med förslag till lag om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. m.m.

Proposition 1979/80:78

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1979/80:78

med förslag till lag om skyldighet för utländska kärande
att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;

beslutad den lOjanuari 1980.

Regeringen föreslår riksdagen att anla de förslag som har
tagils upp i bifogade uldrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

HÅKAN WINBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås en ny lag om skyldighet för
utländska kärande att slälla säkerhet för svarandens rättegångskostnader. Lagen
är avsedd att ersätta den nuvarande lagen från år 1886 i samma ämne. 1 sak
föreslås bl.a. att en utländsk medborgare som är bosatl i Sverige i
fortsättningen skall slippa att ställa säkerhet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida