Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6

Proposition 1892:6 - urtima

- urtima
Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6.

i

N:o 6.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beräknande

af viss andel af öfverskottet d statsregleringarne

för år 1890 och föregående dr som en statsverkets

tillgång för år 1893; gifven Stockholms slott den

lå Oktober 1892.

Kongl. Maj:t vill, under åberopande af bifogade protokoll öfver

finansärenden för denna dag, härmed föreslå Riksdagen, att utöfver de

i riksstaten för år 1893 upptagna tillgångar och inkomster må såsom

en statsverkets tillgång för samma år af öfverskottet å statsregleringarne

för år 1890 och föregående år upptagas och beräknas ett belopp af

1,184,300 kronor.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl. nåd och ynnest

städse väl bevågen.

OSCAR.

F.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida