagen att medgifva, _

att sist omförmälda område, med undantag af den dera^ växande
sko", hvilken bör särskild! för statsverkets räkning afyttras, må för ano-ifna
ändamål åt församlingen för alltid upplåtas mot en köpeskilling,
motsvarande 20 gånger den föreslagna afgälden eller 30 kronor 60 öre,
med vilkor att församlingen, som berättigas tillträda området den 14 mars
1893, dels senast å tillträdesdagen till länets ränteri inlevererar köpe
skillingen, dels ock upprättar och för framtiden underhåller stängsel omkring
det afsöndrade området; samt

Bih. till Pdksd. Prot. 1892. 1 Sami. 1 Afd. 36 Haft. 3

14

Kongl, Maj;ts Nåd. Proposition N:o 64.

att den inflytande köpeskillingen må få anvåndas på enahanda sätt
som är bestämdt i fråga om köpeskillingarne för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

Hvad föredragande departementschefen sålunda
hemstält täcktes Hans Maj:t Konungen, på tillstyrkan af
statsrådets öfriga ledamöter, i nåder gilla; och skulle
proposition till Riksdagen aflåtas af den lydelse, bil. R
till detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
Carl Tornérhielm^

Stockholm 1892. Kung!. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner.