Protokoll 2016/17:118 Torsdagen den 1 juni

Riksdagens protokoll 2016/17:118

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 11 maj justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Anders Forsberg (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 juni 2017.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2016/17:FPM87 Kommissionens handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet KOM(2017) 198 till miljö- och jordbruksutskottet

§ 4  Norden

Norden

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU3

Norden (skr. 2016/17:90 och redog. 2016/17:NR1)

föredrogs.

Anf.  1  HANS WALLMARK (M):

Herr talman! Låt mig som första talare, men också som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida