Protokoll 2016/17:122 Fredagen den 9 juni

Protokoll 2016/17:122

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Yasmine Posio Nilsson (V) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 7 juni 2017 sedan Hans Linde (V) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 8 juni 2017

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Mattias Andersson

sekreterare

§ 3  Fastställande av dag för riksmötets start 2017/18

Kammaren biföll riksdagsstyrelsens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida