Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Proposition 2006/07:127

Regeringens proposition 2006/07:127

Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Prop.

2006/07:127

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 augusti 2007

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag som syftar till att göra kriminalvårdslagstiftningen tydligare och mer ändamålsenlig i frågor som är av betydelse såväl för de intagna som för att upprätthålla ordningen och säkerheten. Det föreslås bl.a. förenklade och mer enhetliga bestämmelser när det gäller intagnas rätt att inneha personlig egendom, brevgranskning och placering i avskildhet.

Reglerna om personlig egendom innebär att en intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-08-28 Bordläggning: 2007-08-30 Hänvisning: 2007-09-06 Motionstid slutar: 2007-10-03
Förslagspunkter (1)