Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Proposition 2016/17:129

Regeringens proposition 2016/17:129

Tillgång till betalkonto med grundläggande

Prop.

funktioner

2016/17:129

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 mars 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (betalkontodirektivet), ska genomföras i svensk rätt.

Betalkontodirektivet syftar till att ge bättre insyn i och jämförbarhet för de avgifter som tas ut för konsumenters betalkonton och de betaltjänster som är kopplade till sådana konton. Det innehåller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-03-07 Bordlagd: 2017-03-14 Hänvisad: 2017-03-15 Motionstid slutar: 2017-03-29
Förslagspunkter (2)