Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:44 Måndagen den 10 december

Riksdagens protokoll 2001/02:44

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:44

Måndagen den 10 december

Kl. 10.00 - 16.48

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 3 och 4 december.
2 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen,
m.m.

Andre vice talmannen anmälde att följande fak-
tapromemorior om förslag från Europeiska kommis-
sionen inkommit och överlämnats till utskott:
2001/02:FPM23 Irlands begäran om att få delta i
delar av Schengenregelverket till justitieutskottet
2001/02:FPM24 Förslag till rådsbeslut om ändring av
artikel 40 (fortsatt övervakning) i Schengenkon-
ventionen till justitieutskottet
2001/02:FPM25
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida