Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63

Proposition 1892:63

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63.

5

N:o 63.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring
från indragna militiebostället Lönneberga n:o 1
i Kalmar län; gifven Stockholms slott den 20 april 1892.

Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för
denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

att från indragna militiebostället Vt mantal Lönneberga n:o 1 i Lönneberga
socken af Kalmar län må till Lönneberga församling till skolträdgård
och plats för nödiga uthus vid skolan i församlingens kyrkorote för alltid
upplåtas ett af vice kommissionslandtmätaren S. A. Svensson å en år 1891
upprättad karta affattadt jordområde af 14,15 ar mot en köpeskilling af 200
kronor, att af församlingen tillträdas vid nu löpande arrendeperiods slut
den 14 mars 1894, med vilkor att församlingen dels senast å tillträdesdagen
till länets ränteri inlevererar köpeskillingen, dels upprättar och för
framtiden underhåller stängsel omkring det afsöndrade området, dels ock
antingen låter å hemmanets tomtplan gräfva ny brunn med för hemmanets
behof tillräcklig vattentillgång eller tillåter hemmanets innehafvare att begagna
den å jordområdet belägna brunn, som derför i sådant fall skall af
församlingen vidmagthållas; samt

att den inflytande köpeskillingen må få användas på enahanda sätt,
som är bestämdt i fråga om köpeskillingarna för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

G. F. Gilljarn.

6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63.

Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet ä Stockholms slott den 20
april 1892.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,

Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre ajon Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam.

2''2:o.

Departementschefen, statsrådet Gilljam anförde:

Ang. jord- Sedan Lönneberga församling i Kalmar län vid kyrkostämma den 3

%rånin-9 februari 1891 beslutit ingå till Eders Kongl. Maj:t med underdånig andraana
mi- hållan om kostnadsfri afsöndring och upplåtelse från indragna piparebostället
ltLönneberga V* mantal Lönneberga n:o 1 af den mark, som erfordrades till skolträdn:o
l i gård och för uppförande af nödiga uthus vid skolan i församlingens kyrkoKalmar
lan. rote> och församlingen vid kyrkostämma den 17 påföljande augusti, med
ändring af ifrågavarande beslut, förklarat sig villig att för markens förvärfvande
erlägga en mindre årlig afgäld, föreslagen till 5 kronor, samt i

7

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63.

sammanhang härmed uppdragit åt kyrkoherden i församlingen J. F. Wiström
att ingå till Eders Kongl. Maj:t med underdånig anhållan om markens
upplåtande, har kyrkoherden Wiström i en till Eders Kongl. Maj:t ingifven
underdånig ansökning, med förmälan, att vid det nuvarande skolhuset i
kyrkoroten saknades mark såväl för plantering som för nödiga uthus, anhållit,
att den skolhuset angränsande, till Lönneberga hemman hörande mark,
som funnes upptagen å en ansökningen bilagd, af vice kommissionslandtmätaren
S. A. Svensson år 1891 upprättad karta och som enligt denna,
tillhörande beskrifning innehölle en areal af 14,15 ar, måtte tå afsöndras
samt, om sådant kunde ske, utan afgäld tillfalla Lönneberga församling
att användas till skolträdgård och för nödiga uthus vid skolan i
kyrkoroten.

Efter nådig remiss har domänstyrelsen öfver ifrågavarande ansökninginfordrat
yttranden från t. f. domänintendenten i Kalmar län, vederbörande
kronofogde äfvensom, med anledning af innehållet i nådiga cirkuläret den
6 december 1878, från församlingen, samt från Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i nämnda län; och har domänstyrelsen, med öfverlemnande
af dessa yttranden, den 1 innevarande månad afgifvit eget underdånigt utlåtande.

Af dessa, yttranden och utlåtande inhemtas:

att t. f. domänintendenten, då genom den föreslagna afsöndringen
hemmanet Lönneberga skulle gå i mistning af en del utaf dess såväl till
belägenhet som till beskaffenhet dyrbaraste jord, utgörande fullständig trädgårdsjord,
ansett den ifrågasatta årliga afgälden af 5 kronor icke utgöra
skälig ersättning utan böra höjas åtminstone till dubbla summan, eller 10
kronor, och marken med stöd af ofvanberörda cirkulär lösas på en gång
med 200 kronor; hvarjemte t, f. domänintendenten hemstält, att, enär å
den till afsöndring ifrågasatta jordplanen funnes en brunn, som utgjorde
hemmanets egentliga vattentillgång vid de tillfällen då, såsom årligen inträffade,
en å hemmanets byggnadstomt belägen brunn sinade ut, församlingen
måtte förpligtas att antingen draga försorg om nödig vattentillgång
å hemmanets tomtplan eller ock för framtiden lemna hemmanet tillfälle
att vid behof tillgodogöra sig vattentillgången från den å nu ifrågavarande
jordområde befintliga brunnen, hvilken således för framtiden borde af församlingen
upplåtas och vidmagthållas;

att församlingen enligt protokoll vid kyrkostämma den 7 januari
innevarande år förklarat sig villig erlägga lösen för det till afsöndring
föreslagna området med 200 kronor; hvaremot församlingen i afseende på
den å området belägna brunnen ville på det sätt ordna, att från hemmanets
mark fritt tillträde till brunnen lemnades med vilkor att hemmanet dels

8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63.

förskaffade sig väg å dess egen mark till brunnen och dels lika med församlingen
deltoge i brunnens underhåll;

att kronofogden anfört, hurusom det för afsöndring ifrågasatta området
till hufvudsaklig del utgjorde hemmanets kålgård eller dess bästa,
jord, hvadan det vore gifvet, att afhändandet deraf skulle, om hemmanet,
såsom antagligt vore med afseende å beloppet af det derifrån utgående
arrende, som öfverstege 200 kronor men ej 400 kronor, komrne att innan
löpande arrendeperiodens slut försäljas, i icke ringa mån inverka på en
blifvande försäljningssumma, men att å. andra sidan förvärfvandet af jordområdet
hade stor betydelse för Lönneberga, församling, som utan utrymme
för uppförande af nödiga, uthus och anläggande af skolträdgård icke kunde
få beräknad nytta af sin skolhusbyggnad; och ansåge kronofogden, med
afseende å jordens läge och beskaffenhet, den årliga afgälden icke böra
ställas lägre än 10 kronor att enligt 1878 års förutnämnda nådiga cirkulär
på en gång erläggas med tjugu gånger dess belopp, eller 200 kronor, hvarförutom
församlingen borde tillförbindas att för all framtid vidmagt-hålla
den å området befintliga brunn jemte väg dertill, med egaren af hemmanet
förbehållen rätt att der fritt taga vatten till såväl hushållsbehof som kreatursbesättning
;

att Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande med hänsyn till det
ändamål, hvartill ifrågavarande jordområde afsåges, och då området, som
torde utan större olägenhet för hemmanet kunna undvaras, syntes vara
ersatt med den föreslagna köpeskillingen, tillstyrkt, att från hemmanet
finge för angifna ändamål för alltid upplåtas det begärda området vid nu
löpande arrendeperiods slut den 14 mars 1894, mot vilkor att. församlingen
dels senast vid tillträdet i länets ränteri såsom köpeskilling erlade ett. belopp
af 200 kronor, dels upprättade och för framtiden underhölle stängsel
kring det afsöndrade området, dels ock antingen läte å hemmanets tomtplan
gräfva ny brunn med för hemmanets behof tillräcklig vattentillgång
eller tilläte hemmanets innehafvare att. begagna den å jordområdet belägna
brunn, som derför borde af församlingen vidmagthållas;

samt att domänstyrelsen instämt i hvad Eders Kong]. Maj:ts befallningshafvande
föreslagit.

På grund af hvad i ärendet förekommit får jag, efter samråd med
chefen för finansdepartementet och i öfverensstämmelse med hvad domänstyrelsen
tillstyrkt, hemställa,, att Eders Kongl. Maj:t täcktes föreslå Riksdagen
att medgifva,

att frän indragna militiebostället V4 mantal Lönneberga n:o 1 må
till Lönneberga församling till skolträdgård och plats för nödiga uthus vid
skolan i församlingens kyrkorote för alltid upplåtas omförmälda område af

9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63.

14,45 ar mot en köpeskilling af 200 kronor att af församlingen tillträdas
vid nu löpande arrendeperiods slut den 14 mars 1894, med vilkor att församlingen
dels senast å tillträdesdagen till länets ränteri inlevererar köpeskillingen,
dels upprättar och för framtiden underhåller stängsel omkring
det afsöndrade området, dels ock antingen låter å hemmanets tomtplan
gräfva ny brunn med för hemmanets behof tillräcklig vattentillgång eller
tillåter hemmanets innehafvare att begagna den å jordområdet belägna brunn,
som derför i sådant fall skall af församlingen vidmagthållas; samt

att den inflytande köpeskillingen må få användas på enahanda sätt
som är bestämdt i fråga om köpeskillingarne för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

Hvad föredragande departementschefen sålunda
hemstält täcktes Hans Maj:t Konungen, på tillstyrkan af
statsrådets ofri ga ledamöter, i nåder bifalla; och skulle
proposition till Riksdagen aflåtas af den lydelse bil. A
till detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
Carl Tornérhielm.

Bih. till Riksd. Prot. 1802.

1 Sami.

1 AfcL 36 Höft.

2