Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 62

Proposition 1891:62

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 62.

1

N:o 62.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tillägg

till 7 § i kongl. förordningen angående stänipelafgiften

den 5 september 1890; gifven Stockholms slott den 10

april 1891-

Under åberopande af bifogade statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden

för den 31 december 1890 och öfver finansärenden för denna

dag vill Kongl. Maj:t — som, under förutsättning af Riksdagens bifall

till hvad bär nedan föreslås om stämpelfrihet i vissa fall för utslag i

fattigvård smål, är sinnad att låta utfärda eu författning med föreskrift,

att utslag i fattigvård småA af sådan beskaffenhet, som omförmäles i

48 § 1 mom. af kongl. förordningen angående fattigvården den 9 juni

1871, sådant berörda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida