LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

Riksdagens protokoll 1884:utdr

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VID

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

År 1884.

NIONDE SAMLINGEN:

Protokollsutdrag från Kainrarne.

Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare

den 18 Januari 1884.

N:o 1. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna Kong]. Maj:ts

berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde

sig tilldragit.

Som ofvan.

Ur protokollet

A. von Krus enstjernå.

N:o 2. S. D. Föredrogos och hänvisades till det blifvande Statsutskottet

Riksdagens sistlidna år församlade revisorers berättelser:

l:o) om verks bild granskning af statsverkets samt andra af allmänna

medel bestående fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under

år 1881; samt

2:o) om granskningen af Riksgäldskontorets tillstånd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida