Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 61

Proposition 1892:61

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 61.

1

N:o 61.

Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen om anordnande i

Vadstena af en asyl för sinnessjuke; gifven Stockholms

slott den 20 april 1892.

Med åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden

för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

att ej mindre bevilja ett anslag af 431,790 kronor samt deraf på

extra stat för år 1893 anvisa ett belopp af 200,000 kronor för inköp

af en i Vadstena belägen fabriksegendom, innefattande tomtnumren 100

—108 jemte stadsjordslotterna n:is 26, 27 och 28 samt innehållande

enligt en af landtmäteriauskultanten Alfred Eriksson år 1892 upprättad

karta 3 hektar 81 ar 85 qvadratmeter, å hvilken fastighet lagfart
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida