Protokoll 2016/17:33 Onsdagen den 23 november

Protokoll 2016/17:33

Hela dokumentet

Protokoll 2016/17:33 Onsdagen den 23 november (pdf, 943 kB)
§ 1  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i konstitutionsutskottet skulle utökas från 27 till 28.
Kammaren medgav denna utökning.

§ 2  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant i konstitutionsutskottet företogs.
Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till
suppleant i konstitutionsutskottet
Niclas Malmberg (MP)

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:10 för tisdagen den 15 november i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från utbildningsutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation

2016/17:116
Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida