Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Prop. 2000/01:35

Proposition 2000/01:35

Regeringens proposition

2000/01:35

Samverkan mellan civil och militär flygutbildning

m.m.

Prop.

2000/01:35

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 november 2000

Göran Persson

Björn von Sydow

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisar regeringen de frågor om formen för den

framtida flygförarutbildningen och exportstöd som riksdagen fattade

beslut om den 30 mars 2000 (bet. 1999/2000:FöU2, rskr. 1999/2000:1

68). I propositionen redovisas inriktningen vad gäller integrering av civil

och militär pilotutbildning, internationell samverkan kring militär

pilotut-bildning samt frågor om utbildningsstöd vid export av

Gripensystemet.

Regeringen anser att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2000-11-21 Bordläggning: 2000-11-21 Hänvisning: 2000-11-22 Motionstid slutar: 2000-12-06
Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (12)