Riksdagens protokoll 2006/07:10 Fredagen den 13 oktober

Riksdagens protokoll 2006/07:10

Riksdagens protokoll
2006/07:10
Fredagen den 13 oktober
Kl. 09:00 - 09:04

1 § Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

 
Talmannen meddelade att debatt med anledning av budgetpropositionen skulle äga rum måndagen den 16 oktober kl. 13.00
Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

2 § Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2006

 
Talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden under hösten 2006 delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon

 
Föredrogs  
sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2006/07:UFöU1 
Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon (prop. 2005/06:208). 
 
Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras efter endast en bordläggning. 

Anf. 1 VERONICA PALM (s):

Herr talman! Vi har samlats här i dag för att besluta om att från svensk sida sända en väpnad trupp till Libanon. Det är ett viktigt beslut för att bistå i konflikten. Det är en viktig del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. 
Det vi i dag gör är i en lite särskild ordning, då det är den förra regeringen som har lagt fram propositionen och den nuvarande kammarmajoriteten i riksdagen som beslutar om förslaget. Därför är det särskilt glädjande att å det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets vägnar meddela att det är ett enigt utskott med alla sju partier som står bakom betänkandet. Jag kommer att i korthet föredra betänkandet. 
Insatsen sker på förfrågan från Förenta nationerna, och den har bemyndigats av FN:s säkerhetsråd i resolution 1701. Insatsen har som främsta syfte att bistå den libanesiska regeringen i att etablera kontroll över hela landets territorium. 
Det svenska bidraget är en korvett med reducerad underhålls- och ledningsresurs. Sverige har också för avsikt att placera stabsofficerare vid relevanta staber. Korvetten kommer att ingå i en multinationell insatsstyrka under annat lands ledning, i dag Tyskland. Beslutet innebär att vi bemyndigar att sända upp till 200 män och kvinnor under en sexmånadersperiod. 
Avslutningsvis, herr talman, vill jag å det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets vägnar sända en tanke till de modiga kvinnor och män som i dag sitter på korvetten i Medelhavet, beredda att göra den här otroligt viktiga insatsen både för det libanesiska folket och för säkerheten i regionen men också för vår utrikes- och säkerhetspolitik. Ni ska veta att vi tänker på er. 
Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkande UFöU1. 
 
Överläggningen var härmed avslutad.  

Beslut

 
UFöU1 Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon 
Kammaren biföll utskottets förslag. 

4 § Kammaren åtskildes kl. 09.04.

 
 
Förhandlingarna leddes av talmannen. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
ANNALENA HANELL  
 
 
/Eva-Lena Ekman