Protokoll 2016/17:33 Onsdagen den 23 november

Protokoll 2016/17:33

§ 1  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i konstitutionsutskottet skulle utökas från 27 till 28.

Kammaren medgav denna utökning.

§ 2  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant i konstitutionsutskottet företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleant i konstitutionsutskottet

Niclas Malmberg (MP)

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:10 för tisdagen den 15 november i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från utbildningsutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2016/17:116

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida