Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5

Proposition 1892:5 - urtima

- urtima

6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5.

N:o 5.

Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upphörande
af de enligt förordningen den 5 Oktober 188.9
angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och
rättigheter utgående bevillningsaf gifter af frälseegendomar
och lotshemman; gifven Stockholms slott den 14 Oktober
1892.

Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner
angående afskrifning af de å viss jord hyllande grundskatter
m. m. samt angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och
roteringsbesvären den 5 Juni 1885, vill, under åberopande af bilagda
protokoll öfver finansärenden för denna dag, härmed föreslå Riksdagen
att, under förutsättning att omförmälda propositioner vinna Riksdagens
bifall, besluta,

att de enligt förordningen den 5 Oktober 1889 angående bevillningsafgifter
för särskilda förmåner och rättigheter nu utgående bevillningsafgifter
åt frälseegendomar och lotshemman från och med år 1893 ej
vidare skola utgöras.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl. nåd och ynnest
städse väl bevågen.

OSCAR.

F. v. Essen.