Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2

Proposition 1892:2 - urtima

- urtima
8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2.

N:o 2.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad

lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5

juni 1885; gifven Stockholms slott den 14 oktober'' 1892.

Under hänvisning'' till bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver

landtförsvarsärenden för denna dag vill Kongl. Magt härmed föreslå

Riksdagen att besluta, att § 1, § 3 mom. 1, §§ 6, 27 och 28, § 33

mom. 2 och 3 samt §§ 34, 36, 39 och 52 i värnpligtslagen den 5

juni 1885 äfvensom § 53 i berörda lag, sistnämnda § sådan den lyder

i lagen den 5 mars 1886, skola erhålla följande förändrade lydelse:

§ 1.

Hvarje svensk man är värnpligtig från och med det kalenderår,

under hvilket han fyller tjuguett år, till och med det, under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida