Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1995/96:115
Fredagen den 12 juli
Kl. 9.00 22.51

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor
-----------------------------------------------------
1 § En ekonomisk politik för att halvera den
öppna arbetslösheten till år 2000, m.m.
Föredrogs
Finansutskottets betänkande 1995/96:FiU15
En ekonomisk politik för att halvera den öppna ar-
betslösheten till år 2000, m.m. (prop. 1995/96:207
och prop. 1995/96:222)
Anf. 1 BO LUNDGREN (m)
Fru talman! I det närmaste 600 000 människor i
Sverige är öppet arbetslösa eller i någon form av
åtgärder. Det är nästan 20 gånger så många som bor i
hela Katrineholms kommun. Fler och fler drabbas av
arbetslösheten för varje dag. Som vi hörde i morse
blir fler och fler också långtidsarbetslösa.
Sedan hösten 1994 har den socialdemokratiska re-
geringen chockhöjt skatterna på arbete, främst för låg-
och medelinkomsttagare, på investeringar i nya jobb
och på kunskap och kompetens. Resultatet är att mas-
sarbetslösheten håller på att permanentas.
De som drabbas av arbetslöshet får sämre eko-
nomi, ofta bristande självkänsla och ibland sociala
problem.
Men det finns också en kostnad för arbetslösheten,
som får bäras av alla genom ännu högre skatter. De
drabbar framför allt låg- och medelinkomsttagare
hårdast. I genomsnitt 20 000-30 000 kr per hushåll
kostar arbetslösheten, förutom de problem den skapar
för den som är arbetslös.
Dessutom försämras förutsättningarna för att stat
och kommun skall kunna utföra sina grundläggande
uppgifter tillräckligt väl.
Den viktigaste politiska uppgiften borde därför va-
ra att skapa förutsättningar för tillväxt, expansion och
nya jobb. Men socialdemokraterna sviker. Förra hös-
tens s.k. tillväxtproposition blev en tillväxtbroms och
den sysselsättningsproposition som man utlovade till
maj månad i år uteblev helt.
Vi moderater, folkpartisterna och kristdemokra-
terna lade i stället fram förslag om lägre skatt på arbe-
te och investeringar, enklare regler för att anställa och
om andra åtgärder som leder till ett bra klimat för
företagande och nya jobb. Vi tog också initiativ till
sommarens riksdagsarbete för att viktiga förslag
skulle kunna träda i kraft redan i höst. Motvilligt
tvingades regeringen med stöd av Centerpartiet att
lägga fram två propositioner.
Om man ser på de två olika alternativen finner
man att det är två skilda synsätt som präglar dem.
Socialdemokraterna och Centern lägger framför
allt fram förslag om åtgärder för dem som är arbetslö-
sa, medan vi lägger fram förslag som skapar bättre
förutsättningar för nya verkliga jobb och färre arbets-
lösa.
Denna skillnad avspeglar sig också i hur vi formu-
lerar målen för respektive politik.
Socialdemokraterna och Centerpartiet vill halvera
den öppna arbetslösheten, något som kan uppfyllas
genom att ännu fler kommer i åtgärder eller på annat
sätt inte registreras som arbetslösa, medan vi tillsam-
mans med Folkpartiet och Kristdemokraterna sätter
målet till att skapa så goda betingelser för arbete och
företagande att den totala arbetslösheten skall kunna
halveras, även om det tar sin tid.
De ansatser till nytänkande som finns i regering-
ens förslag om att delvis slopa dubbelbeskattningen
och om en begränsad sänkning av arbetsgivaravgif-
terna motverkas tyvärr av andra skattehöjningar. Man
tar som så ofta förr med den ena handen och ger med
den andra. Dessutom har företagandets villkor redan
tidigare i vår försämrats genom exempelvis orimliga
momsregler, kraftigt höjda energiskatter och ökade
kostnader genom en längre arbetsgivarperiod i sjuk-
försäkringen - allt sådant som ökar kostnaderna för
arbete, för att anställa och som försvårar möjligheter-
na till nya jobb.
Fru talman! Det är i företagen runt om i Sverige
som de nya jobben måste växa fram. Ingen politiker
kan besluta om de jobben. Det är bara de människor
som driver dagens och morgondagens företag som
avgör om det blir några nya jobb.
Vår uppgift i Sveriges riksdag, och den är nog så
viktig, är att skapa så goda villkor för företagande att
tillräckligt många nya jobb verkligen växer fram. Var
och en borde inse att den gamla 80-talspolitik som
förde Sverige in i arbetslöshetskrisen inte duger. Det
finns inga genvägar. Politiken måste läggas om så att
hindren för nya jobb rivs. Det finns framför allt tre
områden som är väsentliga.
För det första måste skatterna sänkas med inrikt-
ning på sådana områden där det gör mest nytta för de
nya jobben. Skatten på arbete måste sänkas. Inrikt-
ningen på den privata tjänstesektorn är här särskilt
viktig.
Den dubbla skatten på investeringar i nya jobb
måste slopas helt. En dubbel skatt på investeringar i
nya jobb är ju lika illa oavsett om den drabbar små
eller stora företag. Den extra höga skatt som Sverige
har på mindre snabbt växande företag, de som är
framtidens företag, måste naturligtvis elimineras,
liksom momsreglerna måste revideras så att det blir
rimliga betalningsvillkor. Ingen företagare skall som i
dag tvingas betala moms till staten innan han själv får
in momsen av den han har sålt en vara till.
För det andra måste det bli enklare att anställa.
Det är ett stort område. Dagens arbetsmarknadslag-
stiftning straffar ut dem som inte redan har jobb och
skapar problem även för dem. Den hindrar ungdomar,
de hundratusen och fler ungdomar som saknar jobb,
att få ett verkligt jobb ute i företagen. Det är klart att
vi måste reformera arbetsrätten och göra det enklare
att anställa.
För det tredje måste en utbildningssatsning värd
namnet genomföras. Man kan inte bara öka antalet
platser på ett sätt som inte leder till ökad kvalitet, utan
snarare till minskad kvalitet. Det krävs en utbild-
ningssatsning som genomsyrar hela utbildningen, från
grundskola till högskola, som sätter kvaliteten i cent-
rum, som skapar högre och bättre kvalitet. Vi måste
naturligtvis ha en ekonomi och skatter i Sverige som
gör att det lönar sig att skaffa bättre kunskaper och
högre kompetens.
Fru talman! Det går att eliminera massarbetslöshe-
ten. Det finns pessimister som i stället talar om att
dela de jobb som finns, som gräver ned sig i någon-
ting som för Sverige längre utför och som ytterligare
försämrar välståndet.
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna
har gemensamt lagt fram flera förslag som skulle
förbättra villkoren för arbete och företagande, så att
den totala arbetslösheten kan pressas tillbaka. En del
av de förslagen kan, om riksdagen fattar beslut om
dem, träda i kraft redan i höst.
Finansutskottets majoritet har avvisat de här för-
slagen. Men riksdagen har fortfarande möjlighet att
ställa upp.
Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 5, 8, 51,
141, 144 och 165.
(Applåder)
Anf. 2 ANNE WIBBLE (fp)
Fru talman! Dagens debatt i riksdagen är ett bevis
för att regeringen är på defensiven i kampen om de
nya jobben och i kampen mot arbetslösheten. Det var
interna motsättningar om främst arbetsrätten som
stoppade utlovade förslag. Folkpartiet och de andra
oppositionspartierna tyckte då att riksdagen måste ta
initiativet och väckte en motion med förslag. Då vek
sig regeringen och utarbetade i ganska snabb takt två
propositioner som vi debatterar i dag.
Propositionerna innehåller tyvärr inte särskilt
många konkreta förslag, och ännu färre s.k. skarpa
förslag - för att använda Göran Perssons terminologi.
Det mesta är mer eller mindre otydliga aviseringar om
sådant som skall komma senare.
Jag tycker att detta är konstigt. Det visar väldigt
tydligt att regeringen inte har bråttom i kampen om
jobben och kampen mot arbetslösheten. Snart har
halva mandatperioden gått och någon tillväxtfrämjan-
de politik syns ännu inte till. Tvärtom har många
beslut varit direkt skadliga och negativa för företagen
och jobben. Det visar sig i statistiken, och många av
oss känner också människor som är arbetslösa. Det
har blivit färre personer som i dag kan försörja sig på
eget arbete och flera personer som har blivit arbetslö-
sa under denna politiks genomförande.
Detta är desto mer uppenbart eftersom Socialde-
mokraterna i valrörelsen för två år sedan lovade att
snabbt få ned den öppna arbetslösheten till under 5 %.
Det skulle faktiskt ha skett redan under förra året. I
dag uppgår arbetslösheten till över 8 %. Den verkliga
arbetslösheten drabbar människor som döljs i olika
åtgärdsprogram. Det gör att den totala arbetslösheten i
dag uppgår till uppemot 13 %. Det har visat sig att
antalet människor som kan försörja sig på eget arbete
minskar under hela detta år. Och det lär inte bli
mycket bättre nästa år om man skall tro på Konjunk-
turinstitutet, och för den delen också regeringen. Den
totala arbetslösheten kommer även efter 1997 att vara
högre än den var 1995. Detta är ett bevis för en utom-
ordentligt misslyckad politik.
Regeringen - och även Centern - trodde sig antag-
ligen gripa till offensiven genom att föreslå ett mål för
politiken - att halvera den öppna arbetslösheten till
sekelskiftet. Detta har behandlats i finansutskottet.
Tyvärr är det inte bara ett dåligt mål - det är också ett
ganska farligt mål. Det öppnar nämligen för tricksan-
de med statistiken - att gömma undan människor utan
arbete i olika åtgärdsprogram.
När man pratar med människor som saknar jobb
visar det sig att de vill ha ett arbete som de kan försör-
ja sig på. De vill inte ha beredskapsarbete, ALU, API
eller någon annan bokstavskombination i form av
tillfällig hjälp. Många vill faktiskt inte heller delta i
någon utbildning eller i olika kursprogram. De vill ha
jobb som de kan försörja sig på. Ändå har majoriteten
i finansutskottet yrkat avslag på Folkpartiets, Modera-
ternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag
om att målet måste sättas så att det blir så många nya
jobb att den totala arbetslösheten kan halveras.
I finansutskottets betänkande skriver majoriteten
att den öppna arbetslösheten skulle vara ett bättre mål
därför att den är så lätt att mäta. Det skulle med andra
ord inte gå att mäta antalet människor i olika åt-
gärdsprogram. Detta är rent nys! AMS, komvux,
folkhögskolor m.fl. producerar varje månad mängder
med statistik över hur många personer som finns i
olika program. Den totala arbetslösheten går visst att
mäta. Att ta till sådana argument måste vara ett svep-
skäl.
Jag riktar mig nu till Arne Kjörnsberg, Per-Ola
Eriksson och Erik Åsbrink och påstår att ni egentligen
gärna vill minska den totala arbetslösheten. Jag tror
det. Man frågar sig då vilket det verkliga skälet är till
att ni röstar nej till att sätta detta som mål. Varför
säger ni nej till en politik som är så företags- och
tillväxtfrämjande att den totala arbetslösheten kan
halveras till sekelskiftet? Beror det på att ni inte vet
vilken politik som behövs? Beror det på att ni är oen-
se och inte kan inte bestämma er? Vet ni hur man
skall göra men vågar inte för LO? Vilket är det verk-
liga skälet?
Fru talman! Den politik som krävs finns beskriven
i motioner och reservationer från Folkpartiet. I många
fall är dessa skrivna gemensamt med moderater och
kristdemokrater.
Vi har lagt fram förslag som riksdagen kan besluta
om i dag. Det skulle vara en väldigt god start för att
stimulera fram fler företagare, fler företag och nya
jobb. Riksdagen kan alltså - om den vill - i dag beslu-
ta om att t.ex. sänka skatten för tjänstesektorn genom
lägre arbetsgivaravgifter, att reformera arbetsrätten,
att slopa dubbelbeskattningen, att avskaffa värnskat-
ten, att sänka skatten för fåmansbolagen, att låta bli
att tricksa med momsbetalningsperioder, att låta bli att
förlänga sjuklöneperioden osv. Det går att göra detta.
För att testa det yrkar jag bifall till reservationerna nr
1, 5, 34, 51, 141 och 165.
Fru talman! Regeringen börjar uppenbarligen inse
att det är något fel på den egna politiken. De förslag
som kan förbättra för småföretagen och de nya arbe-
tena kommer inte från de egna leden, utan från de
borgerliga partierna. Den socialdemokratiska ideolo-
gin duger inte.
I dagens betänkande har majoriteten tagit fasta på
några av de förslag som t.ex. Folkpartiet har lagt
fram. Vi har sedan länge krävt en sänkning av ar-
betsgivaravgifterna så att det skall bli billigare att
anställa. Nu utlovas en mycket minimal sådan. Vi har
krävt slopad dubbelbeskattning. Nu säger regeringen
att detta nog kommer för vissa företag - man vet inte
riktigt vilka. Vi har krävt en förenkling när hushållen
skall köpa tjänster, t.ex. enligt den franska s.k.
checkmodellen. Detta skall nu utredas.
Men det verkar inte riktigt som om regeringen
själv tror på förslagen. Det blir därför väldigt halv-
hjärtat och minimalt - en sorts omvändelse under
galgen. Arbetsrätten vågar man sig inte alls på. På en
del andra områden har regeringen återfallit i en tradi-
tionell småföretagsovänlig s-politik. Det gäller t.ex.
förslaget om en sjätte AP-fond. Nu kommer också
från vissa fackföreningar förslag om s.k. över-
vinstfonder. Detta är någon sorts rest från 70-talet
som verkligen inte har framtiden för sig.
För att få fram de jobb som krävs fram till sekel-
skiftet - och det handlar om många, uppemot 400 000
nya arbeten - kan man räkna ut att det behövs mer än
2 000 nya arbeten varje vecka. Varje vecka ända fram
till sekelskiftet! Då duger inte en sådan här socialde-
mokratisk politik, med några halvhjärtade "åter-
återställare".
Det skall bli intressant att i dagen debatt och
framöver se om, och i så fall när, Socialdemokraterna
och Centern vågar inse detta. Tills dess döms de ar-
betslösa tyvärr att vänta. Det är tragiskt.
(Applåder)
Anf. 3 LARS BÄCKSTRÖM (v)
Fru talman! Vår tid för denna debatt är kort. Jag
skall därför börja med att sammanfatta mitt och
Vänsterns budskap i tre punkter.
För det första: Slå inte mot de arbetslösa! För det
andra: Strama inte åt så hårt! För det tredje: Vi behö-
ver en allians för arbete.
I dag samlas vi för att fatta beslut mot arbetslöshe-
ten. Men kommer vi att fatta några beslut som skaffar
fler jobb? Vi kommer sannolikt att godkänna två
beslut som redan har trätt i kraft; sänkt stämpelskatt
och sänkt bilaccis. Finns det någon i denna församling
som tror att de eventuella besluten påtagligt kommer
att höja sysselsättningen? Finns det någon?
I övrigt rör de enda konkreta förslag som förelig-
ger arbetsmarknadspolitiken och a-kassan. Det hand-
lar om att behålla ALU. Det är inget offensivt förslag.
Det handlar om att införa något som man kallar för
OTA. Det innebär att man låter, eller rättare sagt
tvingar, arbetslösa över 55 år att jobba åt kommuner-
na med a-kasseersättning. Det var det förslaget som
ett statsråd, möjligen av misshugg, kallade för ett
värdigt slut på arbetslivet. Det är inget offensivt för-
slag.
Förslaget som vi skall behandla om en ny a-kassa
riktar sig ju snarast mot de arbetslösa, inte mot arbets-
lösheten. Det skaffar inte fler jobb. Det är ett dåligt
förslag.
Ledamöter! Skulle ett bifall till dessa lagförslag
vara de enda beslut vi fattar här i dag tror jag att
många skulle vara glada om inte riksdagen träffades
på sommaren. Då tror jag att många arbetslösa skulle
vara glada om riksdagen tog semester i ordets gamla
mening - en ledighet under sex månader.
Vi måste göra någonting mer konkret. Att rege-
ringens förslag till ändring av a-kassan är dåligt är
berett och snarast riktat mot de arbetslösa kan alla
som ser sakligt på frågan inse. Det framgår också av
arbetsmarknadsutskottets yttrande. Utskottet tillstyr-
ker visserligen förslaget - det är sant - men man gör
det med formuleringar som snarast påminner om
biskop Brask en gång i världen.
Arbetslöshetskassornas samorganisation har hårt
kritiserat förslaget och riktat en svidande kritik mot
det. LO och TCO vädjar till denna församling att inte
anta lagförslaget. Om riksdagen ändå skulle göra det
vore det, för att använda politikerspråk. ett ej väl
avvägt beslut. Eller på mer vardaglig svenska: ett
dumt beslut. Det är ett beslut som kommer att ta tid
att reparera när det gäller förtroende. Det är en kon-
frontationspolitik i politiken, men det är också kon-
frontation på arbetsmarknaden. Det kommer att ta tid
att reparera de skadeverkningarna.
Så till min andra punkt: Sluta att strama åt så hårt.
Vi stödjer ambitionen att sanera statsfinanserna.
Vänsterpartiet och regeringen var överens om 114
miljarder, och så höjde regeringen i våras budet till
126 miljarder. Det är en skillnad på 12 miljarder. Om
vi antog vår lättare finanspolitik skulle vi ändå kunna
nå målet om balans i de offentliga finanserna år 1998.
Det skulle vara möjligt med tanke på den förbättrade
situationen. De 12 miljarderna skulle kunna användas
för att trygga jobb, t.ex. i vård och omsorg.
Det är sant som Bo Lundgren sade att vi politiker
inte kan bestämma fram jobb här i riksdagen. Men vi
kan bestämma att vi inte skall avskeda i offentlig
sektor. Det kan vi bestämma. De 12 miljarder som vi
har lättat finanspolitiken med skulle kunna användas
för att stimulera den privata och offentliga tjänstesek-
torn. En dryg tiondel av de 12 miljarderna skulle
räcka för att höja upp a-kassan till 80-procentsnivån.
Det är kanske inte någon dramatiska skillnad. Men
det är en viktig skillnad för sysselsättningen.
Varför har ni höjt ribban till 126 miljarder? Det är
kanske för EMU:s skull, eller kanske för att imponera
på finansmarknadens aktörer; de som Göran Persson
kallar flinande 25-åringar. Det är möjligen därför.
Men man kan inte tygla den marknaden på det sättet.
Den är som jätten Gargantua, omättlig.
Det är därför dags att återvända till den klassiska
frågan: Har vi över huvud taget råd att arbeta? Vi i
Vänstern säger att vi har det. Landets finanser kan
inte uthålligt saneras med någon slags anorexi för den
offentliga sektorn. Landets finanser skall saneras med
fler i arbete, fler sysselsatta, fler anställda och fler
företagare.
Det finns en politik för en sådan utveckling. Vi
kan stödja den genom en aktiv närings- och utbild-
ningspolitik inriktad på kompetenshöjning och miljö-
omställning. I proposition 222 finns en del riktlinjer
som går åt rätt håll. Det finns en del gamla Vänster-
partiförslag, och vi har fler förslag. Där finns det
möjligheter.
Vi behöver en stark exportsektor. Men vi behöver
också en hemmamarknad. Det borde stå klart för alla
att alla företag behöver kunder. När köpmännen
tvingas konstatera att det fattas kunder även när man
nu igen har rea på rean på kläder borde vi politiker
inse att det är brist i efterfrågan. Det är litet knepigt
att det är vi i Vänstern som skall behöva påpeka ett
sådant fundament i marknadsekonomin. Det krävs
bättre villkor för både privat och offentlig tjänstesek-
tor. Vi har anvisat en ram på 10 miljarder för sådana
skattesänkningar.
Något som hör samman med hemmamarknaden är
fördelningspolitiken. Man säger att sparandet är högt,
och det är det. Samtidigt vet vi att många hushåll har
svårt att klara dagliga utgifter. Det visar att vi behöver
en aktivare fördelningspolitik som styr pengar från ett
finansiellt sparande till effektiv efterfrågan. Det är en
politik för fler jobb. Men den räcker inte. Om vi skall
få tillbaka en politik för full sysselsättning behöver vi
också en arbetstidsförkortning. Det är helt nödvän-
digt. Det är inte något passivt, utan det är aktivt.
Under 60- och 70-talet steg sysselsättningen i
Sverige. Samtidigt sjönk den totala mängden arbetade
timmar. Det visar att vi på 60- och 70-talet klarade att
korta arbetstiden och öka sysselsättningen. Vi skall gå
tillbaka till den politiken. En nedkortning av arbetsti-
den och ett ökat utrymme för offentlig och privat
tjänsteproduktion stärker kvinnornas ställning på
arbetsmarknaden. Det är viktigt, eftersom arbetslöshe-
ten just nu slår hårdast mot kvinnorna.
Vi har förslag till stimulanser. Vi har ett 20-
miljarderspaket för fler jobb. Det är ett paket som inte
främst handlar om ökade utgifter, som ni säkert tror,
ni som inte har läst våra förslag. Sanningen är att det
faktiskt främst handlar om riktade skattesänkningar
för att stimulera jobb. Vi sätter kampen för jobben i
första rummet.
Fru talman! Jag vill avrunda med att tala om min
sista punkt: En allians för arbete. Det behövs. På vår
kongress talade vi om ett nytt alternativ förankrat i
arbetarrörelsens fackliga och politiska organisationer,
ett alternativ med en tydlig röd-grön profil. Gudrun
Schyman sade i den senaste partiledardebatten att vi i
ett sådant alternativ naturligtvis ser Vänstern och
Socialdemokraterna men även andra partier. Det
måste vi nu ha. Vi måste sätta kampen för jobben i
främsta rummet.
Vårt 20-miljarderspaket kan till stora delar rym-
mas inom ramen för en lättare finanspolitik. Men vi är
också beredda att finansiera med andra skattehöjning-
ar och inkomstförstärkningar. Vi är beredda att disku-
tera besparingar. Det skulle vara en fördel om vi kun-
de skapa en sådan bred allians som inte bara omfattar
partier utan också arbetsmarknadens parter. Men då
måste politiken sluta att slå mot de fackliga organisa-
tionerna och löntagarna. Annars kan man inte skapa
en allians.
Det är bra att regeringen vill lägga fast målet om
att halvera den öppna arbetslösheten. De borgerliga
partierna säger att det är otillräckligt. Anne Wibble
sade det. Det är nog sant, Anne Wibble, att det är
otillräckligt. Men när ni säger det är det inte riktigt
trovärdigt. Ni har inte sådan record på det området att
ni kan säga så. Det låter snarast om ett utslag av klas-
sisk överbudspolitik. Det är vad man en gång ankla-
gade vpk för. Liksom på bondauktioner höjer man
buden hela tiden. Varför inte säga: Arbete åt alla?
Det är bra med ett operativt mål. Jag talar om en
allians för arbete. Det hade varit bra om jag också
kunnat hälsa och se en möjlighet till en borgerlig
vänster i en sådan allians. Men den dörren tycks vara
definitivt stängd. I stället har tre partier ånyo slutit sig
samman i ett borgerligt block. Det är inte längre några
fyra musketörer som kan säga: Alla för en! Det är
snarast Kvartetten som sprängdes.
Budskapet är detsamma - det ständiga borgerliga
budskapet - att ta med den ena handen och ge med
den andra, som Bo Lundgren sade. Man tar från låg-
inkomsttagare och hushåll och ger till företagare. Det
är en politik som har prövats. Den höll inte, och väl-
jarna har avvisat den. Vi kommer att avvisa den igen.
Men vi ser gärna en borgerlig vänster.
Just nu har ni i regeringen majoritet tillsammans
med Centerpartiet. Och det är ju bra för er det! Visst.
Men en politik mot arbetslösheten handlar inte främst
om mandatmatematik. Det handlar faktisk också om
att ge framtidstro och optimism i detta samhälle. Som
det är nu låter många människor i samhället, även när
de försöker att vara optimistiska, ungefär som den
borne pessimisten som säger: Det här året var litet
sämre än det föregående, men å andra sidan är det
bättre än det kommande!
Man väntar på ständiga sparpaket från regeringen.
Skall vi få en offensiv och en framtidsanda måste man
sluta att ständigt tala om sparpaket och budgetsane-
ring. Om hushållen skall dra ner på sitt sparande be-
hövs detta. Om efterfrågan skall öka behövs en aktiv
fördelningspolitik. Om Sverige skall klara en uthållig
tillväxt krävs miljöomställning och förnyelse. Vi
behöver verkliga visioner som tar fasta på att Sverige
är ett rikt land, och också ett idérikt land. Ett land
med en god utbildningsnivå och en utvecklad in-
frastruktur. Det är ett budskap som säger att vi har
möjlighet att åter nå full sysselsättning.
Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2
och 6.
(Applåder)
Anf. 4 ROY OTTOSSON (mp)
Fru talman! Socialdemokraterna har misslyckats
med att infria sitt löfte till svenska folket att få ner
arbetslösheten. "Vår politik ger 90 000 ny jobb -
direkt", stod det i broschyrerna som ni delade ut till
de svenska hushållen inför valet. Den socialdemokra-
tiska regeringen har trots en aldrig tidigare skådad
miljardrullning av skattepengar misslyckats med att
öka sysselsättningen. Er s.k. arbetslinje har visat sig
vara en bidragslinje som inte ger nya jobb.
Bidragsberondet ökar, kostnaderna i stat och
kommun ökar, och skatterna ökar. Det driver fram
ytterligare besparingar som tvingar ut alltfler männi-
skor i arbetslöshet. Alltfler av de arbetslösa tvingas ut
i marginalerna, utanför arbetslöshetsförsäkringen och
utanför trygghetssystemen. De alltmer desperata be-
sparingar ni föreslår i bl.a. a-kassan urholkar välfär-
den och ökar orättvisorna. Det blir svårare för de unga
att ta sig in, och risken att åka ur ökar.
Socialdemokraterna har tappat greppet om sin
främsta röstvinnarfråga - arbetslösheten. Nu är det i
stället vi i oppositionen som får driva på. Den här
debatten och de beslut vi snart skall fatta har tvingats
fram av att vi i oppositionen tog initiativet och ställde
förslag direkt här i riksdagen, just på grundval av att
regeringen inte lade fram sitt utlovade förslag om att
minska arbetslösheten.
När vi gjorde det fick ni i regeringen bråttom, och
snickrade hastigt ihop ett förslag tillsammans med
Centerpartiet. Det blev ett hafsigt och ogenomtänkt
förslag, kortsiktigt och magert, alla utredningar till
trots. Vi kan tyvärr konstatera att den öppna arbets-
lösheten, trots det högstämda löftet om halvering,
kommer att fastna kring 8-procentsnivån om det fort-
sätter på detta vis.
Problemet med er socialdemokrater är inte att ni
inte vill minska arbetslösheten. Tvärtom - jag har
ingen anledning att betvivla ert engagemang för de
arbetslösa, och er genuina vilja att skapa fler jobb.
Men ni klarar det inte. Era ideologiska skygglappar
och era föråldrade politiska traditioner gör er blinda
för de möjligheter som finns. Ni säger att ni vill öka
den privata företagsamheten, men klarar inte av att ta
till er vare sig företagarnas eller den politiska opposi-
tionens många förslag. Ni säger att ni vill slå vakt om
välfärdens kärna - skola, vård och omsorg - men
samtidigt har ni kopplat ett hårdnande strypgrepp på
kommuner och landsting. Ni säger att arbetslinjen
skall gälla, men som Riksdagens revisorer nyligen
visat tränger era arbetsmarknadspolitiska åtgärder i
hög grad ut ordinarie jobb inom både företag, kom-
muner och landsting. Er egen partikongress har slagit
fast att ni skall arbeta för sänkt arbetstid, men ni säger
nej till alla förslag om sänkt arbetstid och därmed nej
till fler jobb, när samma krav nu kommer från oss i
oppositionen! Det gör ni i dag, precis som ni gjort
gång på gång de sista två åren. Ni säger att det skall
komma en storsatsning på gröna jobb, att miljökrav
och miljösatsningar kommer att skapa massor av nya
jobb och tillfällen för nya företag. Men ni skär i stället
ned på miljön - t.o.m. på kalkningen av sjöar och
vattendrag, så att 20 års miljöarbete mot försurningen
riskerar att bli fördärvat. Den miljösatsning på en
miljard fördelad på ett antal år som ni nu skryter med
kan jämföras med den satsning på allergisanering som
ni gjorde upp med oss om förra året. Det handlar om
dubbla beloppet på ett år. Det ni kallar miljösatsning
är i själva verket ett kraftig neddragning, och det ger
knappast några nya gröna jobb!
På punkt efter punkt säger ni en sak, men gör en
annan. På punkt efter punkt demonstrerar ni er oför-
måga att förnya er politik. Ni vill gärna framstå som
lyhörda förnyare, men är i själva verket benhårda
traditionalister som vägrar inse att ni har fel. Så gör ni
om felen.
Fru talman! Den ekonomiska återhämtning vi haft
under senare år har främst berott på att svensk export-
industri tjänat mycket grova pengar på att kronans
värde sjönk drastiskt när den fasta växelkursen över-
gavs för några år sedan. En stor del av dessa vinster
har investerats i utbyggd produktion i Sverige. Vi har
haft en investeringsledd högkonjunktur, och investe-
ringsnivån är fortfarande hög. Det kan ytligt sett verka
utmärkt. Men denna exportindustri är råvarubaserad,
energiintensiv och utsatt för hårdnande internationell
konkurrens. Investeringarna har heller inte lett till nya
jobb. Produktiviteten har höjts genom att man tillver-
kar mer av samma sak med färre anställda! På så vis
har konkurrenskraften i och för sig stärkts, och det är
bra, men samtidigt består arbetslösheten på en orim-
ligt hög nivå.
Vad värre är är att de så kallade soluppgångsbran-
scherna - de näringar som internationellt sett växer
snabbt och genererar jobb i andra länder - i huvudsak
står och stampar i Sverige. Det handlar om miljösek-
torn, som jag redan nämnt, men också om stora delar
av övriga tjänstesektorn, informations- och IT-sektorn
osv. Här görs inte de stora investeringarna - tvärtom
råder ett permanent lågtryck över den inhemska
marknaden. Efterfrågan är fortsatt svag eftersom folk
antingen inte har pengar eller föredrar att betala av
sina lån och spara inför en osäker framtid.
Det ser ut som om ni socialdemokrater är på väg
att upprepa misstagen från 70- och 80-talen: kraftiga
devalveringar som gynnar exportindustrin, ökat ut-
giftstryck och ökade skatter. Så följer de växande
svårigheterna. Skillnaden är att svårigheterna nu yttrar
sig främst som ökad arbetslöshet. Då var det hög
inflation, stagnerande eller minskade realinkomster
och en ohållbar spekulationsekonomi i lån och fastig-
heter som så småningom kraschade in i 90-talets de-
pression.
Denna skillnad beror i huvudsak på att ni under
70- och 80-talen kunde låna alltmer pengar på pen-
ningmarknaden, men med dagens helt enorma
statsskuld går inte det längre. Det finns somliga ute på
vänsterkanten som tror sig kunna låna sig till ytterli-
gare frister - kanske oändliga frister - utan att någon-
sin behöva betala tillbaka. Så vansinniga är trots allt
inte ni i regeringen, och tack och lov för det!
Men tro för den skull inte att kamerala åtgärder
mot budgetunderskott skapar jobb. Nu är det snart ett
år sedan vi kom överens med er i regeringen i till-
växtpropositionen om att det också gäller att satsa på
utbildning, starkare näringsliv och miljö för att klara
landets ekonomi och sysselsättning. Det var en ut-
gångspunkt och en plattform för fortsatt samarbete
och gemensamma satsningar. Men sedan dess har
egentligen ingenting hänt. Det ni nu föreskriver är i
huvudsak upprepningar av vad vi sade redan då. Året
som gått har i stället ägnats åt interna socialdemokra-
tiska bekymmer, regeringsombildning och partitaktis-
ka manövrer för att splittra de politiska motståndarna
på högerkanten. Ert samarbete med Centerpartiet är
maktpolitiskt intressant, men det ger inte fler jobb.
Däremot är det uppenbart att Centerpartiets mark- och
kapitalägande kärntrupper har fått det bättre ställt.
Alla som är arbetslösa tvingas se tillbaka på ett
förlorat år. Tyvärr är det svårt att se någon ljusning
framöver.
Fru talman! Det första målet borde vara att halvera
den totala arbetslösheten. Man skall alltså räkna in de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det skall inte
duga med statistiska manipulationer eller konstlade
åtgärder. Man behöver ett riktigt mål för att kunna
vidta riktiga åtgärder.
För det andra måste arbetstiden sänkas. Om var
och en av oss som har arbete arbetar en timme mindre
per dag ger det hundratusentals nya jobb.
För det tredje måste beskattningen av arbete sän-
kas. Det höga kostnaderna för att anställa fler eller
köpa tjänster måste ned, och också stanna nere på
längre sikt.
För det fjärde måste företagen ges både bättre till-
gång till riskvilligt kapital och smidigare och enklare
regler.
För det femte måste besparingar som slår mot väl-
färdens kärna - vården, omsorgen och skolan - och
som slår mot de människor som har de minsta eko-
nomiska marginalerna, upphöra. Tvärtom måste för-
delningspolitiken skärpas och besparingarna i stället
inriktas mot dem som är välbeställda. Det ger betyd-
ligt fler jobb både i företag, kommuner och landsting.
För det sjätte måste satsningen på miljön komma i
gång på allvar. Det ger också många nya jobb i både
gamla och nya verksamheter.
Fru talman! Jag vill med anledning av detta yrka
bifall till reservationerna 3, 7, 65, 73 och 98. Jag kan
konstatera att det inte saknas realistiska förslag för att
sänka arbetslösheten. Men hittills saknas den regering
som krävs för att förslagen skall bli verklighet.
Anf. 5 MATS ODELL (kds)
Fru talman! Bakgrunden till att riksdagen samlas
så här på övertid mitt i sommaren är ju att regeringen
inte har mäktat lägga fram en sysselsättningsproposi-
tion under maj månad, som var planerat, så att riksda-
gen hade kunnat fatta beslut före sommaruppehållet.
När vår regering lämnade över till socialdemokra-
terna hösten 1994 tillkom det ungefär 1 000 nya jobb
per vecka. I dag försvinner ungefär 1 000 jobb per
vecka. Och både AMS och Konjunkturinstitutet förut-
ser nu en ytterligare försämring av sysselsättningslä-
get. Regeringen har ju lovat pressa ned arbetslöshe-
ten, men i stället ökar den nu efter två år med social-
demokraterna i Rosenbad.
Bakgrunden är, nu som tidigare, att regeringen
saknar såväl en ideologi som en strategi för att genom
ett varmare och bättre företagarklimat få ned den
totala arbetslösheten.
Jag tycker faktiskt att det är värt att påminna om
att socialdemokraterna armbågade sig fram till mak-
ten på löften om att redan 1995 "tiondel för tiondel"
pressa tillbaka arbetslösheten till 5 %. Det blev precis
tvärtom. När vi lämnade över i september 1994 var
374 400 arbetslösa. Förra veckan var 443 500 männi-
skor öppet arbetslösa, alltså 69 100 fler efter två år
med Göran Persson i Rosenbad. Tala om löftesbrott!
Folk trodde faktiskt på att socialdemokraterna
skulle kunna åstadkomma en snabb sänkning av ar-
betslösheten, att det nu skulle vara slut på nedskär-
ningarna i a-kassa, föräldraförsäkring och sjukförsäk-
ring, att det nu inte skulle sägas upp några fler an-
ställda i kommuner och landsting. Nu skulle det min-
sann tvärtom bli nya resurser till vård och omsorg.
Det trodde man. Sanningen är att det aldrig har skurits
ned så mycket inom vård och omsorg som sedan so-
cialdemokraterna kom tillbaka till makten - 3 miljar-
der enbart i Stockholms läns landsting.
Man trodde att socialdemokraterna hade en mira-
kelmedicin mot arbetslösheten. Man trodde också på
myten att Sveriges problem började under förra man-
datperioden. Man trodde att besparingarna då berodde
på att den borgerliga regeringen av ren illvilja ville
skära ned i välfärden. Men Sveriges problem, fru
talman, är faktiskt resultatet av 25 år av felaktig poli-
tik. Regeringen har faktiskt bundit ris åt egen rygg
genom att skylla nästan alla Sveriges problem - kan-
ske snart också semestervädret - på regeringen Bildt.
Därför är regeringens mandat att avveckla den to-
tala arbetslösheten nu så snävt. Valet av mål - att
halvera den öppna arbetslösheten - är inte gjort av en
slump. Nej, det är mycket noggrant och slugt uttänkt.
Medlen att minska den öppna arbetslösheten har
nämligen mycket hög politisk acceptans i regeringen
närstående kretsar. Därför blir det selektiva åtgärder
som RAS och andra AMS-åtgärder, som en utredning
beställd av Riksdagens revisorer i dagarna för övrigt
dömt ut för att de tränger undan många ordinarie
arbetstillfällen. Men att minska den totala arbetslöshe-
ten genom ett varmare och bättre klimat för allt före-
tagande har däremot en låg acceptans i regeringen
närstående kretsar. Det betraktas fortfarande som
något slags högerpolitik.
Per-Ola Eriksson får ursäkta, men när man läser
resultatet av regeringens nattliga överläggningar med
Centerpartiet kommer man osökt att tänka på omdö-
met som han fällde som hade klippt grisen: Mycket
skrik och litet ull. Visst tar man vissa steg i rätt rikt-
ning, och visst blev det litet ull till slut, men inte räck-
er det till helgdagsrock åt far eller söndagskjol åt mor
- möjligtvis räcker det till någon liten tumme åt lan-
dets småföretagare att värma sig med i den politiska
snålblåsten.
Det räcker nämligen inte att med läpparna be-
känna att det är företagen som ska skaffa fram de nya
jobben. Det är ungefär som när man är ute och åker
på sjön: Det krävs så tydliga kursförändringar att de
uppfattas och registreras också av andra sjöfarande.
Men landets företagare kan knappast uppfatta någon
förändring i företagarklimatet. Tvärtom blåser det
fortfarande både kallt och snålt. Regeringen tvingar
nu igenom en fördubbling av arbetsgivarperioden i
sjukförsäkringen - en hel månad skall landets småfö-
retagare nu ta ansvar för de anställdas sjukdom. Det
kommer inte att leda till nya jobb. Samma sak gäller
reglerna för inbetalning av moms. Fortfarande kom-
mer många företag att tvingas leverera in moms innan
de själva har fått betalt av sina kunder.
Vi kristdemokrater har tillsammans med Folkpar-
tiet och Moderaterna i gemensamma reservationer
lagt fram ett alternativ till regeringens otillräckliga
politik. Vi har nämligen ett mer ambitiöst mål än vad
regeringen har. Våra åtgärder siktar till att halvera den
totala arbetslösheten genom att skapa förutsättningar
för nya jobb i landets hundratusentals små och stora
företag. Vi har till skillnad från regeringen försökt
identifiera drivkrafterna till företagande. Att som vi
vill ge starka motiv till att starta och driva företag är
fortfarande högexplosivt och kontroversiellt i rege-
ringen och den närstående kretsar. Jag misstänker att
vi kommer att få höra mer om det när Arne Kjörns-
berg efter mig tar till orda å utskottets vägnar.
Vad vi vill ha är fler och växande företag, och då
är det inte särskilt klokt att lägga dubbelt så hög skatt
på risksparande som på det helt riskfria sparandet i
bank. Därför måste dubbelbeskattningen bort för alla
företag.
Fåmansbolagsreglerna, denna rest från lidbomme-
riets dagar, när man stiftade lagar med jantelagen som
huvuddirektiv, är helt kontraproduktiva och måste
ändras, så att de blir mer jämställda med reglerna för
de större företagen när det gäller beskattningen.
Sverige exporterar också alldeles för många patent
och uppfinningar, som exploateras och skapar jobb i
andra länder. Därför vill vi införa skattebefrielse på
royaltyinkomster från nya patent.
Arbetsrätten, fru talman, spelar faktiskt en stor roll
för företagens vilja att anställa. Men regeringen har
sjabblat med arbetsrättsfrågan och lagt den i den ena
långbänken efter den andra. Den senaste tidpunkt som
angivits - tidtabellen revideras ständigt - är den 23
augusti om jag minns rätt. Det skall bli mycket spän-
nande att se vad som händer då. Regeringen kommer
aldrig ifrån den grundprincip som vi kristdemokrater
hävdar, nämligen att lag måste med lag förändras.
Vi kristdemokrater har alltid kämpat för familjen.
Vi vet också att många äldre, som genom hårt arbete
har varit med och byggt upp Sverige, nu inte får den
vård, omsorg och hemtjänst som de verkligen behö-
ver. Samtidigt växer arbetslösheten. Detta är ett totalt
misslyckande för regeringen.
Vi vill se till att landets dubbelarbetande föräldrar
och pensionärer får möjlighet att köpa servicetjänster
på rimliga villkor. Här finns en enorm potential, både
när det gäller att förbättra livskvaliteten för många
människor och när det gäller att skapa förutsättningar
för nya jobb. Vi vill alltså börja sänka skatten på
arbete inom en ny tjänstesektor, som också riktar sig
till hushållen. Riksdagen kan faktiskt här i dag, genom
att stödja den reservation som vi har gemensam med
Folkpartiet och Moderaterna, se till att nya jobb kan
komma i gång redan den 1 oktober.
Vi kristdemokrater har ju ofta i hård motvind för-
sökt jobba för att öppna tjänstesektorn som också
riktar sig till hushållen. Jag konstatera, fru talman, när
jag läser finansutskottets betänkande att samtliga
politiska partier utom Socialdemokraterna nu faktiskt
är inne på denna linje. Det har alltså skett en stor
förändring, och vi betraktar det som en stor framgång.
Om vi också röstade för detta i dag skulle faktiskt den
här extrasessionen inte vara förgäves för landets ar-
betslösa. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 5, 51,
141 och 165, som har det gemensamt att om vi röstar
för dem går förslagen igenom och träder i kraft redan
den 1 oktober.
Anf. 6 ARNE KJÖRNSBERG (s)
Fru talman! I uppslagsboken Focus står det:
"demokrati - folkstyre, statsskick som innebär att
majoritetens vilja utövar det avgörande inflytandet på
styrelsen". Men demokrati är något mer än ett system
för att välja, något mer än konstitutionella ramar och
något mer än filosofiska resonemang.
Demokratins styrka beror inte uteslutande på om
institutionerna fungerar utan också på om demokratin
kan uträtta något, kan lösa viktiga problem för med-
borgarna i vardagen. Demokratin måste ständigt vara
beredd på att ta itu med nya problem. Den måste vara
levande och ständigt visa medborgarna, väljarna, att
alla behövs och att vitaliteten i systemet är beroende
av samverkan och delaktighet.
Genom samarbete med andra partier här i riksda-
gen har vi socialdemokrater velat åstadkomma resul-
tat som rör människorna i vardagen. Bl.a. i detta ljus
skall våra överenskommelser med Centerpartiet ses.
Centerpartiets gruppledare här i riksdagen och jag har
i tidigare debatter talat om handslagsöverenskommel-
ser mellan våra respektive partier. Det är med stor
glädje som jag i dag får argumentera för en ny sådan
överenskommelse.
Våra partier och riksdagsgrupper har insett att vå-
ra uppdragsgivare, väljarna, väntar sig att vi skall
sätta in alla krafter för att lösa de problem som väljar-
na, medborgarna, har. Självfallet innebär det att vi får
kompromissa. Men ligger det inte i själva demokra-
tins väsen att man gör så, att man samarbetar och
kompromissar?
Innan jag fortsätter vill jag för ordningens skull
yrka bifall till finansutskottets hemställan i alla dess
delar.
Fru talman! I söndags läste jag Jan Lindströms
krönika i Expressen. Lindström har en förmåga att
komprimera och blottlägga det som sker. I söndags
skrev han bl.a.: "Sysselsättningen i USA har ökat
kraftigt. Det visade en rapport i slutet av veckan.
Arbetslösheten har minskat rejält, från 5,6 till 5,3
procent på en månad.
Samtidigt har nettolönen stigit med i genomsnitt
nio cent, 67 öre, i timmen.
Det låter som glada nyheter.
Men när dessa nyheter kom ut i fredags, blev det
kursras på börserna världen över. Och marknadsrän-
torna steg överallt.
När några arbetslösa stackars jänkare fick jobb
och litet mer pengar, blev det dyrare att låna pengar
till en bostad i till exempel Sverige."
Det som Jan Lindström tar upp på sitt sätt är ett
exempel på det som jag tidigare har talat om, nämli-
gen att det politiska systemet -demokratin - måste
visa sig handlingskraftigt.
När jag är ute på möten, när jag besöker arbets-
platser och när jag träffar folk hemma i Sjuhärads-
bygden säger man till mig: Det här är inte klokt. Var-
för skall räntorna gå upp i Sverige när arbetslösheten
går ner i USA?
Det finns såvitt jag förstår bara två sätt att hantera
det här. Det ena är att man träffar internationella
överenskommelser. Det andra är att man ser till att ha
de pengar som behövs för att betala de utgifter som
man har skaffat sig. Vi är på god väg att klara av
landets ekonomi. Efter överenskommelsen mellan
Centerpartiet och Socialdemokraterna är vi på god
väg att få ordning på det som Gunnar Sträng kallade
för moder Sveas portmonnä. Och det arbetet skall
fullföljas.
Fru talman! Kampen för att alla som vill och kan
arbeta skall få göra det är också en kamp för att vi
skall kunna hålla ihop vårt land. Socialdemokraterna
och Centerpartiet fullföljer nu sitt drygt årsgamla
samarbete. Den uppgift som vi nu förelägger oss är att
halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. En god
grund är lagd för det: Bytesbalansen visar rekordstora
överskott. Inflationen är lägre än den har varit under
de senaste 35 åren. Statsskulden slutar att växa som
andel av bruttonationalprodukten. Underskottet i de
offentliga finanserna har halverats på två år. Räntorna
har gått ned sedan våren 1995 med ungefär 3,5 pro-
centenheter. Den svenska kronan har stärkts.
Grunden är alltså lagd. Nu går vi över i nästa fas.
I Socialdemokraternas partiprogram står det:
"Socialdemokratin hävdar att arbetet är grunden för
all välfärd och att folkets vilja till arbete är nationens
viktigaste tillgång."
Det var därför som vi i valrörelsen 1994 bad om
förtroende för att ta itu med två saker: få ordning på
ekonomin och få ner arbetslösheten. Vi sade också:
Arbetslösheten har tredubblats på tre år. Därför kom-
mer detta att ta tid, men låt oss sätta i gång! Vi bad
om mandatet, och vi fick det.
I punktform innehåller det förslag som nu före-
lagts riksdagen bl.a.:
* ett miljardprogram för småföretag för tillväxt
och utveckling
* en skatteinjektion för bilindustrin som kommer
att följas upp av ett miljövänligare sätt att ta ut skatt
på förmånsbilar
* en unik stor satsning på utbildning - ett rejält
kunskapslyft för Sverige
* ökade möjligheter för kommuner, företag och
fackföreningar att göra insatser när det gäller jobben
* en miljard för att påbörja omställningen till ett
ekologiskt hållbart samhälle
* en miljard för Östersjösamarbete
Eftersom företrädare för flera fackutskott senare
under dagen kommer att debattera detta tänker jag, fru
talman, nöja mig med att ta upp några få saker.
En miljard är en väldig massa pengar. Det avsätts
under en femårsperiod för att samarbete och utveck-
ling i Östersjöregionen skall stärkas. Om alla ställer
upp - staterna, näringslivet, universiteten och högsko-
lorna - kan detta ge ett verkligt lyft. Östersjön kan bli
ett fredens och utvecklingens hav i dess riktiga be-
märkelse. Betänk bara vad det kan komma att innebä-
ra för svenskt näringsliv och för sysselsättningen!
I Borås och Bollebygds kommuner hemma i Sju-
häradsbygden bor ungefär 100 000 människor. Lika
många reguljära utbildningsplatser inrättas nu inom
vuxenutbildningen. Dessutom inrättas i en första om-
gång 15 000 reguljära platser inom universitet och
högskolor. Alla talar om hur viktigt det är med större
kunskaper och höjd kompetens. Nu får vi i riksdagen
ta ställning till om vi tycker att det är viktigt.
Regeringen föreslår ett femårigt program till en
kostnad av en miljard för att påbörja den ekologiska
omställningen. Programmet syftar i första hand till att
driva på den tekniska utvecklingen och skapa syssel-
sättning främst genom kretsloppsanpassning av bygg-
nader och teknisk infrastruktur.
Vi skall påbörja vandringen från avlopp till krets-
lopp. Jag har inte tillräcklig fantasi för att fullt ut
förstå det som vi nu påbörjar. Men jag inser några
saker. I det arbete som vi nu sätter i gång kommer det
att finnas plats för allas insatser. Den omställning som
dessa förslag skall vara en del av kommer att innebära
nästa stora språng för Sverige. Vi är glada över att det
finns en bred uppslutning i riksdagen för det.
Hittills har jag inte haft några synpunkter på op-
positionspartiernas förslag. Skälet är att jag tycker att
vår egen politik - den som vi har gjort upp om med
Centerpartiet - är mer konkret och framåtsyftande.
Men, fru talman, jag måste faktiskt ta upp en sak som
jag tycker är uppseendeväckande fräck. I en av Mode-
raternas partimotioner står det: "Även socialdemokra-
terna har tvingats börja inse att stora budgetunderskott
och en hög inflationstakt endast kan ge mycket kort-
siktigt positiva effekter för sysselsättningen."
Detta, fru talman, skriver företrädare för det parti
som mer än något annat i modern tid är ansvarigt för
statsfinansernas totala förfall. Carl Bildt, Anders
Björck, Per Unckel, Gun Hellsvik, Bo Lundgren, Per
Westerberg och själve arkitekten Lars Tobisson finns
alla som undertecknare. Det får väl ändå vara någon
måtta på hur man söker friskriva sig från ansvar?
Fru talman! Riksdagen föreslås i dag ställa sig
bakom målet om att halvera den öppna arbetslösheten
till 4 % år 2000. Det finns en del som säger att det
inte går. Vi hörde Roy Ottosson stå här och säga: Det
går inte. Den öppna arbetslösheten kommer att bita
sig fast på 8 %. Vi får väl se, Roy Ottosson. Hade
man blundat när man hörde Roy Ottosson och inte
upptäckt att det var en man som talade, kunde man ha
trott att det var Anne Wibble som talade. Anne
Wibble kunde ha hållit åtminstone 90 % av det anfö-
rande som Roy Ottosson höll. Roy Ottosson, ni är på
fel planhalva.
Dessa olyckskorpar är det största hotet mot fram-
gång. Glöm inte att det var samma svartmålare som
sade: Det går inte att sanera ekonomin. Socialdemo-
kraterna kommer inte att lyckas med det. Nu är vi på
god väg att lyckas med det tillsammans med Center-
partiet.
Nu skall vi ta oss an nästa stora uppgift: att halve-
ra den öppna arbetslösheten. Om det inte går åt rätt
håll kommer vi att göra mer. Går det inte i tillräckligt
snabb takt kommer vi också att göra mer. Regeringen
kommer att återkomma två gånger per år till riksda-
gen och redovisa hur det har gått. Vi har föresatt oss
att med det svenska folkets hjälp klara det här - för de
arbetslösas skull, för välfärdens skull, för fördelning-
ens skull och för Sveriges skull.
Låt oss då komma ihåg, fru talman: Det finns inte
de och vi. Det finns bara vi. Låt oss tillsammans åter-
skapa en svensk modell, en modell som präglas mer
av samarbete och mindre av konfrontation. I detta
arbete behövs alla som bor och verkar i Sverige. I
detta arbete behövs de fackliga organisationerna. I
detta arbete behövs företagen, de stora och de små. I
detta arbete behövs kommuner och landsting, kyrkor
och ideella organisationer. I detta arbete behövs pri-
vat näringsliv och offentlig sektor. I detta arbete be-
hövs de politiska partierna, både de som står bakom
förslaget i dag och de som i dag utgör opposition.
Fru talman! I detta arbete behövs bokstavligt talat
alla.
(Applåder)
Anf. 7 BO LUNDGREN (m) replik
Fru talman! Jag tycker att det är bra att socialde-
mokraterna nu inser att låg inflation och sanerade
statsfinanser är bra. Det var hösten 1991 Allan Lars-
son här i riksdagen sade att det inte fanns några pro-
blem. Allt skulle vända snabbt. Det var i maj 1994
socialdemokraterna lade fram förslag här i riksdagen
som skulle försämra statsfinanserna. Sedan ändrade
man sig, och det är bra. Tyvärr har man valt fel me-
tod: Man gör kraftfulla skattehöjningar i stället för att
minska de alltför stora utgifterna.
Arne Kjörnsberg ger intryck av att allting är frid
och fröjd i Sverige och att allt är på rätt väg. Samti-
digt ökar arbetslösheten. Fler blir arbetslösa och fler
blir långtidsarbetslösa. Vi har nolltillväxt i Sverige.
Det är klart: Om man höjer skatterna kraftigt för arbe-
te och företagande får vi de effekterna.
Jag vill fråga Arne Kjörnsberg: Tror Arne Kjörns-
berg faktiskt att skattehöjningar på arbete på mer än
40 miljarder kronor - det motsvarar kostnaden för
ungefär 200 000 heltidsjobb - leder till fler nya jobb?
Det ni lägger fram förslag om här nu är tillfälligt sänkt
stämpelskatt, sänkt skatt på bilförmåner och en om-
läggning av beskattningen av småföretag. De flesta
inser att detta inte räcker. Ni talar om goda villkor för
företagande, men hur skall ni åstadkomma det? Det
här ger ju inte de goda villkor som behövs, det ser vi
på utvecklingen. Var snäll och svara på dessa frågor,
Arne Kjörnsberg.
Anf. 8 ARNE KJÖRNSBERG (s) replik
Fru talman! För oss är det inget självändamål att
höja skatter, Bo Lundgren. Men om vi måste höja
skatter för att reda ut det moras som bl.a. Bo Lund-
gren i sin funktion som skatteminister ställde till, då
får vi göra det. Då ser vi till att alla får vara med och
bära bördorna.
Det var ni som fördubblade statsskulden, Bo
Lundgren. Det var ni som tredubblade arbetslösheten.
Det var ni som fyrdubblade budgetunderskottet. Det
är det som vi nu försöker reda ut i gott samarbete med
Centerpartiet.
Anf. 9 BO LUNDGREN (m) replik
Fru talman! Jag vill klara ut en del saker med Per-
Ola Eriksson. Jag tror inte att han har riktigt samma
uppfattning om det här. På s. 35 i det betänkande som
finns här ser man när arbetslösheten började explode-
ra och när underskottet började svälla, dvs. 1990, då
vi fick ärva spekulationsekonomin. Arne Kjörnsberg
är expert på fallskärmar har jag förstått. Jag var den
som här i riksdagen och sedan i regeringen fick ta
hand om de fallskärmar som hade beviljats under den
tid då socialdemokraterna hade ägaransvaret för
Nordbanken. Bankkrisen känner alla till. Allt detta
var en följd av det ohämmade lössläppta 80-tal som ni
lät växa fram. Vi fick hantera den situationen och vi
vände utvecklingen.
Men Arne Kjörnsberg, tillbaka till nuet. Det är ju
nu människor är arbetslösa, det är nu vi får fler lång-
tidsarbetslösa, det är nu människor mår dåligt och får
sämre ekonomi och det är nu låginkomsttagare får
betala högre skatter för att så många är utan arbete.
Och vad gör ni åt detta? Ni gör en omläggning av
skatten för småföretagare. Ni försämrar momsinbe-
talningsreglerna. Ni tror att stämpelskattesänkningar
ger nya jobb liksom sänkt skatt på bilförmån. Sådant
kan vara bra av andra skäl, men ni gör ingenting som
ger en grundläggande förbättring av villkoren för
företagande. Återigen, Arne Kjörnsberg: Förklara,
inte bara för kammaren utan också för svenska folket,
hur ni skall kunna få fram nya verkliga jobb ute i
företagen utan att förbättra villkoren för företagande.
Anf. 10 ARNE KJÖRNSBERG (s) replik
Fru talman! Den allra viktigaste förutsättningen
för det Bo Lundgren efterlyser är att ha ordning och
reda i ekonomin. Vi har fått svenska folkets benägna
hjälp. Svenska folket har ställt upp på stora pålagor
och många har fått bära stora bördor för att rätta till
ekonomin och för att skapa de här grundläggande
förutsättningarna. Nu är den fasen i sitt slutskede, och
vi skall fullfölja den. Sedan skall vi börja nästa fas.
Nu skall vi halvera den öppna arbetslösheten till år
2000.
Anf. 11 ANNE WIBBLE (fp) replik
Fru talman! Arne Kjörnsberg sade att socialdemo-
kraterna vill ha resultat, och det låter ju bra. Han sade
också: Vi är på god väg att få ordning på landets
ekonomi. Detta är ju cyniskt i överkant. Vad vi har i
dag är en situation där arbetslösheten ökar och där
antalet människor som kan försörja sig på eget arbete
sjunker dag för dag. Att man då från majoritetens sida
kan stå och säga att vi är på god väg att få ordning på
landets ekonomi vittnar om att man inte har någon
kontakt med verkligheten.
Jag skulle vilja fråga Arne Kjörnsberg: Varför vill
inte ni sätta upp som mål att halvera den totala arbets-
lösheten? Vad finns det för skäl? Vet ni inte hur man
skall göra? Är ni oense inom partiet eller med Cen-
tern? Eller vet ni vad ni borde göra fast ni inte vågar
för LO? Jag skulle vilja veta varför ni säger nej till
detta ambitiösa förslag.
Arne Kjörnsberg sade att man har en handslags-
demokrati med Centern. Det låter väl bra. Jag har
ingenting emot samarbete i sig. Det är innehållet jag
reagerar negativt mot. Jag skulle vilja påminna Arne
Körnsberg om att det finns andra handslagssamarbe-
ten som har ingåtts mellan Socialdemokraterna och
andra partier - i fråga om skatterna t.ex. - som sedan
har svikits. Nu visar det sig efter socialdemokratiska
återställare att vi är tillbaka i en situation där man
måste införa särskilda undantagsbestämmelser för att
kunna få ta hjälp av några utländska experter som kan
vidareutveckla och hjälpa till i svenska företag.
Det är fullständigt skandalöst. Ett av skälen till
skattereformen var att man skulle bli av med sådana
särskilda undantag. Det visar vad en handslagsdemo-
krati i socialdemokratisk tappning är värd - ingenting.
Anf. 12 ARNE KJÖRNSBERG (s) replik
Fru talman! På tal om handslagsöverenskommel-
ser sitter jag i genomförandegruppen för det nya pen-
sionssystemet. Jag har noterat att Folkpartiet har väckt
en motion om höjd pensionsålder. Detta på tal om
handslag, fru Wibble.
Fru Wibble är inte någon mästare i det här med
nyanser. Förra gången handlade det om ketchupröra,
och den här gången är det skandalöst och nys m.m.
Fru Wibble, detta är inte verkligheten. Låt oss resone-
ra om verkligheten. Jag står mitt i den. Jag vet vad det
innebär för sömmerskorna hemma i Sjuhäradsbygden
när de blir arbetslösa. Kom inte och påstå att en för-
ändring av arbetsrätten skulle göra det lättare för dem.
Anf. 13 ANNE WIBBLE (fp) replik
Fru talman! Jag noterar att Arne Kjörnsberg inte
vill, inte vet eller inte vågar svara på frågan om varför
Socialdemokraterna röstar nej till att man sätter ett
ambitiöst mål för sysselsättningspolitiken. Han inser
uppenbarligen att de argument som finns i betänkan-
det är nys. De är felaktiga. Det handlar alltså om att ni
inte vet, inte vill eller inte vågar sätta upp ett ambiti-
öst mål. Detta är bara att beklaga.
Pensionsreformen, Arne Kjörnsberg, hänger nu på
om Socialdemokraterna vågar stå fast vid det som har
ingåtts genom handslag. Jag hoppas verkligen att så är
fallet. Men jag befarar det värsta efter det att Social-
demokraterna två och ett halvt år efter en ingången
överenskommelse skall påbörja ett samråd inom par-
tiet. Det är faktiskt ett väldigt konstigt tillvägagångs-
sätt om man skall skapa tillit till handslag.
Anf. 14 ARNE KJÖRNSBERG (s) replik
Fru talman! Jag skall bara säga en sak om att rösta
nej till att få ned den totala arbetslösheten. Fru
Wibble, ert förslag är ingenting värt. Det innebär
ingen konklusion, och det finns inga årtal i det. För-
slaget innebär att man vill slopa arbetsrätten, ta bort
värnskatten och höja matmomsen. Hur tror ni att ni
skall kunna få majoritet för det i Sveriges riksdag? Vi
vill ha ett förslag som är konkret, som alla kan avläsa
och, Roy Ottosson, som man inte kan manipulera.
Anf. 15 LARS BÄCKSTRÖM (v) replik
Fru talman! Jag vill ställa några frågor till Arne
Kjörnsberg. Varför skärper ni i regeringen takten i
budgetsaneringen med 8 miljarder kronor våren 1996,
just när arbetslösheten ökar och just när statsfinanser-
na förbättras mer än väntat? Arne Kjörnsberg, varför
skall arbetslösa sömmerskor i Sjuhäradsbygden betala
höjningen av a-kassan? Varför?
Arne Kjörnsberg, kommunerna kommer ju att
minska antalet sysselsatta under de kommande åren.
Det är inte bra, det ökar arbetslösheten. Det beror på
saneringen. Varför skall då arbetslösa sömmerskor i
Sjuhäradsbygden behöva gå in och arbeta för a-kassa
i kommunerna samtidigt som kommunerna friställer
folk? Varför? Arne Kjörnsberg, vad händer med de
arbetslösa sömmerskorna bakom den bortre parente-
sen?
Anf. 16 ARNE KJÖRNSBERG (s) replik
Fru talman! Som jag kanske antydde i mitt förra
replikskifte med Anne Wibble är jag inte en företrä-
dare för att man alltid skall vara så fruktansvärt knall-
säker.
Lars Bäckström, jag vill säga rakt på sak att vi
balanserar på en knivsegg när det gäller efterfrågan,
åtstramning och sanering. Men var inte så knallsäker,
Lars Bäckström. Om vi inte klarar av saneringen då
kan det bli höjda räntor som svarar för åtstramningen.
Jag anser att det är läge för att diskutera detta lugnt
och sansat. Men var inte så absolut säker. Då är ris-
kerna oerhört stora.
Anf. 17 LARS BÄCKSTRÖM (v) replik
Fru talman! Nej, jag är inte så säker. Det är därför
som jag inte vill tillstyrka ett förslag om en bortre
parentes, när man inte vet vad som händer med de
arbetslösa sömmerskorna bakom den bortre parente-
sen. Det är riktigt.
Men varför driver Socialdemokraterna detta?
Sanningen är ju, Arne Kjörnsberg, att ni vill uppfylla
EMU-konvergenskraven med råge. Men, Arne
Kjörnsberg, ni behöver inte göra det med råge. Ni
behöver inte vara bäst i klassen i EU-anpassning. Bli
inte mer katolsk än påven när det gäller EU. Det be-
höver ni inte vara. Tänk på er samarbetspartner Cen-
tern. Centern skall ju inte gå med i EMU. Inte ens för
Centerns skull behöver ni alltså vara så knallhårda
och tvärsäkra på att anpassa er till EU. Lyssna på oss
som är motståndare till EMU - Centern och oss i
Vänsterpartiet. Det finns möjligheter om man inte är
så tvärsäker på att EU-anpassning är det bästa.
Beträffande den här marginalen vill jag säga föl-
jande till Arne Kjörnsberg. Om vi hade 3 % i finan-
siellt underskott 1997, vilket är EU-kravet 1998, kan
vi nå balans 1998 och ändå ha litet bättre utrymme
1997 så slipper vi avskeda 12 000 inom kommunsek-
torn nästa år. Då slipper arbetslösa sömmerskor över
55 år gå in och höja kvaliteten i stället för dem som
fick sparken från kommunen i Borås eller från sjuk-
vården i Älvsborg. Det vore väl klokt för de arbetslö-
sa sömmerskorna i Sjuhäradsbygden?
Anf. 18 ARNE KJÖRNSBERG (s) replik
Fru talman! Lars Bäckström, Borås kommun har
så pass god ekonomi att den inte kommer att avskeda
några såvitt jag nu kan se.
Beträffande EMU-kraven vill jag säga att det är
för att Lars Bäckström utifrån en styrkeposition skall
kunna votera här på hösten 1997 som vi vill se till att
det är ordning och reda i ekonomin. Det är skälet. Om
vi skall ha handlingsfrihet, och om jag, Lars Bäck-
ström och andra skall kunna rösta här på det sätt som
vi är övertygade om är det riktiga, då måste vi stå
starka. Det är därför som vi ställer oss bakom detta.
Anf. 19 ROY OTTOSSON (mp) replik
Fru talman! Jag måste fråga Arne Kjörnsberg om
han verkligen på allvar tror att en höjning av fordons-
skatten i stället för nybilsskatt ger fler jobb. Man skall
alltså ta in pengar från dem som inte har råd att köpa
nya bilar och sänker skatten för dem som har råd att
göra det. Tror han verkligen att en sänkning av stäm-
pelskatten vid förvärv av fastigheter och mark skapar
nya jobb? Det är den typen av konkreta förslag som
läggs fram. Det är därför som jag anklagar Socialde-
mokraterna för att inte komma fram med sina förslag.
Det är därför som jag säger att vi har ett förlorat år
bakom oss. Det som är bra i sysselsättningsproposi-
tionen och i det här betänkandet är det som fanns med
i tillväxtpropositionen redan förra året - satsningen på
utbildning och allmänna målsättningar som är bra.
Men var är det konkreta? Vad har ni gjort under det
senaste året? Ni har ägnat er år partitaktik och interna
problem. Det vidhåller jag. Det är egentligen det som
har hänt. De som får betala är de som nu tvingas ut i
arbetslöshet. Arbetslösheten ökar nämligen just för att
man inte har fått fart på ekonomin. Man har stannat
vid budgetsaneringen. Det räcker inte.
Nästa stora språng för Sverige sade Arne Kjörns-
berg om miljösatsningarna. Men Socialdemokraterna
har ju stoppat satsningarna på allergisanering och de
fortsatta satsningarna på vind- och solenergi. Ni har
inte velat gå vidare i de uppgörelser som Miljöpartiet
har haft med regeringen. Nu går ni på något som är
betydligt mindre ambitiöst och som faktiskt innebär
en rejäl neddragning jämfört med det som har skett
under det senaste året. Det är verkligheten. Ni drar
t.o.m. ned på kalkningsbidraget. 20 års kamp mot
försurningen kommer delvis att förloras i en fullstän-
digt orimlig besparingsiver.
Anf. 20 ARNE KJÖRNSBERG (s) replik
Fru talman! När jag hör Roy Ottosson finns det
egentligen bara en sak som förvånar mig. Det är att
inte Bo Lundgren försökte få med Roy Ottosson i det
pressmeddelande som man gav ut och som man tyckte
att finansutskottet skulle behandla. Det är till 90 %,
Roy Ottosson, samma gamla visa som Bo Lundgren,
Anne Wibble och Mats Odell kör. Det förvånar mig.
Jag vill ställa två korta frågor. Har Roy Ottosson
hört talas om satsningen på Östersjösamarbetet? Har
Roy Ottosson hört talas om satsningen på småföretag
för tillväxt och utveckling?
Anf. 21 ROY OTTOSSON (mp) replik
Fru talman! Från Miljöpartiets sida vill vi satsa
mer på vård, omsorg och skola, på kommunsektorn.
Tyvärr har vi inte fått Bo Lundgren och Anne Wibble
med på det. Det hade varit bra. Vi trodde att vi skulle
få med Socialdemokraterna. Det är bra för sysselsätt-
ningen att omfördela resurserna dit de behövs, att inte
behöva tvinga ut folk i arbetslöshet.
Vi kämpar hårt för sänkt arbetstid. Sextimmarsdag
skall vi ha. Vi kan nu ta ett första steg mot 35 timmars
arbetsvecka. Vi lägger fram konkreta förslag till detta.
Tyvärr får vi inte med oss Bo Lundgren och Anne
Wibble på det, men vi hade hoppats att Socialdemo-
kraterna, som vid sin partikongress sagt att de vill
sänka arbetstiden, skulle ha varit litet mera positiva.
Fel planhalva, säger Arne Kjörnsberg. Han lyssnar
inte särskilt noga, utan det är just partitaktiken som
har tagit över. Det är de arbetslösa som blir lidande av
detta.
Anf. 22 ARNE KJÖRNSBERG (s) replik
Fru talman! Partitaktiken har tagit över, säger Roy
Ottosson till en företrädare för ett parti som har varit
med och gjort för svenska medborgare mycket plåg-
samma indragningar och nedskärningar för att räta
upp landets ekonomi. Så talar herr Ottosson om parti-
taktik!
Vår partiordförande har träffat ett avtal med före-
trädare för kommuner och landsting om att de skall
göra allt de kan för att förhindra uppsägningar. Vi har
lovat vissa motprestationer: att vi inte skall skära
något mer i kommunernas ekonomi.
Anf. 23 MATS ODELL (kds) replik
Fru talman! Arne Kjörnsberg var förvånad över att
Roy Ottosson inte hade anslutit sig till Kristdemokra-
ternas, Folkpartiets och Moderaternas gemensamma
program, för det är mycket som överensstämmer. Ja,
jag tror säkert att Miljöpartiet hade kunnat vara med
på huvudparten, liksom Centerpartiet. Huvudparten
av dessa punkter finns, Arne Kjörnsberg, faktiskt i er
samarbetspartners Centerpartiets näringspolitiska
program. Det här är ett brett program. Jag hoppas att
ni tänker över möjligheten att rösta för de punkter
som gör att människor redan den 1 oktober skulle få
sysselsättning inom den privata tjänstesektorn.
För övrigt är man litet förvånad över att Arne
Kjörnsberg kan vara så oerhört nöjd, på gränsen till
självgod när vi faktiskt har nästan 70 000 fler arbets-
lösa än när ni tog över efter oss. Är det inte anledning,
Arne Kjörnsberg, att vara litet mera självkritisk? Hur
kan man vara så nöjd med att man har sanerat statsfi-
nanserna när arbetslösheten faktiskt ökar? Är det inte
så att ni betraktar dessa som två alldeles separata
projekt? Det går att både sanera statsfinanserna och
lägga fram jobbskapande projekt. Varför gör inte ni
socialdemokrater det?
Anf. 24 ARNE KJÖRNSBERG (s) replik
Fru talman! Jag förstår att Mats Odell har erfaren-
het av det här. Han vet att det går att köra statsfinan-
serna fullständigt i moras och samtidigt se till att
500 000 arbetstillfällen försvinner och 53 000 företag
går i konkurs. Mats Odell har onekligen viss erfaren-
het.
De båda sakerna, ekonomin och arbetslösheten,
går i fas. Och jag är inte alls självgod; jag upplever
det som oerhört plågsamt. I en debatt i valrörelsen
1994 med Mats Odells kompanjon i fråga om press-
meddelandet Bo Lundgren sade jag att arbetslösheten
hade tredubblats och att det skulle ta lång tid att reda
upp det men om man röstade på oss - det var på Stora
torget i Borås i Sjuhäradsbygden - så skulle vi sätta in
alla våra krafter för att se till att alla som vill och kan
arbeta skall få göra det. Det är vad vi nu försöker
göra, i gott samarbete med Centerpartiet.
Anf. 25 MATS ODELL (kds) replik
Fru talman! Arne Kjörnsberg har ingen trovärdig-
het i talet om att vi såg till att statsfinanserna kördes i
botten. Det är 25 år av felaktig ekonomisk politik. Läs
finansutskottets betänkande! Det tillkom, Arne
Kjörnsberg, 1 000 nya jobb i veckan när vi lämnade
över. Nu förlorar Sverige ungefär 1 000 jobb i veckan
under er regeringstid. Är det då inte orimligt att inte ta
den möjlighet som vi erbjuder att få i gång den priva-
ta tjänstesektorn genom att redan den 1 oktober sätta
ned arbetsgivaravgiften och införa ett avdrag för
nämnda traditionella hushållstjänster? Det skulle
hjälpa både landets pensionärer och de många dub-
belarbetande ensamstående föräldrarna att till en
rimlig kostnad få hjälp för en bättre livskvalitet, sam-
tidigt som människor kommer i jobb.
Anf. 26 ARNE KJÖRNSBERG (s) replik
Fru talman! Hur skall ni finansiera det? Om ni har
de pengarna, Mats Odell, vore det inte bättre att an-
vända dem fördelningspolitiskt?
En sak är bra med Mats Odell, och det är att han
är på bättre humör i debatten än vissa andra av mina
ärade meddebattörer.
Jag måste ta upp en sak som jag inte hann ta upp i
mitt anförande. Mats Odell talade om det varma före-
tagsklimatet. Var det just det varma företagsklimatet
som ledde till att fler än 50 000 företag gick i konkurs
när Mats Odell var statsråd tillsammans med Bo
Lundgren och fru Wibble var finansminister? Var det
ett varmt företagsklimat?
Anf. 27 PER-OLA ERIKSSON (c)
Fru talman! Kampen mot arbetslösheten har nu
högsta prioritet. Arbetslösheten är i dag Sveriges
största plåga. Många människor känner förtvivlan och
utanförskap när de inte kan få ett arbete. Den som tror
att man löser arbetslösheten med några enkla eller
snabba lösningar har fel. Det krävs en serie av åtgär-
der.
Med de förslag till åtgärder som Centern och So-
cialdemokraterna nu kommit överens om tar vi ett
viktigt första steg för att sätta Sverige i arbete. Det är
ett brett spektrum av åtgärder som sätts in. Vi är sam-
tidigt ödmjuka inför den svåra arbetsmarknadssitua-
tionen. För att inte fly från ansvaret skall riksdagen
varje halvår göra en avstämning av läget på arbets-
marknaden för att kunna sätta in ytterligare åtgärder.
Det är Centerpartiets ambition att pressa tillbaka
arbetslösheten och att få fart på sysselsättningen,
främst inom det privata näringslivet.
Vi gör en kraftfull satsning på företagande, fram-
för allt på de mindre företagen. Småföretagen kan
bidra allra mest för att skapa nya arbetstillfällen runt
om i vårt avlånga land. Därför sänks arbetsgivaravgif-
terna med fem procentenheter på en lönesumma upp
till 600 000 kr. Sänkningen får störst betydelse för de
mindre företagen, inklusive egenföretagarna. Genom
att vi sänker arbetsgivaravgifterna ökas efterfrågan på
arbetskraft. Företagen får lättare råd att anställa ytter-
ligare någon person. Det gynnar verkstadsägaren, den
som driver en affär, ett sågverk, ett dataföretag, alla
landets kvinnliga småföretagare och alla andra småfö-
retagare. På så sätt ökar sysselsättningen och vi ska-
par framtidstro.
Samtidigt med sänkningen av arbetsgivaravgifter-
na tas ett första viktigt steg på en skatteväxlingsre-
form. Ytterligare steg måste följa.
Den s.k. dubbelbeskattningen, dvs. beskattningen
av aktieutdelningar och ägaruttag, skall lindras för de
onoterade företagen. Vi gör samtidigt klart att aktier
som är noterade på O- och OTC-listan skall förbli
befriade från förmögenhetsskatt. Det är ett viktigt
besked.
Miljövänlig produktion och miljöteknik hör fram-
tiden till. Det är där många av de nya jobben finns.
Efterfrågan på sådana varor och tjänster ökar stadigt
och kommer att bidra till att skapa morgondagens
uthålliga tillväxt och utveckling.
1 miljard kronor anslås därför till ett program för
omställning till en hållbar utveckling. Det handlar om
satsningar på återvinning, på teknikutveckling, på
kretsloppsanpassning av byggnader och åtgärder inom
VA-området, som många gånger har varit eftersatt.
Det ser vi inom Centerpartiet också som en början till
något mycket större, en satsning på en miljöanpassad
verksamhet som kommer att ge många nya jobb. Men
varför yrkar då moderaterna avslag på en sådan fram-
tidssatsning? Är det möjligen ett bevis på deras oint-
resse för miljön och deras brist på nytänkande?
Ytterligare två miljardprogram skall genomföras.
Det ena skall främja småföretagsutveckling, för-
nyelse och tillväxt, men också det yrkar moderaterna
och Miljöpartiet avslag på.
Det andra inriktas på att stärka samarbetet och ut-
vecklingen i Östersjöområdet, men även detta pro-
gram avvisas av moderaterna. Inser inte ni moderater,
Bo Lundgren, att Östersjöregionen har en enorm
potential för ökat handelsutbyte och tillväxt som nu
kan tas till vara, när murarna har fallit och demokrati-
seringsprocessen har inletts?
Regionalpolitiken förstärks genom att 500 miljo-
ner kronor av småföretagspaketet satsas på regionala
näringspolitiska insatser, sådana insatser som under
fyrpartiregeringens tid blev så framgångsrika. Det ger
förutsättningar för livskraft i hela Sverige. Återigen
måste jag fråga: Varför yrkar moderaterna och Miljö-
partiet avslag på en sådan satsning? Vill inte modera-
terna och Miljöpartiet att hela Sverige skall leva?
Moderaterna, Folkpartiet och kds har försökt att
göra ett stort nummer av några gemensamma reserva-
tioner som främst handlar om skattesänkningar. Men
de talar mindre högt om att de vill chockhöja mat-
momsen och kraftigt minska företagsstödet. Jag vill
rikta mig direkt till Lundgren, Wibble och Odell och
fråga om de tror att det blir mer livskraft och syssel-
sättning i landet om regionalpolitiken raseras - det är
ju detta som de egentligen föreslår. Eller tror de att
arbetslösa får det bättre om man chockhöjer matmom-
sen? Jag noterade att Bo Lundgren tidigare talade om
att skattehöjningar är skadligast för dem som har låga
inkomster. Men varför då höja matmomsen?
Den mycket omfattande utbildningssatsningen
som Centern nu medverkar till kommer hela landet till
del. 100 000 nya platser i det reguljära utbildningssys-
temet blir en viktig åtgärd för att åstadkomma det
nationella kunskapslyft som det här landet behöver.
30 000 nya permanenta högskoleplatser inrättas.
Sundsvall-Härnösand-Östersund, Bergslagen och
sydöstra Sverige samt Malmö prioriteras. Men runt
om i hela landet får också mindre och medelstora
högskolor fler utbildningsplatser genom den här de-
centraliserade högskolesatsningen.
Även arbetsmarknadspolitiken decentraliseras och
förändras radikalt. Genom samverkan i kommunerna
blir arbetsmarknadspolitiken mera slagkraftig och
effektiv. Det är Centerpartiets övertygelse att decent-
raliserade beslut, som fattas närmare de människor
som berörs, leder till bättre resultat och ett effektivare
resursutnyttjande.
Goda och långsiktiga förutsättningar för tillväxt
och fler jobb kan endast åstadkommas om den svens-
ka ekonomin är i balans.
När jag hör hur olika krav på skattesänkningar och
utgiftsökningar har framkastats i denna kammare och
även under denna debatt blir jag både beklämd och
oroad. Moderaterna accepterar slopad bilaccis, men
man ställer inte upp på finansieringen. Så har det varit
många gånger.
Alla frånsteg från den beslutsamma saneringen av
de offentliga finanserna, vilket Centern medverkar till
tillsammans med socialdemokraterna, skulle ofrån-
komligt leda till högre räntor, lägre värderad krona
och ett minskat förtroende för svensk ekonomi. Vi har
tidigare i Sverige alltför väl fått erfara vad en sådan
politik kan innebära. Vi centerpartister kan inte accep-
tera en sådan vandring in i en återvändsgränd.
Sedan Centerpartiet och socialdemokraterna ge-
mensamt fullt ut för ett år sedan slöt upp bakom en
sund och majoritetsförankrad ekonomisk politik har
de femåriga räntorna gått ned med ca 3,5 procenten-
heter och kronan har stärkts väsentligt. Som låntagare
minskar det våra räntekostnader och stimulerar inves-
teringsviljan i landets många företag. Den svenska
kronan har förstärkts med ca 20 % i förhållande till
övriga valutor inom EU-området. Dessutom hålls
inflationen nere, vilket också ger gynnsamma förut-
sättningar för ännu lägre räntor och ett stärkt förtro-
ende för svensk ekonomi.
Alla dessa faktorer har självfallet positiv effekt på
svensk ekonomi, på investeringsviljan och på syssel-
sättningsutvecklingen långsiktigt. Den låga inflatio-
nen, de lägre räntorna och den starkare kronan lägger
en grund för en god utveckling för landet Sverige.
Centerpartiet är fast beslutet att försvara de vidtagna
åtgärderna och är berett att vidta ytterligare åtgärder
för att få ned arbetslösheten. Vi menar allvar och vi
tänker föra en fortsatt aktiv politik i samverkan för att
nå resultat och för att hålla samman nationen.
Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till
hemställan i finansutskottets betänkande och avslag
på samtliga reservationer.
(Applåder)
Anf. 28 BO LUNDGREN (m) replik
Fru talman! Liksom i många andra länder har
räntorna sjunkit i Sverige. Men de är fortfarande
högre än de var under den tid som vi hade gemensamt
regeringsansvar med Per-Ola Erikssons parti. Det
gäller att välja samarbetspartner.
Självfallet skall hela Sverige leva. De nya jobb
som kan växa fram om man driver en politik som ger
en dynamisk utveckling i Sverige gynnar naturligtvis
också arbetslösa och utvecklingen i de delar av Sveri-
ge som just nu har ännu sämre förutsättningar. Det
krävs alltså en generell politik som skapar bra villkor
för företag.
Det är också därför som vi, när vi skall sänka
skatten, inte väljer matmomsen. Det är bättre att, som
vi förslagit, sänka skatten för låg- och medelinkomst-
tagare på arbete - det som påverkar möjligheterna att
anställa. Därför vill vi ta bort egenavgiftshöjningen i
sjukförsäkringen. Skall man rikta stöd till dem som
har det utsatt - t.ex. barnfamiljer - då är det bättre att
införa grundavdrag för barn, vilket vore ett alternativ
till detta.
Östersjöområdet är väldigt viktigt. Under fyrparti-
regeringens tid inledde vi en satsning - biståndsmäs-
sigt och på andra sätt - för att verkligen stötta Öster-
sjöregionen. Vi satsade på miljösamarbete och mot-
svarande. Nu vill vi gå vidare, och vi har redan i vårt
budgetalternativ för det här året förslagit ytterligare
200 miljoner kronor.
Men den här typen av snabba klipp och program
ger inte samma effekt som en långsiktig övertygad
inriktning för att hantera miljöfrågor, Östersjösamar-
bete och mycket annat.
Per-Ola Eriksson talade om förslag som skulle
förbättra för företagen. Det rör sig ändå om begränsa-
de förslag. Under vår tid slopade vi dubbelbeskatt-
ningen. Nu kan man möjligen lindra den för några
företag, men vi har ännu inte sett några förslag. Ar-
betsgivaravgifterna skall sänkas med högst 30 000 kr
per företag, fast det ger ändå inte tillräckliga effekter.
Varför inte skapa bättre företagsvillkor?
Anf. 29 PER-OLA ERIKSSON (c) replik
Fru talman! Jag har läst Moderata samlingspartiets
motion som också har utmynnat i en reservation till
detta betänkande. Man vill genomföra stora skatte-
lättnader när det gäller förmögenheter osv. Det är en
gammal och känd moderatpolitik. Moderaterna säger
att de vill sänka företagsstödet. Men om vi nu skall
vara ärliga, Bo Lundgren, vet ju han och alla andra att
om man ger sig in på det, ger man sig in på regional-
politiken. Man tar i anspråk de resurser som skall
användas för att hela det här landet skall kunna leva.
Moderaterna brukar inte stå på främsta linjen eller
på barrikaderna när det gäller att få livskraft i hela
landet. Det känner vi till. Men sällan har de så tydligt
som i deras motion och reservation visat att de inte
vill ha livskraft i det här landet. Ger man sig in och
finansierar stora skattesänkningar med företagsstöd
och regionalpolitiska stöd innebär det att de mest
utsatta områdena, landsbygdsområdena och gles-
bygdsområdena, kommer att få stå tillbaka. Då hjälper
det inte att, som moderaterna önskar, sänka förmö-
genhetsskatten.
Östersjöprogrammet är en långsiktig satsning på
någonting nytt. Satsningen på kretslopp, miljöan-
passning av olika verksamheter är också någonting
långsiktigt. Vi tänker nytt och tänker framåt. Varför
gör då Moderata samlingspartiet gemensam sak med
Miljöpartiet och yrkar avslag på detta nytänkande?
Det är 2000-talet vi skall möta, och det måste mötas
med nya metoder, inte med era förslag som är passe-
rade.
Anf. 30 BO LUNDGREN (m) replik
Fru talman! Jag kunde lika gärna fråga Per-Ola
Eriksson varför inte Centern ställde upp när vi ville ge
mer till Östersjösamarbetet redan i budgetarbetet, för
det ville vi ju. Detta är ingen fruktbar diskussion.
Företagsstöd bör ju reduceras. Det är mycket bätt-
re att se till att vi har sådan villkor för företagande att
företag kan överleva och expandera på egen hand. Vi
vill inte ha selektiva stöd. Vi vill i stället ha ett gene-
rellt bra företagsklimat, och det tror jag egentligen att
Per-Ola Eriksson också skulle vilja ha.
De stora skattelättnader som vi föreslår skall fram-
för allt undanröja de kraftiga skattehöjningar för
låg- och medelinkomsttagare som har skett sedan
Socialdemokraterna återkom till regeringsmakten
hösten 1994. Jag vill fråga Per-Ola Eriksson: Anser
Per-Ola Eriksson att det var rätt att höja egenavgiften
till sjukförsäkringen med tre procentenheter - något
som främst drabbar låg och medelinkomsttagare? Den
andra frågan till Per-Ola Eriksson: Är det rimligt att
försämra momsinbetalningsreglerna för företagen och
att på annat sätt öka kostnaderna genom en förlängd
arbetsgivarperiod? Skapar det ett bättre näringskli-
mat?
Anf. 31 PER-OLA ERIKSSON (c) replik
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att Moderata
samlingspartiet och andra reservanter i den här debat-
ten gör klart vad de egentligen menar när de litet
svepande säger att de skall minska företagsstödet.
Tala om vad ni avser! Vilka stöd skall ni ta bort?
Skall ni slopa de sänkta arbetsgivaravgifterna, som
finns i övre Norrland och som är en del av företags-
stödet? Skall ni minska länsanslagen, som är en del i
att främja kvinnligt företagande och småföretagsut-
veckling? Skall ni se till att ta bort de särskilda resur-
serna som satsas på landsbygdsutveckling osv.? Ni är
tvungna att svara och inte bara komma med svepande
formuleringar. Jag är för ett bra företagsklimat, men
då måste man också vara beredd att anslå de ekono-
miska resurser som behövs för att skapa det goda
företagsklimatet i hela landet.
Sedan, Bo Lundgren, till skattehöjningarna: Jag
har lyssnat mycket uppmärksamt på Bo Lundgrens
inledningsanförande, där han talade om att det inte
var bra att ha höga skatter och att de i första hand slår
mot låginkomstgrupperna. Men då kan jag inte förstå
att man, när man kommer till de konkreta förslagen
från Moderata samlingspartiet, föreslår just höjd skatt
som slår hårdast mot låginkomsttagarna, för det inne-
bär ert förslag om en chockhöjning av matmomsen.
Alla människor som är arbetslösa, vilka i dag tyvärr
tvingas bort från arbetsmarknaden på grund av att det
inte finns tillräckligt många varaktiga jobb, drabbas
ju extra hårt av Moderata samlingspartiets chockhöj-
ning av matmomsen. Jag tycker att Moderata sam-
lingspartiet under den fortsatta debatten i dag skall
redogöra för anledningen till att man väljer att lägga
skattebördan på dem som har de smalaste ekonomiska
marginalerna men favoriserar dem som har de bästa
villkoren.
När det gäller momsinbetalningen har vi förändrat
reglerna så att vi nu i första hand hjälper de minsta
företagen, och det känner Bo Lundgren till.
Anf. 32 ANNE WIBBLE (fp) replik
Fru talman! Per-Ola Eriksson sade att det var sve-
pande formuleringar i de borgerliga reservationerna.
Jag måste säga att de är bra mycket mer konkreta än
regeringens och Centerns gemensamma förslag.
Dessutom är de bättre finansierade. Vi finansierar
faktiskt inte våra förslag genom att sälja fastigheter -
en sak som åtminstone Socialdemokraterna tidigare
har varit starkt emot. Det är en väldigt skakig finansi-
ering i era förslag.
Per-Ola Eriksson är uppenbarligen dåligt påläst i
fråga om vad de gemensamma borgerliga förslagen
innefattar, för han har nu flera gånger upprepat att vi
skall finansiera sänkta arbetsgivaravgifter och skatter
för småföretagen med minskade regionalpolitiska
stöd. Detta är helt fel. Vi har från folkpartiets sida ett
enda förslag som berör regionalpolitiken därför att vi
tycker att ert och socialdemokraternas förslag i fråga
om barnpensionerna är asocialt. Att halvera barnpen-
sioner, pension till barn som har mist sina föräldrar, är
ett asocialt förslag. Det säger vi i folkpartiet nej till.
Vår finansiering har vi gjort genom sådana företags-
stöd som finns i regionalpolitiken. Resten har ingen-
ting med detta att göra. Det är alltså helt felaktigt. Här
är centerpolitiken uppenbart en asocial politik, vilket
gör mig djupt bekymrad.
Jag måste säga att jag tycker att det är konstigt att
man från centerns sida inte vidhåller det som man
tidigare ändå har brukat ha, nämligen en ganska små-
företagsvänlig politik. Numera lägger man tydligen
pengar på diverse andra olika ting. Det är väldigt
konstigt att man när arbetslösheten nu är så förskräck-
ande hög och man säger sig vilja bekämpa den - det
tror jag på - lägger pengar på sänkt matmoms i stället
för att lägga pengar på strategiska skattesänkningar
för företagande och flera arbetstillfällen. Vi kan ju
inte äta oss ur arbetslösheten. Vi måste arbeta oss ur
arbetslösheten, Per-Ola Eriksson.
Anf. 33 PER-OLA ERIKSSON (c)
Fru talman! Vi satsar just resurser för att främja
småföretagandet. Vi vill ha fram fler småföretag. Vår
konstruktion tillsammans med socialdemokraterna att
sänka arbetsgivaravgifterna så att i första hand småfö-
retagen gynnas borde folkpartiet, som också ofta talar
sig varmt om vikten av småföretag, ställa sig bakom.
Varför, Anne Wibble, ställer ni inte upp på detta
första steg som också är ett steg i en skatteväxling?
Folkpartiet brukar ju annars tala om skatteväxling.
Varför är ni inte med nu när vi tar första steget?
Anf. 34 ANNE WIBBLE (fp) replik
Fru talman! Per-Ola Eriksson är faktiskt även här
dåligt påläst. Vi har inte ens yrkat avslag på detta. Vi
inser bara att det är fullständigt otillräckligt för att få
fram de nya arbetstillfällena. Om Per-Ola Eriksson
har någon taletid kvar kanske han kan göra det som
Arne Kjörnsberg inte gjorde, nämligen svara på var-
för ni från centerns och socialdemokraternas sida
röstar nej till att sätta upp ett ambitiöst mål för arbets-
löshetsbekämpningen - att halvera den totala arbets-
lösheten. Varför röstar ni nej till detta från centerns
sida?
Anf. 35 PER-OLA ERIKSSON (c) replik
Fru talman! Jag tror att Anne Wibble har läst be-
tänkandet dåligt. Centerpartiet vill givetvis också få
ned den totala arbetslösheten. Men vi börjar med ett
första mål, nämligen att få ned den öppna arbetslöshe-
ten. Det gäller de människor som i dag står helt utan-
för någon som helst form av stöd, varken utbild-
nings- eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Skall vi
inte börja där? Det är ett nog så ambitiöst mål. Jag
tror att vi är ganska överens i denna kammare - jag
hoppas att vi är det - om att det långsiktiga målet
måste vara att sätta hela nationen i arbete. Men vi
måste ju börja någonstans. Den satsning som vi gör på
småföretagsutveckling, kretsloppsanpassning, Öster-
sjöområdet osv. är också ett sätt att skapa utrymme
för en växande marknad som kan skapa nya jobb i
framtiden.
Anf. 36 LARS BÄCKSTRÖM (v) replik
Fru talman! Per-Ola Eriksson berättar hur bra det
gick med statens finanser sedan centern gick in och
höjde saneringsskatten från 114 % till 118 % förra
våren. Det var ju bra. Varför var det då nödvändigt,
när det gick så himla bra, att höja saneringsskatten
med ytterligare 8 miljarder i juli 1996, just när arbets-
lösheten gick upp. Det drar ju undan resurser från
vård, från landsbygdens folk och från folk med låga
inkomster. Varför var det nödvändigt av er som inte
vill gå med i EMU, Per-Ola Eriksson?
När det gäller detta med EU-bidragen undrar jag
om Eriksson över huvud taget kan tänka sig - ja eller
nej - att försöka föra över pengar från dem nere i
Skåne - vi kan kalla dem Knoll och Tott - till lands-
bygdsfolk i inland och skogsbygd. Kan Eriksson över
huvud taget tänka sig att diskutera det?
Skatteväxlingar är ju jättebra, gärna gröna. Men
när nu Eriksson rör sig i röda kretsar kan han då också
tänka sig röda växlingar, så att vi höjer skatten för
mig och sådana som tjänar lika mycket som jag och
använda pengarna till att sänka skatten för dem som
tjänar 140 000-150 000 kr? Kan centern tänka sig en
röd skatteväxling, så att man höjer bolagsskatten till
30 % - litet lägre än den vanliga kommunalskatten -
och använda pengarna till att sänka skatten på enskild
näringsverksamhet? Det skulle rädda många jord-
bruksföretag, Per-Ola Eriksson. Kan man tänka sig en
sådan röd skatteväxling för grön landsbygd?
Anf. 37 PER-OLA ERIKSSON (c) replik
Fru talman! Vi har tänkt på Lars Bäckström m.fl.,
och därför sänks nu brytpunkten. Det blir en skat-
teskärpning för dem som har bättre inkomster. Det är
ett förslag som läggs fram.
Lars Bäckström frågar varför vi förstärker sane-
ringsprogrammet. Det är för att Sverige skall ha möj-
lighet att stå väl rustat. Enligt Centerns uppfattning
skall vi inte vara med i EMU. Om vi har en ekonomi i
förfall klarar vi inte ett utanförskap. Vi skall nu rusta
oss för att möta framtiden och stå säkra. Därför är
sunda statsfinanser en nödvändighet i sammanhanget.
Anf. 38 LARS BÄCKSTRÖM (v) replik
Fru talman! Om vi har en ekonomi i förfall är det
alldeles sant. Men Per-Ola Eriksson berättade ju för
kammaren hur lysande det gick sedan våren 1995, när
Centern inledde samarbetet med regeringen. Allt gick
ju så bra då. Det var inget förfall, utan det var så
väldigt bra. Ändå ökade ni takten i saneringarna. Det
var orätt. Det drog undan pengar från vård och från
landsbygdens folk. Det var ett dåligt avvägt beslut -
ett dumt beslut.
Anf. 39 PER-OLA ERIKSSON (c) replik
Fru talman! Vi skulle få en sönderfallande eko-
nomi om man följde Vänsterpartiets recept. Då skulle
man inte få håll på utgiftsökningen. Det skulle bli så
att man spred pengarna än till den ena gruppen, än till
den andra. Lars Bäckström leker jultomte mitt i som-
maren.
Anf. 40 ROY OTTOSSON (mp) replik
Fru talman! Det här skulle vara en replik på Per-
Ola Eriksson. Nu har han ingen tid kvar, så han kan
inte besvara den just nu. Men han får fler tillfällen.
Jag noterar att Per-Ola Eriksson inte har läst på.
Han angriper Miljöpartiet för att inte ställa upp på en
satsning på Östersjöregionen. I själva verket föreslår
vi en ännu mer ambitiös satsning, med mer pengar än
vad Centern och regeringen har kommit överens om.
Det är typisk centerpartistisk demagogi att inte läsa på
och sedan anklaga andra för sådant de inte står för.
Det finns ett antal utredningar som visar att före-
tagsstöd många gånger inte leder till fler företag eller
arbetstillfällen. Det leder bara till att andra företag
slås ut eller inte kan utvecklas. Därför vill vi ha en
analys, en helhetssyn på företagsstödet i stället för att
man plottrar, på det sätt som Centern gärna gör. Vi
har reserverat oss mot att man anslår en miljard rätt ut
och köper grisen i säcken. Det skall vara en genom-
tänkt strategi. Vi kan mycket väl tänka oss att det är
bättre att sänka vissa skatter generellt, t.ex. arbetsgi-
varavgifterna, i stället för att gå ut med stöd som vi
inte vet om det ger någon positiv effekt.
Fru talman! Det är också märkligt att Centern inte
ställer upp på fortsatta allergisatsningar, att man med-
verkar till en neddragning av kalkningsbidraget och
att man inte vill satsa vidare på vindenergi på det sätt
som regeringen och Miljöpartiet har samarbetat om
det senaste året. Det blir stopp på de satsningarna.
Därmed blir det en neddragning på miljösidan.
Anf. 41 MATS ODELL (kds) replik
Fru talman! Per-Ola Eriksson ställde en rak fråga
till mig. Jag skall svara på den, även om han inte har
möjlighet att begära ordet igen.
Han ställde en fråga om matmomsen. Hans fråga
utgick från att sänkningen av matmomsen hade åstad-
kommits av Centerpartiet, även om den inte var en
direkt gåva från Per-Ola Eriksson. Jag tror ändå att de
flesta minns hur det gick till när matmomsen sänktes.
Det var inte gratis, som man fick ett intryck av när
Per-Ola Eriksson talade. Han talade tidigare om jul-
tomten. Per-Ola Eriksson vill framstå som jultomten
när det gäller sänkningen av matmomsen.
Sänkningen av matmomsen bekostades genom en
sänkning av ersättningsnivåerna i a-kassan, sjukför-
säkringen och föräldraförsäkringen, genom en för-
sämring av barnbidraget, borttagande av flerbarn-
stillägget och flera andra saker. Det är därför, Per-Ola
Eriksson, som vi kristdemokrater inte vill att den
reform som ni genomförde skall bestå. Vi vill använ-
da pengarna med en större träffsäkerhet, genom att
återinföra valfrihet för småbarnsföräldrar - införa
vårdnadsbidrag. Vi vill förbättra möjligheterna för de
grupper som fick det sämre när matmomsen sänktes.
Det hade varit full förenligt med ert handslag med
regeringen att ni ställde upp på vårt gemensamma
förslag i dag om att öppna den tjänstesektor som
riktar sig till hushållen. Det är möjligt, Per-Ola Eriks-
son. Om centerrepresentanterna här i kammaren i dag
röstar för det förslaget kommer det att gå igenom och
denna marknad öppnas för arbetslösa människor re-
dan från den 1 oktober i år.
Anf. 42 BO LUNDGREN (m)
Fru talman! Vi moderater föreslår att momsen på
mat återgår till den nivå den hade när vi samregerade
med Centerpartiet. Vi vill i stället sänka skatten på
arbete ännu kraftigare, främst för låg- och medelin-
komsttagare. Samtidigt vill vi införa ett extra grun-
davdrag för varje barn, riktat till barnfamiljer.
Fru talman! Riksdagen står i dag inför ett vägval.
Skall vi fortsätta att främst diskutera hur vi skall ta
hand om dem som är eller blir arbetslösa? Eller skall
vi förändra Sverige så att tilltron vänder åter, så att
människor och företag kan växa och så att massarbets-
lösheten kan elimineras?
För oss moderater är valet självklart. Det är den
senare vägen vi måste gå.
Anf. 43 ANNE WIBBLE (fp)
Fru talman! Jag började med att säga att regering-
en är på defensiven. Det har också denna debatt visat.
Det gör mig ganska bekymrad. Vi har långt kvar till
val. Vi har den regering vi har. För att vi skall få
bättre fart på landets ekonomi och företagsamhet
krävs att regeringen ändrar kursriktning och lägger
om politiken. Det har inte synts några sådana signaler
i denna debatt. Man är låst vid sina egna förslag.
Slentrianmässigt röstar man nej till det oppositionen
har föreslagit, förmodligen bara därför att det råkar ha
kommit från oppositionen. Det visar inte på någon
god vilja att åstadkomma en politik som är bra för
hela landet.
Regeringen måste visa sig litet mera öppen fram-
över och ta fasta på de framtidsinriktade, före-
tagsvänliga förslag som väcks här i kammaren. Man
måste sluta se bakåt, till sina fackliga samarbetspart-
ner. I stället måste man se till de företag och männi-
skor som skall driva företag som skall ge oss de ar-
betstillfällen vi behöver. Jag hoppas att Socialdemo-
kraterna gör det.
Anf. 44 LARS BÄCKSTRÖM (v)
Fru talman! Det går att få ned arbetslösheten ge-
nom att ge gåvor till företag. Men priset är klyftor.
Det går att få ned arbetslösheten genom att göra det
oerhört svårt att vara arbetslös. Vänstern avvisar de
två vägarna. Vi vill följa en annan väg: kompetens-
höjning, förnyelse, rättvis fördelning.
Anf. 45 MATS ODELL (kds)
Fru talman! Arbetslösheten ökar nu snabbt igen,
efter två år med Socialdemokraterna i Rosenbad.
Konkurserna ökar nu igen, Arne Kjörnsberg. De bör-
jade öka 1989. Den ökningen bröts 1992. Efter ett år
med den borgerliga regeringen började antalet kon-
kurser gå ner. Nu har de börjat öka igen. Detta är
mycket allvarligt.
Regeringens politik är otillräcklig när det gäller att
få Sverige i arbete. Vi kristdemokrater har tillsam-
mans med Folkpartiet och Moderaterna lagt fram ett
konkret förslag. Riksdagen kan, genom att i dag
stödja det förslaget, öppna den tjänstesektor som
riktar sig till de privata hushållen och skapa tusentals
nya företag och tusentals nya jobb redan från den 1
oktober.
Anf. 46 ARNE KJÖRNSBERG (s)
Fru talman! Moderaterna, Folkpartiet och kds är
splittrade i fler frågor än de är enade i. I detta betän-
kande finns det 19 för de här tre partierna gemen-
samma reservationer. Moderaterna har 31 själva,
Folkpartiet har 13 och kds har 19. Det är tragiskt att
det de har lyckats ena sig om främst är förslag som
leder till ökade klyftor och mer orättvisa. Om det
åtminstone hade varit tvärtom i den här fördelningen!
Vi socialdemokrater vill i stället föra en handfast
politik för arbete, miljö och rättvisa. Vi vill faktiskt
samla alla goda krafter i kampen mot arbetslöshet och
otrygghet. Vi säger: Sluta med konfrontationen för
dess egen skull! Börja samarbeta - för de arbetslösas
skull, för välfärdens skull och för Sveriges skull! Vi
sträcker ut handen - jag skall inte falla för frestelsen
att säga "till alla goda krafter". Vi sträcker ut handen,
säger jag! Ta handen! Var med och medverka till att
lösa det största problem vårt land har stått inför på
arbetslöshetsområdet sedan 1930-talet! Vi inbjuder er.
Ni är välkomna - alla i denna kammare och i hela vårt
land.
(Applåder)
Anf. 47 Finansminister ERIK ÅSBRINK (s)
Herr talman! Ingenting är värre för en enskild
människa som vill och kan arbeta än att förvägras
tillträde till arbetsmarknaden. Ingenting är mer för-
nedrande för den som har förmågan att arbeta än att
förhindras möjligheten att försörja sig med egna ar-
betsinkomster. Arbetslösheten är en social och eko-
nomisk olycka för de individer som drabbas och för
hela samhället. Därför kan ingen uppgift vara viktiga-
re än att skapa förutsättningar för att människor som
vill och kan arbeta också får arbeta.
Steg för steg skall vi nedbringa arbetslösheten -
både den öppna arbetslösheten och den totala arbets-
lösheten. Det skall vi göra främst genom att skapa nya
jobb. Jag kan försäkra att den uppgiften står i centrum
för den ekonomiska politik som jag och regeringen
för och som hela socialdemokratin står bakom. Den
uppgiften har de två folkrörelsepartierna Socialdemo-
kraterna och Centern enats om att samverka kring.
Men kampen mot arbetslösheten kan inte föras till
framgång om inte ekonomin är i ordning. Det går inte
att skapa jobb, det går inte att bekämpa arbetslöshet
med hög inflation, höga räntor, stora underskott,
skuldsättning och sedelpressar.
Jag har skapat ett eländesindex som ett grovt mått
på tillståndet i ekonomin. Det består av en samman-
vägning av tre olika mått. Det handlar om måttet på
arbetslösheten i procent, måttet på underskottet i den
offentliga sektorn i procent av BNP och måttet på
inflationen i procent. Jag har över åren följt hur detta
eländesindex har utvecklat sig.
I slutet av den långa socialdemokratiska regering-
sperioden på 1970-talet, 1974-1976, uppgick elän-
desindex till 8,6 %. Därefter följde en borgerlig rege-
ring, och i slutet på den perioden, 1980-1982, hade
eländesindex stigit till 19,2. Så blev det på nytt en
socialdemokratisk regering, och i sista perioden av
den regeringen, 1989-1991, hade eländesindex på
nytt nedbringats till 8,0. Vi fick på nytt en borgerlig
regering, och 1992-1994 hade eländesindex stigit på
nytt till 20,5. Nu när snart det andra året av den här
socialdemokratiska regeringsperioden är till ända kan
vi konstatera att eländesindex på nytt har nedbringats.
För 1996 kan det beräknas till 14,2.
Det här har framför allt skett genom att inflationen
har nedbringats och genom att budgetunderskottet har
minskat. Vi har nu de senaste siffrorna över inflatio-
nen: 0,8 %. Det finns de som oroar sig över detta, och
talar om risken för deflation. Jag tror inte att vi har
någon risk för deflation, och jag är inte heller säker på
att vi klarar av att ligga kvar på denna låga nivå. Men
jag tycker att det är en stor framgång för svensk eko-
nomi att vi kan få bukt med den höga inflationen så
att inte människornas inkomster och tillgångar - och
jag tänker framför allt på dem som har små tillgångar
och små inkomster - gröps ur av ständigt stigande
priser och av ett försämrat penningvärde.
Vi har också sett hur budgetunderskottet har ned-
bringats mycket kraftigt. Regeringens prognos för
1996 är 5,1 %, men senare uppgifter tyder snarare på
att det blir mindre. Konjunkturinstitutet hamnade i sin
prognos nyligen på 4,2 %, och senare uppgifter från
Riksgäldskontoret tyder kanske på att det kan bli
ytterligare något lägre.
Det här har bidragit till att minska eländesindex,
men självklart är vi inte nöjda. Vi vill fortsätta att få
ned eländesindex till en nivå som är i överensstäm-
melse med vad vi har haft under tidigare socialdemo-
kratiska regeringar. Det skall framför allt ske genom
att nedbringa arbetslösheten, och detta kan inte kom-
ma till stånd om vi inte har ordning på landets eko-
nomi, med låg inflation och med sanerade statsfinan-
ser. Det är absolut nödvändiga förutsättningar för att
vi skall kunna föra kampen mot arbetslösheten med
framgång.
Det beslut som riksdagen så småningom skall fat-
ta, som bygger på den proposition som regeringen har
lagt fram och på den överenskommelse som Social-
demokraterna och Centern har träffat, innehåller en
rad viktiga åtgärder. Det handlar om reformering av
arbetsmarknadspolitiken med en kraftig decentralise-
ring; överförande av ansvar till lokala och regionala
nivåer. Det handlar om en mycket stor utbildningsre-
form; utbyggnad av vuxenutbildningen, gymnasiesko-
lan och den högre utbildningen. Det handlar om en
rad insatser, skattelättnader och annat, för att skapa
bättre betingelser för små och medelstora företag, och
det handlar om tre offensiva program: för Östersjön,
för miljön och för de mindre och medelstora företa-
gen.
Allt det här är ansvarsfullt finansierat. Det äventy-
rar inte statsfinanserna. Till detta fogas en plan för att
en gång i halvåret stämma av utvecklingen när det
gäller arbetsmarknaden och sysselsättningen.
Dagens program, som riksdagen har att ta ställning
till, är ett viktigt steg i den här processen. Det är inte
det första steget, och det är förvisso inte det sista, men
det är ett viktigt steg som markerar att kampen mot
arbetslösheten nu alltmer flyttar fram i fokus för den
ekonomiska politiken. Vi har också satt upp ett mål
att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000.
Jag noterar att de tre samverkande partierna på
högerkanten formulerar sig på ett annat sätt. I sin
motion har moderaterna sagt att med den politik de
vill föra kan man halvera den totala arbetslösheten till
år 2000. I sin motion har Folkpartiet sagt att med den
politik Folkpartiet vill föra kan man halvera den totala
arbetslösheten till år 2000. I sin motion om den eko-
nomiska politiken har kristdemokraterna hävdat att de
kan halvera den totala arbetslösheten till år 2000.
Men när man sedan kommer samman och enar sig om
de saker man kan ena sig om är det mycket som faller
bort. Då nöjer man sig med att konstatera att man kan
halvera den totala arbetslösheten, men utan att preci-
sera när detta skall ske.
Jag noterar att Bo Lundgren sade att den totala ar-
betslösheten skall halveras även om det tar sin tid. Då
vill jag ställa en fråga. Om nu inte fyra år räcker, hur
många år ytterligare, bortom år 2000, skall det ta
innan Bo Lundgren, Anne Wibble och Mats Odell tror
att den totala arbetslösheten har halverats?
Anf. 48 BO LUNDGREN (m) replik
Herr talman! Erik Åsbrink framhärdar i att disku-
tera som om alla problem i svensk ekonomi uppkom
den 4 oktober 1991 när den borgerliga regeringen
tillträdde. Så är det naturligtvis inte.
Jag vill ställa en fråga till Erik Åsbrink. Vill Erik
Åsbrink återgå till den ekonomiska politik som fördes
mellan 1988 och 1991 och det ekonomiska läge vi
hade då? Det skulle vara intressant att höra.
Den andra frågeställningen gäller målet för att
pressa ned arbetslösheten. Det som Erik Åsbrink
citerade står inte i vår motion. Det står något helt
annat. Läs gärna motionen igen.
Det väsentliga för oss är att målet är att förbättra
villkoren för arbete och företagande så att man kan
halvera den totala arbetslösheten. Det mål Erik Ås-
brink sätter upp är begränsat och det ger möjlighet att
laborera med sådant som innebär att man tar hand om
de arbetslösa och inte skapar förutsättningar för nya
jobb.
Där finns det en stor risk. När man ser den politik
som den regering Erik Åsbrink nu tillhör har fört kan
man konstatera att den har höjt skatten på arbete med
inte mindre än 40 000 miljoner kronor. Den har höjt
skatten på investeringar i nya jobb och återreglerat
arbetsmarknaden så att det är svårare att anställa.
Regeringen har kort sagt vidtagit ett antal åtgärder
som har lett fram till den situation vi nu befinner oss i,
en massarbetslöshet som håller på att permanentas.
Detta är det stora problemet. Vad vill ni då göra åt
detta?
Är ni beredda att sänka skatten, ta bort dubbelbe-
skattningen och avreglera arbetsmarknaden? Några
sådana förslag finns inte. Under tiden blir fler och fler
arbetslösa. Ni sviker de arbetslösa, Erik Åsbrink.
Anf. 49 Finansminister ERIK ÅSBRINK (s)
replik
Herr talman! Det är inte alls så som Bo Lundgren
påstår att jag uppehöll mig vid den tidigare borgerliga
regeringens insatser. Jag förbigick det till största
delen med tystnad. Det tror jag att Bo Lundgren skall
vara tacksam för. Jag bemötte t.ex. inte det häpnads-
väckande påstående som Bo Lundgren framförde
tidigare i kammaren att räntorna nu skulle vara högre
än vad de var när Bo Lundgren satt i regeringen.
Sanningen är ju att de är närmare 4 % lägre än när Bo
Lundgren fick lämna regeringsmakten.
Nej, jag pratade om framtiden. Jag ställde frågan
om hur många år bortom år 2000 de arbetslösa skall
vänta innan arbetslösheten halveras. Varför har den
ambition som ändå uttrycktes i de enskilda partiernas
motioner fallit bort när man enats sig om vissa utgle-
sade rester? Allt annat har ju lagts åt sidan där.
Bo Lundgren säger att det inte är viktigt. Jag tror
att det är oerhört viktigt för de arbetslösa att få något
besked om när åtgärder mot arbetslösheten vidtas och
när de kan börja få effekt. Jag tror att det har utomor-
dentligt stor betydelse. Jag vill på nytt ställa frågan
när kan arbetslösheten halveras med det utglesade
förslag som de tre partierna har enats om. Kan vi få
ett besked om den saken?
Anf. 50 BO LUNDGREN (m) replik
Herr talman! Det är bekymmersamt när landets fi-
nansminister har så litet att säga om hur han skall
skapa de goda villkor för företagande och arbete som
krävs för att vi skall kunna få ned den totala arbets-
lösheten genom att nya jobb växer fram i företagen
runt om i Sverige.
Frågan om när vi skall få genomslag för vår poli-
tik kan enkelt besvaras med att det beror på när Soci-
aldemokraterna och Centern slutar att blockera den
politik som kan ge goda villkor för företagande och
nya jobb. Det finns ett antal förslag som Erik Ås-
brinks partikamrater i riksdagen kan ansluta sig till.
Ett av dem kan sättas i sjön snabbt. Det handlar om
att förändra arbetsrätten, göra det enklare att anställa
och göra en förtroendechock i det avseendet.
Ett annat förslag är att skapa förutsättningar för att
den privata tjänstesektorn skall kunna expandera och
ge 10 000-tals människor arbete. Men ni blockerar de
förslagen. Ni skall möjligen utreda och titta på dem
medan fler och fler blir arbetslösa under längre och
längre tid. Vi ser ju den utvecklingen.
Herr talman! Jag förstår att Erik Åsbrink förbigick
den borgerliga regeringsperioden med tystnad. Det
var ju så att när han lämnade över sin stol i Finansde-
partementet till mig hade vi en situation som innebar
att arbetslösheten ökade med ungefär 1 000 personer
om dagen. När vi lämnade över regeringsansvaret till
Socialdemokraterna efter valet 1994 förbättrades
siffrorna. Då ökade antalet nya jobb mycket kraftigt.
Vi vände den utveckling som var genom att just skapa
goda villkor för företagande och arbete. Min fråga
kvarstår. Anser finansministern att höga skatter på
arbete befrämjar nya jobb? Anser finansministern att
en dubbelbeskattning av investeringar i nya jobb
befrämjar kampen mot arbetslösheten?
Anf. 51 Finansminister ERIK ÅSBRINK (s)
replik
Herr talman! Normalt brukar Bo Lundgren inte
vilja tala om det förflutna. Jag kan förstå detta. Men i
dag vill han tydligen göra det. Då kan jag nämna
några uppgifter och jämföra läget i år med hur det var
för tre år sedan när Bo Lundgren satt i regeringen. Jag
tar uppgifter utöver de som framgick av eländesindex.
År 1993 minskade industriinvesteringarna med
1,3 %. I år ökar de med 17 %. År 1993 uppgick infla-
tionen till 4,1 %. Nu är den nere i 0,8 %. År 1993 var
budgetunderskottet 12,3 % av BNP. I år blir det 5 %
eller sannolikt lägre. År 1993 minskade bruttonatio-
nalprodukten med 2,2 %. I år ökar den med 1,4 %. År
1993 hade vi ett underskott i våra utrikes betalningar
med 29 miljarder. I år har vi ett överskott med 31
miljarder. Det är inget lysande facit för Bo Lundgren
och den regering som han satt i.
Jag konstaterar att jag inte har fått något svar på
frågan. Vi får väl ta upp den i andra sammanhang.
Varför släppte ni den ambition som ni ändå hade i era
motioner att precisera när den totala arbetslösheten
skulle halveras enligt moderat politik? Varför för-
svinner denna tidsangivelse? De arbetslösa lämnas i
total ovisshet om när halveringen skall kunna ske.
Till sist vill jag säga till Bo Lundgren, som efter-
lyser en förtroendechock: Lämna förtroendet åt mig,
så får Bo Lundgren ta hand om chocken!
Anf. 52 ANNE WIBBLE (fp) replik
Herr talman! Tillåt mig omedelbart lugna Erik
Åsbrink. De borgerliga partierna vill ha en så före-
tagsvänlig politik att så många nya jobb skapas att
den totala arbetslösheten kan halveras till sekelskiftet.
Om man skall tror finansutskottets betänkande kom-
mer våra förslag tyvärr att avslås. Då blir det natur-
ligtvis inte så. Men det är vår ambition.
Jag vill tillåta mig att lyfta den här debatten litet
utanför Sveriges gränser. Vi kommer aldrig någonsin
att klara jobben i Sverige om vi bara ser till Sverige
som en nästan isolerad ö. Vi måste inse att Sverige är
en del av ett internationellt ekonomiskt samfund. För
att få tillväxt och arbeten i Sverige krävs det att Sve-
rige blir ett jättefint investeringsland för utländska
företag och för svenska företag.
Jag skulle vilja veta om det i regeringens och
Centerns program finns någonting som ni anser bidrar
till att locka investeringar från svenska investerare
och från utländska investerare till Sverige. Jag kan
inte finna någonting sådant. Jag tror att om det pers-
pektivet fortsätter att saknas i regeringens politik
riskerar Sverige att klämmas ihop och förstöras mel-
lan en snabbt växande asiatisk ekonomi och en
mycket snabbt växande ekonomi i Öst- och Centraleu-
ropa. Där finns nämligen ett bra investeringsklimat,
god framtidstro och en väldig iver och hunger på
tillväxt och jobb. Vad anser ni bidrar till att skapa
detta goda investeringsklimat i Sverige?
Anf. 53 Finansminister ERIK ÅSBRINK (s)
replik
Herr talman! Jag tycker att det är lika litet till-
fredsställande att höra Anne Wibble som att höra Bo
Lundgren i frågan om när arbetslösheten skall ha
halverats. Oavsett vad som sägs i replikskiften här i
debatten är det ett faktum att när de tre partierna på
högerkanten sätter sig samman och hittar ett begränsat
antal förslag som de kan enas om, släpper de den
ambition som de givit uttryck för i sina motioner,
nämligen om angivande av en tidpunkt för när arbets-
lösheten skall ha halverats. De arbetslösa lämnas i
total ovisshet om när det skall kunna ske.
Jag kan inte tolka detta som någonting annat än en
kapitulation och en försvagning av den ambition som
uttrycktes - låt vara att trovärdigheten i den ambitio-
nen inte är särskilt hög med tanke på det mycket be-
gränsade paket som ligger till grund för detta mål.
Den andra frågan - som jag inte hinner beröra sär-
skilt utförligt - gäller förtroendet för Sverige interna-
tionellt. Jag har varit ute några gånger internationellt
och träffat en rad människor som är verksamma eko-
nomiskt i företag, i andra länders regeringar osv. Jag
kan försäkra en sak: att förtroendet för Sverige, för
svensk ekonomi och ekonomisk politik, har ökat
mycket kraftigt under senare tid. Man noterar de stora
framsteg som vi har gjort när det gäller att sanera
statsfinanserna och att få ned inflationen och räntorna.
Vi är inte på något sätt framme. Jag är inte nöjd,
framför allt inte med den höga arbetslöshet som vi
fortfarande har i Sverige, men vi har - det bekräftar
utländska iakttagare - lagt en god grund för den fort-
satta saneringen av den svenska ekonomin, och det är
viktigt.
Anf. 54 ANNE WIBBLE (fp) replik
Herr talman! Erik Åsbrink kunde inte peka på nå-
gonting i dagens förslag som skulle skapa tillit till
investeringar i Sverige, och jag kan förstå det, för det
finns inget. Det saknas faktiskt någonting som jag tror
är väldigt viktigt och som vi har pekat på från de
borgerliga partiernas sida, nämligen kvalitet i utbild-
ningsprogrammet.
Ni skryter mycket med att det skall skapas väldigt
många nya utbildningsplatser, och det är nog i och för
sig bra att det blir flera sådana, men det är faktiskt så
att kvaliteten i utbildningen är ett väldigt nödvändigt
komplement till antalet platser. Man kan inte bara ha
fler platser utan måste också ha flera bra platser och
goda utbildningslinjer liksom en god utbildningskvali-
tet. Detta har ni konstigt nog inte velat ta fasta på. Jag
tror att det är centralt för att Sverige skall klara sig
bra. Svenska företag kommer nog att klara sig bra, för
de expanderar utomlands, men jag hoppas, Erik Ås-
brink, att ni också vill ha en mängd jobb i Sverige,
och då måste vi ha ett bra klimat här.
En annan sak är bra och stabila skattevillkor. Erik
Åsbrink har medverkat till en skattereform som skall
göra det lönande att arbeta i Sverige, men man har nu
gjort många återställare. Resultatet är t.ex. att man för
sådan utländsk expertmedverkan som krävs för att
företag skall kunna växa och erbjuda jobb i Sverige
måste göra särskilda undantag i form av lägre skatt för
de utländska experterna. Det var ju det som vi skulle
komma ifrån, Erik Åsbrink, med den stora skattere-
formen. Därför har man även där gått fel väg.
Jag tror att man också behöver en mycket väl fun-
gerande arbetsmarknad, och regeringen har inte heller
bidragit till detta, eftersom den inte vågar ändra på
reglerna i arbetsrättssammanhang - man får förmoda
att det är av hänsyn till LO. Det saknas för mycket för
att man skall få en tillit till Sverige som investerings-
land, och då klarar vi inte jobben. Det är tyvärr den
bistra sanningen. Med den borgerliga politiken skulle
vi kunna halvera den totala arbetslösheten till sekel-
skiftet, herr finansminister.
Anf. 55 Finansminister ERIK ÅSBRINK (s)
replik
Herr talman! Till Anne Wibble vill jag säga att
syftet med den proposition som behandlas i riksdagen
i dag inte i första hand varit att behaga utlandet. Syftet
var att vidta ett antal åtgärder för att bekämpa arbets-
lösheten, och jag tycker att det syftet är fullt tillräck-
ligt för framläggande av en proposition. Men detta är
naturligtvis inte det enda som vi gör. Jag nämnde
förut att vi tidigare har vidtagit åtgärder, och vi kom-
mer att vidta flera sådana.
När det handlar om utlandets syn på svensk eko-
nomi är det av utslagsgivande betydelse att vi kan visa
att vi håller på att återställa ordningen i svensk eko-
nomi och i statsfinanserna samt att vi kan etablera ett
positivt klimat för företagen - de må vara svenska
eller utländska - genom låga räntor.
Utlandet ser också på vår utbildningsstandard, och
det är förvisso så att denna proposition innehåller
viktiga insatser för att ytterligare förstärka och bygga
ut utbildningen, bl.a. den högre utbildningen. Utlandet
ser också på det svenska skattesystemet, och jag har
märkt att man positivt noterar den förmånliga före-
tagsbeskattning som vi har i vårt land. Jag vill gärna
säga att Anne Wibble har medverkat till detta genom
den skattereform som vi genomförde för några år
sedan, även om den dessvärre har utsatts för en del
attacker och perforeringar bl.a. från det statsråd som
satt rakt under Anne Wibble under den borgerliga
regeringsperioden. I huvudsak står sig ändå detta
skattesystem, och det är positivt för våra strävanden
att locka till oss utländska investeringar i Sverige.
Anf. 56 LARS BÄCKSTRÖM (v) replik
Herr talman! Statsrådet sade att eländesindex har
gått ned, och det är ju bra. Men ett index består av
delar, och vi är, herr statsråd, överens om att den del
som inte har gått bra är arbetslösheten. Där har ni kört
i diket. Man kan naturligtvis från samma dike se både
stjärnor och lera, men ni har kört fast i leran när det
gäller arbetslöshetsbekämpningen.
Ni har lagt fram sju ekonomisk-politiska proposi-
tioner utan att fastställa ett mål för bekämpningen av
arbetslösheten. Däremot har ni satt upp andra mål
som ni skall kämpa för. När ni nu kommer tillbaka
den åttonde gången är det kanske för att börja ta er ur
diket. Det är bra, och det är kanske en utsträckt hand.
Men samtidigt som ni kanske sträcker ut den handen
delar ni med den andra handen ut en örfil, nämligen
när det gäller sättandet av den bortre parentesen för a-
kassan. Det är ett mycket dåligt berett förslag. Att låta
de arbetslösa finansiera höjningen är att dela ut en
örfil, och där kan vi i Vänstern inte vända andra kin-
den till.
Men om ni kan ändra er därvidlag har ni somma-
ren på er att fundera. Ni har en utredning som kan
vara en nödutgång för er när det gäller att göra en
total omläggning av a-kassan. Då kan vi kanske öppna
möjligheter. Hittills har er utsträckta hand bestått i att
ni har satt er ned med annat parti en mörk natt och
sedan kommit ut och sagt: Nu är vi överens, och nu
sträcker vi ut en hand. - Till varandra, ja!
Ni har ibland indirekt visat att ni menar allvar med
era ord. Ni har nappat på några vänsterpartiförslag
vad gäller utbildning, skattepolitik osv. - det finns
positiva inslag - men helheten förstörs av a-
kasseförslaget och av er bristande fördelningspolitik.
Statsrådet Åsbrink! Kan ni tänka er röda skatte-
växlingar, dvs. att höja skatten för dem som tjänar
bättre och att minska den för dem som tjänar dåligt -
höja skatten för bolag och lätta skattetrycket för mind-
re företagsamhet?
Och vad händer bortom den bortre parentesen,
Åsbrink? Är det rimligt att de arbetslösa skall finansi-
era höjningen av a-kassan? Finns det inte andra meto-
der?
Anf. 57 Finansminister ERIK ÅSBRINK (s)
replik
Herr talman! Lars Bäckström tycker att jag har
kört i diket. Jag måste säga att jag inte alls upplever
det så. Jag kör på i ganska bra takt, och jag kan för-
säkra att regeringen kommer att fortsätta att föra en
kraftfull ekonomisk politik, inte minst för att bekämpa
arbetslösheten. Det är vår huvuduppgift nu.
Problemet med Vänsterpartiet för närvarande är ju
att ni tycks ha tappat den insikt som ni visade visst
prov på tidigare under mandatperioden, nämligen att
man måste ha ordning på statsfinanserna. Man kan
inte låna sig fram. Man kan inte släppa i väg under-
skotten och skulden på det sätt som era nuvarande
förslag dessvärre leder till.
En politik mot arbetslöshet och för att skapa nya
jobb är inte trovärdig om den innefattar skuldsättning
och sedelpressfinansiering. Den insikten måste ni
återvinna, om det skall vara möjligt att ha något sam-
arbete i framtiden. Den politik som vi nu för syftar till
att skapa en stabil grund för nya jobb och att åstad-
komma en lägre arbetslöshet.
Jag hörde Lars Bäckström tidigare i debatten utta-
la att vi håller på att försätta den offentliga sektorn i
något slags tillstånd av anorexi. Jag delar inte den
uppfattningen. Det är snarare så att vi med Vänster-
partiets politik riskerar att få bulimi när det gäller
underskott och skuldsättning.
Anf. 58 LARS BÄCKSTRÖM (v) replik
Herr talman! Statsrådet Åsbrink underkänner nu
helt regeringens politik fram till våren 1996. Fram till
dess hade vi ett saneringsprogram på 118 miljarder.
Allt innan dess var alltså en total katastrof för statsfi-
nanserna. Är inte det att ge ett väl kraftigt underbetyg
åt den tidigare finansministern? Jag tycker faktiskt att
det är ett väl häftigt internt angrepp.
Vi står fast vid det som vi stod fast vid med Göran
Persson. Det var en ganska hyfsat avvägd politik.
Sedan dess har statsfinanserna förbättrats. Om för-
sämrade prognoser gör att man måste skärpa sane-
ringstakten, varför kan då förbättrade prognoser ald-
rig leda till att man lättar något på saneringstakten?
Nu ökar ju arbetslösheten de facto. Det går inte att
förneka att arbetslösheten ökar, Åsbrink. Skulle en
skillnad på 12 miljarder vara bulimi och katastrof?
Det är mindre än 1 % av BNP. Det går ju inte att vara
trovärdig och hävda det, statsrådet Åsbrink.
Statsrådet Åsbrink har haft fel förr i debatten. När
vi diskuterade skattereformen sade Åsbrink: Det blir
ingen underfinansiering. Reformen är fördelningspo-
litiskt helt perfekt. Vem var det som fick rätt den
gången, Åsbrink? Det var jag! Vem är det som har
rätt den här gången? Det är faktiskt jag. Vi kan ha en
något lättare finanspolitik för att garantera jobben.
Statsrådet Åsbrink sade: Det går inte att sänka mat-
momsen. Jag sade att det gick. Sedan sade Åsbrink:
Man blir klokare över natten. Han tillstyrkte vårt
förslag.
Bli klokare över natten! Satsa på och prioritera
kampen mot arbetslösheten! Driv inte EU-
anpassningen så stenhårt! Då kan vi ta emot en öppen
hand. Då skall vi samverka. Det finns möjligheter. Vi
har inte alls mist kunskapen om att statsfinanserna
måste finansieras. Men det skall gå hand i hand. Alla
index skall förbättras genom att alla variabler förbätt-
ras. Det gäller inte bara inflation och underskott, utan
även arbetslösheten skall gå ned.
Anf. 59 Finansminister ERIK ÅSBRINK (s)
replik
Herr talman! Visst är det så, Lars Bäckström, att
jag ibland har haft fel och att Lars Bäckström har haft
rätt i olika sammanhang. Jag hoppas att jag kan fort-
sätta att bli bättre över nätter eller dagar och att jag
har en personlig utveckling. Det hoppas jag att också
Lars Bäckström har.
Däremot håller jag inte riktigt med när det gäller
alla konkreta exempel som nämns här. De åtgärder
som har vidtagits under våren - de 8 miljarder som
jag möjligen har bidragit med som ett blygsamt till-
skott till de 118 miljarder som den föregående fi-
nansministern bidrog med - är naturligtvis inte ett
uttryck för någon kritik eller något ifrågasättande av
de 118 miljarderna. Det är ett komplement och en
förstärkning. Det är ett fullföljande av den politiken.
Återigen: Det är oerhört viktigt att vi på ett över-
tygande sätt får ordning på landets ekonomi och att vi
kan demonstrera, både i Sverige och internationellt,
att Sverige inte är ett land som lånar sig fram, som
skuldsätter sig eller som sedelpressfinansierar. Vi
betalar våra utgifter med riktiga, hederliga inkomster
och inte på något annat sätt. Att vi kan få ned inflatio-
nen och räntorna är oerhört viktigt, inte bara för före-
tagen som skall bygga ut och skapa jobb utan också
för de enskilda människorna. Det är oerhört viktigt för
enskilda löntagare och pensionärer, inte minst för dem
som har små omständigheter, att prisökningar inte äter
upp deras knappa tillgodohavanden. Det är oerhört
viktigt att räntorna går ned för villaägare och andra
som har att betala höga räntekostnader. Vi måste stå
fast vid och fullfölja den politiken. Först då får vi en
solid grund för att skapa nya jobb och minska arbets-
lösheten. Det är regeringens uppgift. Det kommer vi
att kämpa med. Vi kommer inte att sitta fast i diket.
Vi kommer tvärtom att köra på den väg som leder
fram till en halvering av arbetslösheten.
Anf. 60 ROY OTTOSSON (mp) replik
Herr talman! Erik Åsbrink är vältalig när det gäl-
ler de allmänna målen, och det är lätt att ställa upp i
de delarna.
Men man frågar sig hur höjd fordonskatt i stället
för nybilsskatt kan skapa fler arbetstillfällen. Hur
skapar man fler arbetstillfällen genom att med högre
skatter ta från dem som tjänar relativt litet eller har
begränsade inkomster och ge litet mer till dem som
har råd att köpa nya bilar? De måste ju ha ganska bra
inkomster. Hur skapar man arbetstillfällen genom att
försämra a-kassan och göra så att färre kan komma i
åtnjutande av den? Det blir ju svårare att kvala in för
ungdomarna. Det blir en stupstock. Sedan blir det
kanske socialbidrag i förlängningen.
De här förslagen är konstiga med tanke på vad
Erik Åsbrink säger att han vill när det gäller målsätt-
ningar.
Likadant är det när det gäller kommunsektorn. Det
har tidigare sagts att det finns en överenskommelse
mellan regeringen och kommunsektorn om att man
inte skall tvinga ut fler i arbetslöshet. Men samtidigt
höjer regeringen egenavgifterna. Det innebär att
skatteunderlaget minskar för kommunsektorn. Pengar
dras in från kommunsektorn, som förlorar pengar. Det
innebär att tiotusentals människor tvingas ut i arbets-
löshet och att välfärdssystemet fungerar sämre.
Varför väljer man inte ett annat sätt att spara
pengar på, genom att ta mer från dem som har myck-
et? Varför har man inte en mer aktiv fördelningspoli-
tik, så att de som har små ekonomiska marginaler får
råd att efterfråga och så att företagen kan sälja sina
produkter? Den låga inflationen som man skryter med
är ett tecken på en extremt låg efterfrågan. Det är inte
något positivt.
Anf. 61 Finansminister ERIK ÅSBRINK (s)
replik
Herr talman! Jag utgår från att arbetsmarknads-
ministern kommer att ta upp frågan om den bortre
parentesen och diskutera den mer utförligt senare i
dag. Jag vill bara konstatera att det naturligtvis inte är
någon stupstock som inträffar efter tre år. Det handlar
i stället om att markera att arbetslöshetsförsäkringen
är en omställningsförsäkring och att alla krafter skall
inriktas på att människor långt innan treårsperioden är
till ända hjälps tillbaka till jobb på den öppna arbets-
marknaden. Alla ansträngningar skall inriktas på det-
ta. Det är själva poängen med den reformering av
arbetsmarknadspolitiken som vi har att ta ställning till
i dag.
Sedan vill jag ta upp detta med bilarna som exem-
pel. Det verkar nämligen som om Roy Ottosson inte
har förstått syftet med de olika åtgärder som har lagts
fram. Det är i själva verket en mycket kraftig miljö-
satsning som genomförs, kombinerat med en stimu-
lans av sysselsättningen i Sverige och av svensk bilin-
dustri. Det handlar om att erbjuda förmånligare vill-
kor för att kunna sälja bilar som är tillverkade i Sveri-
ge och samtidigt kunna byta ut äldre bilar som nästan
alltid är mycket sämre ur miljösynpunkt. Dessutom:
Genom förändringarna av förmånsbeskattningen av
tjänstebilar inför vi en miljökomponent. Det kostar
mer om man kör mycket än om man kör litet, vilket
inte är fallet med det nuvarande systemet. Det här är
ett paket som på en och samma gång tillgodoser krav
på bättre miljö och ger en positiv effekt på syssel-
sättningen, detta utan att vi undergräver statsfinanser-
na. Det är att slå tre mycket bra flugor i samma smäll.
Jag förstår inte vad Miljöpartiet kan ha emot den
saken.
Anf. 62 ROY OTTOSSON (mp) replik
Herr talman! Om vi minskade på fordonsskatten
och accisen och i stället höjde bensinskatten och die-
selskatten - då skulle vi naturligtvis få en miljöprofil.
Då skulle vi gynna att man inte kör och släpper ut så
mycket avgaser som är fallet i dag.
Att däremot omfördela den fasta beskattningen,
som träffar alla oavsett om de har mycket eller litet
pengar, från dem som har mycket till dem som har
mindre - det är ju det man gör när man tar bort acci-
sen och i stället höjer fordonsskatten - kan ju inte
vara bra för miljön. Det kan inte ge någon positiv
miljöeffekt.
Däremot har det fördelningspolitiska effekter som
jag inte tycker är speciellt positiva. Det innebär att
man drar in möjligheter för människor i normala in-
komstlägen att kunna efterfråga på marknaden, att
kunna handla helt enkelt. De får ju betala högre for-
donsskatt. Det stimulerar knappast bilindustrin att
folk får mindre pengar på det sättet.
Det är mycket oroväckande att lyssna på Erik Ås-
brink. Regeringen satsar ensidigt på den traditionella
exportindustrin, som har varit motor i den högkon-
junktur vi just har haft. Men man har inte satsat på de
branscher som har snabb ekonomisk tillväxt: miljö-
branscher, IT, informationsbranscher. Där går vi
kräftgång. Därför ser vi nu att konjunkturen har vänt
och att arbetslösheten stiger. Det är ofrånkomligt,
eftersom man inte har satsat på det som ger jobb i
framtiden.
Genom att så ensidigt hålla fram exemplet med
fordonsskatt och accis bekräftar Erik Åsbrink att man
vill satsa på traditionell exportindustri, inte på det
som ger jobb i framtiden. Detta ger inga nya jobb.
Inom exportindustrin rationaliserar man på ett sådant
sätt att det bara blir maskinerna som tar över jobben.
Anf. 63 Finansminister ERIK
ÅSBRINK (s)
Herr talman! Jag blev förvånad över att höra Roy
Ottosson säga att vi satsar ensidigt på exportindustrin.
Det är inget fel att ha bra villkor för exportindustrin,
men det är inga speciella satsningar på den i den här
propositionen. I själva verket har exportindustrin fått
vidkännas en förstärkning av den svenska kronan på
mellan 15 och 20 % de senaste åren. Jag tycker att det
i grund och botten är bra, för vi hade en undervärde-
rad krona. Det kanske är för lätt för exportindustrin,
men det blir onekligen litet tuffare framöver, efter
denna kronförstärkning.
Däremot ligger insatserna i den här propositionen,
och det kan väl inte ha undgått Roy Ottosson, i hög
grad på små och medelstora företag. Det är där vi
sätter in stimulanserna, både på skattesidan och ge-
nom ett särskilt miljardprogram. Jag förstår inte vad
det är för fel med de åtgärderna.
Tillbaka till bilarna. Vad är det för fel i att vi sät-
ter in stimulanser som gör att folk byter ut gamla
miljöskadliga bilar mot nya bilar, som är mycket
bättre ur miljösynpunkt? Vad kan Miljöpartiet ha
emot den insatsen?
Vad är det för fel med att man säger att det inte
bara är de som äger bilen själva, som redan får betala
ett bensinpris på någonstans mellan 7:50 och 8 kr,
utan också de som har tjänstebil, och som hittills har
betalat noll kronor i rörlig kostnad, som får vara med
och betala en viss rörlig komponent. Det är väl bra
både miljöpolitiskt och fördelningsmässigt.
Anf. 64 MATS ODELL (kds) replik
Herr talman! Man kan naturligtvis fundera på var-
för finansministern ägnar så oerhört mycket tid åt att
examinera tidpunkten för när Kristdemokraternas,
Folkpartiets och Moderaternas politik når sitt resultat.
Man kan inte frigöra sig helt från misstanken att det är
för att dra uppmärksamheten från det faktum att de
vallöften som förde Erik Åsbrink, Göran Persson och
de andra ministrarna till Rosenbad, nämligen att ni
skulle få ned arbetslösheten till 5 % redan 1995, har
ni kapitalt misslyckats med. Hur ni skall klara av att
arbetslösheten nu ökar, att varslen ökar snabbt, att
konkurserna ökar, att antalet lediga platser däremot
minskar, borde, Erik Åsbrink, vara mer angeläget för
er att tala om. Er politik är uppenbarligen otillräcklig.
Sedan talar Erik Åsbrink om någonting som han
kallar för eländesindex. Låt mig ställa en konkret
fråga: Hur påverkas eländesindex för de gamla och
sjuka i Stockholms län av att socialdemokrater, väns-
terpartister och miljöpartister skär ned resurserna för
vård och omsorg med 3 miljarder bara i detta län?
Hur påverkas eländesindex för de människorna av den
åtgärden?
Regeringen föreslår en sänkning av arbetsgivar-
avgifterna med 5 % för de första 600 000 lönekronor-
na, uppenbarligen för att man tror att en sådan lättnad
i beskattningen på arbete skall leda till fler jobb. Jag
måste då fråga: Om det är så att sänkt skatt på arbete
leder till fler jobb, varför då inte stödja det förslag
som vi har lagt fram i kammaren och som genom ett
beslut i dag faktiskt kan leda till sänkt skatt på arbete
inom en sektor som knappast existerar, nämligen den
privata tjänstesektorn? Det handlar ju inte om bortfall
av särskilt mycket i arbetsgivaravgifter som levereras
in från den sektorn. Hur mycket räknar finansminis-
tern med att man skulle tappa i inkomster som i dag
finns om man nu öppnade för att sänka arbetsgivar-
avgiften på den typen av tjänster?
Anf. 65 Finansminister ERIK
ÅSBRINK (s)
Herr talman! Mats Odell vill ställa mig till svars
för alla möjliga saker som jag faktiskt inte har haft
med att göra. Jag ställde inte ut några löften i valrö-
relsen 1994. Jag blev inte återförd till Rosenbad då.
Jag var en vanlig enkel fastighetsdirektör när valrörel-
sen utspelades.
Lika litet är jag ansvarig för de beslut som fattas i
Stockholms läns landsting. Jag tycker att den debatten
skall föras i rätt forum. Jag är övertygad om att de
som har fattat besluten där kan argumentera för sin
sak. Jag nöjer mig med att diskutera de frågor som jag
har ansvar för och som är aktuella i kammaren i dag,
nämligen den ekonomiska politiken inklusive syssel-
sättningspolitiken. Det är tillräckligt viktiga frågor.
Jag tycker faktiskt att det i det vi gör i dag - det är
som sagt inte den första åtgärden och definitivt inte
den sista - finns ett antal konkreta åtgärder som
kommer att få en positiv effekt på arbetsmarknaden
och bidra till att få ned arbetslösheten framöver. Jag
är alldeles övertygad om det.
Jag håller med om att det inte är särskilt roligt att
diskutera "krisdemokraternas" alternativ, men jag
måste ändå konstatera att det ni trodde er kunna utlo-
va i er motion, nämligen att halvera den totala arbets-
lösheten till år 2000, orkar ni inte stå fast vid när ni
hittar den minsta gemensamma nämnaren med Folk-
partiet och Moderaterna. Det utglesade paket som ni
har kunnat ena er om möjliggjorde inte längre ett
fasthållande vid en tidsangivelse för när arbetslöshe-
ten skulle ha nedbringats. Den har ni släppt, och det
är svårt att tolka detta på annat sätt än som en lägre
ambition.
Till sist, och det har jag sagt förut till Mats Odell,
tror jag inte att pigavdrag är lösningen på landets
sysselsättningsproblem.
Anf. 66 MATS ODELL (kds) replik
Herr talman! På den sista punkten är jag faktiskt
överens med Erik Åsbrink. Pigavdrag är inte lösning-
en på landets problem. Men jag har i Danmark besökt
ett hjemmeserviceföretag som hade 1 100 anställda,
som hade skapat 1 100 nya jobb i ett enda företag när
man öppnade den här sektorn. Därför är jag oerhört
förvånad över att ni förkastar varje förslag som up-
penbarligen inte är den totala lösningen på alla lan-
dets problem.
Erik Åsbrink ställde inte ut några löften. Nej, det
tror jag det. Men Göran Persson gjorde det. De andra
i den socialdemokratiska ledningen gjorde det. Och
Erik Åsbrink hade fått fortsätta att vara fastighetsdi-
rektör om inte dessa överbud hade utställts i valrörel-
sen. Problemet i dag är ju att ni har misslyckats. Ar-
betslösheten ökar och Erik Åsbrink försöker krypa
ifrån det genom att säga att han inte var med och
ställde ut dessa vallöften. Han försöker alltså krypa
ifrån dem. Det tycker jag är klädsamt.
Är det ändå inte så, Erik Åsbrink, att eländesindex
skulle minska i de termer som Erik Åsbrink försöker
måla upp här genom att man skär ned för de gamla
och sjuka med 3 miljarder i Stockholms län. Jag vill
bara med detta ha sagt att detta eländesindex är
mycket grovt tillyxat för att passa in i den egna retori-
ken. Med verkligheten har det mycket litet att göra.
Anf. 67 Finansminister ERIK
ÅSBRINK (s)
Herr talman! Som fastighetsdirektör, Mats Odell,
lärde jag mig att uppskatta värdet av låga räntor. Det
är någonting som den politik som den socialdemokra-
tiska regeringen har fört har lett till, nämligen en
kraftig nedgång av räntorna jämfört med den tid då
Mats Odell satt i regeringen och då vi hamnade i det
statsfinansiella kaos som vi nu håller på att ta oss ur.
Jag konstaterade att vi på knappt två år har mins-
kat eländesindex från drygt 20 % till 14 %, dvs. vi har
tagit bort ungefär en tredjedel av det elände som blev
resultatet av Mats Odells tid i regeringen. Vi är inte
nöjda med detta. Vi är naturligtvis inte nöjda med den
höga arbetslöshet som vi fortfarande har, och därför
skall den här politiken fortsätta och mer och mer
inriktas på att nedbringa arbetslösheten, att skapa nya
jobb. Vi behöver litet mer än två år, Mats Odell. Två
år räcker inte för att städa upp i det konkursbo som vi
fick överta.
Slutligen vill jag apropå pigavdraget säga att jag
har pratat med min danska kollega om effekterna av
den åtgärden och fått veta att den har ytterst marginel-
la effekter. Den leder möjligen till något fler jobb i
städbranschen, men den leder definitivt inte till fler
jobb totalt sett. Vad det handlar om är att subventio-
nera en lågproduktiv sektor på bekostnad av andra
sektorer. Jag tror uppriktigt sagt inte att vår framtid
ligger i att subventionera städtjänster. Jag vill säga till
Mats Odell att när han nu får sin välförtjänta semester
tycker jag att han skall gå hem och städa själv, utan
anlitande av pigor eller några pigavdrag.
Anf. 68 PER-OLA ERIKSSON (c) replik
Herr talman! I finansdebatten den 11 juni hörde vi
Miljöpartiets talesman tala om att Miljöpartiet förde
en radikalare miljöpolitik än andra partier. Han talade
också om att stödet till allergisanering hade minskat,
och anklagade andra för att vara ansvariga för detta.
I verkligheten var det så att den konstruktion man
hade format en gång i tiden inte fungerade. Pengarna
gick inte åt, och det behövde göras en omdisposition.
Då träffades en överenskommelse mellan Centern,
Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Mot bakgrund
av att Roy Ottosson i dag har upprepat resonemanget,
som är djupt felaktigt, vill jag ställa en fråga.
Anf. 69 FÖRSTE VICE TALMANNEN
Repliken gäller enligt debattreglerna finansminis-
tern.
Anf. 70 PER-OLA ERIKSSON (c) replik
Herr talman! Jag skall ställa frågan till finansmi-
nistern.
Är det inte så att det fanns en uppgörelse att an-
vända dessa pengar på annat sätt, och att det sprids
myter i kammaren?
Anf. 71 Finansminister ERIK
ÅSBRINK (s)
Herr talman! Svaret på frågan är ja.
Anf. 72 LARS TOBISSON (m)
Herr talman! Normalt skulle vi inte vara här i
kammaren i dag. Men sommaren 1996 i Sverige är
inte normal - och jag tänker då inte på vädret. Eko-
nomiskt råder stagnation, och massarbetslösheten
växer. Ändå hade regeringen tänkt gå till sommarlov
utan att redovisa en politik som kunde ge hopp, fram-
tidstro och framför allt nya jobb. Genom att presente-
ra ett omfattande åtgärdsprogram och genom att kräva
att riksdagen skyndsamt skulle ta ställning till detta
har vi moderater visat att det finns ett alternativ till
den handfallenhet - för att inte säga nonchalans - som
utmärker regeringen.
För två veckor sedan var jag och några andra le-
damöter ur EU-nämnden på besök i Irland, som detta
halvår svarar för ordförandeskapet i unionen. En
irländsk parlamentsledamot ställde då frågan: "Varför
går det så dåligt för Sverige?" Hans eget land har
länge haft svag ekonomi. När man först prövade att
sanera statsfinanserna med skattehöjningar, blev re-
sultatet dåligt. Men därefter har man sparat på ut-
giftssidan och öppnat landet för företagsinvesteringar.
Tillväxten är nu den snabbaste inom EU,
statsskuldskvoten minskar och arbetslösheten sjunker,
även om det går långsamt därför att utvandrare vänder
hemåt när det finns jobb att få. Irland närmar sig nu
raskt EU:s välfärdsgenomsnitt underifrån - en nivå
som Sverige tyvärr redan brutit igenom på sin väg
nedåt. Med nuvarande tendenser kommer dessa kur-
vor att korsas inom kort.
Ett svar på min irländske kollegas fråga kräver en
kort tillbakablick. Efter andra världskriget hade Sve-
rige ett gynnsamt läge med eftertraktade råvaror och
en oförstörd produktionsapparat. Under 1950- och
60-talen avvek vi ännu inte vad gäller skatter och
offentliga utgifter. Så låg Sverige också 1970 på en
topplats i den internationella välfärdsligan. Men sedan
gick det snett.
Skattehöjningar och offentlig utgiftsexpansion,
under en tid motiverad som överbryggningspolitik,
ledde till dålig produktivitetsutveckling och till kost-
nadsstegring. Utvägen blev upprepade devalveringar,
vilket var ett sätt att rädda jobben, men till priset av
allmänt sänkt levnadsstandard. I dag ligger den
svenska välfärden på en delad 16:e plats bland 24
industriländer.
Med Socialdemokraternas återkomst i regerings-
ställning 1982 inleddes flera års överhettningspolitik.
Mot slutet av 1980-talet spreds dock en insikt om att
så här kunde det inte fortsätta. Det blev ett visst gehör
för borgerliga förslag som avregleringar av kre-
dit- och valutapolitiken, sänkta marginalskatter, of-
fentliga utgiftsbesparingar och t.o.m. ansökan om
medlemskap i EU.
Men efter krisuppgörelserna med den borgerliga
regeringen hösten 1992 var det dags för återfall i
högskattepolitik och regleringsiver. Allan Larsson gav
upp som ekonomisk talesman - liksom tidigare Kjell-
Olof Feldt. Göran Persson tog över, och när han nu
anklagar den borgerliga regeringen för de årens bud-
getunderskott, skall vi minnas att den socialdemokra-
tiska oppositionspolitiken inte skulle ha gjort dem
mindre, utan avsevärt större.
Efter 1994 års val var det återställare som gällde.
På arbetsmarknaden betydde det tempo tillbaka be-
träffande arbetsrätten och arbetslöshetsförsäkringen.
Budgetsaneringen bedrevs mest med skattehöjningar
- hittills närmare 80 miljarder kronor jämfört med de
knappt 4 miljarder som Ingvar Carlsson ville tillstå
under valrörelsen. Resultatet har inte uteblivit. På
något år lyckades Socialdemokraterna strypa den
markanta uppgång som kännetecknade svensk eko-
nomi vid regeringsskiftet 1994. Då tillkom det tusen
jobb om dagen, vilket kan jämföras med hur det var
våren 1991, då det försvann tusen jobb om dagen. Nu,
knappt två år senare, har Socialdemokraterna lyckats
genomföra ännu en återställare. Nu växer åter arbets-
lösheten dag efter dag, vecka efter vecka.
Som redan har nämnts i debatten lovade Social-
demokraterna inför 1994 års val att arbetslösheten på
ett år skulle tas ned till under 5 %, om de bara fick
komma till makten. I dag uppgår den öppna arbets-
lösheten till över 10 %, eller nära 450 000 personer.
Lägger man till dem som är föremål för AMS-
åtgärder, stiger siffran till nära 600 000. Men det är
ändå inte hela sanningen. Den verkliga arbetslösheten
omfattar långt över en miljon människor. Dessutom
går utvecklingen åt fel håll. Varslen är fler, och de
lediga platserna färre än för ett år sedan.
Arbetslösheten är vår tids största ekonomiska och
sociala problem. Den kostar varje svenskt hushåll
tiotusentals kronor varje år, den försätter människor i
socialt svåra situationer och den mal ned deras själv-
känsla. Mot denna bakgrund - och mot bakgrund av
vallöftena - har regeringen tagit anmärkningsvärt lätt
på frågan. Tillväxtproposition och vårproposition
kom och gick utan verkningsfulla åtgärder. Den till i
slutet av maj utlovade sysselsättningspropositionen
uteblev. När Arbetsmarknadskommittén och Arbets-
rättskommissionen kört fast visste uppenbarligen
Socialdemokraterna inte vad de skulle ta sig till. Om
inte vi moderater tagit initiativ med partimotion och
med begäran om utskotts- och kammarbehandling,
skulle det inte ha blivit någon proposition före hösten.
Nu blev det ändå inte mer än ett hast- och
hafsverk. I propositionen samlades halvfärdiga för-
slag, varav en del inte hade mycket med tillkomsten
av nya jobb att göra. Samma nygamla utbildningsplat-
ser presenterades för jag vet inte vilken gång i ord-
ningen. Skattelättnader på vissa punkter uppvägdes av
skattehöjningar på andra. Åt den verkliga nyckelfrå-
gan - arbetsrättens modernisering - gjordes ingenting.
Som mål angavs att den öppna arbetslösheten skall
halveras till sekelskiftet. Men eftersom man talar om
den öppna arbetslösheten - inte den totala eller den
verkliga som är mycket högre - behöver inte detta
betyda att något enda jobb tillkommer. Ändå medger
nu regeringen att de föreslagna åtgärderna inte kom-
mer att räcka för att uppfylla målet. Både AMS och
Konjunkturinstitutet har sedermera instämt i den be-
dömningen.
Ärade kammarledamöter! Jag har funderat mycket
över en tänkbar förklaring till Socialdemokraternas
valhänthet när det gäller arbetslösheten. Orsaken
måste vara att de har svårt att förlika sig med att vi
politiker inte kan, som det heter, skapa jobb. Vår
uppgift är att skapa gynnsamma villkor för företagan-
de som ger nya jobb. Förr "skapades" jobb genom att
den offentliga verksamheten fick växa eller genom att
bostadsbyggandet stimulerades med subventioner.
Men det går inte längre av finansiella skäl. Det råder
nu bred enighet om att de nya jobben måste komma i
den enskilda sektorn. Men det förutsätter ett så gott
näringsklimat så att företag startas och växer.
Det är här Socialdemokraternas problem ligger.
Rent allmänt tror jag inte att Socialdemokraterna
förstår företagandets villkor. Jag tror inte att de för-
står att så länge de byter skattelättnader mot skatte-
höjningar och tar in litet extra på köpet, och så länge
de inte skapar friare förhållanden på arbetsmarkna-
den, så blir det inga nya riktiga jobb. Socialdemokra-
terna har naturligtvis svårt att inge framtidstro hos de
företagare, som i egenskap av arbetsgivare och kapi-
talister i er ideologi alltid utmålats som motståndare.
Alldeles speciellt svårt blir det för fackföreningsrörel-
sen, för vilken företagarna är motparten i intresse-
kampen.
När Sverige behöver en växande fri företagsamhet
för att få fram fler jobb, är det närmast naivt att tro att
ett socialistiskt parti kan skapa förutsättningar för
detta.
Det är därför det är vi moderater som går i spetsen
för att angripa den verkliga arbetslösheten. Det förut-
sätter genomgripande omprövningar av rådande för-
hållanden och gamla dogmer. Den ekonomiska till-
växten uteblir - det är alldeles säkert - om vi inte
rättar till strukturfel som höga skatter på produktionen
och långtgående regleringar. Inte minst viktigt är att
reformera arbetsrätten. LO har nu meddelat att man
inte avser att efterkomma medlartrions krav beträf-
fande uppläggningen av de fortsatta förhandlingarna.
Avser Göran Persson och regeringen att bara passivt
vänta till slutet av sommaren på beskedet att det inte
kommit något konkret ut av den bisarra idén att låta
arbetsmarknadens parter förhandla fram ett lagför-
slag?
Herr talman! Vår partimotion och gemensamma
borgerliga reservationer innehåller förslag som kan
sättas in snabbt, bl.a. på arbetsrättens område. De har
i utskotten getts en snäv behandling - och man föror-
dar avslag på alla punkter. Det betyder att det inte blir
någon snar bättring på arbetsmarknaden, eftersom
propositionen inte tar sikte på de verkliga problem
som där råder. Men vi kommer igen, närmast i an-
slutning till budgetpropositionen i höst. För arbetslös-
heten försvinner inte av sig själv. Det är bara genom
att spara på den offentliga utgiftssidan, sänka skatter
och avreglera som vi får fler företag och nya riktiga
jobb.
(Applåder)
Anf. 73 OLOF JOHANSSON (c)
Herr talman! Det är inte så länge sedan vi hade en
debatt här i kammaren, närmare bestämt en månad
sedan vid avslutningen av vårsessionen. Inför den
presenterade Centerpartiet och regeringen ett förslag
till program för att bekämpa arbetslösheten. Pro-
grammet utarbetades under ett tiotal dagar dessförin-
nan, och därefter har övriga riksdagspartier presente-
rat sina alternativ.
Det var självklart för Centerpartiet att pröva förut-
sättningarna för en överenskommelse om jobben när
vi fick en inbjudan. Enligt min mening hade det varit
lika naturligt om fler partier då hade anmält sitt in-
tresse. Men så blev det inte, som vi vet. Politik är inte
bara att presentera sina alternativ. Det gäller också att
försöka förverkliga mesta möjliga av sina förslag, för
landets skull, för de arbetslösas skull och för att skapa
politisk stabilitet.
Jag vet inte riktigt om vi gör olika bedömningar av
hur illa ute Sverige har varit och hur mycket arbete
som krävs för att vi skall återfå ett samhälle som vi är
stolta över. Då måste man naturligtvis vara beredd att
koppla loss från sitt eget och vara beredd att söka
samförstånd med andra. Annars tar andra krafter och
andra intressen över folkrepresentationens uppgifter.
Det gäller i synnerhet när skuldbördan ökar i stället
för att minska. Det innebär att samtliga partiers möj-
lighet att motsvara svenska folkets krav och utföra
dess uppdrag minskar.
Jag är på ett sätt förvånad, men jag är föga impo-
nerad av det som redovisas från övriga partier i fi-
nansutskottets betänkande nr 15 till denna debatt. Där
finns närmare bestämt 172 reservationer och 18 sär-
skilda yrkanden. Det är egentligen ett dåligt resultat
av att begära en extrasession. Men det har ni väl tänkt
igenom i förväg, antar jag. Låt mig komplettera med
en liten travesti: jag beundrar ert mod att begära
extrasessionen, men inte er beslutskraft.
Enligt min och Centerns enkla mening behöver
Sverige mer av samarbete och mindre av konfronta-
tion. Delar ni inte denna uppfattning är det snarast en
sensation. Svenska folket tycks bejaka samarbete, i
varje fall hälften av folket. Centerpartiets opinion gör
det till ca 90 %, och vår partistämma gör det fullt ut.
Men samarbetsklimatet beror naturligtvis också på
vilka signaler man själv skickar ut.
Det är inte genom att söka konfrontation och strid
som det skapas fler jobb i Sverige. Det är inte heller
enbart genom dagens debatt och beslut, utan det
måste komma fler steg. Vi måste bejaka att detta är en
process. Vår tragedi i Sverige har varit att vi var så
illa ute i ekonomin att vi inte kunde satsa offensivt,
dvs. på saker som kostar, innan vi hade rett upp de
flesta av de ekonomiska obalanserna. Det är detta som
har gjort att saker och ting har dröjt och att vi inte har
kunnat hantera frågorna med bibehållen trovärdighet
på annat sätt.
Det finns ingen enkel lösning på ett svårt problem.
Arbetslösheten är ett svårt problem. Det är därför som
alla regeringar har varit inriktade på att försöka hante-
ra dessa frågor - mer eller mindre bra, skall tilläggas.
Fyrklöverregeringen påbörjade saneringen av statens
finanser. Men det var då - som redan har påpekats -
för sent. Då var vi inne i en process där arbetslösheten
ökade.
Det arbetet var verkligen inte färdigt vid valet år
1994. Redan i valrörelsen argumenterade vi i Center-
partiet för en nationell samling över de s.k. block-
gränserna för Sveriges bästa. Intresset från andra
partier var då mycket blygsamt, måste jag erkänna,
och det var beklagligt. Men det var naturligtvis varje
partis ensak. Vi talade om för väljarna före valet vad
vi därefter fullföljt, nämligen samarbetslinjen.
Bristen på helhetssyn och samförstånd är förla-
mande för arbetslöshetsbekämpningen. Särintressen
motverkar lösningar som ger fler chansen att få jobb.
Vissa fackföreträdare vill trygga välfärden genom
krav som leder till det rakt motsatta, dvs. sämre stats-
finanser och därmed utholkad välfärd. Vissa arbetsgi-
vare ser ett självändamål i att rasera den gemensamma
sektorn och öka klyftorna. Men hänger man i en fall-
skärm blir ju perspektivet "von oben", uppifrån.
Samma eller andra ekonomiska särintressen vill å
sin sida krampaktigt hänga kvar vid det omoderna,
t.ex. kärnkraften eller annan betongpolitik. Decennier
av skadlig energiimport - fossila bränslen och uran -
måste bytas mot inhemskt producerad energi som
dessutom är miljövänligt och ger nya jobb här hem-
ma. När skall den självklara tanken gå upp för till-
räckligt många för att vi skall kunna göra just detta?
Jobb går inte att kommendera fram. Då skulle det
redan vara gjort. Statsfinanserna måste ovillkorligen
bringas i balans och vara stabila. Det är punkt ett. Den
politiska nivån kan därutöver skapa förutsättningar för
företagande och investeringar. Så kommer att ske till
en del när finansutskottets betänkande klubbas ige-
nom här senare i dag. Det är punkt två.
Men det behövs mera. Nyckelorden är: fortsatt
kretsloppsanpassning, fortsatt kompetenshöjning, en
decentraliserad småföretagssatsning, en lönebildning
inom de ramar vi har att tillgå, flexiblare arbetsmark-
nad och en mer lokalt och regionalt anpassad arbets-
marknads- och regionalpolitik som skapar överblick.
Låt mig säga några ord om kretsloppsanpassning-
en. Vi började med att konkretisera de tankarna under
främst förra valperioden. Det är viktigt att de nu förs
vidare. Framtidens samhälle måste bygga på mer
återvinning och mindre av sopor på hög. Enligt en
utredning lär det innebära 740 000 ton mindre på
landets sophögar till år 2002 om vi genomför det som
nu föreslås i propositionen. Det miljardprogram för
hållbar utveckling som ligger i jobbpaketet avvisas
emellertid, t.ex. av Moderaterna. Det är snarast häp-
nadsväckande. När skall den svenska högern inse
sambandet mellan ekonomi och ekologi?
Centerpartiet och regeringen gör i jobbpaketet en
omfattande utbildningssatsning där många svenska
vuxna med en låg utbildningsnivå ges en chans att
höja sin kompetens och skaffa sig nya kunskaper för
att öppna nya dörrar. Det har här i debatten funnits
tonfall som jag blir illa berörd av. Man börjar plöts-
ligt tala om kvalitet, som om ökning av 30 000 hög-
skoleplatser skulle äventyra hela det svenska högsko-
leväsendet. Hur i all världen tänker man på den här
punkten? Som om mindre högskolor inte skulle kunna
innebära kvalitet! Jag gick på en liten högskola en
gång - Handelshögskolan i Stockholm. Det är ingen
som någonsin nämner den när det gäller brist på kvali-
tet. Den var visserligen så professorstät att man inte
kunde gå utan att snubbla på professorer, men ändå.
Det är inte storleken som avgör, utan det handlar om
vad vi vill göra för att satsa på framtiden.
Mycket av den satsning som här görs på de mindre
och medelstora högskolorna skulle kommit långt
tidigare - till Luleå, till Mitthögskolan i Sundsvall,
Härnösand och Östersund, till Växjö, till Kalmar, till
Borås, till Falun-Borlänge, till Gävle-Sandviken, till
Halmstad, till Karlskrona-Ronneby, till Karlstad, till
Kristianstad, Malmö, Skövde, Trollhättan-Uddevalla,
till Gotland, som får egen högskola, till Örebro, till
Mälardalen, till Jönköping och till Norrköping. Till
alla dessa förs lejonparten av de 30 000 nya platserna
i högre utbildning.
Då säger några att det går för fort och, som sagt,
att kvaliteten hotas. De som tycker så bör tala om här,
helst i dag, vilka högskolor som inte skall få nya plat-
ser. Är det Växjö? Är det Östersund? Är det Härnö-
sand? Är det Skövde? Ge de beskeden här!
Låt mig avslutningsvis säga att det är en självklar-
het att många av de frågor vi diskuterar i dag kräver
att också andra är beredda att ta ansvar. Arbetsrätten
är en sådan fråga. Arbetsrätten måste reformeras,
helst genom att parterna kommer överens. Lönebild-
ningen måste vara rimlig. Det innebär att vi inte lånar
till lön, för då riskeras det förtroende som sakta men
säkert återskapats för svensk ekonomi. Ansvaret vilar
i dessa frågor tungt på parterna.
Centerpartiet är berett till fortsatt samarbete för att
lösa arbetslöshetskrisen, och det vore bra om fler
partier mer aktivt tog del i detta arbete. Bara genom
stabilitet och beslut skapas långsiktiga förutsättningar
för hållbar tillväxt. Då kan arbetslösheten pressas ned.
Det går att göra, och det måste göras. Allt vi diskute-
rar och debatterar i dag handlar om enskilda männi-
skor. Alltför många är arbetslösa. Det är en oaccepta-
bel situation mänskligt, ekonomiskt och resursmäs-
sigt. Vi måste återvinna beslutskraften i vårt samhälle,
förstärka våra konkurrensförutsättningar och sluta
låna till löpande utgifter. Alla särintressen måste hål-
las inom våra gemensamma ramar.
Sist men inte minst krävs politisk samarbetsför-
måga - inte bara förslagsförmåga. Ord måste följas av
handling.
(Applåder)
Anf. 74 LARS LEIJONBORG (fp)
Herr talman! Arbetslösheten i Sverige ökar. De
senaste siffrorna tyder på att den nu är högre än nå-
gonsin i modern tid. Den senaste månadssiffran, från
juni, är den högsta junisiffra som registrerats. Den är
t.ex. högre än alla junisiffror under den borgerliga
regeringstiden, trots att konjunkturläget då var sämre
än vad det är nu. Ingenting tyder på en snabb vänd-
ning till det bättre. Varslen fortsätter att vara många,
och antalet lediga platser är få.
Regeringens kamp mot arbetslösheten är ett totalt
misslyckande. Regeringen Persson är en arbetslös-
hetsregering snarare än en arbetarregering.
Vi varnade för denna utveckling. Vi gjorde det re-
dan före valet, då vi kunde peka på att utvecklingen
vänt till det bättre och att nya jobb tillkom i snabb
takt, och att den trenden kunde hotas av återställar-
politik. Men det hjälpte inte. Socialdemokraterna
vann valet, säkert främst på löftet att arbetslösheten
skulle vara under 5 % senast den sista december
1995. Vi vet hur det gick med det löftet. Nu, när ni
har haft ytterligare ett halvår på er, är siffran för den
öppna arbetslösheten inte under 5 % utan över 9 %!
Extrariksdag - varför det? Olof Johansson funde-
rade över motiven. När Folkpartiet tillsammans med
andra drev fram den var ett viktigt motiv för oss att
tvinga in arbetslösheten i fokus av debatten. Det har
inte varit så lätt. Arbetslösheten har inte definierats
som en särskilt het politisk fråga. Alltför många tycks
ha resignerat. Det protesteras mot allt möjligt i Sveri-
ge - sänkt a-kassa och indragen simundervisning, t.ex.
- men det är inte särskilt många protester mot mas-
sarbetslösheten. Det är typiskt att ett stort fackförbund
- Handels - nu drar i gång en stor protestkampanj
som inte är emot att folk sparkas, utan för att de skall
sparkas i rätt ordning. Det är en bild av resignationen.
Jag tycker faktiskt att denna extrariksdag redan
har fyllt detta första syfte väl. De senaste veckorna
har det inte varit möjligt att sopa arbetslösheten under
mattan. Att problemet uppmärksammas och diskuteras
tror jag är första steget mot en lösning.
Självfallet hoppades vi också att initiativet skulle
leda till några bra beslut redan nu, som gjorde att fler
skulle få jobb och färre drabbas av arbetslöshet. I den
delen är jag mindre till freds med resultatet av vårt
initiativ, eftersom jag inte törs hoppas på någon sen-
sation och att Socialdemokraterna eller Centern änd-
rar sig i sista stund och röstar på reservationer.
Jag skulle i det sammanhanget vilja upprepa en
fråga som Anne Wibble har ställt här i dag, men fått
ganska dåligt svar på. I en av våra reservationer vill vi
ha ett mer ambitiöst mål. Det är oerhört viktigt vilket
mål man väljer för en insats. Vi tror att fixeringen
bara vid den öppna arbetslösheten riskerar att leda till
fel åtgärder. Jag skulle vilja fråga Göran Persson hur
han ser på vårt mer ambitiösa mål att fokusera den
totala arbetslösheten. De andra socialdemokraterna
har sagt att vi har glömt att skriva in årtalet - år 2000.
Har inte Göran Persson något bättre svar kan vi ordna
den saken. Om det bara är det som är problemet
kommer jag att begära återremiss, och så ordnar fi-
nansutskottet det på en kafferast. Det skulle vara
intressant att höra hur Göran Persson ser på detta mer
ambitiösa mål. Är det månne för ambitiöst? Är det
orealistiskt att klara en halvering av den totala arbets-
lösheten till sekelskiftet?
Jag tror att grundproblemet är att Socialdemokra-
terna fortfarande tyngs av att en stor del av rörelsen
har ett kluvet och fördomsfullt förhållande till fritt
företagande och marknadsekonomi. Vår tanke när vi
föreslog en blocköverskridande regering 1994 var att
Socialdemokraternas ledning skulle tvingas utmana
den opinionen och en gång för alla definiera Social-
demokraterna som ett marknadsekonomiskt och före-
tagarvänligt parti.
Vi överskattade, som jag har sagt flera gånger här
i talarstolen, kraftigt förnyarnas ställning i det social-
demokratiska partiet. Samverkan med Centern tycks
på något sätt ha motsatt effekt än den vi tänkt oss
1994. Den tjänar som en smitväg för socialdemokra-
ternas ledning, ut ur den nödvändiga omprövningen.
Det går att hanka sig fram ungefär som tidigare, för
Centern tycks ju ställa upp.
Låt mig ge tre korta exempel på att Centersamver-
kan bara tycks legitimera en i grunden socialdemo-
kratisk politik.
Dubbelbeskattningen skall lindras men inte tas
bort, som i alla andra europeiska länder. Den lindras
med hjälp av att bolagsbeskattningen ökas på ett annat
sätt. Inte är det en ny, företagsvänlig kurs!
Ta arbetsgivaravgifterna! De skall sänkas med en
mycket liten summan, men samtidigt förlängs sjuklö-
neperioden, vilket i praktiken innebär en höjning av
samma avgift. Inte är det en ny, företagsvänlig kurs!
Eller ta de orimliga momsinbetalningsreglerna!
Om man uttrycker det i engångseffekter var försäm-
ringen 8 miljarder kronor. Sedan kämpade Centern
för en förbättring, och den uppgår till en halv miljard.
Femton sextondelar av försämringen ligger alltså
kvar. Inte är det en ny, företagsvänlig kurs!
Sedan samverkan mellan regeringen och Centern
inleddes har tillväxten upphört, sysselsättningen
minskat och arbetslösheten ökat. Och nu säger Pers-
son och Johansson i dagens nummer av Dagens Nyhe-
ter att nya, stora uppgifter väntar. Vi bävar.
Låt mig citera en person som jag mycket sällan
citerar men som möjligen kan få de socialdemokratis-
ka kamraterna i kammaren att reflektera:
"Om nationer förlorar lojaliteten hos sin ungdom
är de allvarligt sjuka. Om demokratierna försummar
de avgörande problemen kommer människor att vän-
da sig bort."
Det var Olof Palme som sade det i Sveriges riks-
dag för 28 år sedan - i ett helt annat sammanhang än
det vi debatterar i dag, men jag tror att de iakttagel-
serna är mycket relevanta för dagens ämne. Min bild
av Sverige sommaren 1996 är att ungdomens fram-
tidstro håller på att frätas sönder och att tilltron till
demokratins institutioner därmed långsamt men säkert
gröps ur.
Jag tror att det är bråttom att lägga om kursen men
att uppgiften ändå inte är omöjlig. Det finns ju många
hoppfulla exempel från andra delar av världen på att
ett företagsvänligt klimat, som uppmuntrar investe-
ringar, faktiskt kan ge nya jobb. Det går i östra Euro-
pa, i Sydostasien, i USA, i Kanada, på Irland - det
skulle kunna gå här också. Men det kräver att vi
övervinner en del motstånd, som är inbyggt i vårt
system.
Jag läste en intervju med Göran Persson i Veckans
Affärer. Där pressas han på om det inte vore bra att
göra som IMF har föreslagit i sin senaste Sverigerap-
port - att tänka sig en mer flexibel arbetsmarknad.
Till sist säger Göran Persson: "Nej, det blir så förbas-
kat enkelt när det dyker ner någon ekonom från Wa-
shington och säger att nu ska ni göra så här och så
här. Det rör ju faktiskt en kultur, ett sätt att vara i ett
land."
Ja, jag tror att det på ett sätt är en helt riktig insikt:
Det rör en kultur. Men slutsatsen kan ju också bli att
den kultur som odlats fram i Sverige under 1900-talet
måste ändras på några punkter. Omständigheterna -
jag syftar då bl.a. på socialdemokratins starka ställ-
ning och de nära banden till den största fackförenings-
rörelsen - kanske har gjort att vi har fastnat i ett slags
löntagarkultur, där företagande är något främmande,
där trygghet är något som lagstiftas fram och där
förändringar är något som man oftast bör motarbeta.
De inslagen i vår kultur måste vi få bort om vi skall
bli en framgångsrik industri- och tjänstenation på
2000-talet och om vi skall kunna vrida oss ur massar-
betslöshetens grepp.
Låt mig ta ett enda exempel på vad jag syftar på.
En affärskedja i Sverige lanserar nu en ny typ av
butiker som är både restauranger och mataffärer.
Problemet är att i Sverige organiseras handelsanställ-
da och restauranganställda av olika fackförbund, och
de har olika avtal om nattjänstgöring. Som det skild-
rades i en Stockholmstidning i går leder det till att när
klockan slår tolv på natten dyker spioner, utsända av
Kenth Pettersson i Handelsanställdas förbund, upp
ungefär som i en skräckfilm och kontrollerar att det
hänger skynken för varuhyllorna. Det är klart att ett
land där en förnyelse av tjänstesektorn ofta drabbas
av den typen av motstånd får problem.
Herr talman! Kanske blir denna extrariksdag trots
allt starten på något nytt:
- på en arbetsperiod då arbetslösheten inte längre
kan sopas under mattan utan står i centrum för allt
politiskt arbete
- på ett reformarbete som återger ungdomen
framtidstro och
- på en kulturreformation som gör Sverige till den
företagarnation som gör att vi kan förbli en väl-
färdsnation.
(Applåder)
Anf. 75 GUDRUN SCHYMAN (v)
Herr talman! Jag skall börja med att säga att jag
faktiskt inte tror att den här dagen här i riksdagen
innebär vare sig att fler ungdomar i vårt land får en
större tilltro till demokratin eller att vi på något avgö-
rande sätt kommer att fatta beslut som innebär att
arbetslöshetssiffrorna kommer att gå ned. Jag upple-
ver, måste jag erkänna, det här väldigt mycket som ett
spel för gallerierna. Jag tycker att regeringens minist-
rar och andra representanter hade rätt i vad man sade
på den presskonferens där den här propositionen
presenterades. Göran Persson sade nämligen bl.a. att
de här förslagen inte räcker, och Margareta Winberg
sade att förslagen var dåligt förberedda. Jag ger dem
rätt i de påståendena.
Anne Wibble gjorde i finansdebatten tidigare
sammanfattningen att debatten visar att regeringen är
på defensiven. Jag tycker att den här debatten visar att
det är demokratin som är på defensiven. Det tycker
jag är allvarligare. Regeringar kan man ju byta ut,
men demokratin måste man nog faktiskt vårda.
Arne Kjörnsberg började sitt inlägg med att tala
om demokratin och folkviljan och så beskrev han den
i termer av ett samarbete mellan Socialdemokraterna
och Centerpartiet; det var själva definitionen på de-
mokrati. Jag tror faktiskt inte att det räcker. Jag tror
inte att det räcker med ett samarbete mellan två parti-
er, även om de definierar sig som folkrörelsepartier.
Om man inte lyssnar på den folkrörelse som man
säger sig representera håller inte det resonemanget.
Jag tycker att det ingår ytterligare ett parti bland
folkrörelsepartierna, men det ingår framför allt också
fler organisationer än politiska partier i en folkrörelse.
Det ingår fackliga organisationer i det som vi i Sveri-
ge normalt brukar kalla för folkrörelser och som vi
normalt - åtminstone inom arbetarrörelsens partier -
brukar sätta en ära i att både samarbeta med och lyss-
na på.
Det enda konkreta som kommer att komma ut ur
den diskussion och den debatt som vi har här i kam-
maren i dag är ett beslut som drar undan sju månaders
a-kasseperiod för mellan 600 000 och 700 000 arbets-
lösa i Sverige i dag. Det är det konkreta som kommer
ut av denna debatt och de beslut som kommer att
fattas. Det är en retroaktiv lagstiftning som gäller a-
kassereglerna och som innebär att var man arbetslös
den 1 januari 1996 så är man snuvad på ett halvår när
det gäller att beräkna de nya perioderna. Då hamnar
man vid den s.k. bortre parentesen eller stupstocken
betydligt tidigare än om det beslut som kommer att
fattas i dag gällt dem som blir arbetslösa fr.o.m. nu.
Vår uppfattning är att vi inte borde fatta beslutet
över huvud taget, eftersom ärendet är illa berett, efter-
som en totalt enig löntagarfolkrörelse, bestående av
LO, TCO, Fackföreningarnas samorganisation, har
vädjat till oss att inte fatta detta mycket okloka beslut.
Jag har väldigt svårt att förstå hur en socialdemo-
kratisk regering kan gå emot den folkrörelse som man
annars brukar berömma sig av att man är uppburen
av. Jag såg att LO-chefen Bertil Jonsson har sagt att
det inte är värdigt en socialdemokratisk regering. I det
här fallet är jag och Vänsterpartiet helt överens med
honom.
Jag är också rädd för att den debatt som förs här i
dag inverkar på den politiska debatten i Sverige och
på svenskar så att det blir någon form av fördum-
ningsprocess. Det är en politisk teater där vi tror att vi
diskuterar hur vi skall komma till rätta med arbetslös-
heten. Men det konkreta som kommer ut av detta är,
som sagt, försämringar av a-kassesystemet. Därför
kanske vi kan definiera en del, så att det kan se bra ut
statistiskt.
Det som pågår under tiden utanför det här huset i
verkligheten är faktiskt någonting som man kan kalla
för ett systemskifte. Det bygger mycket på de idéer
som har förts fram här av de borgerliga partierna, inte
minst av Moderaterna och Lars Tobisson. Det handlar
om att man skall spara på de offentliga utgifterna,
sänka skatterna och avreglera. Lars Tobisson säger att
detta är de verkliga åtgärder som behövs för att man
skall komma till rätta med arbetslösheten. Det är
många som säger så i dag, inte bara i Sverige och i
den här kammaren och i den här regeringen. Rege-
ringen börjar ju också falla till föga för dessa diskus-
sioner. Man säger detta i Spanien, Frankrike, Italien
och Tyskland. Samtidigt säger man att det här med
demokrati är någonting väldigt gammaldags och inef-
fektivt och att man inte har tid och råd med det. Det är
inte bara det att vi inte har råd att arbeta utan vi har
inte heller råd med demokrati.
I Belgien har man gått så långt att man har ställt
hela parlamentet åt sidan. I stället använder man sig
av politiska dekret. Man kan kanske säga att de nattli-
ga uppgörelser som Socialdemokraterna och Center-
partiet gör gäller någon form av politiska dekret som
man sedan går ut och inbjuder till samarbete omkring.
Detta är inte bra om vi vill ha en levande och väl
utvecklad demokratisk process. Då måste vi nog fak-
tiskt sätta demokratin över ekonomin. Det som pågår
är precis det motsatta. Det pågår ett systemskifte som
handlar om nedmontering av en solidarisk och rättvis
välfärdspolitik. Det handlar om ett återtåg för jäm-
ställdheten. Jag tycker att det är djupt generande att
världens mest jämställda regering håller på att admi-
nistrera detta. Det handlar om en privatisering av
gemensamma angelägenheter som man skuffar undan
och kallar kvinnojobb. Det handlar om att sparka en
mängd kvinnor som arbetar inom vård och omsorg
och att sätta dem i AMS-åtgärder under två år. Sedan
skall de återkomma och få stämpeln 55+ och gå på
någon form av AK-arbeten med dålig lön som det inte
går att leva på. Jag tycker rent ut sagt att det är pin-
samt. Men det här pågår.
Erik Åsbrink - denna vanliga, enkla fastighetsdi-
rektör - sade att det som vi diskuterar i dag inte har
att göra med att vi skall blidka utlandet utan att det
handlar om de interna angelägenheterna i Sverige, om
att få ner arbetslösheten. Jag tror faktiskt inte på det.
Här i Sverige, precis som i de andra västeuropeiska
länderna, handlar det om en EMU-anpassning. Den
ekonomiska och monetära unionen är ett politiskt
projekt och ingenting annat. Det är ett politiskt pro-
jekt som bygger på högerns ekonomiska politik. Det
handlar om avreglering, om att arbetsgivarnas makt
skall stärkas och om att fackföreningsrörelsens infly-
tande skall försvagas. Det handlar inte om någonting
annat. Låt de rika få mer! Låt den växande medelklas-
sen få så pass att de åtminstone är tysta, och låt de
marginaliserade grupperna klara sig bäst de vill!
Öppna soppköken! Det gör vi ju också i Sverige i
dag.
Jag tycker att det skulle vara väldigt bra om vi ta-
lade öppet om dessa sammanhang också i den här
kammaren. Jag tror inte att någon av oss, oavsett
vilket politiskt parti vi tillhör, vinner på att få en för-
dumning av den politiska debatten i Sverige. Jag tror
inte att vi vinner på att sprida ut dimridåer och få
människor att tro att det pågår någon form av natur-
nödvändigheter i det här landet. Vi ser hur kvaliteten i
sjukvården försämras. Vi ser hur våra ungar i grund-
skolan far illa. De blir inte sedda. De går in med glitt-
rande ögon och stor entusiasm och kommer ut som
vissnade tulpaner med släckta ögon. Om vi skall ha en
utbildningsrevolution i det här landet får vi nog se till
att börja där man lägger grunden, nämligen i grund-
skolan. Då kan man inte skära ner på kommunernas
möjligheter att ha en bra kvalitativt utvecklad skola.
Jag tror att vi skall förklara sammanhangen. Jag
tror inte att vi skall leka med orden och diskutera om
vi skall halvera den öppna arbetslösheten eller halvera
hela arbetslösheten. Vi skall naturligtvis tala om hur
vi skall skapa arbeten för alla människor som vill
arbeta. Då skall vi naturligtvis titta på var behoven
finns. Det skall vara vägledande.
Vi kan se att det finns behov ute i kommunerna.
Det finns behov av en bra barnomsorg, en bra grund-
skola, en fungerande sjukvård och en väl utbyggd
hemtjänst. Det finns behov av öppna bibliotek och
öppna fritidsgårdar för våra ungar. Det finns behov av
en miljöomställning. Det gäller alltifrån hur vi kan
sortera soporna under diskbänkarna till en omställning
av energisystemen, transportsystemen osv. Det finns
massor att göra. Många av oss har behov av att få mer
tid för att leva. Vi har behov av strukturella föränd-
ringar på arbetsmarknaden i form av en arbetstidsför-
kortning. Vi har behov av att stärka kvinnors möjlig-
het att delta på lika villkor.
Inget av detta är omöjligt att genomföra. Bara om
man har en fullständig fixering vid EMU:s konver-
genskrav är man hejdad i en sådan här positiv utveck-
lingsoptimism. Vi i Vänstern är inte det. Vi hoppas
också att regeringen använder veckorna fram till bud-
getarbetet i höst till att tänka om och vara kreativ.
(Applåder)
Anf. 76 MARIANNE SAMUELSSON (mp)
Herr talman! När jag fick ett av mina allra första
jobb inom vården fick jag en lektion av fackföre-
ningsföreträdaren som talade om för mig varför man
blev kollektivansluten till det socialdemokratiska
partiet. Den här företrädaren sade att man blev det
eftersom Socialdemokraterna värnade de arbetande
kvinnorna och de svaga grupperna i samhället. Det
framfördes också en mängd andra saker.
Sedermera försvann denna kollektivanslutning. Av
någon konstig anledning försvann också Socialdemo-
kraterna från solidariteten med de svaga grupperna
och de arbetande kvinnorna. Det tycker jag att man
kan se tydligt på statistiken i dag.
Man kan börja med att se hur det är med de LO-
anslutna kvinnorna i åldern 60-64 år. 59 % har för-
tidspension eller sjukbidrag. Vad gäller de LO-
anslutna männen är siffran 48 %. Tre av fem arbetan-
de kvinnor och varannan man kan alltså inte arbeta
tills de går i pension. Deras kroppar håller inte fram
till ordinarie pensionsålder. De tvingas avbryta sina
arbeten i förtid.
Man kan titta på övrig statistik. En fjärdedel av de
arbetslösa får varken KAS eller ersättning från arbets-
löshetsförsäkringen. Av dessa saknar 125 000 helt
ersättning. 50 000 av dem är ungdomar mellan 18 och
24 år. 40 000 är utländska medborgare.
Det här är ögonblicksbilder från dagens Sverige.
Det här handlar om människor som slagits ut och
aldrig fått chansen att komma tillbaka in på arbets-
marknaden. Det handlar om ekonomisk otrygghet och,
kanske värst av allt, om en känsla av utanförskap, av
att inte klara kraven och av att inte kunna göra rätt för
sig. Samtidigt finns det andra bilder, bilder av hårt
arbetande människor som har svårt att få tiden att
räcka till. Den räcker inte till jobbet, familjen och de
sociala förpliktelserna.
Vi jobbar övertid i Sverige mer än på länge. Me-
delarbetstiden har ökat med nästan 2 % sedan 1993.
Utan den här ökningen av arbetstiden skulle i dag
70 000 fler personer ha kunnat vara i arbete. Ökning-
en av arbetstiden har alltså bidragit till att öka arbets-
lösheten med 70 000 personer.
Är inte det här en ganska barock situation? Många
personer känner sig stressade och otillräckliga och
slits ut därför att de har för mycket att göra, medan
andra mår dåligt och slits ut därför att de inte har
något att göra. Den fördelningspolitik som vi har haft
i det här landet har byggt på att vi solidariskt har ställt
upp och betalat skatt osv. för att kunna fördela med-
len mellan svagare och starkare grupper. Det tror jag
att alla fortfarande tycker är fullt naturligt att man
skall göra.
Men det finns en ny dimension i detta, som jag
tycker att man måste ta in i diskussionen. Det är att vi
borde börja dela på jobben. Jag tycker att det är
märkligt att inte socialdemokraterna, som just talar
om att värna arbetarklassen, inser att det är dags att
korta arbetstiden och att dela på jobben. Såvitt jag vet
har Socialdemokraterna haft detta ganska länge i sitt
program. Om inte nuvarande situation, med den höga
arbetslöshet som vi har, är det lämpligaste tillfället att
korta arbetstiden, när skall ni då kunna genomföra en
arbetstidsförkortning?
Centerpartiet och Olof Johansson inbjuder här till
någon sorts brett samarbete partierna emellan, och jag
är förvånad, minst sagt. Vi har haft ett samarbete som
jag tyckte var mycket bra med det socialdemokratiska
partiet, men som jag uppfattade det var det inte popu-
lärt i Centerpartiet. Centerpartisterna ville vara en-
samma om samarbetet, och de tyckte heller inte att
våra miljöförslag var tillräckligt bra.
Det är anledningen till att de gång på gång har
avslagit förslaget om att tillskjuta ytterligare pengar
för allergisanering av kommunernas skolor, dagis
m.m. för att förbättra miljön för våra barn, något som
jag tycker är absolut nödvändigt. Vi vet ju att allergi-
erna ökar i samhället i dag, och en av anledningarna
är att vi sätter våra barn i en arbetsmiljö som helt
enkelt inte är lämplig. Nu finns det en mängd ansök-
ningar från kommuner som just vill ha ett litet bidrag
för att kunna sätta i gång och börja jobba med denna
allergisanering. Vad kommer då Centern och Social-
demokraterna med för förslag? Jo, sänk stämpelskat-
ten - på redan byggda hus. Inte ger det särskilt
mycket jobb, Göran Persson. Jämför det med om man
hade använt de pengarna till att sätta i gång de jobb
med allergisanering av skolor och dagis som nu ligger
och väntar. Det hade blivit jobb! Jag tycker att det
vore intressant om vi kunde återuppta diskussionen
kring de här förslagen och se till att kommunerna får
möjlighet att genomföra detta.
Utöver detta är jag väldigt förvånad över de ned-
dragningar man gör från socialdemokratiskt håll i
trygghetssystemet. Med tanke på den bild jag gav av
hur många som redan står utanför trygghetssystemet
och på den bild vi har sett i dag i tidningen där man
presenterar siffror på hur många som redan har varit
arbetslösa i två år eller mer är det mycket förvånande
att man lägger fram ett förslag som innebär att
a-kassan skall omfatta högst tre år utan att tala om vad
man vill göra med människorna i denna grupp när de
har varit arbetslösa i tre år. Förstår ni inte att ni sänder
signaler till människor som redan i dag mår dåligt,
signaler som är helt oacceptabla? Om jag har varit
arbetslös i två och ett halvt år och redan oroar mig för
vad som skall hända känns det inte bra att få en signal
från denna kammare att en förkortning av
a-kassesystemet skall genomföras. Om jag inte har
kommit in på arbetsmarknaden snabbt nog får jag
förmodligen gå till kommunen och söka socialbidrag
och se om jag möjligen kan få litet hjälp där.
Samtidigt vet vi att kommunerna redan är hårt be-
lastade. Om man nu inte från regeringens och Cen-
terns sida kommer fram med ett ordentligt och tydligt
förslag på hur man skall klara det här tycker jag att
man måste ge en tydlig signal till kommunerna hur de
skall klara det. Eller är det rent av så illa att ni tycker
att människor skall hamna i de ideella organisationer-
nas soppköer? Vi vet att de redan i dag har ökat. Det
finns människor i dag i Sverige som får stå och tigga
om soppa för att äta sig mätta.
Jämför jag den bild jag fick av fackföreningsföre-
trädaren som talade om för mig vad det socialdemo-
kratiska partiet står för med den bild jag har av partiet
i dag känner jag inte igen mig. Jag önskar att social-
demokraterna tänker till ordentligt och verkligen inser
att det finns människor i det här landet som behöver
stöd och hjälp. Vilket parti skall värna om dem? Det
borde vara det socialdemokratiska partiet i det här
läget. Det är ni som har regeringsmakten och det är ni
som borde bry er om dessa grupper. Jag tycker att det
är helt oacceptabelt att vi i Sverige skall skapa ett
tvåtredjedelssamhälle.
Förutom det tycker jag också att EU-frågan borde
komma upp här. Minns ni EU-valrörelsen? Ja-sidan
och socialdemokraterna näst intill hotade med att om
vi inte gick med i den europeiska unionen skulle ar-
betslösheten öka enormt, men bara vi gick med skulle
vi minsann få en mängd nya jobb. Hur har det blivit
med det? Häromdagen kom statistik över storföretag i
Norge och över svenska företag. Man hade undantagit
oljebranschföretagen. Det visade sig att företagen
gick betydligt bättre i Norge. Man nyanställde och
man hade en bättre ekonomi än de svenska företagen
trots att man hade gått emot hotet om vad det skulle
innebära att stå utanför EU-medlemskapet.
Jag vill fråga statsministern: När kommer ett för-
slag om arbetstidsförkortning så att människor kan
känna att de orkar jobba till pensionsåldern och så att
människor slipper lida av värk, eftersom man inte
pensioneras utan vidare, och i stället kan få vara friska
på sin ålderdom? Och vad skall man göra för den
grupp som nu riskerar att hamna utanför trygghetssys-
temet?
(Applåder)
Anf. 77 ALF SVENSSON (kds)
Herr talman! För några dagar sedan fick vi hem-
sänd till oss Frälsningsarméns tidning Stridsropet. I
den fanns en artikel av Lasse Strömstedt. Artikeln har
tidigare varit införd i Röda korsets tidning. Låt mig
citera några rader ur artikeln: "Nu börjar den långva-
riga arbetslösheten på hemmaplan att visa resultat.
Nöden och fattigdomen är här! Ännu inte i full skala
men ju längre arbetslösheten varar desto snabbare
kommer utslagningen. Det handlar om en centrifug
som är på väg att få upp farten." I artikeln redovisas
sedan hur ideella organisationer tidigare kunde kon-
centrera sig på tredje världens fattigdom eftersom
socialtjänsten tog hand om det mesta i Sverige.
Nu är det annorlunda, skriver han. De insamlade
pengarna kommer att gå till akuthjälp här hemma,
förutspår han.
Herr talman! Jag tänker inte skylla den här centri-
fugkraften som slungar ut medmänniskor till fattig-
dom och förtvivlan på något parti. Vi vet alla att
svensk ekonomi inte rutschat utför från ett år till ett
annat. Om vi vill vara ärliga måste vi tillstå att svensk
ekonomi inte har gått i stå från en regering till en
annan. Vi vet ju att det snack som dras i repris här
debatt efter debatt är rena nonsens.
Jag har alltså inte tänkt att jaga upp en massa kri-
tik mot Göran Persson, såvida han nu kan låta bli att
presentera sig som den som oförvitlig trädde fram och
övertog ett elände som Socialdemokraterna inte har
någon skuld i. Falsk historieskrivning blir ju inte sann
därför att den upprepas i parti och minut.
Vad man däremot inte kan begripa är hur den so-
cialdemokratiska regeringen kunde få för sig att låta
juni, juli och augusti månader gå utan att visa så stor
respekt för de förskräckande många arbetslösa i Sve-
rige att man ämnade presentera sitt utlovade förslag
för att komma till rätta med arbetslösheten. Jag är
övertygad om att om någon annan regering av någon
annan kulör än den nuvarande rödgröna hade betett
sig på det viset hade ni socialdemokrater tillsammans
med LO vänt upp och ned på det mesta i riket. Jag
förstår alltså inte, Göran Persson, hur ni kunde få för
er att vara så dröjska och senfärdiga.
Det handlar självfallet om att så snabbt som möj-
ligt fatta beslut om konkreta åtgärder, om att männi-
skor kan börja ställa in sig på att något kommer att
hända. Men det handlar också i allra högsta grad om
att människor får känna att de inte lämnas därhän och
att vi politiker bryr oss.
När programmen mot arbetslöshet nu skall exami-
neras borde det i första hand röra sig om att utröna
vilket program eller vilka åtgärdsförslag som mest
och bäst skapar förutsättningar för att nya arbetstillfäl-
len skall kunna skapas inom de privata sektorerna,
inom näringslivet och inom småföretagsamheten.
Jag tycker visst att det dessutom tål att debatteras
om man inte på många flera håll i landet skulle kunna
snickra ihop arbetstillfällen genom att anställda frivil-
ligt minskar arbetstiden och på så sätt skapa möjlighet
för flera att få arbete. Det vore säkerligen också en
idé att, som i Danmark, inom vissa branscher låta tre
heltidsarbeten bli fyra utan att sänka lönerna i motsva-
rande mån. Jag tror också att vi betraktar arbetslös-
hetskostnaderna - det rör sig ju om 80-100 miljarder
- alldeles för statiskt. Vi måste våga fundera över vad
dessa hisnande summor skulle kunna åstadkomma
rent konkret när det gäller att stoppa avskedanden, när
det gäller att motverka att kvinnor hamnar i en rent
segregerad situation, när det gäller att ta vara på idéer
som man kan få i gång nya verksamheter med och när
det gäller att stötta tillfällig sysselsättning som på litet
sikt kan ge permanenta arbeten. Jag kan mycket väl
förstå att man motsatte sig den här typen av resone-
mang på den tiden då 3 % arbetslöshet skapade debat-
ter och ansågs vara en alldeles för hög siffra. Men i
dag, när de allra flesta tvivlar på att Göran Persson på
ett anständigt sätt skall kunna klara av att halvera den
öppna arbetslösheten, måste en del av de idéer som
brukar kallas konventionella karakteriseras som förle-
gade.
Det är t.o.m. så, herr talman, att det faktiskt ford-
ras att vi vågar experimentera en del inom arbets-
marknadspolitiken. Riskerna är ju uppenbara att ut-
slagningen, den "centrifug" som Lasse Strömstedt
skriver om, slungar i väg alltfler bort från den delak-
tighet i samhället som alla har rätt till och är i behov
av. Och att dessa människor får det ytterligt svårt att
någonsin komma tillbaka in i samhällsgemenskapen
vet vi.
Jag hörde en del kommentarer från socialdemo-
kratiskt håll för några dagar sedan, när kristdemokra-
ter, folkpartister och moderater hade presenterat sitt
program för nya verkliga jobb. Man kallade dessa tre
partier för högerpartier. I dag har Erik Åsbrink tre
fyra gånger talat om partierna på högerkanten. Vilken
simpel taktik! Är ni inte rädda för att folk så små-
ningom genomskådar alla dessa dimridåer som ni
lägger ut? Våga debattera sakpolitiskt i stället för
demagogiskt. Och sluta dessutom att odla den gamla
myten att alla förslag som gynnar företagaren är hö-
gerpolitik och att alla förslag som gynnar arbetstaga-
ren är vänsterpolitik. Detta är i dagens samhälle en
arbetsmarknadspolitisk lögn som måste rensas ut om
vi skall få Sverige på fötter. Om inte ni, Göran Pers-
son, tar på er den utrensningsuppgiften, så är det
vanliga och hederliga arbetstagare som drabbas av
dessa gamla ideologiska skrönor.
För att få Sverige på fötter måste vi börja med hu-
vudet, proklamerar SACO. För att få Sverige på fötter
måste vi hålla oss till sanningen, skulle jag vilja påstå.
Det är inte så att småföretagaren och arbetstagaren
står och hötter mot varandra och betraktar varandra
som antagonister. Det är inte så att arbetsgivaren gör
några vinster utan arbetstagaren. Och det är faktiskt så
att det behövs många fler arbetsgivare för att vi skall
kunna få fart på Sverige och få ned de rent förödande
arbetslöshetstalen.
Högerpartier kallar man alltså de partier som
tvingade en socialdemokratisk regering att lägga fram
den utlovade arbetsmarknadspropositionen före se-
mestermånaderna. Högerpartier kallar man de partier
som genomförde reformer som den socialdemokratis-
ka regeringen återställde, men som den senare har fått
återställa igen till fyrpartiregeringens reformer och
politik. När socialdemokrater som beslutat att sänka
arbetslöshetsersättningen, som försämrat sjukförsäk-
ringen, som sänkt barnbidragen och som tillsammans
med vänsterpartister och miljöpartister skurit ned
vården i Stockholms läns landsting med 3 000 miljo-
ner sitter och kastar sten i medierna, då ter sig Bosse
Holmströms TV-program Glashuset som en ytterligt
blek kopia av verkligheten.
Herr talman! Jag tror att vi allesammans alldeles
för litet inser att det utöver den ekonomiska krisen är
ett stort folkhälsoproblem som vårt land håller på att
fastna i. Håglöshet och besvikelser kan komma att
paralysera det finaste och mest värdefulla som vi har
- våra barn och våra ungdomar - och locka till allt
annat än engagemang och tro på framtiden.
Jag blev stoppad av ett par överförfriskade yng-
lingar i en mellansvensk stad förra veckan. Trots att
deras sinnen var rejält omtöcknade kunde de berätta
om djup förtvivlan. De saknade arbete. De behövdes
inte någonstans, sade de. De hade bestämt sig för att
supa hela juli. De repeterade som spruckna grammo-
fonskivor så länge jag kunde höra dem i gränderna:
Vi har ingen framtid. Vi har ingen framtid.
Jag kom i dispyt med några eleganta herrar på
X 2000. Sarkastiskt, för att inte säga spydigt, tillhöll
de mig att jag väl nu ändå måste begripa att Sverige
skall införa EU:s regler när det gäller alkoholpolitik
och införselbestämmelser. Det hedrar finansministern
att han har varit så klar i sina svar när dylika fråge-
ställningar på sistone har kommit upp i medierna. Erik
Åsbrink har entydigt deklarerat att det är regeringens
bestämda avsikt att försöka hålla fast vid nuvarande
införselbestämmelser.
Jag gjorde de eleganta herrarna i tåget besvikna.
Förhoppningsvis hade de väntat det svar som de fick.
Jag sade: Förresten, då är väl ni beredda att betala
kostnaderna för det växande vårdbehov som era idéer
skulle föra med sig om de förverkligades? Det kändes
kusligt att höra deras svar som jag tyvärr har hört
åtskilliga gånger förr: Låt dem som inte kan ta vara på
sig själva supa ihjäl sig. Samhället har inte råd.
Måtte vi, herr talman, kunna mota tillbaka och helst ta
kål på en sådan cynisk människosyn. Och låt oss se
till att den inte sprider sig till den ena sektorn efter
den andra. Den finns i flera sammanhang. Den finns
när kriminalpolitik, när flyktingpolitik, när bi-
ståndspolitik och faktiskt också när arbetsmarknads-
politik kommer på tal.
Bevare oss väl för ett samhällsklimat som visar förakt
för svaghet!
Vi vet att vi måste pressa ner de hisnande arbets-
löshetstalen för att få resurser till den sociala välfärd
vi vill bestå medmänniskorna med. Men faktum är
dessvärre också att arbetslösheten för var dag som går
kräver sina egna sociala offer, vilket i sin tur kräver
ännu större ekonomisk tillväxt för att resurser skall
finnas till att avhjälpa den utslagning som arbetslöshe-
ten drar med sig. Vi vet att arbetslöshetens kostnader i
sin helhet långt ifrån kan avläsas i stats- och kom-
munbudgetar.
Fru talman! Jag undrar om inte arbetslösheten
kommer att få värst konsekvenser inom vårdsektorn.
Ingen enda politiker kan stå upp om fem, tio år och
försöka göra gällande att resursbristen inom vården
kom över oss som en tjuv om natten. Vi vet i dag att
Sverige är på väg rakt in i en vårdkris. Kan vi inte
omfördela från andra sektorer måste vi öka statens
inkomster. Jovisst, rationalisera gärna. Det finns ingen
som har något emot det, men beteckna inte försäm-
ringar för gamla och sjuka som något som har med
förnuft och värdighet att göra.
I dag får allt färre gamla hemtjänst. För 20 år se-
dan hade var fjärde pensionär hemtjänst. I dag är det
nästan enbart var sjunde, och detta trots att det i dag
är färre pensionärer som bor på institutioner.
Fru talman! Är det något som brådskar så är det en
konkret plan som visar hur vi klarar av att finansiera
morgondagens av alla förväntade sjukvård. Jag kan
lova att vi kristdemokrater skall ge allt tänkbart stöd
och se till att vi befinner oss i absolut främsta rummet
när det gäller att värna vården, när det gäller att se till
att den s.k. oglamorösa vården - för jag tror att det är
det området som skärskilt kommer att attackeras -
inte föses åt sidan och devalveras än mer.
Fru talman! Jag vet att jag sagt det många gånger,
men jag vill tro att det finns större lyhördhet i dag i
den situation vi befinner oss i än vad fallet varit tidi-
gare: Vi måste bli mycket bättre på att täta hålen i
samhällsekonomins botten. Vi måste uppmuntra och
med alla tänkbara metoder främja de verksamheter,
den idealitet, den folkrörelseverksamhet, de livsstilar
som tätar hålen varigenom samhällsresurser rinner ut.
Tyck gärna att jag är tjatig, det gör ingenting. Men
jag påstår för sjuttioelfte gången att politiken måste
stå mer i samklang med föräldraansvar och med re-
spekten för fungerande hem och familjer. Betro för-
äldrar. Gå i koalition med hemmen. Bilda opinion för
en hemmens renässans. Det handlar inte om att vrida
klockan tillbaka. Det handlar om att skaffa en platt-
form, en trygghet som bär för morgondagen och bär
in i 2000-talet.
Jag tror självfallet inte att familjepolitik kan ersät-
ta konstruktiv arbetsmarknadspolitik, men jag är
övertygad om att varje ung planta, om jag får använda
det bildspråket, har behov av en skyddad vrå om
arbetslösheten slår till, när risker för olika former av
utslagning lurar runt hörnet.
Fru talman! Jag vet att vi föräldrar ofta känner att
vi inte orkar som vi vill, så känner vi alla. Därför
behövs politikers stöd, fackföreningars stöd, ideella
organisationers stöd, kyrkors stöd, idrottsrörelsens
stöd, etc. När vi får i gång detta solidariska tänkande,
detta förtroende för människors goda vilja och för de
ideella rörelsernas oersättliga engagemang, har vi
störst förutsättningar att täta hålen i samhällsekono-
mins botten.
(Applåder)
Anf. 78 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s)
Fru talman! Jag skall börja med att tacka för det
här tillfället att föra debatt om arbetslöshet, vårt lands
viktigaste fråga, vårt lands svåraste fråga. Det är ing-
en som sitter i den här lokalen eller som finns utanför
som kan göra anspråk på att sitta inne med hela san-
ningen. Vi vet bara en sak: Vi kommer att få arbeta
många år med att pressa tillbaka arbetslösheten. Vi
kommer att få prova nya lösningar. Vi kommer att
söka samarbete och samförstånd därför att kampen
mot arbetslösheten är en nationell utmaning som an-
går oss alla.
Det kommer att gå att pressa tillbaka arbetslöshe-
ten; därom är jag övertygad. Vi har en god chans att
nå målet, en halverad öppen arbetslöshet till år 2000.
Det ligger inom räckhåll. Det är klart att det krävs en
god konjunktur, men därutöver naturligtvis kloka
beslut i Sveriges riksdag, initiativ från enskilda och
många företag och företagare som drar sitt strå till
stacken.
Jag tror att det är fel att moralisera över att de som
utlyste den här debatten inte själva har kunnat presen-
tera några genomtänkta förslag som dramatiskt för-
ändrar situationen. Jag skall inte strö salt i det såret,
utan jag nöjer mig med att säga att vi kanske hade
förväntat oss något mer. Men det är inte sista möjlig-
heten att bidra till en politik för att pressa tillbaka
arbetslösheten. Det samarbete som finns mellan rege-
ringen och Centerpartiet står öppet också för andra
som har konstruktiva förslag att bidra med.
Grunden i arbetslöshetsbekämpningen kommer att
vara att vi har ordning på de offentliga finanserna. Det
har gått bättre och snabbare än vi vad trodde att skapa
en sådan ordning. Den stabilitet som samarbetet med
Centerpartiet har gett regeringspolitiken har bidragit
till att bygga upp förtroendet för våra möjligheter att
hantera de offentliga finanserna. När jag säger offent-
liga finanser kan det låta som ett politiskt byråkratiskt
uttryck, men med detta menas helt enkelt tillräckligt
mycket pengar i de gemensamma kassorna för att vi
själva skall kunna betala pensioner, bra vård, skolor åt
våra barn, barnomsorg åt de små. Det är vad det
handlar om. Det är den försvarskampen regeringen
har varit indragen i sedan vi tillträdde och fått god
assistans under det senaste året av Centerpartiet.
Nu är vi där. Nu har vi fått greppet om dessa ge-
mensamma pengar. Nu vet vi att ekonomin utvecklas
vad gäller de offentliga finanserna, statens ekonomi,
på ett sådant sätt att vi kanske når målen snabbare än
vi trodde. Då är det som Olof Johansson och jag skri-
ver i en debattartikel i dag i en morgontidning som
utkommer i Stockholm att i takt med att de offentliga
finanserna förbättras ökar vårt utrymme för att be-
kämpa arbetslösheten. Vi kommer alltså aldrig att
vika från den ståndpunkten att vi inte skall börja be-
kämpa arbetslösheten med lånade pengar. Dit skall vi
inte tillbaka igen. Den kommer att vara utestängd från
samarbetet som betraktar budgethanteringen och
ordning och reda i statens finanser som en kameral
övning som man kan se över axeln. Vi skall inte en
gång till tillbaka i ett läge i Sverige då vi får genom-
föra den oerhört smärtsamma process vi just nu har
gått igenom. Den har vi förhoppningsvis för sista
gången lagt bakom oss. Nu skall krafterna koncentre-
ras och utifrån denna nya styrkeposition riktas in på
att pressa tillbaka arbetslösheten.
Här i kammaren i dag har flera - såväl socialde-
mokrater som centerpartister - redan redogjort för
regeringens förslag. Det vore fel av mig att trötta
kammaren med att ytterligare en gång upprepa vad
som har sagts. Jag skall i stället uppehålla mig vid en
stor politisk fråga som så tydligt skiljer i debatten och
som är av ideologiskt slag. Det vore värdefullt att få
denna fråga belyst en dag som denna.
Lars Tobisson kom efter utflykter till Irland och
80-talet så småningom fram till dagens debatt här i
Sveriges riksdag och till sprängpunkten och grundbul-
ten i det moderata arbetslöshetsbudskapet. Enligt Lars
Tobisson är nyckelfrågan att man skall ändra arbets-
rätten, att man skall riva upp den arbetsrättslagstift-
ning som redan finns. Moderaterna har också lagt
fram ett sådant förslag till riksdagen, men de har inte
fått några andra partier med sig på den reservationen.
Moderaterna står ensamma bakom förslaget att från
den 1 september i år ta bort arbetsrättsregleringen för
alla dem som därefter nyanställs under två år fram-
över.
Förslaget kan ju verka harmlöst innan man börjar
att reflektera över vad det hela står för. Till att börja
med tycks det stå för den uppfattningen hos modera-
terna, att det är arbetsrätten - skyddet för de 4 miljo-
ner svenskar som har ett jobb - som hindrar dem som
står utanför att få ett arbete. Är det sant är falskt? Det
är falskt.
Vi klarade full sysselsättning i Sverige med en ut-
vecklad arbetsrätt för de anställda. Man klarar en
bättre arbetslöshetsutveckling i Norge med en fullt
utvecklad arbetsrätt. Man klarar en bättre arbetslös-
hetsutveckling i Österrike med fullt utvecklad arbets-
rätt och med en reglering av arbetsmarknaden som går
mycket längre än vad som sker i Sverige. Vi kan hitta
länder där man helt har tagit bort arbetsrätten och
genomfört det som moderaterna önskar i Sverige, och
man kommer att finna att dessa länder har en massar-
betslöshet som långt överskrider vår. Sambandet
mellan arbetsrätt och arbetslöshet är uppenbarligen
mycket klent. Det finns andra motiv för moderaterna
att driva detta. Det handlar ytterst om värderingar och
synsätt när det gäller de förhållanden som skall råda
på arbetsmarknaden mellan arbetsgivare och anställd.
Vad skulle hända om man genomförde det som
moderaterna nu vill göra? Jag vill veta, Lars Tobis-
son, om ni tänker släppa frågan om arbetsrätten efter
dagens debatt. Det är uppenbart så att moderaterna
står ensamma. Inte ens de andra partierna i höger-
blocket - kds och Folkpartiet - ställer ju upp på re-
servationen, utan man ställer sig vid sidan om.
Vad moderaterna föreslår är att ca 500 000 svens-
kar skulle anställas under kommande år utan arbets-
rättsligt skydd. Ytterligare 500 000 skulle anställas
under samma förhållanden året därpå. På två år skulle
en miljon svenskar stå utanför arbetsrättsligt skydd.
Vad betyder det? Det betyder att arbetsgivaren inte
behöver motivera varför han säger upp en person.
Sägs du upp därför att du är kvinna och är hemma och
vårdar dina barn, sägs du upp därför att du är invand-
rare och inte kan det svenska språket tillräckligt bra,
sägs du upp därför att du har politiska förtroendeupp-
drag och är borta ofta från arbetsplatsen, sägs du upp
därför att du är uppstudsig, sägs du upp därför att du
är en person som i många sammanhang driver opinion
och opinionsbildning kanske också på arbetsplatsen?
Om detta är motivet med en avskaffad arbetsrätt i
moderaternas Sverige behöver arbetsgivaren aldrig
motivera en uppsägning. Däri ligger systemskiftet.
En anställning som löper för en vecka i taget kan
förlängas hur många gånger som helst i all oändlighet,
det är moderaternas svar på arbetslöshetskrisen. Jag
kan förstå om Folkpartiet, som ju annars är ett lojalt
stödparti till moderaterna, har svårt att följa med i den
moderata exercisen. Jag skall så småningom åter-
komma till Lars Leijonborg när det gäller arbetsrät-
ten, men nu vill jag koncentrera mig på moderaterna
och Moderata samlingspartiet, som ju trots allt är den
bärande kraften i högerblocket i svensk politik.
Lars Tobisson, förklara hur en arbetsrätt försäm-
rad på det sätt som ni föreslår i er reservation skulle
ge en lösning på arbetslöshetskrisen! Gör det tydligt
för oss och hämta internationella exempel! Ta upp de
länder som är era förebilder så får vi andra se om vi
gillar den samhällsutvecklingen eller inte!
Eller är det den andra reservation som ni har
skrivit under, Lars Tobisson, som nu är moderatpoli-
tik? Till betänkandet finns ju en reservation till som ni
har avgett tillsammans med de andra två partierna i
blocket, kristdemokraterna och Folkpartiet, där ni
nöjer er med att kräva så att säga en återställare av
återställaren. Är det detta som är den moderata posi-
tionen? Eller håller ni fast vid det som finns i parti-
motionen?
Det vore ett bra besked från moderaterna i dagens
debatt när det gäller arbetslösheten om det är så att ni
har retirerat bort från ståndpunkten att det är lönta-
garnas trygghet som skapar arbetslöshet. Men detta är
också ett bra besked att ge: Står ni moderater fast vid
den här uppfattningen? Kommer ni att driva den här
frågan framöver inför 1998 års val? Ja, i så fall har vi
en oerhört tydlig skiljelinje i svensk politik. Jag kan
försäkra att jag kommer att göra vad jag kan för att se
till att denna fråga blir debatterad runt om i landet.
Också de som vill vara med och samarbeta med mo-
deraterna och däri ser en möjlig regeringskonstella-
tion skall rimligen få en chans att svara på frågan hur
de ser på det moderata alternativet när det gäller ar-
betsrätten.
Sedan har parterna sitt ansvar. Det är bättre att de
som finns ute i företagen som arbetsgivare, fabrikörer
och handlare får förhandla med sina anställda och de
fackliga organisationen om hur saker och ting skall
lösas. De känner bättre till de verkliga förhållandena
än Tobisson och jag. Därför är det ingen bisarr tanke,
Lars Tobisson, att de arbetsmarknadsparter vi har
rimligen skall söka samförstånd innan lagstiftningen
justeras. Det har varit det samförståndet som har bäd-
dat för stabilitet och utveckling i Sverige. Genomför
vi nu en sådan lagstiftning som moderaterna vill ha,
då får vi en svensk arbetsmarknad som kommer att
utmärkas av konflikter, motsättningar och allt djupare
klyftor mellan dem som är anställda och dem som är
arbetsgivare, vilket vore en effektiv broms för tillväxt
och utveckling.
Moderaterna har att redovisa sina motiv. Den de-
batten har vi socialdemokrater och många andra här i
kammaren all anledning att se fram emot och föra
tydligt och ordentligt. Tafsa inte på löntagarnas skydd
och deras rättigheter! Var i stället med och bygg un-
der ett konstruktivt ansvarstagande ifrån såväl ar-
betsgivare som löntagarorganisationer. Sätt press på
dem! Lös inte deras problem genom att föra Sverige
bort från lag och ordning i arbetslivet till någonting
som kan betraktas som näst intill anarki!
Fru talman! Det vi från regeringen har gjort när
det gäller den statsfinansiella saneringen har, som jag
sade tidigare, innehållit ett inslag av stabilitet. Sverige
har fått stabilitet. Det finns inget enkelt politiskt be-
slut här i kammaren som löser arbetslöshetsproblemet,
självfallet inte. Det är en lång rad samverkande fakto-
rer som skall till. Ingen av dessa åtgärder kommer att
fungera om människor inte tror att det finns en stabil
kurs i botten, en grundläggande inriktning som ligger
fast. Det har varit lätt för centerpartister och social-
demokrater att finna en sådan grundläggande och
stabil kurs, nämligen ett gemensamt ansvarstagande
för de utgifter som vi vill kosta på oss i ett samhälle
som vi vill kalla för ett välfärdssamhälle. Därmed
skapas också en trygghet och en stabilitet. Det i sig
löser inte problemen, men det ger förutsättningar för
en lösning.
Stabiliteten är viktig. Därför kommer vi att vårda
den från regeringens sida. När man ser utfallet verkar
det också som om statsfinanserna för varje månad
som går blir allt bättre. Inflationen verkar utstampad
ur svensk ekonomi.
Så bra då om statsfinanserna blir allt bättre, inte
för Maastrichtkriteriernas skull, inte för EMU-
medlemskapets skull - det har vi kvar att diskutera
här i kammaren - utan för svenska folkets skull. Det
är bra för ett folk att veta att det vi kostar på oss ge-
mensamt betalas av egna pengar och inte pengar som
vi lånar av andra.
Nu är vi alldeles strax där, och då kan vi gå vidare
med att kraftfullt bekämpa arbetslösheten. Ett pro-
gram för detta har redovisats i riksdagen i dag. Bak-
om det programmet står Sveriges stora folkrörelse-
partier. Det är ingen lätt uppgift. Det är i allra högsta
grad en svår uppgift, men det är en uppgift som vi har
tagit på oss gemensamt. Det är med glädje vi kan säga
att inbjudan också riktas till andra i Sverige att vara
med och hjälpa till. Det behövs en nationell samling
omkring kampen mot arbetslösheten. Däri ligger vår
stora och viktigaste framtidsuppgift.
(Applåder)
Anf. 79 LARS TOBISSON (m) replik
Fru talman! Jag skall börja med att tacka statsmi-
nistern för hans tack till oss moderater för att vi har
drivit fram denna debatt. Hans tal om att söka nya
lösningar i samförstånd tycker jag dock klingar litet
falskt. Här fanns det färdiga förslag för snabbt genom-
förande, men de har samtliga avvisats. Dessa förslag
gäller t.ex. arbetsrätten, där vi har sagt att vi nu åt-
minstone snabbt kan genomföra det som fanns under
den förra borgerliga regeringsperioden - det som
statsministern egentligen vill förmå LO att godta, trots
den återställare som regeringen har genomfört. Sedan
säger vi att vi skall gå vidare. Jag kan försäkra att vi
håller fast vid att vi tror att en mer rörlig och friare
arbetsmarknad ger tillfällen till flera jobb. Det finns
det många exempel på utomlands. I Europa är det
tyvärr en förstelning på arbetsmarknaderna som gör
att man får de höga arbetslöshetstalen.
Jag tycker att Göran Persson lät förvånande lik
t.ex. Kenth Pettersson i sin argumentation. Det enda
lilla avsteg som jag hörde var när han sade: Låt de
lokala fabrikörerna och handlarna tala med sina an-
ställda om hur det skall vara arbetsplatsen, för det
skall vi inte göra centralt. Nej, just det. Poängen med
vår reform av arbetsrätten är att det skall vara lokala
beslut och gärna individuella anställningsavtal.
Göran Persson verkar nöjd med den ekonomiska
utvecklingen. Med sina skattehöjningar och reglering-
ar har han ju strypt tillväxten, så jag blir verkligen
förvånad. Prognoserna för 1996 skrivs ned mot noll.
Arbetslösheten växer. OECD slog ju nyligen fast att
en framgångsrik budgetsanering måste inriktas på
besparingar, inte skattehöjningar, och att den skall
kopplas till reformer på budgetens utgiftssida. Så gör
man i t.ex. Irland. Göran Persson och hans regering
gör med kuslig noggrannhet tvärtemot.
Avvisar statsministern liksom finansministern den
kritik som har riktats från EU:s finansministrar? De
säger att åtgärder för budgetanpassning bör koncent-
reras till utgiftssidan, så att den offentliga sektorn och
dess känslighet för makroekonomiska svängningar
minskas och incitamenten för ekonomisk aktivitet och
sysselsättning förbättras genom att skattetrycket för
hushåll och företag begränsas så mycket som möjligt.
Anf. 80 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s)
Fru talman! EU:s finansministrar är en aktnings-
värd församling. Jag har av och till deltagit i samman-
träden med dem, så jag vet. Dock sköter de inte Sve-
riges ekonomiska politik. Ser man på en och annan i
denna församling och deras resultat, vilka nu uttalar
sig om Sverige, så har de nog en hel del att lära av
oss. Det där skall nog Lars Tobisson lägga åt sidan
och försöka tänka litet själv och dra slutsatser av vad
han själv ser i vårt land och inte alltid åberopa auk-
toriteter. Det tror jag leder tanken litet fel ibland.
Tillbaka till arbetsrätten, som trots allt är den vik-
tiga frågan vi nu diskuterar. Vår syn är att parterna
skall ta sitt ansvar. Det är en gammal klassisk linje.
De skall förhandla och i sitt arbete komma fram till
sådant som de i samförstånd kan föreslå som föränd-
ringar i exempelvis lagstiftningen. Sedan kodifierar vi
lagstiftningen i riksdagen. Det blir stabilt, pålitligt och
uthålligt. Klarar de inte den typen av samförstånd,
ligger naturligtvis uppgiften på riksdagen lika fullt.
Då blir det lagstiftning. Men det är ingen bra utveck-
ling för Sverige.
Men det är ju inte detta som har utmärkts i mode-
raternas reservation. Moderaterna vill ju inte justera
arbetsrätten. Moderaterna vill ta bort den. Det är
troligen därför folkpartiet och kds inte har ställt upp
på moderaternas förslag. Om man gör som modera-
terna vill, kommer en miljon svenskar om två år att
stå utanför en reglering på arbetsmarknaden. Vi
kommer att ha ett läge då vi inte har en motsvarighet i
Europa. Vi kommer att få söka oss utanför EU och
utanför den utvecklade världens krets för att hitta en
motsvarighet.
Min fråga till Lars Tobisson var: Tänker Modera-
terna fortsätta att driva idén att helt upphäva arbets-
rättslagstiftningen?
Anf. 81 LARS TOBISSON (m) replik
Fru talman! Statsministern återkommer till den
omöjliga tanken att parterna på arbetsmarknaden
själva skall bestämma regelverket. Det är för mig en
främmande idé. Parterna skall förhandla utifrån sina
motsatta ståndpunkter för att slita intressetvister, men
de skall göra det inom ett regelverk som självfallet vi
politiker fastställer. Lag skall med lag ändras.
Statsministern försöker säga att vi vill ta bort all
reglering på detta område, vilket är helt fel. Det fram-
går tydligt av vår reservation att det skall finnas ett
grundläggande regelverk. Men det skall inte ha den
detaljgrad och de föreskrifter som i dag hindrar ar-
betsgivare från att anställa ny arbetskraft och inrätta
nya jobb.
Jag tycker att statsministerns olika inlägg bekräftar
att det är Socialdemokraternas ideologi och inte minst
beroendet av facket som hindrar regeringen från att ta
ledningen för den samhällsomvandling som krävs för
att Sverige skall kunna bli ett växande och rikt sam-
hälle igen. Socialdemokraterna kommer alltid att vara
ett socialistiskt parti. De ränderna går inte ur. Ett
socialistiskt parti kan inte, vare sig i tanke eller hand-
ling, vara företagandet och marknadsekonomin till
gagn.
Göran Persson, kan man på något sätt tro att en
ökad statlig kontroll av näringslivet leder till fler nya
jobb? Om svaret är ja, kan han då ge exempel på var
och när det har skett. Om svaret är nej, varför en
sjätte AP-fond? Tror Göran Persson verkligen att
30 000 kr i sänkt arbetsgivaravgift upphäver den
verkan som 50 miljoner kronor i höjd energiskatt har,
så att Vargön Alloys sätter i gång att anställa fler
arbetare? Tror han på fullt allvar att avveckling av
fungerande billig och säker kärnkraft leder till nya
riktiga jobb? Kort och gott: Tror Göran Persson att
höjda skatter och mer politisk styrning gör att det
startas företag och att det tillkommer jobb i vårt land?
Det är en fråga som jag verkligen skulle vilja ha svar
på.
Anf. 82 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s)
Fru talman! Lars Tobisson är mig fortfarande sva-
ret skyldig. Det är om två och ett halvt år som en
eventuell översyn av LAS:en, som man nu talar om,
skall träda i kraft. Till dess skall man ju ta bort lagen
om anställningsskydd rakt över på svensk arbets-
marknad. Det betyder alltså att en miljon svenskar har
en situation 1998, om vi i dag följer Moderaternas
förslag, som innebär att de kan sägas upp från sina
jobb utan att man motiverar varför. Finns det något
land som är förebild i sammanhanget, Lars Tobisson?
Det var en fråga som jag ställde.
Möjligen är Lars Tobisson överraskad av debat-
ten. Det har funnits ett inslag av att man har betraktat
det som en automatisk sanning att det är så krångligt
att anställa människor och att det är därför vi har så
hög arbetslöshet.
Lars Tobisson och Moderaterna skall veta en sak:
Vi tänker se till att arbetsrätten reformeras och blir
modern. Den skall hålla takt med tiden. Orkar parter-
na inte med det faller ansvaret här. Lars Tobisson och
Moderaterna skall veta att vi aldrig kommer att över-
ge lagstiftningen som grund. När det föreslås att LAS
skall tas bort under två år, rakt över, är det ingenting
annat än en provokation från moderaternas sida. Lars
Tobisson vägrar svara på om han tänker fortsätta
driva detta krav, eller om högern ger sig efter dagens
debatt och släpper denna befängda tanke och återgår
till en mer normal diskussion om hur arbetsrätten
skall reformeras. Det är vad det handlar om.
Visst är detta en ideologisk fråga, Lars Tobisson.
Det handlar om trygghet, delaktighet såväl i arbetsli-
vet som i samhället i övrigt. Den tryggheten och del-
aktigheten tillkommer alla, inte bara de starkaste. I
den meningen är detta en ideologisk fråga. Där är vi
överens.
Anf. 83 LARS LEIJONBORG (fp) replik
Fru talman! Jag är litet förvånad över statsminis-
terns uppläggning av sitt anförande. Mycket mer tid
ägnades åt vad moderaterna inte bör få genomföra än
åt vad regeringen själv vill och skall genomföra. All-
deles på slutet fick vi höra att vi kan vara övertygade
om att regeringen skall reformera arbetsrätten, om
inte parterna gör det själva. Det hade varit långt mer
intressant att få veta vilka tankar man har om det, än
att höra hur man rackar ned på en idé som har kommit
fram.
Vi stöder inte det förslag som Moderata samlings-
partiet har fört fram. Men Sverige är nu inne i ett läge
när det gäller jobben där vi borde vara mycket mer
intresserade av att lägga fram förslag än av att racka
ned på de förslag som andra lägger fram.
Göran Persson säger att vi har fått stabilitet. Det är
en bitvis ganska skrämmande stabilitet. Tillväxten är
mycket stabil. Den är nämligen obefintlig. Jag hörde
att Göran Persson varit i EU-nämnden och sagt att
han var nöjd med siffrorna för första kvartalet. Till-
växten var 0,0. Den varken sjönk eller steg. Göran
Persson hade uppenbarligen väntat sig att produktio-
nen skulle sjunka.
Femårsräntan, som är viktig för bostadslånen, är
också stabil. Den är lika hög nu eller snarare högre än
när Göran Persson presenterade sin Perssonplan tidi-
gare i år. Det är en stabilitet i svensk ekonomi som är
förödande. Det är stiltje. I detta desperata läge samlas
vi nu. Då är vi intresserade av besked om vad rege-
ringen själv vill göra. Hur ser regeringen på en ambi-
tiösare målsättning när det gäller kampen mot arbets-
lösheten?
Anf. 84 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s)
Fru talman! Det var ett välkommet besked från
Folkpartiet. Folkpartiet stöder inte moderaternas
förslag om att sätta LAS ur spel. Kom ihåg vad Lars
Tobisson sade i debatten. Han sade att detta var
nyckelfrågan. Vi har här i dag fått presenterad en löst
hopsnickrad alternativplan till regeringens politik.
Uppenbarligen är man inte ens överens om nyckelfrå-
gan. Så går det när man driver fram en sommarriks-
dag och saknar politik, Lars Leijonborg.
Så till frågan om stabiliteten. Det är riktigt att vi
har en för låg aktivitet i svensk ekonomi i dag. Vi
besväras av det allihop. För någon vecka sedan kunde
jag besöka min kollega i Bonn, Helmut Kohl. Han har
samma bekymmer. För ytterligare några veckor sedan
träffade jag min kollega i Paris, Alain Juppé. Han har
samma bekymmer. Jag har samrått och samtalat med
flera andra regeringschefer ute i Europa. Många har
samma problem. Vi har just nu en alldeles för låg
aktivitet i hela Europa.
Vi socialdemokrater skulle vilja att vi såg proble-
met som gemensamt europeiskt. Det kanske inte läng-
re går att lösa problemen enbart i respektive land. Vi
kanske skulle försöka åstadkomma en samordning av
den ekonomiska politiken, inte bara för att nå Ma-
astrichtkriterierna, att strama åt, utan också för att
långsiktigt bygga under en expansion. Kanske ligger
lösningen där. Om man ser det framför sig och sätter
in det perspektivet i dagens arbetslöshetsdebatt, kan
man säga att vi har uppnått en stabilitet men att vi
skall komma vidare från den. Låt oss samarbeta kring
en konstruktiv Europapolitik för att pressa tillbaka
arbetslösheten.
Anf. 85 LARS LEIJONBORG (fp) replik
Fru talman! Jag tycker att det är rörande när Gö-
ran Persson talar om att vi har problem därför att vi
har en konjunkturavmattning. Vi hade önskat oss den
insikten någon gång under den förra mandatperioden,
att ekonomiska problem i ett land kan ha en interna-
tionell bakgrund. Då godtogs aldrig den förklaringen.
Verkligheten är att den konjunkturavmattning vi nu
ser inte på något sätt är jämförbar med den djupdyk-
ning som skedde i början av 1990-talet.
Folkpartiet kommer på söndag att i Visby lägga
fram en rapport om lönebildningen som vi har jobbat
med under några månader. Vi har där gått igenom vad
som har hänt under 1900-talet när det gäller lagstift-
ning på arbetsmarknadsområdet. Faktum är att Folk-
partiet har varit djupt inblandat i de flesta av de
grundläggande lagar som gäller arbetsmarknaden här i
landet: kollektivavtalslagen 1927, LAS, MBL och inte
minst strejkrätten i regeringsformens fri- och rättig-
hetskapitel. Vi säger i denna rapport att det faktum att
vi har bidragit till de grundläggande stenarna i detta
bygge borde göra att vi respekteras när vi har syn-
punkter på hur detta regelverk skall moderniseras. Vi
tror att det nu är i behov av stora förändringar.
Statsministern säger: Låt oss vänta på parterna.
Det är den svenska traditionen. Men det är inte riktigt
sant. I årtionden sade man i arbetarrörelsen: Det vi
inte klarar förhandlingsvägen får vi ta den politiska
vägen. Så gick man på några punkter alldeles för
långt. Det är på de punkterna vi nu måste ändra tillba-
ka.
Anf. 86 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s)
Fru talman! Jag deltar gärna i ett samtal med
Folkpartiet om att reformera lagstiftningen. Men
precis som tidigare vill jag säga att lagstiftningen blir
stabilast om vi slipper bråk om den på arbetsmarkna-
den. Det finns ingen anledning att manövrera in landet
i en sådan situation.
Jag noterar också att Lars Leijonborg inte protes-
terade mot min beskrivning. Det som betraktas som
nyckelfrågan av den dominerande kraften i höger-
blocket är en fråga där Folkpartiet inte har samma
uppfattning som Moderaterna.
Det program som ni skulle presentera, och som ni
inkallade en sommarriksdag för att introducera, det
programmets första punkt är ni uppenbarligen inte
överens om. Jag klandrar er inte för det. Det är inte så
lätt. Men å andra sidan, fru talman, är det väl bra -
om man nu talar om att pressa tillbaka arbetslösheten
med hjälp av den typ av förändringar av arbetsrätten
som Moderaterna påstår att man skall göra - att man
från Folkpartiets sida inser att man uppenbarligen inte
förfogar över det instrumentet.
Ändå skall man, som man säger, halvera den totala
arbetslösheten till år 2000 såvitt jag förstår Folkpar-
tiet nu i debatten. Om det hade varit Folkpartiets
mening att det var 2000 som var målsättningen skulle
man naturligtvis ha skrivit in det i sitt förslag. Men
det ville ju inte Moderaterna - inte det heller. Också
där fick ni väl ge vika.
Vårt mål är tydligt. Det går att mäta. Vi tar en
politisk risk när vi formulerar det, men det är viktigt
för oss. Det finns ingen viktigare fråga att ta en poli-
tisk risk i än att försöka pressa tillbaka arbetslösheten.
Anf. 87 GUDRUN SCHYMAN (v) replik
Fru talman! Det var intressant att höra litet om
Göran Perssons diskussioner med sina kolleger i den
europeiska unionen. När ni sitter där och funderar -
över kaffet kan jag tänka mig - och ni konstaterar att
ni har likartade problem i era länder med både det ena
och det andra, inte minst vad gäller arbetslösheten -
det är stagnation på marknaden, det är bristande efter-
frågan och det är protester på gatorna - slår det er
aldrig då att ni kanske har fel med den här ekonomis-
ka politiken som ni alla håller på med med denna
blinda envishet och lägger som ett kalkerpapper över
hela Västeuropa?
Har det aldrig slagit er att det kanske inte är så bra
det här konceptet med en ekonomisk och monetär
union och en gemensam valuta för hela Västeuropa?
Om jag vore i Göran Perssons kläder och satt där med
Kohl och grabbarna skulle jag nog åtminstone ställa
mig frågan: Det kanske är något vajsing med det här,
helt enkelt? Vi kanske skall byta spår?
Vi var ju på väg till Växjö Göran Persson och jag
förra gången. Det här med a-kassan är väl en urspår-
ning i den resan, men vi får väl se hur det blir. Jag
tycker ändå att man måste ställa frågan.
Jag skulle också vilja ställa en annan fråga till Gö-
ran Persson. Jag läste en bra artikel ur tidskriften
Ekonomisk Debatt av Björn Halleröd från Umeå
universitet. Han ställde frågan, efter att ha konstaterat
om den ekonomiska utvecklingen i Sverige från 1982
och framåt hur klyftorna har ökat mellan yrkesgrup-
per, generationer, hushållstyper och regioner - precis
som hos Göran Perssons kolleger i Västeuropa: När är
Sverige nog ojämlikt? Finns det någon bortre parentes
också där, eller kan detta fortgå i evighet?
Och så den här stabiliteten som man berömmer sig
för mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet, och
tryggheten, och samarbetet: Javisst, men folk gillar ju
inte resultatet!
Anf. 88 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s)
Fru talman! Får jag fråga Gudrun Schyman om
Vänsterpartiet har varit med om saneringen av statsfi-
nanserna eller inte? Varannan gång här i kammaren
skryter ni över att det var ni som gjorde det möjligt,
och varannan gång kommer ni och hugger i ryggen
och säger att det är detta som orsakar arbetslösheten.
Vilken linje driver Vänsterpartiet? Det vore intressant
att veta.
Dessutom är det så att fördelningspolitiken, något
som vi också i dagens artikel har pekat på, är en av de
viktigaste uppgifter som nu ligger framför oss. Ett och
annat kan ha blivit fel under de år som statsfinansiell
sanering har pågått. Då skall vi rätta till det. En rättvis
fördelning är en grundläggande förutsättning för att
hålla ihop ett land.
Men den springande frågan till Gudrun Schyman
är: Var ni med på att sanera statsfinanserna, eller var
ni emot det? Det går inte att ha båda uppfattningarna,
och den tiden skall det väl rimligen sättas punkt för
alldeles strax.
Anf. 89 GUDRUN SCHYMAN (v) replik
Fru talman! Med glädje skall jag då konstatera att
vi nu, åtminstone från denna talarstol, är överens om
att vi var med under en mycket stor del, kanske 75 %-
80 %, av saneringen av statsfinanserna. Det är det
som har lagt grunden till att statsfinanserna har blivit
bättre.
Sedan tycker inte vi att vi behöver hålla på längre.
Det finns ett utrymme i dag. Just på grund av att det
goda samarbete som Vänsterpartiet och Socialdemo-
kraterna hade vad gäller saneringen har givit så pass
bra resultat finns det inte längre skäl för de ökade
budgetsaneringar man nu föreslår ihop med Center-
partiet. Det är det som skiljer oss åt.
Vi menar att i dag skall vi koncentrera oss på att
bekämpa arbetslösheten. I dag finns det ett utrymme.
Vi är t.o.m. under konvergenskraven - även om vi
inte tycker om dem. Det finns ett utrymme på tio
miljarder kronor, om man tittar på prognoserna, som
vi kan använda till aktiv arbetslöshetsbekämpning,
som vi kan använda till att öka kommunernas andel av
den totala ekonomin. Vi behöver inte alls låna mer
pengar, Göran Persson, och det vill vi inte. Vi vill inte
släppa upp några underskott, tvärtom.
Men vad vi också vill, är att fördela om. Vi tycker
att de som redan har kan vara med och betala mer än
de som inget har. Det gäller hushållen, och det gäller
också inom företagssektorn. Vi lägger fram förslag
om skattesänkningar på små företag, just för att de
skall kunna få ett utrymme att växa. Men vi lägger
också fram fördelningskrav, så att människor med
små eller inga inkomster kan få pengar att handla för.
Hur skall den blomstrande tjänstesektor som vi talar
om kunna få kunder om ingen har något att köpa för?
Det här går ju hand i hand. Vi måste fördela om;
ta pengar där de finns och använda dem på ett klokt
sätt där de faktiskt behövs. Den omfördelningen läg-
ger vi fram konkreta förslag om. Det här är en för-
delningspolitik som också borde passa en socialde-
mokratisk regering. Underskottet skall vi inte öka,
men arbetslösheten skall vi ha ned.
Anf. 90 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s)
Fru talman! Efter detta är det väl omöjligt för
Vänsterpartiet att beskylla regeringen för att skapa
massarbetslöshet genom att vi har sanerat statsfinan-
serna. De första 90 procenten ställde man tydligen
upp på. Det är de sista tio som skapar problemen.
Gudrun Schyman och Vänsterpartiet bör nog tänka
igenom argumentationen.
Sanningen var ju att man inte ens fullt ut orkade
med de första 90 procenten. Men man vill tillskriva
sig litet av äran. Vi skall ge Vänsterpartiet en eloge.
Man orkade fatta en del svåra beslut, det är sant. Så
var man exempelvis med från Vänsterpartiets sida om
att sänka barnbidraget. Men man orkade inte vara
med och sänka matmomsen.
Anf. 91 MARIANNE SAMUELSSON (mp)
replik
Fru talman! Det är självklart att det är nödvändigt
att sanera ekonomin. Men om man skall göra det,
vilket jag tycker att man skall, måste man göra det
med rättviseaspekten i sikte. Det går inte att sanera
ekonomin hos dem som redan har en havererad eko-
nomi. Dem måste man värna extra, och se till de har
möjligheter att klara sig.
Jag tycker att det är intressant att höra statsminis-
tern gång på gång upprepa att bara han får ordning på
ekonomin så skall han pressa tillbaka arbetslösheten.
Men han säger inte ett ord om vad detta att pressa
tillbaka arbetslösheten egentligen står för. Står det för
att ni fortfarande har en tro på att vi skall komma
tillbaka i någon sorts 80-talsekonomi? Då lånade vi
faktiskt av nästa generation för att klara av att få
igång tillväxten i en sådan omfattning att arbetslöshe-
ten pressades tillbaka. Eller står det för en ny syn på
arbetsmarknadsfrågorna och på arbetsmarknaden där
man kanske glömmer litet av det här med finanserna
och skjuter fram människorna i stället?
Jag kan nämligen inte få detta att gå ihop. Jag träf-
far en mamma med småbarn som säger att hon jobbar
heltid men inte kan få en barnomsorgsplats trots att
hon är ensamstående därför att kommunen inte har
råd med det. I samma kommun kan jag träffa en barn-
sköterska som säger att hon går hemma med 75 % av
sin lön och får inte jobba trots att hon vet att det finns
de som har behov av ytterligare barnomsorgsplatser.
Man sparar ju faktiskt 25 %, men det är ganska litet
om man tittar på de infrastruktureffekter som detta
ger. Jag tycker att det är viktigt att vi ser människorna
som en resurs i samhället. Det är ju faktiskt männi-
skorna vi bygger vårt samhälle för.
Jag vill återigen upprepa min fråga. Hur ser rege-
ringen på arbetstidsförkortningen? Tror ni fortfarande
på att alla skall kunna få 40 timmars arbete?
Anf. 92 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s)
Fru talman! När det gäller arbetstidsförkortningen
kan jag säga att vi har skrivningar om övertidsuttaget
som vi inte tycker om. Vi följer detta och tittar på den
saken. Det finns en kommitté som arbetar med frågan.
Vi vill inte ha en utveckling där vi delar på arbetslös-
heten. Det måste också vägas in i debatten när man
talar om att förkorta arbetstiden. Men låt oss inte vara
låsta här! Låt oss vara öppna och tänka nytt! Det kan
finnas lösningar som mycket väl kan prövas och som
strider mot gamla uppfattningar. Ingenting skall läm-
nas oprövat.
Marianne Samuelsson frågade också om allergisa-
neringen i sitt huvudanförande. Jag har ingenting
emot ett konstruktivt resonemang inför budgeten om
hur vi kan hitta resurser för att fullfölja det projektet.
Det är viktigt, inte minst för våra barn.
Anf. 93 MARIANNE SAMUELSSON (mp)
replik
Fru talman! Det var ju glädjande att det kanske
finns hopp för de kommuner som har planerat för en
allergisanering. Vi kan kanske komma överens om att
de kan få litet ersättning för detta.
Att det skulle handla om att dela på arbetslösheten
är ett väldigt förvånande resonemang för mig. Var det
detta man gjorde när man gick från 48 timmars arbete
till 40 timmars arbete. Jag uppfattade att det var en
välfärdsreform för att vi skulle orka jobba de timmar
som var. Vi skulle få tid för våra barn och annat. Att
dela på arbetslösheten är inte detsamma som att för-
korta arbetstiden. Förkortad arbetstid behöver vi för
att må väl, och kanske också för att tillgodose en
kommande arbetsmarknad som ser helt annorlunda ut.
Vi kan titta på Industriförbundets prognoser om
vad som skulle hända vid en konjunkturuppgång. Man
talar fortfarande om att man kan producera bra
mycket mer utan att vi kan räkna med att blir fler
arbetstillfällen. Det blir snarare färre, eftersom vi blir
effektivare och effektivare.
Jag uppfattar att regeringen lever kvar i det gamla
samhället när man pratar om det system som man
skall bygga upp med ersättning för dem som har en
fast förankring på arbetsmarknaden. Det måste ju
bygga på det gamla förlegade systemet där man gick
ut skolan och in på bruket. Sedan arbetade man där
tills man gick i pension. Då hade man en fast förank-
ring på arbetsmarknaden. Men dagens ungdomar
upplever inte att de har en fast förankring på arbets-
marknaden.
Jag vill upprepa min fråga. Vad har regeringen
tänkt att göra för dem som i dag står utanför trygg-
hetssystemet och för dem som är på väg att ramla ut
ur trygghetssystemet med den omläggning av a-kassan
som regeringen har på gång? Jag tycker att det är
viktigt att vi får svar på den frågan. Är det så att detta
skall belasta kommunerna ytterligare? Hur skall de i
så fall finansiera det?
Anf. 94 ALF SVENSSON (kds) replik
Fru talman! Vi var säkert många som funderade på
vilken inriktning Göran Persson skulle ha på sitt stora
huvudanförande med de många minuterna. Det var
inte svårt att förstå att han ville leverera ett hugnesamt
anförande till LO-toppen, och han gjorde så också.
Annars vet han naturligtvis när han attackerar mo-
deraternas förslag på arbetsrättens område att dilem-
mat inte finns där. När det handlar om att hantera
arbetsrätten sitter ju Göran Persson med dilemmat i
det egna knät. Det är naturligtvis en utmärkt undan-
manöver att kasta sig över det moderata förslaget på
det sätt som skedde här.
Det är också intressant att se hur Göran Persson
bygger upp detta. Jag tror att det var till Lars Tobis-
son han sade att man inte skulle tro på auktoriteter. I
nästa stund talade han om att han hade varit ute i
världen och träffat dem som finns i Bonn och Paris,
men de är kanske inte auktoriteter.
Den ena stunden säger Göran Persson att arbets-
rätten inte spelar någon roll för sysselsättningen. Se-
dan använder han hela sitt huvudanförande till att
kritisera ett förslag från moderaterna om just arbets-
rätten.
Det var inte riktigt bra att anta det förslag som
moderaterna gjorde. Det kom ju från den kommit-
téordföranden som socialdemokraterna tillsatt i Ar-
betsrättskommittén. En tidigare socialdemokratisk
partisekreterare hade kläckt idén. Då skall moderater-
na se upp. Sådana förslag skall man inte anta så där
på en gång. Det är ett gott råd för framtiden.
Det finns ju så mycket annat i trepartiförslaget
som Göran Persson kunde ägnat en enda tanke i stäl-
let för att hela tiden kasta sig över moderaternas för-
slag på arbetsrättslagstiftningens område. Göran Pers-
son vet ju att det inte kommer att förverkligas. Jag
ställer mig inte bakom det. Vi ställer oss inte bakom
det.
Nu kan väl Göran Persson lämna det och berätta i
sin replik hur han vill få loss tjänstesektorn. Han säger
i Veckans Affärer i juni att de nya arbetena finns där.
Kan vi få ett konkret förslag på hur det skall gå till?
Anf. 95 LARS TOBISSON (m)
Fru talman! Statsministerns inlägg i den här debat-
ten visar att vi har en regering som inte mäktar med
att presentera en politik för fler företag och nya rikti-
ga jobb. Hans ovilja att reformera arbetsrätten visar
tydligt på det.
Vårt förslag är bl.a. att inte tillämpa LAS vid ny-
anställningar under två år framåt. Vi är övertygade om
att det ger fler jobb. Vi är övertygade om att de
många arbetslösa ungdomar som söker jobb skulle
vara tacksamma för det. Det betyder inte att det inte
skulle finnas arbetstrygghet, tvärtom avtalas detta i
anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstaga-
re. För säkerhets skull har vi också sagt i vårt förslag
att tillämpningen skall övervakas av ett särskilt organ
med representanter för bl.a. arbetsmarknadens parter.
Fru talman! Det finns inget som säger att Sverige
måste vara ett land med sviktande tillväxt, stigande
arbetslöshet och svagt företagande. Med rätt politik
kan vi gå en gyllene framtid till mötes. I spåren av
frihetens och marknadsekonomins segertåg växer
välståndet runt om i världen. Så sker i delar av Syd-
ostasien, Latinamerika och Östeuropa. Men det finns
också gamla industriländer som får växande ekono-
mier och där man löser problem av det slag som vi
har i vårt land. Göran Persson efterlyste exempel.
Jag har tidigare här i kammaren pekat på studier
som ägnats sambandet mellan ekonomisk frihet och
tillväxt. I en undersökning som nyligen redovisades i
The Economist hamnade vårt land någonstans i mitten
bland 108 länder. Det är långt efter snabbt växande
ekonomier som Nya Zeeland, USA, Hongkong och
Singapore.
Vi måste ta till oss den här kunskapen och de erfa-
renheter man har i andra länder. I USA har det blivit
8,5 miljoner nya jobb, och i huvudsak välbetalda
sådana, på fyra år.
Överfört till svenska förhållanden skulle det betyda en
kvarts miljon arbetstillfällen.
I Nya Zeeland har man lyckats vända en nation på
avgrundens rand till en nation med en frisk och upp-
åtgående ekonomi samt med en sjunkande arbetslös-
het. En mycket stor del av alla amerikanska och asia-
tiska investeringar i EU går till Storbritannien och
Irland. Jag har nämnt Irland som ett land vars pro-
blem liknat Sveriges men där såväl ekonomi som
arbetsmarknad nu växer.
Tyvärr har regeringen visat sig ovillig att ta till sig
utländska erfarenheter. Det sätt som statsministern
hade att bara vifta bort vad andra finansministrar i
Europa tycker tyder på en oförståelse för och en
oförmåga att ta till sig vad som är beprövat utom-
lands.
Antiamerikanism förenas med hätska angrepp på
Nya Zeeland och på arvet efter Margaret Thatcher. I
stället för att söka vägledning i nutiden och i vår om-
värld söker man sig tillbaka i den egna historien. När
Wigforss uttalanden på 30-talet blir viktigare än da-
gens erfarenheter är vårt land illa ute.
Sverige kan åter bli ett rikt och växande samhälle,
ett samhälle där människors vilja till arbete, företa-
gande och förkovran kan ta sig produktiva uttryck.
Men det kräver att vi i likhet med vad som skett utom-
lands kastar socialismen på den sophög där den hör
hemma.
Vägen till välstånd går, som jag har sagt många
gånger - och jag är glad över att Gudrun Schyman har
uppmärksammat det - över minskade offentliga utgif-
ter, sänkta skatter, en friare arbetsmarknad och en
öppenhet mot vad som sker i vår omvärld.
(Applåder)
Anf. 96 OLOF JOHANSSON (c)
Fru talman! Jag tyckte att det var en utomordent-
ligt klargörande debatt om arbetsrätten som plötsligt
blossade upp här. Det är viktigt att vi för den debatten
vidare. Det pågår en medling, och det är klart att
ansvaret de facto ligger hos dem som deltar i denna
medling. Så skall det också vara.
Jag tror också att fler och fler är överens om att,
precis som Göran Persson sade här - även om vi inte
har diskuterat det särskilt - det är självklart att också
arbetsrätten måste följa med i samhällets utveckling.
Det intressanta är ju t.ex. hur man kan hantera småfö-
retagen i förhållande till de stora företagen. Kan man
förenkla? Kan man skapa den flexibilitet som fler och
fler vill se i efterfrågan på arbetsmarknaden, en efter-
frågan som självklart har sin grund i den tekniska
utvecklingen?
Det är den här debatten som måste föras kring ett
medlingsresultat. Jag vill för vår del säga att det är
efter det spåret som debatten skall föras. Det är klart
att det då i första hand gäller att bedöma medlingsre-
sultatet, om ett sådant framkommer. Men det räcker
inte, utan det handlar också om att bedöma vilka
allmänna samhällskrav som måste ställas för en om-
formning framöver av den arbetsrättsliga lagstiftning-
en efter samhällets behov.
Jag skall ta upp bara någon liten sak här som jag
stött mig på. Vännen Lars Leijonborg påstår att vi står
för en smitväg, och det skall inte få stå oemotsagt.
När det gäller dubbelbeskattningen trodde jag att
Lars Leijonborg visste att smitarna finns på Industri-
förbundet, som har kört in i en återvändsgränd i den
frågan. Det har tagit ett år att komma ut ur den åter-
vändsgränden.
När det gäller momsen vill jag bara säga att ni
räknar litet dåligt. Den engångseffekt som tidigare
skulle vara 8 miljarder finns över huvud taget inte
finansierad i de tre partiernas alternativ. Man frågar
sig stillsamt: Hur kommer det sig?
När det gäller moms i övrigt förs här en allmänt
otydlig debatt. Från början är det faktiskt så att EU-
momsreglerna kräver att vi inte har hur många moms-
satser som helst. Det är precis som om den diskussio-
nen inte fanns. Nu skall man höja momsen igen, och
jag frågar då: Hur har ni tänkt göra upp om det med
EU? Man får inte ha mer än en skattesats ovanför
15 %. Vilken skall det i så fall vara?
Jag tycker att ni inte bara skall försöka skjuta bort
problemen utan skall reda ut hur ni har tänkt. Ni bru-
kar ju vara glada för EU-anpassning annars. Varför
inte också i det här fallet?
Anf. 97 LARS TOBISSON (m) replik
Fru talman! Centern tar ansvar, säger Olof Johans-
son. Men vad är det för värde i samförstånd kring en
politik som för ned tillväxten till noll och får massar-
betslösheten att breda ut sig? Är det att ta ansvar att
tvinga företagare att leverera in moms för de varor
som de ännu inte har fått betalt för? Är det att ta an-
svar att fördubbla sjuklöneperioden och därmed öka
företagens kostnadsbörda? Är det att ta ansvar att öka
den statliga kontrollen över näringslivet med en sjätte
AP-fond?
Och hur är det med den räntenedgång som Olof
Johansson talade om i sitt anförande? Femårsräntan
har faktiskt stigit sedan Perssonplanen presenterades i
januari i år. Det har inte hjälpt med det samarbete som
Centerpartiet har ställt upp med. Realräntan i Sverige
är nu den högsta inom EU, och det är inte bra vare sig
för företagarna eller för jobben.
Jag vet, fru talman, att det finns en stark borgerlig
ådra i Centerpartiet och att många är förvånade över
att partiet stöder en företagarfientlig politik. Jag är
övertygad om att den plattform som övriga borgerliga
partier börjat bygga är en god grund för en blivande
borgerlig regering, och jag vet att Centerpartiet i
grund och botten faktiskt inte är ett socialistiskt parti.
Anf. 98 OLOF JOHANSSON (c) replik
Fru talman! Jag måste uttrycka min förvåning över
det sätt på vilket Lars Tobisson bedriver replikföring-
en här. Jag ställde ett par konkreta frågor, som han
över huvud taget inte berörde. Han framförde bara en
förproducerad replik. Vad är det för sorts debatt? Jag
måste säga att jag blir allmänt störd över den sortens
beteende.
Jag skall i stället gärna svara på Lars Tobissons
frågor. Vad ligger det för ansvar i samarbete? Ja, vad
är alternativet, Lars Tobisson? Anser Lars Tobisson
alltså att den socialdemokratiska regeringen skulle ha
fortsatt tillsammans med Vänsterpartiet och därmed
ha raserat trovärdigheten på marknaden? Det var ju
alternativet, eller hur? Ni anser ju att allt samarbete är
felaktigt. Då måste ni väl anse det också å era övriga
borgerliga bröders vägnar. Eller har jag helt missförs-
tått situationen?
Kör vidare inte med det där gamla - det håller inte
- om en företagarfientlig politik! Vad är det för
snack? Vi har i samarbete med socialdemokraterna i
den här propositionen börjat förändra dubbelbeskatt-
ningen. Vi börjar där sänka arbetsgivaravgifterna för
de mindre företagen. Det tillsätts delegationer med
inriktning på småföretagsutveckling, och det satsas på
näringsliv och utveckling i Östersjöregionen. Jag
skulle kunna berätta saker från fyrpartiregeringen som
min hederlighet gör att jag inte går in på, eftersom de
inte alltid är smickrande för alla ingående parter.
(Applåder)
Anf. 99 LARS TOBISSON (m) replik
Fru talman! Jag skall bara kort säga att det för mig
är naturligt att man samarbetar med partier som har en
gemensam grundinställning. För oss kommer då inte
ett socialistiskt parti i fråga.
Anf. 100 OLOF JOHANSSON (c) replik
Fru talman! Lars Tobisson struntar förmodligen i
vad väljarna sade i valet, nämligen att vi skulle ha en
minoritetsregering. Jag föreslog visserligen att det
skulle kunna bildas en vänstermajoritetsregering, men
när det misslyckades eller när socialdemokraterna inte
vill ha det samarbetet - som inte heller Tobisson vill
ha - skall man alltså säga: Nu får de sköta sig själva.
Vi har haft tillräckligt mycket besvär med instabi-
la situationer i den här riksdagen. Kommer Lars To-
bisson ihåg Ny demokrati?
Anf. 101 MARIANNE SAMUELSSON (mp)
replik
Fru talman! Det var intressant att lyssna till Cen-
terns idoga anpassningsvilja till EU när det gäller
skatter och moms, och att höra hur Olof Johansson
tydligt poängterade vikten av detta. Jag tror att vi
skulle kunna skicka Olof Johansson till kollegerna i
Norge. Det norska Senterpartiet har ju en litet annor-
lunda uppfattning i EU-frågan. Olof Johansson kunde
ta med sig statsministern som gärna reser och träffar
kolleger inom EU. Han kanske skulle behöva ta en
diskussion med sin kollega i Norge om hur de har
klarat det utanförskap som var så förfärligt att hamna i
under EU-kampanjen. Jag tror att ni för tillfället har
mycket att lära av era partikolleger i Norge.
När det gäller Centern och samarbetet med rege-
ringen fanns det faktiskt ett grönt alternativ att välja,
om ni nu skulle rädda Socialdemokraterna från
Vänsterpartiet. Då hade man kanske kunnat åstad-
komma betydligt mer i ett framtida kretsloppsinriktat
samhälle. När vi samarbetade med regeringen fick vi
igenom en hel del bra miljöförslag, bl.a. på energisi-
dan och allergisaneringssidan, samtidigt som vi deltog
i arbetet med att stabilisera finanserna.
Jag skulle vilja höra med Olof Johansson hur det
är med a-kassan. Jag fick nämligen inte något svar
från statsministern på frågan om hur han skall värna
de grupper som hamnar utanför. Det vore intressant
att veta hur Centern ser på detta. Centern har ju tidi-
gare pratat om ett grundtrygghetssystem. Jag börjar
nämligen bli litet orolig för a-kassesystemet, eftersom
jag inte får några förslag när det gäller problemet med
den bortre gränsen. Det börjar kännas litet grand som
med det där björnskinnet, som är berömt inom Cen-
tern. Jag undrar just om ni inte har tagit av skinnet på
björnen utan att ens bestämma om ni skall skjuta den.
Anf. 102 OLOF JOHANSSON (c) replik
Fru talman! Den där björnen låter jag för tillfället
gå fri. Jag vill bara bedyra att vi har de bästa relatio-
ner med det norska Senterpartiet. Partiets ordförande
ringde mig häromdagen - det var hon som ringde,
men nu skall vi inte gå in på enskildheter - och vi har
mycket att lära av varandra; det är helt rätt.
När det gäller arbetslöshetsersättningen har vi i
den här uppgörelsen medverkat till att låta taket vara
stilla. Det har naturligtvis sin grund i vår uppfattning
att det är viktigare att stärka grundtryggheten under-
ifrån för dem som är svaga i ett system, än att hela
tiden öka på upptill för dem som har högre ersättning-
ar. Men det viktigaste - det hoppas jag att jag och
Marianne Samuelsson är överens om - är att se till att
man inte behöver utnyttja det systemet.
Anf. 103 MARIANNE SAMUELSSON (mp)
replik
Fru talman! Ja, jag tycker också att det är viktigt
att människor inte skall behöva utnyttja systemet,
definitivt inte så länge som de gör i dag. Men väldigt
många är trots allt vid den bortre gränsen för a-kassa.
Jag har fortfarande inte fått något endaste konkret
besked om hur man skall hantera den gruppen. Vad
finns det för trygghetssystem för dem, om det inte
finns arbetsmarknadsåtgärder som de kan delta i?
Med den här nya modellen får de ju dessutom inte
räkna a-kassepoäng.
Jag vill veta vilka som skall ta hand om den här
gruppen. Förväntar man sig att kommunens social-
tjänst skall ta över ansvaret för gruppen? Eller finns
det något grundtrygghetssystem som ni snickrar på
som skall täcka gruppen?
Anf. 104 ALF SVENSSON (kds) replik
Fru talman! Jag hade inte tänkt att ta replik på
Olof Johansson. Men lyssna nu, Olof Johansson! Jag
har nämligen en fråga som jag har burit på väldigt
länge som jag måste få ställa. Jag tyckte att det passa-
de nu när det blev repliker på Olof Johansson.
Sedan socialdemokraterna tog över och ni gjorde
upp har vi ständigt fått höra vilket elände det var
under fyrpartiregeringen. I dag har finansministern
gång på gång berättat vilket elände det var. Känns det
inte bittert någon gång, Olof Johansson, att få detta
kastat över sig från såta vänner? Ni var ju med i fyr-
partiregeringen. Ni var ju med bland dem som skapa-
de det moras av elände som Göran Persson ständigt
målar upp. Nu talar han alltid om den tid då Mats
Odell satt i regeringen. Vi hade då tre ministrar och ni
hade fyra. Ni lämnade inte detta elände på grund av
att det bedrevs enligt karakteristik av Göran Persson,
utan på grund av en bro - en bro som var beslutad av
er nuvarande samarbetspartner och som byggs under
er nuvarande samarbetspartners regi. Det måste vara
egendomligt att från en såt vän som Göran Persson
ständigt behöva höra vilket elände Olof Johansson
och hans tre Centerpartiministrar bestod svenska
folket med under de där tre åren. Det är väl så att ni
fortfarande faktiskt har ansvar för det? Hur snackar ni
om just den perioden när ni träffas om nätterna? Tar
ni aldrig upp den då? Säger Göran Persson aldrig det
till Olof Johansson som han säger till alla oss andra?
Det vore intressant för alla oss fåvitska att få besked
om just detta. När vi läser Dagens Nyheter erinrar vi
oss nästan Pelle Svanslös, och Bill och Bull: Vi är
bäst, sade Bill. Vi är bäst, sade Bull.
(Applåder)
Anf. 105 OLOF JOHANSSON (c) replik
Fru talman! Jag hoppas att Alf Svensson inte har
burit på sin fråga för länge. Det är aldrig bra.
Det som jag närmast kommer att tänka på ankny-
ter till ett bibelspråk. Det är det här med grandet och
bjälken, som Alf Svensson säkert har hört talas om.
Jag känner naturligtvis skuld eller "ansvar" för det
som jag har varit med om i fyrpartiregeringen. Allting
var inte på bästa sätt där heller. Det gick inte alltid att
komma överens om de bästa förslagen. Varför skall
man hymla om det? Det var ju fyra olika partier.
Men de stora problemen för det här landet började
vid 60-talets slut. En del har anklagat mig. Eftersom
jag var med hela tiden har jag skulden för detta. Nu
tar jag inte på mig det så lättvindigt. Men det är där
som början till den svenska ekonomiska nedgången
ligger. Jag tycker naturligtvis på motsvarande sätt
väldigt illa om när mina s.k. borgerliga bröder hela
tiden talar om hur illa vi har skött det här landet i 25
år. Vi har haft regeringar ledda av Centern under 6
eller i varje fall 5 av de åren.
Anf. 106 ALF SVENSSON (kds) replik
Fru talman! Jag vill be om ursäkt för att jag inte
förstod liknelsen om bjälken och grandet. Jag vet inte
varför, men jag gjorde inte det. Jag vill bara uppmana
Olof Johansson att inte sätta ljuset under den social-
demokratiska skäppan alldeles för länge.
(Applåder)
Anf. 107 LARS LEIJONBORG (fp) replik
Fru talman! Jag har inte hört något bra argument
under den här debatten emot de ambitiösare mål för
arbetslöshetsbekämpningen som vi har fört fram. Alla
är överens om att vi skall ha stora utbildningssats-
ningar och stora satsningar på arbetsmarknadspolitik.
Men det viktigaste är trots allt att få fram nya riktiga
jobb. Varför skall målet inte ta sikte på det viktigaste,
utan på det mindre viktiga?
Glöm det där med årtalet. Det är ett förbiseende,
om ni så vill. Eller också berodde det på att man i
finansutskottet ansåg att det är en självklarhet att det
är år 2000 alla talar om i det här sammanhanget. Det
håller inte som argument. Moderata samlingspartiet,
som åberopades, nämnde årtalet i sin partimotion.
Vi kommer inte att vara så demokratiska att vi ac-
cepterar det riksdagsbeslut som möjligen fattas i dag
om det mindre ambitiösa målet. Vi kommer att mäta
regeringens prestationer utifrån de mål som vi tycker
är de rimliga.
Vilket mål man än skall nå tror jag att man måste
ha en mycket stor mental öppenhet inför nya idéer.
Som det brukar heta: Vi skall vara beredda att vända
på alla stenar. Mentaliteten att mycket fördomsfullt
fördöma vissa förslag är fel. Låt oss ta upp dem även
om de kan verka kontroversiella i förstone.
Tänk, bara för att ta ett enda exempel, så mycket
spännande utveckling på hushållsserviceområdet som
jag tror har stoppats på grund av ett enda ord, ordet
pigor. Det är ett faktum att en mängd förslag har kun-
nat föras undan genom att någon i debatten har sagt
pigor, sedan har det förslaget fallit dött till marken.
Ytterligare ett exempel förresten. Massor av idéer
om nya arbetsmarknader på tjänsteområdet har förts
fram och så är det någon som har sagt: Det där leder
till ett B-lag. Medan den debatten har pågått har hela
Sverige blivit ett enda B-lag. Vi har flyttat ned till B-
gruppen av västeuropeiska länder. Om Sverige hade
fått spela i B-gruppen i hockey-VM hade det blivit
landssorg, men det är just vad som har hänt i väl-
ståndsligan. Sverige är nu, i ett västeuropeiskt per-
spektiv, ett låglöneland.
Jag har hört att Olof Johansson har ca 50 sekunder
kvar av sin talartid. Jag skulle ändå vilja ställa ett par
frågor till honom. Känns det inte litet konstigt att
legitimera en politik som strider mot Centerns upp-
fattning så mycket? Hur känns det när Carl Tham
tafsar på äganderätten till de här fonderna och vill
återförstatliga Chalmers tekniska högskola? Känns det
inte ganska konstigt att vara med och legitimera en
sådan politik?
Anf. 108 OLOF JOHANSSON (c) replik
Fru talman! Jag vill bara starkt dementera att vi
tycker om tafsande, om man nu skall uttrycka det så.
Det här har naturligtvis en mycket djupare och mycket
mer invecklad förklaring, som vanligt. Vi är inte be-
redda att rucka på själva regelsystemet för de fonder
som har utsetts och de stiftelser som har bildats. Där-
emot kan man naturligtvis alltid tänka sig, det ligger i
sakens natur, att man ändrar representation för sam-
hället.
Anledningen till att man har tagit upp frågan om
förändringar är att vi behöver spara pengar, och detta
kan vara ett substitut till pengar som annars faller
bort.
Låt mig bara säga att den här frågan inte legitime-
ras. Vi har ett samarbete på avgränsade områden, och
detta har icke varit föremål för samarbete.
Anf. 109 GUDRUN SCHYMAN (v)
Fru talman! Det låter dramatiskt att någon har för-
verkat sin tid. Vi får hoppas att det inte är så illa. Det
talas mycket om skuld, hur det känns, m.m. Man
kanske skulle koppla in företagshälsovården. Det
kanske vore en idé att tänka på till nästa partiledarde-
batt.
Jag har i alla fall några minuter kvar. Jag tänkte
använda dem till att ställa några frågor till Göran
Persson. De gäller förändringarna i a-kassereglerna
och de massiva protester som har kommit från samtli-
ga Sveriges löntagare.
Vad jag förstår tänker inte regeringen ändra sig i
det här ärendet under eftermiddagen, utan det kommer
att gå igenom. Vad Göran Persson då skall säga till
LO, TCO och alla andra skulle det vara intressant att
veta. Men det kanske också är en fråga för företags-
hälsovården. Jag vet inte.
Men det jag undrar är: Det kommer snart ett för-
slag från den utredare som arbetar med detta och det
skall behandlas i arbetsmarknadsutskottet. Skulle man
då kunna tänka sig att det finns en öppning för att
vrida och vända på det här förslaget och kanske rätta
till de missgrepp som möjligen blir resultatet av da-
gens beslut? Finns det en beredskap hos regeringen
att i den beredningen lyssna på dels sina egna parti-
kamrater naturligtvis - som jag vet är många av dem
mycket upprörda - dels fackföreningsrörelsen och
löntagarintressena. Det skulle vara intressant och
värdefullt att få en sådan signal i detta politiska sig-
nalsystem.
Det andra som jag vill ta upp är fördelningspoliti-
ken. Vi är uppenbarligen överens om att så som det
har blivit är det inte särskilt bra. Det är för många
som har väldigt litet som har fått betala väldigt
mycket, medan de som har väldigt mycket och som
har skott sig har fått betala väldigt litet på sistone. Det
där vill vi göra någonting åt, naturligtvis. Det skulle
glädja mig om regeringen också ville göra något åt
det.
Vi har lagt fram ett förslag som handlar om att vi
skall öka grundavdraget för dem som har mindre
inkomster, under brytpunkten. Då får vi också ett
större konsumtionsutrymme för de människor som vi
vet använder sina pengar till att handla för, vilket
skulle vara bra inte minst för den hemmabaserade
marknaden och de små företagen. Sedan kan vi ta bort
grundavdraget för höginkomsttagare, både för mig
och Göran Persson. Ett besked om en sådan omför-
delning, för att få in litet mer av rättvisa i den eko-
nomiska politiken och in i många människors vardag,
skulle jag också vara väldigt glad över om jag kunde
få.
Den tredje frågan som jag skulle vilja ta upp gäller
den diskussion om flexibilitet som cirkulerar. Från
högern betyder flexibilitet just att man skall avreglera,
att arbetskraften skall finnas just in time för helst inga
löner alls.
Samtidigt kan man ladda ordet flexibilitet med nå-
gonting positivt, eftersom vi står inför en förändrad
arbetsmarknad som inte bara har konjunkturföränd-
ringar inom sig utan också strukturella förändringar.
Vi föreslår arbetstidsförkortning, men man kan också
tänka sig att man genom en större ekonomisk trygg-
het, genom t.ex. en mer heltäckande social försäkring,
gör det möjligt för människor att ha ett växelbruk i
livet. Man studerar, man arbetar, man kanske sadlar
om, man kanske har ett halvtidsarbete samtidigt som
man startar någonting eget osv. Det är en flexibilitet i
en positiv och tillväxtbetingad bemärkelse, men som
kräver en ekonomisk trygghet för individen, vilket är
någonting helt annat än högerns syn på flexibilitet.
Vi menar också att det behövs en ökad flexibilitet
i den framtida arbetsmarknaden. Det är någonting
positivt för varje individ, under förutsättning att en
ekonomisk trygghet följer med.
Det här vet inte jag hur mycket ni har resonerat
om i regeringen, men det skulle vara intressant att på
de två minuter som jag tror att statsministern har kvar
få några synpunkter på detta.
Anf. 110 MARIANNE
SAMUELSSON (mp)
Fru talman! Uppenbarligen har varken Centerpar-
tiet eller Socialdemokraterna något svar på frågan hur
man skall lösa problemet för den grupp som riskerar
att inte längre ha något trygghetssystem, eftersom de
har varit arbetslösa för länge. 5,1 % av den totala
arbetskraften har varit inskrivna på arbetsförmedling-
en i över två år. Det innebär ju att de ganska snart
rullar ut. Det hade varit trevligt om vi hade kunnat få
höra vilka de 214 000 platser skall vara som måste till
inom ett år om vi skall klara detta. Men jag får för-
modligen inget svar på det.
En annan fråga som jag tycker är viktig och intres-
sant är EU-frågan. Vi fick höra en målande beskriv-
ning av statsministerns resor till sina kolleger i EU.
Det skulle också vara intressant att få en målande
beskrivning av vad statsministern kunde ha gjort om
han tagit hem en del av EU-överskottet. Vad jag för-
står har man nu gett upp detta, och satsar i stället
dessa pengar på ytterligare betong, dvs. vägarna. I alla
fall säger ryktet att statsministern är alltmer anpass-
ningsvillig till EU. Självfallet är man mer populär om
man tycker som de andra, men det var faktiskt tal om
ett överskott på ca 85 miljarder kronor. En hel del av
dessa pengar gick sedan till "galna ko-sjukan", men
en hel del hade eventuellt kunnat tas hem och använts
här i landet. Detta är ju våra skattebetalares pengar,
och de kanske skulle kunna ha kommit just till de
arbetslösas del.
Framför allt hade de kanske kunnat stärka den
kvinnliga infrastrukturen, som jag tycker att regering-
en håller på att rasera. Den kvinnliga infrastrukturen
bygger i väldigt hög grad på en fungerande barnom-
sorg, fungerande skola och fungerande äldreomsorg.
Detta är förutsättningar för att kvinnor skall kunna
vara ute på arbetsmarknaden. Raserar man detta har vi
ingen bra infrastruktur i landet.
Anf. 111 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s)
Fru talman! Så avslutas partiledarrundan i en riks-
dagsdebatt om arbetslösheten som har förts i en ex-
trainkallad riksdag.
Jag tror inte att de som har följt debatten har fått
något alternativ presenterat till regeringens förslag.
Jag skall inte heller begära ett sådant. Det tar tid och
kraft att arbeta fram ett förslag. Regeringens och
Centerpartiets förslag kritiseras av dem som har be-
gärt debatten. Det kanske hade varit klädsamt om de
själva hade haft någonting att komma med.
Jag ville göra denna debatt till en debatt om den
fråga som mer än något annat ideologiskt har fått
dominera diskussionen om arbetslösheten under året -
nämligen arbetsrätten. Vi är självfallet beredda att
reformera och förändra. Men jag ville tydligt markera
att Moderaterna står ensamma i denna riksdag om det
förslag de står för. Jag har också fått bekräftat i dag
att de tydligen tänker fortsätta att driva linjen att ta
LAS ur funktion för nyanställningar. Detta är besked.
Det är inga goda besked, men de visar kanske var
skiljelinjerna går i svensk politik.
Vi kommer aldrig att bekämpa arbetslösheten i
Sverige genom att öka otryggheten och vidga klyftor-
na. Arbetslösheten kan vi bara klara av om vi till-
sammans samlas nationellt - alla partier som står
bakom den svenska välfärdsmodellen. Till ett sådant
samarbete bjuder regeringen in.
Anf. 112 PER UNCKEL (m)
Fru talman! Efter att ha lyssnat på Göran Persson,
och i den mån han skall anses vara representativ för
sina partivänner, känns det inte så rasande menings-
fullt att försöka söka breda lösningar för att få fart på
jobben.
Göran Persson är i sin person och i sin agitation
raka motsatsen till den inbjudan till samtal som han
själv utfärdar. Han åkallar 1930-talets apostlar för att
söka stöd hos dem på en arbetsmarknad som föränd-
ras fortare än vad jag tror att Göran Persson riktigt
innerst inne inser.
För Socialdemokraterna förefaller det vara som
om den snabba förändringen av arbetsmarknaden inte
finns där ute. Det är mot den bakgrunden som det
kanske inte är så underligt att den vanligaste journa-
listfrågan som möter en här i dag är: Spelar det egent-
ligen någon roll vad riksdagen gör här i dag?
Nej, det spelar nog tyvärr inte så stor roll om riks-
dagen kommer att fatta de beslut som Socialdemokra-
terna och Centern rekommenderar riksdagen att fatta.
Fru talman! Det finns förslag som riksdagen om
ett par timmar kommer att rösta om, som skulle inne-
bära en förändring för hundratusentals arbetslösa -
och det fort. De som i dag säger att vi inte behöver ta
hänsyn till dessa förslag, och de som i likhet med
Göran Persson säger att ingen har formulerat något
slagkraftigt alternativ till regeringen tar på sig ett
mycket stort ansvar. Inte gentemot oss i den borgerli-
ga oppositionen - vi kan nog bära det - men gentemot
de hundratusentals människor vars levnadsöden denna
debatt här och nu ytterst gäller. Frågan är om den
tilltänkta riksdagsmajoriteten verkligen har tänkt
igenom vilket ansvar man tar genom att med 30-
talsargument säga nej, nej, nej.
Fru talman! Faktum är att runt omkring oss för-
ändras arbetsmarknaden och villkoren för arbete oer-
hört fort. Det skapas jobb runt om i världen, många
arbeten, där villkoren för skapande är sådana att ska-
pandet kan komma till stånd.
Här i Sverige diskuterar vi hur vi skall dela på ar-
beten som blir färre. Vi diskuterar det värdiga slutet
på arbetslivet, med arbetsmarknadsministerns ordval.
Som om detta vore en lösning på alla arbetslöshetsbe-
kymmer som tynger människor socialt och ekono-
miskt! Uttrycket att vi skall ordna ett värdigt slut
säger nog mer om socialdemokratins underliggande
analys av arbetslösheten än vad arbetsmarknadsminis-
tern kanske själv insåg den där morgonen då tungan
uppenbarligen slant.
I Sydostasien, i USA och i norra Italien växer,
bubblar och sjuder det. Där får företagsamheten de
villkor genom vilka det är möjligt att skapa den nya
tryggheten. Om Sverige skall kunna erbjuda någon-
ting av stimulans och utmaning till alla de hundratu-
sentals människor som i dag går sysslolösa måste
föreställningen om att skyddet är det centrala bytas
mot föreställningen om att det är skapandet som ska-
par tryggheten. Eller annorlunda uttryckt: Ingen lag-
stiftning i världen kan trygga människors arbete om
företagen blir färre och saknar möjligheter att expan-
dera.
Fru talman! Det är detta som är bakgrunden till det
program med 55 punkter som Moderaterna presente-
rade långt innan regeringen kom med sin proposition
som riksdagen nu debatterar. Det är 55 punkter och
krav varav åtskilliga skulle kunna träda i kraft redan
den 1 september om riksdagen om några timmar fattar
rätt beslut.
Fru talman! Detta är ett program som skulle skapa
arbete - inte fördela otrygghet. Programmet har några
centrala punkter. En är att genom rimliga skattevillkor
för företagen säkerställa att det är lönsamt att investe-
ra mer. Det måste vara mer stimulerande att skaffa ett
företag och bygga ut det än att avstå från att ta risker
och chanser. Så säger vi inte först och främst till följd
av att vi skulle älska företagarna som sådana, utan för
att vi älskar det resultat som företagen kan åstad-
komma.
Regeringen säger däremot att detta inte spelar nå-
gon roll. Man säger att det inte finns några exempel i
världen på att denna politik har fungerat. Men leta
inte så långt bort, kära regering!
För två år sedan kunde ni hitta de här hemma, där
antalet arbeten till följd av lägre skatter och en libera-
lare arbetsmarknad var på väg att bli fler. Ni vände
Sverige en gång till! Nu minskar antalet arbeten där-
för att skatten stiger och arbetsmarknaden återregle-
ras.
Göran Persson gillar inte att Moderaterna föreslår
förhållandevis stora förändringar av arbetsrätten. Han
älskar att dra frågan om arbetsrätten i långbänk. Han
blundar, och han vill vinna tid. Han påminner om de
tre små aporna som man kan köpa i souvenirbutiker-
na: Jag har ingenting sett, jag har ingenting hört och
jag har ingenting sagt. Det är bara det att den politi-
ken är en politik för otrygghet, eftersom världen där
ute inte väntar på att Göran Persson skall vinna tid.
Stelheterna på den svenska arbetsmarknaden gör i
dag - oavsett om Göran Persson, Margareta Winberg
eller någon annan i regeringen vågar medge det - att
företagare inte vågar anställa så många som de egent-
ligen skulle ha bruk av. I en enkät som nyligen ge-
nomförts visade det sig att två tredjedelar av Sveriges
företagare skulle vara beredd att anställa fler om ar-
betsrätten såg annorlunda ut. Därför säger vi modera-
ter: Låt dem få chansen.
Eller annorlunda uttryckt: Med vilken moralisk
rätt säger regeringen att vi inte skall genomföra de
förändringar som skulle kunna göra det möjligt för
företagen att anställa fler och därmed minska arbets-
lösheten? Med vilken moralisk rätt släpas monstren
från 30-talet in i debatten som motiv för att säga: Nej,
nej och åter nej; det kan vi absolut inte tänka oss?
Moderaterna säger: Låt oss under två års tid er-
bjuda människor en möjlighet att anställas på andra
villkor än de villkor under vilka en anställning i dag
över huvud taget inte kommer till stånd. Med vilken
moralisk rätt säger Margareta Winberg eller Johnny
Ahlqvist att vi inte skall ge företagarna möjlighet att
anställa på dessa villkor, och att det är bättre att
människor i dag fortsätter att gå utan arbete?
Fru talman! Jag tror att den tiden nu borde vara
kommen då Sverige i vart fall lägger en del av sin
gamla historia till handlingarna och säger sig att en ny
tid är på väg att randas. Det går inte att lösa en ny tids
problem och utmaningar med en gammal tids lösning-
ar. Dessvärre förefaller regeringen i dag, av debatten
att döma, att vara om möjligt ännu mer blockerad än
vad många av oss hade hoppats genom att inte se
förändringar och genom att vara låst av interna me-
ningsmotsättningar mellan regering, parti och arbetar-
rörelse i övrigt, kryddat med en ordentlig portion av
rena klantigheter.
Fru talman! En sådan politik är inte bra för landets
arbetslösa. Det finns, som jag tidigare sade, ett alter-
nativ till detta klanteri som ställs under riksdagens
omröstning om ett par timmar. Då kommer varje
riksdagsledamot att få stå upp till prövning om han
eller hon i dag, nu i denna kammare, är beredd att
medverka till sådana åtgärder som bevisligen skulle
kunna skapa fler riktiga arbeten.
Anf. 113 ELVER JONSSON (fp)
Fru talman! Det finns en sak som LO, Arbetsgi-
vareföreningen och AMS är helt överens om: Läget
på arbetsmarknaden är dystert.
Aldrig förr har vi haft en så hög arbetslöshet i mo-
dern tid under en god konjunktur. Mer än var åttonde
person i arbetsför ålder står utanför den reguljära
arbetsmarknaden. Det finns knappast någon familj här
i landet som inte är berörd av massarbetslösheten.
Den är den massarbetslöshet som socialdemokraterna
i opposition lovade att de redan under 1995 skulle ha
reducerat till mindre än 5 % öppen arbetslöshet, bara
de kom i regeringsställning.
Efter snart två år av socialdemokratiskt styre i
kanslihuset ser facit dystert ut: sysselsättningen mins-
kar, arbetslösheten ökar, varslen är i starkt stigande
och alltfler pessimistiska tongångar förljuds från såväl
opinionsinstitut som företag. De många offentligan-
ställda, som av socialdemokratiska landsting och
kommuner fått avsked, ångrar säkert att de trodde på
den propaganda som Socialdemokraterna drev i 1994
års valrörelse.
Nu tvingas LO:s ordförande konstatera att mas-
sarbetslösheten biter sig kvar. Ingenting tycks råda
bot på bristande efterfrågan. Han beklagar den svaga
investeringsviljan och tillägger att sysselsättningen
måste öka och arbetslösheten måste minska. Ja, det
var ett understatement från LO-ordföranden, som inte
bara är facklig ledare, utan sitter i Socialdemokrater-
nas innersta particirkel. Men vad som man inte upp-
täckt vare sig i regeringskansliet eller i socialdemo-
kratiska VU är att svensk arbetsmarknad har så många
disharmoniska inslag. Därför fungerar den inte bra.
Arbetsmarknaden är stor och komplicerad med
många brickor som lätt kan vicka åt fel håll. Jag har
flera gånger påstått att det behövs tre stadiga pelare
om vi skall få en arbetsmarknad i harmoni. De är en
aktiv arbetsmarknadspolitik, ett positivt näringsklimat
och sunda, sanerade statsfinanser. När det gäller
statsfinanserna är vi ett stycke på väg. Intressant är att
se att regeringen rent av fullföljer en hel del av vad
Anne Wibble och den tidigare regeringen lade som
grund i det statliga ekonomiska saneringsarbetet.
Visserligen vill man inte tala högt om det. Men det
viktiga är att man i väsentliga delar försöker att följa
upp Nathalieplanen.
När det gäller näringslivsklimatet finns det häm-
ningar på den socialdemokratiska kanten. Fortfarande
sitter man fast i en förlegad syn på arbetslivet där
många potentater, såväl fackliga som politiska, tror att
vi kan hantera en ny och förändrad arbetsmarknad
med en arbetsrättslagstiftning som var tillämplig och
möjlig under tillväxtåren och den stabila industritiden,
långt tillbaka i tiden.
Visserligen var fyrpartiregeringens arbetsrättsre-
form försiktig. De främsta inslagen var förändrade
turordningsregler, längre provanställning och stopp
för facklig veto vid entreprenader. Men uppmjuk-
ningen ledde till en smidigare situation för framför
allt småföretagen, som inte var sena att ta fasta på
förändringen. Sakligt sett en liten förändring, men
psykologiskt mycket värdefull. Det ledde till en kraf-
tigt ökad sysselsättning under främst det sista rege-
ringsåret för fyrpartiregeringen.
Sedan kom återställarna. De var inte heller stora,
men den psykologiska effekten var påfallande stark.
Det är ingen tvekan om att den förändringen har bi-
dragit till betydligt minskad nyanställning jämfört
med vad som annars skulle ha varit fallet. Det är ma-
kabert att vi nu samtidigt har ett av de största över-
tidsuttagen någonsin.
När det gäller en aktiv arbetsmarknadspolitik har
det funnits en bred uppslutning i riksdagen. Inte minst
från Folkpartiets sida vill vi påstå att vi har varit på-
drivande alltifrån 70-talets regeringsperiod in i våra
dagar. Det är främst på politikens högerkant som man
har ogillat de arbetsmarknadspolitiska inslagen. Men
vad värre är att Socialdemokraterna nu sviktar på
senare tid. Det gäller både försöken att åstadkomma
ett regelsystem som underlättar för ungdomar att
komma in på arbetsmarknaden,där flera misslyckade
koncept har prövats till förfång för de allt fler ung-
domsarbetslösa. Det gäller också arbetshandikappade,
där man i en svår arbetsmarknadspolitisk situation
prutat långt mer än nödvändigt, med samhällsekono-
miska och mänskliga bakslag som följd.
Vi har i dag en helt ny arbetsmarknad. Tillsvida-
reanställningen blir alltmer sällsynt, och visstidsan-
ställningen har explosionsartat ökat. Två av tre nyan-
ställda har tidsbegränsat uppdrag. Antalet entreprenö-
rer i och utom företagen är i stark framväxt. Interna-
tionell influens påverkar oss, och ungdomars på
många sätt större rörlighet har medverkat till ett för-
ändrat mönster. Därför blir det än mer viktigt att
statsmakten är fingertoppskänslig och snabb till för-
ändringar som är av nöden om det skall fungera. Där
har Socialdemokraterna enligt min mening haft en
besvärande bindning till en av arbetsmarknadens
parter som gjort regeringen i många fall oförmögen
att handla.
Under våren har regeringen gång på gång talat om
den stora sysselsättningsproposition som skulle läggas
fram den 28 maj. Men döm om min och andras för-
våning då man bara några dagar före utsatt datum
meddelade att man inte kunde leverera något rege-
ringsförslag. Orsaken var att LO och SAF inte var
överens; en nyhet för regeringen, som inte observerat
att LO och SAF legat i luven på varandra hela det
senaste året!
Att i en högkonjunktur så radikalt misslyckas är
naturligtvis ett stort politiskt nederlag. Men värre är
att många människor, särskilt ungdomar, farit illa
under tiden. Det har varit en samhällsekonomisk på-
frestning i onödan. Nu befarar AMS att sysselsätt-
ningen kommer att minska med nästan 30 000 perso-
ner i år. Det är långt sämre än tidigare prognoser.
Regeringens myckna tal om att sysselsättningen skulle
öka med 70 000-80 000 personer under -95 och -96
har kommit av sig.
Regeringsförslagets enda nyhet är att en arbetslös
som fyllt 55 år skall få möjlighet till tillfälligt arbete
inom offentlig sektor. Det kan knappast vara ett vär-
digt slut på arbetslivet, för att citera arbetsmark-
nadsministern. Att utföra arbeten som definitions-
mässigt inte finns innebär en risk för att insatserna för
personer i denna åldersgrupp på arbetsförmedlingen
blir mindre, därför att man vet att 55-plus-lösningen
står till buds. Det finns faktiskt också en risk för att
kommunerna säger upp mer personal än de skulle
behöva med baktanken att man kan kompensera med
55-plus-personal. Insatsen borde i stället, menar jag,
hanteras inom ramen för ALU och utbildningsvikari-
at. Jag tror att det vore en riktig väg. Samtidigt skulle
man då inte rangordna in en ny åtgärd - en åtgärd
som i värsta fall i sin förlängning kan leda till att vi
snart också har ett arbetsmarknadens c-lag.
Jag tror, fru talman, att det behövs en rejäl portion
nytänkande - både förändringar i arbetsrätt och rent
av andra ingångslöner för ungdom. I en hel del fall
skulle det öppna dörren till arbetslivet för många unga
som i dag tvingas vänta utanför i en passivitet som
snabbt skadar självkänsla och framtidstro. I de frå-
gorna har det funnits en stark hämning, för att inte
säga komplex, både hos socialdemokrater och i en del
fackliga led. Men regeringen tycks inte ha några
hämningar när det gäller att börja i andra ändan och
skapa låglönejobb åt äldre arbetslösa. Man säger att
hela 40 000 personer som fyllt 55 år skall in i sådan
verksamhet till a-kasseersättning.
Socialdemokraterna talade ju ofta förr med darr på
rösten om att de som har byggt upp landet skall ha
goda villkor. Men här snubblar man i retoriken och,
vad värre är, också i praktiken. Regeringen skulle
mera ägna sin energi åt att öppna den arbetsmarknad
som finns inom handel och service och industriföre-
tag, där unga människor skulle kunna få en god start.
Det var en filosofi som den förra regeringen drev med
stor framgång. Om den öppenheten hade funnits från
regeringens, och för övrigt också parternas, sida
skulle trycket på den offentliga kommunala arbets-
marknaden kunna minska. Då skulle, Margareta Win-
berg, de äldre - ofta kvinnlig arbetskraft - kunna
behållas till avtalsenliga, eller skall vi säga anständi-
ga, löner. En sådan ordning skulle inte bara vara klok
utan också djupt mänskligt positiv.
Arbetsmarknadspolitiken kan inte ensam bära den
djupa och svåra svacka vi befinner oss i. Näringspoli-
tik och ekonomisk politik är centrala element, men
arbetsmarknadspolitik är ett viktigt komplement för
tillväxt och jobb. Jag delar den uppfattning som Mar-
gareta Winberg i dag skriver om på s. 3 i Aftonbladet.
Hela sidan är för övrigt intressant att läsa. Men vi ser
det som allvarligt att regeringen har så svaga ambitio-
ner att man nästan har resignerat inför att attackera
massarbetslösheten. Vi är på väg, om inget snabbt
händer, att gradvis vänja oss vid en hög arbetslös-
hetsnivå. Vi från Folkpartiets sida kan inte acceptera
en sådan hållning. Vi menar att arbetslösheten går att
bringa ned, men då måste man ha en klok och samlad
politik som kombinerar tillväxt med offensiv arbets-
marknadspolitik.
Vi tror däremot inte att lösningen på problemet
med att ge alla ett arbete är förkortad arbetstid. De
ivriga förslagsställare som pläderar för en sådan ord-
ning är ofta oklara i sitt besked om hur det skall fi-
nansieras. En del är t.o.m. beredda att kombinera
införandet av en 6-timmarsdag med en 25-procentig
löneökning. Det hindrar inte att man av en rad andra
skäl behöver reducerad arbetstid, t.ex. vid föräldra-
skap, studier, partiell sjukdom osv. Men Sveriges
problem, fru talman, är inte att vi som nation jobbar
för mycket, snarare tvärtom. Vi skulle behöva öka vår
totala arbetsinsats både för att höja produktion och
kunna saluföra varor, men också för att kunna ge vård
och omsorg i många eftersatta områden inom olika
sektorer.
Fru talman! Den fråga som har stört Socialdemo-
kraterna och LO mest är onekligen problemen kring
a-kassan. Sammanblandningen av fackliga och poli-
tiska intressen har försvårat hela handläggningen. Den
statliga utredningen är distanserad, för att inte säga
desavouerad. Knappast har någon fråga haft en mera
svängig bana än frågan om a-kassan under senare tid.
Den statliga och obligatoriska arbetslöshetsförsäk-
ringen, som sjösattes av den förra regeringen, har av
den socialdemokratiska ministären skrotats under
återställandets täckmantel. Den statliga utredningen,
som om en kort tid skulle vara klar, har helt ställts åt
sidan. Regeringen överraskades av oppositionens
offensiv. Man ville ha en proposition, när man nu
blev snuvad på den första.
Det enda som var klart när propositionen lades
fram var en nedkämpad socialdemokratisk riksdags-
grupp som pressats att säga ja till förslagen - även
dem man var tveksam till. Klart var också Centerns
översvallande stöd. Visserligen ligger man i a-
kassefrågan långt från Börje Hörnlunds reform, men
trollformeln är nu "för landets intressen". Numera tar
ju Centern fullt ansvar, särskilt för den socialdemo-
kratiska regeringspolitiken.
Låt oss se vad anrättningen innehåller. Det blir
svårare att komma in i kassan och svårare att få fort-
satt ersättning. Den bortre parentesen införs. Social-
demokraterna gick ju till val på att a-kassan skulle
återgå till det som varit. Fyrpartiregeringens allmänna
obligatoriska försäkring från -94 hade så många svag-
heter, enligt socialdemokraterna. När riksdagen beslöt
om den allmänna statliga försäkringen var Socialde-
mokraterna oerhört kritiska. En förändring av regel-
systemet för ersättning vid arbetslöshet kräver nog-
grannhet, omsorg och analys, skrev Socialdemokra-
terna i sin motion. Man tillade: Kvinnorna skulle
drabbas särskilt, liksom nytillträdande ungdomar.
Ersättningsnivån skulle sänkas, osv.
Av den försäkring som återställdes efter 1994 års
val finns inte mycket kvar. I stället för att lägga fram
ett samlat förslag som föregåtts av noggrannhet, om-
sorg och analys, för att tala med s-motionärernas ord,
har man steg för steg gjort stora ingrepp i försäkring-
en. Detta har skett utan någon föregående redovisning
av motiven. Det är också svårt att läsa sig till vad
reglerna innebär. Socialdemokraterna beskyllde under
oppositionstiden fyrpartiregeringen för att försäkring-
en var byråkratisk och krånglig. Den försäkring som
nu blir resultatet av ideliga ändringar är långt mer
krånglig. Det är regler och undantag från undantagen!
Den som vill försöka ta reda på de bakomliggande
motiven får göra djupdykningar i flera årgångar av
riksdagstryck och andra förarbeten. Socialdemokra-
terna i arbetsmarknadsutskottet skall dock hållas
räkning för att man erkänner svårigheterna och att
rättstillämpningen är näst intill omöjlig. Det är inte
alltid så lätt här i världen, men det tyder, fru talman,
på att socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet
besitter en rejäl portion integritet.
Vilka är det då som drabbas? Jo, de som Social-
demokraterna sade sig värna vid det tillfälle då fyr-
partiregeringen lade fram sitt heltäckande förslag.
Personer som inte lyckats få ordentligt fotfäste på
arbetsmarknaden får alltså svårare att komma in i
försäkringen. Som regeringen tänkt sig det skulle i
vissa fall inte ens ett permanent halvtidsarbete vara
tillräckligt. Det är betydligt hårdare regler än i fyrpar-
tiregeringens allmänna obligatoriska försäkring. Det
blir särskilt svårt för dem som har oregelbundna ar-
betstider: personer i vikariatspooler, springvikarier
och liknande. Alldeles tydligt är att det slår hårt
främst mot många kvinnor.
Regeringen talar om det stora kunskapslyftet. Vi
skall utbilda oss ur krisen, sägs det från kanslihuset.
Samtidigt införs regler i a-kassan som slår mot dem
som tar ledigt för att studera och har oturen att bli
arbetslösa. De kan gå miste om inkomstrelaterad
ersättning. De som protesterade mot fyrpartiregering-
ens reform för några år sedan har långt större anled-
ning att vara missnöjda i dag.
Förvisso behövs det förändringar i a-kassan. Den
skall vara ett skyddsnät vid omställning, och den
behövs vid arbetslöshet och förändringar i arbetslivet.
Jag tror, fru talman, att det behövs en stor portion
nytänkande. Det behövs förändringsberedskap. Det
behövs ett kompetenslyft. Det behövs smidigare
arbetsrättsregler. Det behövs ett skattesystem för före-
tag som gynnar arbete och sparande. Vi behöver alla
en god vilja till gemensamma tag för att nå ett av de
viktigaste målen: att ge möjlighet för alla att ha ett
eget arbete.
Anf. 114 INGRID BURMAN (v)
Fru talman! Nu har vi samlats för att fatta de be-
slut som skall halvera arbetslösheten till år 2000.
Detta möte - det har sagts tidigare, men jag vill gärna
upprepa det - är framtvingat av moderater och folk-
partister som vill utnyttja den höga arbetslösheten i
Sverige till att bl.a. försämra arbetsrätten och a-
kassan. Det framgick inte minst av Per Unckels
mycket ideologiska tal alldeles nyss.
Den socialdemokratiska regeringen har i allians
med Centerpartiet tagit den kastade handsken och
presenterat en proposition som i stort består av en rad
aviserade förslag som skall komma i höstens budget-
proposition.
Jag vill säga redan nu att en del förslag är bra.
Men på inget område finns det något förslag som
innebär att arbetslösheten kommer att minska under
hösten. Det finns inget förslag som inte kunde ha
hanterats av höstriksdagen. Jo, ett förslag träder i
kraft med omedelbar verkan; det införs t.o.m. retro-
aktivt. Det gäller den bortre parentesen i a-kassan,
treårsregeln, som skall börja gälla från den 1 januari
1996. Det innebär att alla som är arbetslösa och var
det i januari nu har förbrukat mer än ett halvår av sin
ersättningstid. Det handlar om mer än 360 000 perso-
ner.
Beslutet om en bortre parentes innebär enligt
AMS att 30 000 personer om året utestängs från rätten
till ersättning. Det blir riksdagens present till alla
arbetslösa så här i semestertider!
Och på vilket sätt kommer det här att minska ar-
betslösheten? Och vart skall alla dessa 30 000 perso-
ner ta vägen? Till kommunernas socialbyråer? Eller
hur har ni tänkt?
Håller regeringen nu på att förverkliga EU:s Es-
senpunkter? De säger ju att det behövs mer incitament
för att arbetslösa skall skaffa jobb. Håller regeringen
på att förverkliga en borgerlig arbetsmarknadspolitik?
Kommer det att ge nya jobb att ge sig på de arbetslö-
sa?
A-kasseförslaget innehåller mer än en bortre pa-
rentes. Det innebär också att det blir svårare att kvali-
ficera sig in i systemet. Det drabbar i första hand
ungdomar, kvinnor och invandrare. Det blir också
lägre ersättningsnivåer för stora grupper av arbetslösa
i och med att man inför nya beräkningsgrunder. Och
det finns ingenting som tyder på att det här skulle
skapa nya jobb. Tvärtom - lägre ersättningsnivåer
minskar efterfrågan, vilket i sin tur påverkar syssel-
sättningen negativt. Det är, som LO:s ordförande
säger, inte värdigt en socialdemokratisk regering.
LO, TCO och a-kassornas samorganisation har i
ett brev till arbetsmarknadsutskottet vädjat om att
riksdagen inte skall fatta något beslut om a-kassan i
dag. Det är mer än 3,5 miljoner löntagare som ber
socialdemokraterna besinna sig, att ni inte skall gå
den politiska högern till mötes och genomföra deras
politik. I dag arbetar en utredning som kommer att se
över hela a-kassesystemet. Varför kan vi inte vänta på
resultatet av den? Varför måste det enda förslag som
träder i kraft med omedelbar verkan bli ett beslut som
innebär ytterligare försämringar för arbetslösa?
Det finns många myter när det gäller att bekämpa
arbetslösheten. En av de mest spridda, som förs fram
gång på gång, är att arbetsrätten skulle vara ett hinder
för att skapa nya jobb. Det är främst Moderaterna och
SAF som står för den mytbildningen, men även Folk-
partiet och Kristdemokraterna sällar sig till den skaran
- detta trots att det inte finns några som helst belägg
för att arbetsrätten är ett hinder. Tvärtom visar det sig
att länder som avreglerat arbetsrätten, t.ex. Spanien,
inte har sett någon effekt på arbetslösheten. I stället
ökade antalet visstidsanställningar i förhållande till
antalet tillsvidareanställningar.
Vad som nu bekymrar mig är att socialdemokra-
terna, trots Göran Perssons tal här i dag, verkar vackla
i sin inställning till arbetsrätten. Det säger jag mot
bakgrund av att löntagarna är den svagare parten på
arbetsmarknaden. I ett läge med hög arbetslöshet
förstärks löntagarnas underläge. Just då säger den
socialdemokratiska regeringen: Nu får ni förhandla
om arbetsrätten! Alla vi som förhandlat vet att i en
förhandling får man ge och ta. Och vad skall lönta-
garna sälja? Sin trygghet? Sin möjlighet att kräva
objektiva skäl för uppsägning? Rätten till turordning?
För att sätta ytterligare press på löntagarna säger
regeringen: Om ni inte kan förhandla fram en ny ar-
betsrätt presenterar vi inte något sysselsättningspro-
gram. Det var meddelandet i maj.
Det här tycker jag är en ren utpressning mot Sve-
riges löntagare. Ett bra och flexibelt arbetsliv kräver
trygga arbets- och anställningsförhållanden. Då växer
kreativiteten och viljan att utvecklas, och det är vad
Sverige behöver. Då krävs det också att de lagar som
styr arbetslivet utvecklas, så att yttranderätten säkras
och inflytandemöjligheterna ökar, och det kan aldrig
bli föremål för förhandling - här krävs lagstiftning.
Det här är en insikt som vi i Vänsterpartiet delade
med Socialdemokraterna ända fram till 1994, men
sedan har man tydligen börjat lyssna på andra signa-
ler, för plötsligt har man börjat betrakta löntagarnas
berättigade krav på trygghet och inflytande som en
förhandlingsfråga.
Vad jag menar är att regeringen är på fel väg. Den
är inte bara på kollisionskurs med arbetarrörelsens
traditionella värderingar - den saknar också insikt om
vad som kan leda Sverige ut ur arbetslösheten. Det är
inte Moderaternas avreglerade arbetsmarknad. Det är
inte försämrade a-kasseregler. Det skapar bara ett
tudelat samhälle, där samhällsklyftorna ökar och den
inhemska konsumtionen minskar. I stället krävs det
nya grepp. Jag skall i korthet försöka presentera litet
av vad som står i vår motion.
Ett strukturellt grepp som man måste börja titta
närmare på - det hoppas jag att regeringen inser, för
den svenska opinionen har gjort det - är en arbetstids-
förkortning. I dag står över en miljon människor utan-
för arbetsmarknaden, människor som lever på a-kassa,
socialbidrag, olika former av försäkrings- eller bi-
dragssystem. Samtidigt rationaliserar vi i arbetslivet.
Vi får ut en högre produktivitet men inte nya jobb.
Skall vi klara att halvera arbetslösheten krävs det
strukturella grepp.
Ett sådant grepp är en arbetstidsförkortning. Det
skulle bl.a. ge alla deltidsarbetande - knappt en mil-
jon, mest kvinnor - större möjlighet att försörja sig på
sin lön. Det skulle minska arbetssjukdomarna. Det
skulle ge fler sysselsatta.
Herr talman! Läget i Sverige är akut, och vad som
nu behövs är massiva framtidssatsningar. Vi har lagt
fram ett 20-miljarderspaket för nya jobb. Det innehål-
ler stöd till kommunsektorn. Det krävs ett ökat ut-
rymme för kommuner och landsting, så att de kan
behålla och på sikt utöka antalet anställda. Att sparka
ut människor från den offentliga sektorn för att sedan
anställa dem som tillfälligt offentliganställda eller 55-
plusare som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd är ingen
lösning. Det är endast en form av lönedumpning,
eftersom de bara får a-kasseersättning när de går in på
de jobben.
Det krävs alltså att vi satsar på att behålla jobb i
den offentliga sektorn. Vi har lagt fram sådana för-
slag. Det krävs också en satsning på den privata
tjänstesektorn, och då menar vi inte pigjobben. Vi
beklagar att regeringen har smalat in sin utredning till
att gälla just hemmasektorn. Det krävs kreditstöd för
småföretagare. Det krävs obligatoriska praktikplatser
för ungdomar och invandrare, och detta med en avta-
lad praktiklön. Det skulle kunna ge 50 000 platser.
Det krävs en begränsning av övertid - det skulle ge
omedelbar effekt i form av nyanställningar. Det krävs
ett grönt investeringsprogram. De s.k. gröna jobben är
den sektor som ökar mest i Europa.
Vi har som sagt vårt program, och det innehåller
vad vi tycker är riktade framtidssatsningar som kikar
runt hörnet på det samhälle som kommer. Det innehål-
ler kompetensutveckling i arbetslivet, och det sätter
fokus på arbetsgivarnas ansvar, på personalutveckling
och rehabilitering. Jag har saknat det inslaget i debat-
ten i dag. Det har fokuserats på de arbetslösa och på
incitamenten för att de skall platsa på arbetsmarkna-
den, men vi har inte talat om arbetsgivarnas ansvar.
Det ansvaret måste ju också finnas.
Vi menar att regeringens förslag i varken inrikt-
ning eller omfattning kommer att räcka till för att
klara den situation som vi nu står inför. Risken är att
det passiva bidragsberoendet kommer att öka, dels
beroende på att arbetslösheten blir större än vad re-
geringen räknat med, dels på grund av att regeringen
dragit in 3 miljarder av AMS medel, vilket medför
färre aktiva åtgärder i höst och en högre öppen arbets-
löshet.Vad Sverige behöver är fler sysselsatta, inte
fler åtstramningar. Sverige behöver framtidsreformer
och en inriktning på att stödja arbetskraftsintensiva
sektorer, bl.a. genom riktade skattelättnader och in-
vesteringsprogram. Vi behöver inte fortsatt försämra-
de villkor för arbetslösa, lönebidragsanställda eller
åtstramningar som drastiskt minskar kvinnornas ar-
betsmarknad. Detta leder bara till en nedåtgående
negativ spiral. Det har aldrig resulterat i fler jobb.
Vi har lagt fram en rad konkreta förslag, och vi
deltar gärna i samtal om hur vi skall nå målet att hal-
vera arbetslösheten. Men det finns ett undantag. Det
gäller ett förslag som har sin udd riktad mot Sveriges
arbetslösa eller Sveriges löntagare och vars enda
resultat torde bli att klassklyftorna i Sverige ökar.
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna
97, 126, 130, 142, 145, 153, 161 och 166.
Anf. 115 BARBRO JOHANSSON (mp)
Herr talman! Regeringen och Göran Persson har
utlovat en minskad, halverad, öppen arbetslöshet till
år 2000. Innebär den nu framlagda sysselsättnings-
propositionen att detta kommer att infrias? Vad är det
för revolutionerande förslag och åtgärder i proposi-
tionen som kommer att göra att detta mål uppfylls?
Skall människor nu kunna se framtiden an med till-
försikt?
Miljöpartiet vill att ambitionen sätts högre och att
den totala arbetslösheten - det gäller alltså både de
personer som är öppet arbetslösa och de personer som
finns i åtgärder - sänks till 7 %. Vi vill inte att man
skall maskera arbetslöshetstalen genom att ta in fler
personer i åtgärder och utbildning, utan man skall se
på helheten när det gäller arbetslösa människor i vårt
land.
Ingen kan nu sitta med facit i hand. Därför måste
vi vara öppna för annorlunda lösningar och inte bara
strö ut potter med arbetslöshetspengar så att det blir
som ett lapptäcke. Det behövs radikala grepp. En
arbetstidsförkortning är ett sådant radikalt och ge-
nomgripande grepp.
En arbetstidsförkortning där man kan räkna minu-
terna gör ingen verkan. Nej, om man skall förkorta
arbetstiden och därigenom dela på jobben måste det
ske med stora
tag. Att sänka normalarbetstiden till 35 timmar i
veckan är ett första steg. Siktet är inställt på en 30-
timmarsvecka. Det kommer att göra verkan.
I Tyskland infördes 35-timmarsveckan i oktober
1995. Nu satsar man på en ytterligare förkortning till
30 timmar. På IG-Metall - det stora fackförbundet
som har drivit arbetstidsförkortningen - har man visat
att produktiviteten har ökat. Sjukfrånvaro och arbets-
skador har minskat. Man har beräknat att den genom-
förda förkortningen har medfört 1 miljon nya jobb.
Herr talman! På Volkswagen i Tyskland skulle
man avskeda 10 000 personer. Genom ett unikt kon-
trakt infördes en arbetstidsförkortning, och den stora
friställningen kunde förhindras. Både fack och ar-
betsgivare är nöjda.
Jag har många gånger fått till svar på mina frågor i
denna kammare att man då delar på arbetslösheten. Så
är det inte. Det är ju ingen självklar förutsättning att
normalarbetstiden skall vara 40 timmar i veckan.
Efter industrialismens införande har så småningom
arbetstiden förkortats. Alla tecken tyder ju på att vi
står inför en omvälvning vad gäller sysselsättning och
arbete.
Investeringar som görs i industrin medverkar till
att ytterligare arbetstillfällen rationaliseras bort på
grund av införandet av robotar och datorisering. Ex-
portindustrin går fortfarande bra, men där uppstår
inga nya jobb. Varslen ökar och har mer än fördubb-
lats det senaste året. Detta gäller till stor del den of-
fentliga sektorn men också tillverkningsindustrin.
Arbetslösheten - som nu är närmare 14 % - är ett
alltför stort problem för att det inte skall prövas ett
större grepp, som en arbetstidsförkortning.
Herr talman! En del av genomförandet av en ar-
betstidsförkortning är att regeringen bör inbjuda par-
terna till överläggningar om ett kontrakt. Staten skall
stå för lagstiftning om normalarbetstidens längd, om
en begränsning av övertiden och om en skattesänk-
ning av egenavgifterna, vilken är en kompensation till
hushållen som kommer de människor som har låga
inkomster till godo. Staten skall också stå för utbild-
ning.
Löntagarna - som är en andra part i det här kon-
traktet - skall vara öppna för ett flexibelt genomfö-
rande av arbetstidsförkortningen inom olika branscher
och inte kräva en högre löneökning än den ökade
produktiviteten medger.
Den tredje parten - arbetsgivarna - måste åläggas
att stå för ett stort moraliskt ansvar när det gäller att
anställa arbetslösa och också genomföra komplette-
rande utbildningsinsatser.
Miljöpartiet har väckt en mycket väl underbyggd
motion med flera förslag om hur man skall minska
arbetslösheten. Det viktigaste förslaget gäller just
arbetstidsförkortningen. Vi föreslår också en generell
skatteväxling med sänkta arbetsgivaravgifter. Den
gäller alltså inte enbart småföretagare utan skall vara
generell. Dessa avgifter skall växlas med höjda ener-
giskatter och skatt på miljöförstörande utsläpp.
Vi har också i vår motion ett förslag om ett ar-
betsbyte. En person som har varit i arbetslivet under
flera år skall kunna ta ett sabbatsår och utbilda sig,
vara med sina barn eller göra någonting annat som
hon eller han vill göra. En arbetslös skall anställas i
den här personens ställe. Sabbatsåret skall betalas
med upp till 90 % av a-kassan. Såväl samhället -
staten - som den anställde och den arbetslöse får
ekonomiska fördelar och tjänar på sabbatsåret. I
Danmark har man haft en liknande modell, dock inte
med kravet att en arbetslös skall anställas.
I vårt grannland Finland har man infört en tvåårig
försöksperiod. Margareta Winberg! Varför kan inte vi
försöka göra samma sak? I Finland inleder man nu
också en försöksperiod med en arbetstidsförkortning
till 30 timmar i veckan. När sysselsättningsproposi-
tionen presenterades sade Erik Åsbrink till mig att vi
inte skall snegla på våra grannländer. Så kan man ju
inte säga. Är det inte just det vi gör när vi är med i
EU? Skall vi inte titta just på hur våra grannländer
lyckas?
Metallfacket i Tyskland kämpar nu för att införa
en 30-timmarsvecka. Där har man facit i hand och har
sett fördelarna med en 35-timmarsvecka. Man kom-
mer att kämpa hårt för 30-timmarsreformen, enligt
IG-Metalls ordförande Karl Zwinkel. Jag har själv
haft personlig kontakt med IG-Metall i Tyskland.
Man har verkligen kämpat för detta och sett att det
har gjort en stor verkan där nere.
I Miljöpartiets partimotion föreslås också, som
svar på regeringens sysselsättningsproposition, en
arbetsdelning. Den har blivit kallad sopåkarmodellen
eller skraldemandsmodellen. Tre heltidsanställda och
en arbetslös delar på tre löner och en a-kassa. De
jobbar tre veckor och är lediga den fjärde veckan. En
arbetslös bereds således jobb i ett arbetslag.
Herr talman! I Miljöpartiets underlag till den de-
len av motionen som gäller arbetstidsförkortning
beräknas de bortfallna timmarna till 9 %. För att den
totala produktionen inte skall minskas får en del kom-
penseras med ökad produktivitet och en del med ar-
betslösa personer. 5 % skulle kunna ersättas med
arbetslösa personer. Då kan man minska den totala
arbetslösheten till 7 %. 7 % är ju det mål som Miljö-
partiet vill ha när det gäller att minska den totala
arbetslösheten. Det målet kan, som vi ser det, uppfyl-
las genom en kraftig arbetstidsförkortning.
Utbildningssatsningen i propositionen skulle ock-
så betyda mycket mer om man visste att det fanns
möjlighet att få arbete efteråt.
Med dessa ord, herr talman, vill jag säga att jag
givetvis står bakom Miljöpartiets samtliga reservatio-
ner men vill yrka bifall till reservation 77 som gäller
att näringslivet skall kunna ta ett ökat ansvar för ut-
bildningsinsatser och till reservation 78 om en mål-
medveten integration av lärlingsutbildning i företa-
gen. Jag yrkar också bifall till reservation 102 om att
regeringen bör ha en könsuppdelad statistik vad gäller
arbetsmarknad och arbetsmarknadsåtgärder, eftersom
jämställdheten enligt regeringen skall genomsyra alla
beslut. Jag yrkar dessutom bifall till reservationerna
143, 146, 147 samt 154 inom arbetsmarknadsutskot-
tets område.
(Applåder)
Anf. 116 DAN ERICSSON (kds)
Herr talman! Så är då riksdagen, sent omsider,
samlad - och då mitt i sommaren - för att söka finna
en politik som kan skapa förutsättningar för att be-
kämpa den massarbetslöshet som nu finns i vårt land.
Dagens debatt är resultatet av att regeringen varit
totalt handlingsförlamad vad gäller att komma med
förslag som kan ge tillväxt och förutsättningar för
nyföretagaranda vilket är ett villkor för att vi skall få
fler i arbete. Efter det att bl.a. vi kristdemokrater tagit
egna initiativ här i Sveriges riksdag tvingades rege-
ringen att åtminstone till namnet lägga fram ett eget
sysselsättningsförslag. Det är minst sagt pinsamt för
regeringen att tvingas erkänna att först efter det att
oppositionen använt de möjligheter som parlament-
sarbetet ger till att tvinga regeringen att reagera, först
då agerar regeringen. Detta agerande - eller snarare
denna brist på agerande - ger intrycket att regeringens
tal om att halvera arbetslösheten bara är en läpparnas
bekännelse utan sakligt innehåll. Det är faktiskt vi i
oppositionen som fått släpa fram regeringspartiet och
dess stödparti Centern till aktion och dagens debatt
och beslut. Det är, herr talman, en pinsam uppvisning
i brist på handlingskraft.
Tillväxt- och arbetsmarknadspolitiken är för rege-
ringen ett misslyckande och för de arbetslösa ett
ödesdigert sådant. När socialdemokraterna 1994 pre-
senterade sin budgetmotion sade man att den öppna
arbetslösheten skulle vara nere under 5 % redan 1995.
Man bekräftade detta synsätt i den avslutande eko-
nomiska debatten här i riksdagen i juni 1994, för två
år sedan. Nu skriver vi 1996, och den öppna arbets-
lösheten är det dubbla, osannolika 10 %, vilket är
veckans siffror. Hur försvarar regeringen att man
sitter kvar och administrerar en sådan politik, en låt-
gåpolitik som innebär att man med öppna ögon tillåter
en öppen arbetslöshet på 10 % och en total arbetslös-
het som närmar sig 15-procentsnivån?
I dag har vi också via medier kunnat ta del av en
ny undersökning om just de långtidsarbetslösa. De är
fler än någonsin. Om inte jag minns fel, herr talman,
var det just den gruppen som socialdemokraterna sade
sig vilja prioritera. Man skulle försöka snabbt sätta in
åtgärder för att få bort de långtidsarbetslösa ur statis-
tiken, men verkligheten visar någonting helt annat. I
dagens Finanstidningen beskrivs situationen. I juni
uppgick långtidsarbetslösheten - antalet personer som
varit inskrivna vid landets arbetsförmedlingar i mer än
ett år - till 359 019 stycken. Av dessa har 214 859,
vilket motsvarar 5,1 % av den totala arbetskraften,
varit långtidsinskrivna i över två år. Det är de högsta
nivåer som uppmätts i Sverige sedan denna statistik
började inhämtas. Inte ens under depressionsåren på
30-talet kom siffrorna i närheten av dagens nivåer.
Detta är besked som har lämnats i dag. Detta är ett
slags kvitto på regeringens misslyckande vad gäller
arbetsmarknadspolitiken.
Jag minns, herr talman, när socialdemokraterna
attackerade dåvarande arbetsmarknadsministern Börje
Hörnlund för att arbetslösheten hade nått 6-
procentsnivån. Man krävde från socialdemokratiska
riksdagsledamöters sida hans avgång. Flera av dessa
riksdagsledamöter är med här i dag. Man kan fråga
sig varför man då inte nu kräver Margareta Winbergs
avgång när den öppna arbetslösheten är 10 %. Någon
konsekvens och någon form av politiskt ansvar, eller
åtminstone moraliskt ansvar, måste det väl ändå fin-
nas att utkräva också av ett socialdemokratiskt parti.
Så skall jag gå över till det dystra läget för alla
dem som ni socialdemokrater med er politik förvägrar
möjligheten att få ett arbete. För dem som redan har
det svårt skall ni nu göra det ännu värre. Arbetsmark-
nadsministern har i sin proposition t.o.m. föreslagit att
om man verkat i yrkeslivet hela sitt liv och betalat sin
fackföreningsavgift i tron att det skulle göra att man
hade ett skydd vid arbetslöshet, men sedan drabbas av
ohälsa under en tid, ja, då skall man vara ute ur a-
kassan. Det är faktiskt innebörden i det propositions-
förslag som riksdagen nu behandlar. Det var det för-
slag som presenterades för oss i början av juni.
Skammens rodnad borde pryda varje socialdemo-
krats kinder efter detta skamgrepp på dem som redan
befinner sig i en svår situation. I denna del kan jag
citera LO-ordförandens artikel i Aftonbladet i går:
"Förslagen som regeringen lagt fram är illa genom-
tänkta och effekterna dåligt analyserade." Det är
verkligen ett understatement, och det är ju tur att
arbetsmarknadsutskottet ändå har korrigerat de värsta
avarterna i det här förslaget.
Var finns för övrigt fackföreningsrörelsen i dag?
Var är demonstrationstågen och massmötena mot
försämringar i a-kassan? Nu räcker det tydligen med
att skriva en artikel i Aftonbladet för att man skall
anse sig ha kämpat för sina medlemmars rättigheter.
Det här är en tydlig uppvisning i olika typer av age-
randen beroende på regeringens sammansättning. När
man agerar så olika beroende på hur regeringen ser ut
undergräver fackföreningsrörelsen sitt förtroende.
Vad är då alternativet, herr talman? Jag vill fram-
föra några exempel från kristdemokraternas sida.
Vad gäller a-kassan bör inga förändringar ske i
villkoren innan sittande utredning är klar, men där-
emot en övergång till en allmän obligatorisk arbets-
löshetsförsäkring som garanterar alla ett ekonomiskt
skydd vid arbetslöshet.
Vad gäller tillväxtåtgärder för att främja företa-
gandet och därmed sysselsättningen har ett antal för-
slag från vår sida redan redovisats i debatten, och fler
kommer när näringsutskottet skall debattera senare
här i dag.
Därför vill jag i stället ta upp själva arbetsmark-
nadspolitiken, där regeringen faktiskt tagit till sig
flera av de förslag som vi kristdemokrater tidigare fört
fram men som blivit nedröstade under vårriksdagen.
Det är exempelvis det ökade kommunala inflytandet
över arbetsmarknadsåtgärderna och bantningen av
AMS. Det är bra att man nu omprövar sin politik, men
man går inte tillräckligt långt. Och varför ta en dålig
kopia, när vi kan tillhandahålla ett originalkoncept för
en reformerad arbetsmarknadspolitik?
Ytterligare exempel på förslag som vi kristdemo-
krater har är:
? en regionalpolitisk helhetssyn som innebär att vi
värnar sysselsättningen i hela landet - så är ju dess-
värre inte fallet i dag, herr talman, utan flyttlassen går
faktiskt från landsbygd till tätort, vilket är en felaktig
politik,
? satsning på livsmedelssektorn innebärande möj-
lighet till 25 000 nya arbetstillfällen inom jordbruks-
och livsmedelsindustrin, t.ex. genom att utnyttja de
möjligheter som EU ger genom miljöstödet, så att vi
kan få fler i arbete inom jordbruks- och livsmedels-
sektorn,
? satsning på miljö- och energisektorerna med bl.a.
en skatteväxling innebärande minskade kostnader för
mänsklig arbetskraft men ökade kostnader för den
som förstör miljön,
? ökade resurser till kommuner och landsting för
att säkra arbetstillfällen inom vård- och omsorgssek-
torn och för att inte låta människor från dessa sektorer
gå ut i öppen arbetslöshet,
? prov med arbetsdelning inom offentlig verksam-
het,
? sabbatsår för dem mellan 45 och 55 år för att få
in fler vikarier och
? lärlingsutbildning för att unga skall få fotfäste på
arbetsmarknaden.
Jag skulle kunna fortsätta med ett antal ytterligare
förslag, vilket tiden inte medger.
Jag vill i stället, herr talman, avsluta mitt inlägg
med en fråga till såväl arbetsmarknadsutskottets ord-
förande som arbetsmarknadsministern med tanke på
tidigare krav på dåvarande arbetsmarknadsministern
Börje Hörnlunds avgång. Vid vilken procentnivå för
arbetslösheten kommer den socialdemokratiska riks-
dagsgruppen att kräva sin arbetsmarknadsministers
avgång? 6 % är redan passerat. Det var då ni ställde
krav på Börje Hörnlunds avgång. 8 % är också kört i
dag. Vi är uppe på 10 %. Är det det som gäller? Är
det 11 %, 12 % eller 13 %? Var går gränsen för er?
Hur länge tänker ni acceptera detta? Och när kan
arbetsmarknadsministern själv tänka sig att ta ansvar
för misslyckandet vad gäller att bekämpa arbetslöshe-
ten?
6 % gällde för Börje Hörnlund. Uppenbarligen
räcker inte ens 10 % för Margareta Winberg i dag,
men gäller 11 %, 12 % eller 13 %? Det vore ett in-
tressant besked att få här i dag. Hur ställer ni kraven i
dag, när vi har en socialdemokratisk regering och en
socialdemokratisk arbetsmarknadsminister i förhål-
lande till hur ni ställde kraven under den förra rege-
ringsperioden?
Anf. 117 JOHNNY AHLQVIST (s)
Herr talman! Turerna inför dagens extra debatt om
arbetslösheten har varit många. Utspelen har inte
alltid handlat om seriösa förslag från oppositionspar-
tierna.
För somliga partier verkar det faktiskt som om
formfrågan är den viktigaste - att slå sig för bröstet
för att man har lyckats kalla in riksdagen till extra
sammanträde - inte att seriöst försöka lägga fram
förslag om att minska arbetslösheten.
Herr talman! Intresset tycks ha svalnat ganska
snabbt när man läser uttalanden från vissa av finansut-
skottets ledamöter och när man nu under debatten hör
Ingrid Burman, som säger att debatten i dag helt sak-
nar betydelse för att klara av arbetslöshetssituationen.
Herr talman! Jag har en helt annan uppfattning.
Debatten och dagens beslut innebär att riksdagen
sänder ut signaler om vilka spelregler som skall gälla.
Det är viktigt då majoritetens förslag till ny arbets-
marknadspolitik bygger på ett större inflytande på det
lokala planet. Nu finns det tid för dessa aktörer att i
god tid sätta sig in i ett nytt system som skall införas
efter den 1 januari.
För mig och det parti som jag representerar är den
viktigaste frågan att klara sysselsättningen, inte vilken
som begärde att riksdagen skulle kallas in den 12 juli
1996.
Jag kan förstå att intresset har svalnat från de bor-
gerliga partierna. Det förstår man ganska snabbt när
man läser deras motioner. Där finns inga nya förslag
om hur man skall minska arbetslösheten.
Det största oppositionspartiet, Moderaterna, häng-
er fortfarande fast vid sina gamla misslyckade deviser
om sänkta skatter för de rika och omfattande ned-
rustning av trygghetssystemen. Och precis som under
den moderatledda regeringens tid har man nu ett syn-
nerligen generöst förhållningssätt till hanteringen av
våra gemensamma pengar. Man säger nej till allt utom
omfattande skattesänkningar. Var finns nyheterna i
era förslag, Per Unckel?
Herr talman! Jag måste också beklaga att stora
delar av diskussionen om propositionens innehåll har
kommit att fokuseras kring a-kassan och finansiering-
en av den höjning till 80 % som aviseras till januari
1998.
Debatten om en begränsning av antalet dagar i a-
kassan, den s.k. bortre parentesen, har blåsts upp till
orimliga proportioner. Vänsterpartiet har agerat som
om förslaget vore en mycket stor nyhet. Det har man
också gjort vid ett tidigare tillfälle, men då under en
annan partibeteckning. Att skrämma upp folk genom
att plantera vandringssägner tycks ständigt vara en del
av strategin vare sig man är ett vänsterparti eller ett
kommunistparti. Förslaget är ingen nyhet, Ingrid
Burman. Vi har tidigare haft sådana begränsningar,
begränsningar som då innebar betydligt kortare tid än
det förslag som riksdagen har att ta ställning till i dag.
Herr talman! När en människa blir sjuk eller ar-
betsskadad sätter samhället snart i samråd med ar-
betsgivaren och den enskilde individen i gång ett
individuellt rehabiliteringsprogram. Syftet är att den
sjuke så snart som möjligt skall kunna återvända till
arbetslivet. Jag tycker att alla krafter på motsvarande
sätt måste sättas in för individuella program för varje
arbetslös för att de skall komma tillbaka till arbetsli-
vet. Varför, Ingrid Burman, skall inte de arbetslösa ha
samma möjligheter till detta?
När det gäller övriga delar i arbetslöshetsförsäk-
ringen vill jag klart deklarera att om den nu sittande
utredningen, som har nämnts tidigare här i dag, som
arbetar med arbetslöshetsförsäkringen kommer med
bättre förslag skall de naturligtvis prövas i sedvanlig
ordning. Det anser jag vara en självklarhet.
Herr talman! Genom dagens beslut kommer ar-
betsmarknadspolitiken att moderniseras och decentra-
liseras till det lokala planet. Det övergripande ansva-
ret ligger fortfarande på staten, vilket jag tycker är
viktigt att markera då vissa medier i dag har gått ut
med nyheten om att staten inte längre skall ha något
ansvar för arbetsmarknadspolitiken.
Huvuduppgiften för arbetsförmedlingen är fortfa-
rande att matcha arbetssökande och de arbetstillfällen
som finns eller kan tänkas uppstå. Arbetslinjen för-
stärks ytterligare.
Låt mig slå fast att arbetsmarknadspolitikens
uppgift inte är att skapa de nya jobben. Arbetsmark-
nadspolitikens uppgift är att förbereda och underlätta
för de arbetslösa att komma tillbaka till arbetsmark-
naden.
Det är i näringslivet som jobben skall skapas. Där-
för vill jag också med skärpa betona att varje enskilt
företag i det här landet också har ett ansvar i denna
process, ett ansvar att utveckla och bygga ut sitt före-
tag, att satsa på utveckling, inte minst på utbildning
och kompetenshöjning av sina anställda, ansvar att
införa moderna arbetsorganisationer för ökad flexi-
bilitet och kompetenshöjning. Svenskt näringsliv skall
aldrig konkurrera med låga löner utan med kvalifice-
rade kunskaper.
Alltför många företag har möjlighet att växa sig
större men gör inte det helt enkelt därför att företagen
inte har ambitionen att växa. Så många som sex av tio
saknar den ambitionen men uppger att de har en
marknad, utvecklingsmöjligheter och förmåga att
växa.
Arbetsmarknadsåtgärder skall inte heller ersätta
grundläggande skolutbildning. Här har den enskilde
individen ett ansvar för att skaffa sig de grundkunska-
per som behövs i ett modernt samhälle. Däremot kan
samhället med riktade insatser stimulera särskilt utsat-
ta sektorer. Exempel på en sådan är byggsektorn.
Den nya färdriktningen av arbetsmarknadspoliti-
ken innehåller tre viktiga delmoment:
För det första måste systemet vara så flexibelt att
varje enskild individ kan få det utvecklingsprogram
som han eller hon behöver för att klara arbetsmarkna-
dens krav.
Arbetsförmedling, skolor, kommuner, landsting,
fackförbund och arbetsgivare på lokal nivå är bäst
skickade att finna de lösningar som passar bäst med
tanke på det lokala näringslivet och den utveckling
som finns där.
Det lokala perspektivet i näringspolitiken, arbets-
marknadspolitiken och utbildningspolitiken måste
utvecklas, regelverket förenklas och platsförmedling-
en förstärkas.
För det andra måste systemet bygga på ett ömse-
sidigt ansvar. Den enskilde individen satsar kraft, tid
och vilja för utbildning och individuell utveckling.
Samhällets och näringslivets ansvar är att ta till vara
denna kraft. Alla goda krafter måste samlas för att
lösa uppgiften.
Decentraliseringen innebär också ett breddat an-
svar för alla lokala aktörer. Detta ömsesidiga ansvar
manifesteras med ett kontrakt för att tydliggöra förhål-
landet mellan samhället och den enskilde. Här kom-
mer de individuella handlingsplanerna att ha en stor
betydelse. Detta ömsesidiga åtagande är speciellt
viktigt för att man skall få bukt med långtidsarbets-
lösheten. Genom att man sätter en bortre gräns för a-
kassan sätter man också en tydlig gräns för hur länge
samhället kan tillåta en enskild människa att cirkulera
runt i a-kassa och andra åtgärder.
Den s.k. bortre parentesen skall ses ur det pers-
pektivet. Ingen människa skall behöva gå utan arbete
så länge som tre år. Det är en rättighet, inte en skyl-
dighet, som jag talar om, Ingrid Burman.
För det tredje pekar man i propositionen på att
möjligheten att klara uppgiften är beroende av att
nationen samlas kring denna uppgift. Alla måste ta ett
ansvar. Ansvaret är inte bara politikernas.
Varje medborgare i detta land har en del i detta
ansvar. Alla människor som har kort utbildning har nu
möjlighet att skaffa sig en bättre grund för framtiden.
Nu gäller det att ta vara på den chansen. Varje företa-
gare som har möjlighet att växa måste ta sitt ansvar
för de nödvändiga investeringarna.
Arbetsmarknadens parter har också ett tungt an-
svar på mer än ett sätt. Lönebildningen påverkar di-
rekt möjligheterna att få utrymme för ökad syssel-
sättning. Övertidsuttaget har på vissa områden varit
oacceptabelt högt. Också i detta sammanhang måste
företagen visa ansvar för uppgiften.
Kommun och landsting får ett speciellt ansvar för
de arbetslösa som har svårast att komma tillbaka till
arbetslivet, nämligen de långtidsarbetslösa. Jag vill
också tydligt betona att den satsningen inte skall ta
resurser från landstingens och kommunernas övriga
verksamhetsområden.
Herr talman! Avslutningsvis måste jag konstatera
att något samlat alternativ mot det förslag som riksda-
gen har att ta ställning till inte finns. Det borgerliga
alternativet består mest av populism som inte går att
genomföra. Allt tal om att halvera den öppna arbets-
lösheten från deras sida är och förblir målsättningar
som de inte kan genomföra. Trots kritiken från en del
av de tidigare talarna finns det enbart ett alternativ för
att man skall kunna återgå till full sysselsättning, och
det är det förslag som Socialdemokraterna och Cen-
tern har arbetat fram och som riksdagen har att ta
ställning till i dag.
Med det anförda vill jag yrka bifall till förslaget i
dess helhet.
(Applåder)
Anf. 118 PER UNCKEL (m) replik
Herr talman! Jag har egentligen två kommentarer
till Johnny Ahlqvists anförande. Den första utgår från
ett slags omkväde som Johnny Ahlqvist haft de senas-
te två åren vi debatterat detta, nämligen: från borger-
ligheten kommer inga nya förslag. Åjo, Johnny
Ahlqvist. Det är dessutom förslag som i den här riks-
dagsdebatten har två mycket logiska ingredienser,
nämligen att göra arbete billigare och enklare. Det är
därigenom som vi kan få företag att anställa flera. Att
sänka skatten och att göra arbetsmarknaden mindre
reglerad är de kungsvägar som står varje politisk
regering eller opposition till buds för att ordna riktiga
arbeten.
Min andra kommentar, herr talman, utgår från ett
uttalande som Johnny Ahlqvist gjorde den här gången
- det har jag inte hört honom göra förut. Han påpeka-
de att det är i näringslivet som jobben skall skapas. Så
kom det: Men de har inte ambitionen att växa. Det är
nog så, men då kommer följdfrågan som ett brev på
posten: Varför då, varför har de inte ambitionen att
växa? Vilken slutsats drar en regering eller en riks-
dagsmajoritet av detta? Man kan göra som Johnny
Ahlqvist och säga att det är deras ansvar att växa i alla
fall. Man kan också säga att vi i denna kammare sitter
inne med möjligheterna att öka deras chanser att full-
följa rimliga ambitioner.
Då blir min fråga till Johnny Ahlqvist: Om det
skulle visa sig att företagen inte lyssnar på tal om att
Johnny Ahlqvist tycker att det är deras ansvar att
växa, vad tänker han göra då?
Anf. 119 JOHNNY AHLQVIST (s) replik
Herr talman! Om Per Unckel har upplevt mitt om-
kväde ett antal gånger de här åren i debatter så kan
jag säga att jag känner igen varenda stavelse i Per
Unckels inledningsanförande och även i hans repliker.
Om företagen inte har ambitionen att anställa så
tror jag inte det beror på lagen om anställningsskydd
som Per Unckel alltid kör in sig på här. Det kanske
finns företagare i det här landet som är nöjda med det
antal anställda de har och kanske inte vill göra större
åtaganden. Jag sade i mitt inledningsanförande, om
Per Unckel hade lyssnat uppmärksamt, att sex av tio
företagare säger att de är nöjda med den ambition som
de har på sin verksamhet. De upp klagar inte på att
det är för högt skattetryck eller på att man har svårt
med arbetsrätten. De är nöjda med tillvaron. Det är
det svar man kan få. Jag tror inte heller, Per Unckel,
att företagarna kommer att göra massanställningar
beroende på att jag har uttalat mig i riksdagens talar-
stol. Men jag tycker att vi åtminstone kan vara över-
ens om att det inte bara är politikernas ansvar att
hantera det läge som vi befinner oss i. Det är även
företagarnas ansvar att se till att de får utbildat folk
och att de som blir utbildade får jobb i framtiden -
kanske inte bara har ambitionen att stanna kvar där
man är.
Anf. 120 PER UNCKEL (m) replik
Herr talman! Om Johnny Ahlqvist bara ett ögon-
blick lutade sig tillbaka för att få en bild av vilken
utmaning som Sverige står inför! Skall vi kunna hal-
vera den totala arbetslösheten, vilket vore en rimlig
utgångspunkt - jag tror att t.o.m. Johnny Ahlqvist
mellan skål och vägg är beredd att hålla med om det -
handlar det om att vi i företagen måste skapa brutto
700 000-800 000 nya arbeten. Det har Sverige inte
gjort sedan industrialismens genombrott. Likväl är det
precis detta Sverige måste gå i land med, om räk-
nestycket skall gå ihop.
Då frågar man sig: Vad är det i det som regeringen
och Johnny Ahlqvists parti föreslår som kan åstad-
komma denna formliga revolution i industrisyssel-
sättningen?
Det förvånar mig inte ögonblick om företagare i
dag säger att de inte vill expandera, att de inte har den
ambitionen. Tacka sjutton för det, så arbetsamt som
det är att göra det! Samtidigt säger sju företagare av
tio att de skulle nyanställa om arbetsrätten förändra-
des. Då är mitt svar till dem: Låt oss ge dem chansen.
En regering och riksdag med ansvar för alla de hund-
ratusentals människor som går utan arbeta kan inte
bara säga: Nej, det där tror vi inte på, det har vi hört
dem säga förut. Per Unckel drar samma gamla förslag
som vanligt.
Johnny Ahlqvist, som i grund och botten är en
förnuftig person, skulle må väl av att förena detta i
grund och botten kloka förnuft med en liten större
portion kreativitet och intresse för nytänkande. Då
tror jag t.o.m. att Johnny Ahlqvist skulle upptäcka en
och annan företagare vars ambitioner det ligger i hans
makt att påverka.
Anf. 121 JOHNNY AHLQVIST (s) replik
Herr talman! Jag tror inte att Per Unckel kan
övertala mig till något nytänkande i de banor som han
redovisar.
Jag har ställt en fråga till Per Unckel och gör det
igen: Varför redovisar inte Moderaterna några förslag
för att sänka arbetslösheten? Per Unckel ställde en
fråga till mig om de skarpa förslag som vi lägger
fram. Sådana har vi därför att vi har förtroende för
och tro på människor på det lokala planet. Allt förnuft
och vishet finns inte i det här huset, Per Unckel. Den
stora strategin i de förslag som läggs fram och som
riksdagen skall ta ställning till och besluta om är att
man för ner beslutandet till det lokala planet. Jag tror
faktiskt att arbetstagare och särskilt arbetsgivare på
det lokala planet inte har de ideologiska skygglappar
som Per Unckel och hans kamrater har i denna kam-
mare, för då anställer man inte folk. Talar Per Unckel
med vanliga småföretagare säger de att lagen om
anställningsskydd inte är det stora problemet. Det är
inte det som är problemet. De vill bara inte utvidga
sin verksamhet.
Per Unckel har ingen mer replik, men han kanske
har tid över i slutanförandet. Då vill jag gärna ha svar
på frågan: Var finns förslagen i Moderaternas mo-
tion? Ert pressmeddelande omfattar två A4-sidor,
varav en och en halv går åt att skälla på Socialdemo-
kraterna och Centern, på den resterande halvan har ni
era förslag. Det är gamla förslag.
Anf. 122 INGRID BURMAN (v) replik
Herr talman! Johnny Ahlqvist säger att jag har
påstått att debatten saknar betydelse. Då lyssnar John-
ny Ahlqvist väldigt dåligt. Vad jag har sagt är att de
beslut som vi fattar i dag inte kommer att påverka
arbetslöshetssiffrorna under hösten. Vi har ett beslut
som träder i kraft nu. Det är ersättningstiden i a-
kassan. Johnny Ahlqvist säger att det är viktigt att vi
har debatten så att människor får chans att anpassa sig
till de förslag som komma skall. Är det de arbetslösa
som Johnny Ahlqvist avser eftersom det enda beslut
som träder i kraft gäller dem?
Johnny Ahlqvist påstår också att Vänsterpartiet
ägnar sig åt mytbildning. Den mytbildningen skulle
bestå i att vi redovisar AMS siffror att 30 000 männi-
skor kommer att puttas ut ur a-kassesystemet med de
nya reglerna när de får fullt genomslag. Denna AMS
statistik är sådant som Johnny Ahlqvist i andra sam-
manhang kallar fakta.
Vidare säger Johnny Ahlqvist att det inte är någon
nyhet att införa en begränsning i a-kasseperioden.
Nej, det är ingen nyhet. Nyheten är att det är Social-
demokraterna som inför den. Under tidigare perioder
har Vänsterpartiet och Socialdemokraterna aktivt
arbetat för att förbättra a-kassesystemet. Det har vi
gjort tillsammans. Vi har förlängt och förändrat vill-
koren. Nyheten är enbart att det är Socialdemokrater-
na som nu försämrar systemet.
Jag delar uppfattningen att det är en rättighet att få
ett arbete. Det krävs engagemang från individen,
samhället och arbetsgivarna. Men att man så att säga
skulle öka möjligheterna genom bortre parenteser
eller större kvalifikationskrav förstår inte jag. Det
kanske Johnny Ahlqvist kan berätta för mig.
Anf. 123 JOHNNY AHLQVIST (s) replik
Herr talman! När jag påstår att Vänsterpartiet äg-
nar sig åt att plantera vandringssägner har jag väldigt
mycket på fötterna, Ingrid Burman. I slutet av 80-talet
infördes en regel som innebar att alla hade rätt till ett
beredskapsarbete om de höll på att bli utförsäkrade.
Efter det att den regeln hade införts motionerade
Vänsterpartiet om att en sådan regel skulle införas.
Man förde propaganda över land och rike med myt-
bildning om att folk ramlar ut ur a-kassesystemet efter
300 dagar. Regeln fanns redan. Under beteckningen
Vänsterpartiet kommunisterna åkte ni land och rike
runt och ägnade er åt krypskytteri. Precis samma sak
gör ni i dag. Det är ingen människa som kommer att
ramla ut ur arbetslöshetsförsäkringen före 1999. Fram
till dess, det har vi sagt, skall vi lösa problemet med
den bortre parentesen. Jag vill fortfarande vidhålla att
Ingrid Burman i all sin retorik inte tar hänsyn till de
människor som år efter år går arbetslösa.
Jag tycker att det är en skyldighet för samhället att
ordna någonting innan människor har passerat treårs-
perioden. Men Ingrid Burman köper sin frihet genom
att i stället medge ytterligare dagar. Hon tar inte an-
svar för att människor kanske mår dåligt. Det är inte
någon bra politik.
I nästa replik kan Ingrid Burman kanske tala om
vad Vänsterpartiet vill göra för att klara sysselsätt-
ningen. Det har talats om ett 20-miljarderspaket. De
som har 20 miljarder kan ju bolla med pengarna, men
det hade varit bra om man konkret hade kunnat pre-
sentera vad det är som man vill göra.
Anf. 124 INGRID BURMAN (v) replik
Herr talman! Dessvärre har jag bara 47 sekunder
på mig. Men i vanlig ordning lämnar jag över vår
motion till Johnny Ahlqvist efter detta replikskifte så
att Johnny Ahlqvist själv kan läsa.
Johnny Ahlqvist talade om det som hände 1982.
Jag talar om vad som händer här och nu och som
berör ett stort antal löntagare och arbetslösa.
Ingen människa skall ramla ut ur systemet, sade
Johnny Ahlqvist. Det var ett bra besked. Jag är tack-
sam för det.
Jag är också tacksam för att Johnny Ahlqvist avser
att ta ansvar för detta. Jag ser fram emot de förslag
som kommer att läggas fram av det socialdemokratis-
ka partiet, att ingen människa skall ramla ut ur syste-
met. Med det beskedet finns det i alla fall ett visst
hopp om ett fortsatt samtal.
Anf. 125 JOHNNY AHLQVIST (s) replik
Herr talman! Jag tror att Ingrid Burman själv kan
läsa innantill. Om man räknar från den 1 januari 1996
hamnar man bortom parentesen 1998 eller 1999. Så
det är ingen utfästelse av mig, utan det är ett beslut
som riksdagen fastställer.
Sedan talade jag om 1986 och inte om 1982.
Jag skall nog läsa motionen. Det är en bra motion
som utgör en mindre roman, men den kostar betydlig
mera än vad små romaner brukar göra. Vänsterpartiet
lägger fram förslag, men man har svårt att finansiera
de 20 miljarderna.
Återigen planterar man denna vandringssägen, att
ni vill göra detta och att ni har 20 miljarder. Men i
verkligheten har ni inga 20 miljarder.
Anf. 126 BARBRO JOHANSSON (mp)
replik
Herr talman! Jag skall ställa samma fråga som
Ingrid Burman har gjort. Det gäller den bortre paren-
tesen och vad som händer med dem som så småning-
om ramlar ur systemet.
Vi har ett förslag i vår motion om grundtrygghet
som skall råda efter det att man har lämnat a-kassan,
en grundtrygghet som ligger över socialbidragsnivån.
Vi vill samla sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring
och socialförsäkring i ett enda sammanhang.
Jag frågar återigen: Vad händer bortom den bortre
parentesen? Johnny Ahlqvist sade att man skall lösa
den frågan under tiden från 1 januari 1996 fram till
1998. Men i dag kunde vi höra av nyheterna att
250 000 människor har varit inskrivna i över två år.
Då undrar jag: Hur räknar man? Blir det inga som
ramlar ur?
Anf. 127 JOHNNY AHLQVIST (s) replik
Herr talman! Jag tänker inte svara på frågan ännu
en gång. Barbro Johansson kan ju läsa snabbprotokol-
let som blir klart rätt så snabbt.
Om man har varit inskriven i över 250 dagar och
beräkningen inte börjar förrän den 1 januari 1996 är
det ju ointressant om det rör sig om 250 eller 300
dagar. Beräkningen sker från den 1 januari 1996.
Barbro Johansson kan ju sätta sig ned med en kulram
och räkna efter hur många dagar det har gått från den
1 januari 1996. Då får hon svar på sin fråga.
Sedan undrade Barbro Johansson vad vi skall göra
med dem som ramlar ur systemet. Vi har ju tiden fram
till 1998 att lösa den frågan. Arbetsmarknadsminister
Margareta Winberg har sagt att de pengar som man
sparar genom att tillämpa detta system skall användas
för att hjälpa de människor som hamnar bortom den
bortre parentesen. Så vi slänger inte ut folk i kylan.
Men jag tolkar er i Miljöpartiet så att ni är beredda att
ha ett system där man får vandra runt i evig arbetslös-
het i stället. Det kanske passar er profil, men det pas-
sar inte socialdemokraterna. Vi tycker faktiskt att man
skall göra någonting så att folk kommer tillbaka i
sysselsättning.
Anf. 128 BARBRO JOHANSSON (mp)
replik
Herr talman! Man vet fortfarande inte vad som
händer bortom den bortre parentesen, om jag tolkar
Johnny Ahlqvist rätt, utan den frågan skall lösas under
tiden fram till 1998. Jag tycker att man innan man
inför den bortre parentesen skall veta vad som händer.
Det är inte så att vårt system innebär att man skall
gå arbetslös hela tiden, naturligtvis inte. Vi vill bara
ha en samordning av de olika ersättningssystemen så
att man inte skall behöva hamna på samhällets botten
så småningom.
Läs vår väl underbyggda motion, Johnny Ahlqvist!
Anf. 129 JOHNNY AHLQVIST (s) replik
Herr talman! Jag har läst många motioner inför
den här debatten, och jag har inte hittat många som är
särskilt bra underbyggda. Men man kan ju ändå kalla
dem för motioner i sina ljusa stunder.
När det gäller den bortre parentesen finns det ett
beslut från vår partikongress som säger att ett infö-
rande av den bortre parentesen får inte medföra någon
övervältring av kostnader på kommunerna. Med min
kännedom och kunskap om socialdemokratiska kom-
munpolitiker i landet vet jag att de aldrig kommer att
acceptera att vi vältrar över några nya kostnader för
detta.
Efter utredning i höst har vi förhoppningsvis ett
svar på frågan vad som gäller i oktober-november
inför den proposition som skall läggas fram under
våren 1997. Om vi inte är klara då, har vi ytterligare
ett år på oss innan folk börjar att ramla ut ur systemet.
Det är därför som jag vädjar både till Miljöpartiet och
till Vänsterpartiet: Sprid inte vandringssägnen om att
folk ramlar ut från försäkringen under nästa år! Det
finns över huvud taget inget fog för detta.
Anf. 130 DAN ERICSSON (kds) replik
Herr talman! Jag ställde tidigare en enda fråga till
arbetsmarknadsutskottets ordförande Johnny
Ahlqvist. Det var mot bakgrund av det krav som rik-
tades mot den förutvarande arbetsmarknadsministern
Börje Hörnlund. Jag träffade honom precis här utan-
för, och han bekräftar den bild som jag beskrev. So-
cialdemokratiska riksdagsledamöter krävde hans
avgång när arbetslösheten uppgick till 6 %. I dag är
den öppna arbetslösheten 10 %. Jag bara frågar: När
skall socialdemokratiska riksdagsmän nu kräva sin
arbetsmarknadsministers avgång?
Det måste finnas någon konsekvens i politiken. Er
politik efter valrörelsen har inte direkt kännetecknats
av konsekvens. Men på den här punkten är kravet
enkelt och tydligt. Var går gränsen för er nu? Det
rörde sig om 6 % då. Är det 10 %, 11 % eller 12 %
nu? Jag är väldigt intresserad av att få ett svar på den
frågan.
Johnny Ahlqvist betonade väldigt starkt allas an-
svar för situationen. Det är också någonting nytt gen-
temot tidigare. Mellan 1991 och 1994 var det rege-
ringen som hade fullt ansvar för allt som hände. Nu är
det allas ansvar att vi har en situation som beskrivs
som värre än under depressionen på 30-talet. Johnny
Ahlqvist, det är väl ändå regeringen som skall försöka
att regera! Man har snart regerat i två år. Är inte den
politik som bedrivs i Sverige regeringens ansvar? Tar
Johnny Ahlqvist ansvar för den politik som har lett till
denna situation?
Anf. 131 JOHNNY AHLQVIST (s) replik
Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande
att jag tyckte att det var bra att vi hade denna debatt i
dag för att den skulle vara framåtsyftande. Vi har en
ny arbetsmarknadspolitik som vi har kommit överens
med Centerpartiet om. Men Dan Ericsson framhärdar
och går tillbaka till gamla synder, vare sig det är den
borgerliga regeringens eller den socialdemokratiska
regeringens ansvar. Jag tycker att detta är ointressant.
Låt oss i dag när vi har den här debatten om en ny
arbetsmarknadspolitik förena oss och ta ett avstamp
och i stället se framåt. Då kan vi kanske klara de
problem som vi har framför oss.
Jag tycker och vidhåller fortfarande att alla har ett
ansvar för att klara den fulla sysselsättningen. Det kan
inte bara vara politikernas roll att försöka att klara
detta. Fackliga organisationer, företagare och enskilda
människor måste ta vara på de möjligheter som nu
erbjuds. Vi kan inte omyndigförklara folk och säga att
vi skall ta ansvar för allting. Jag tror att t.o.m. Dan
Ericsson är beredd att hålla med mig om att alla måste
ta ett ansvar om vi skall klara detta.
Jag förstår inte riktigt Dan Ericssons påstående.
Läser man kds förslag sammanfaller det i många
stycken med de idéer som socialdemokraterna har.
Det är inte så stor skillnad mellan er motion och det
som står i propositionen. När vi behandlade detta i
utskottet tyckte jag att vi var ganska så rörande över-
ens som man kan bli i ett utskott.
Så, Dan Ericsson, jag tror att det är bättre om man
försöker att samarbeta om en bättre politik.
Anf. 132 DAN ERICSSON (kds) replik
Herr talman! Socialdemokraterna har ju ändrat sig
på ett par månader och närmat sig flera av de kristde-
mokratiska ståndpunkterna. Dessvärre är detta för-
sent, och dessvärre går man inte tillräckligt långt. Det
finns dessutom en rad andra förslag som man inte tar
till sig.
Johnny Ahlqvist tycker också att vi skall vara
framåtsyftande och inte titta tillbaka på gamla synder.
Men jag vill nog ändå bita mig fast vid dessa. Har
man sagt att man inte skall kunna ha kvar en arbets-
marknadsminister om arbetslösheten uppgår till 6 %,
då undrar jag varför man inte framhärdar med detta.
Vad är det som har förändrats mer än att regeringen
har bytt färg? Just bristen på konsekvens i handlandet
tror jag faktiskt undergräver mycket av tilltron till
politiken, och detta är ett tydligt exempel. Under den
förra regeringen var det inte acceptabelt ens med 6 %
arbetslöshet. Nu accepterar man en öppen arbetslös-
het på 10 % utan att ställa några ytterligare krav gen-
temot sin egen regering.
Till sist, herr talman, skall ändå Johnny Ahlqvist
hållas räkning för att han i utskottet har lyckats räta
upp en del av de dåliga förslag som kom från depar-
tementet. Dessvärre upprepas nu situationen från den
förre arbetsmarknadsministern Anders Sundströms
tid. Då var det nämligen i utskottet man fick korrigera
och rätta till så gott det gick. Samma situation verkar
nu inträda under den nya arbetsmarknadsministerns
tid. Då kan man fråga sig hur länge denna situation
skall fortgå.
Anf. 133 JOHNNY AHLQVIST (s) replik
Herr talman! Dan Ericssons historieskrivning
stämmer inte riktigt. Dan Ericsson kunde ha ställt
frågan till mig om jag krävde Börje Hörnlunds av-
gång, för Börje Hörnlund och jag diskuterade just
detta när han var på besök här. Det som är en del av
politikens regler är att man i opposition har möjlighet
att agera på ett annat sätt än i majoritetsställning. Inte
minst understryks detta av alla de mer eller mindre
oseriösa förslag som den nuvarande oppositionen har
presenterat inför dagens debatt.
Sedan, Dan Ericsson, var det faktiskt inte en liten
obetydlig händelse att regeringen bytte färg. Jag tror
att det för svenska folket har en oerhört stor betydelse
att det ändrades från en blå till en röd färg i regering-
en.
Anf. 134 ELVING ANDERSSON (c)
Herr talman! Det har varit en lång debatt och det
återstår fortfarande ganska mycket. Onekligen börjar
det kännas som om det mesta redan är sagt. Jag vill
ändå göra några kommentarer, men de kommer att bli
relativt kortfattade.
Jag har i ett antal olika arbetsmarknads- och sys-
selsättningspolitiska debatter här i riksdagen fram-
hållit att det inte i första hand är inom det arbetsmark-
nadspolitiska området som förutsättningarna för att
skapa nya jobb finns utan inom andra politikområden.
Det handlar om näringspolitik, skattepolitik, miljö-
politik, regionalpolitik osv., medan arbetsmarknads-
politiken mer skall fungera som ett system för att få
de andra bitarna att passa samman, som ett smörjme-
del för att få maskineriet att fungera bättre.
Därför är det nu glädjande att det i den proposi-
tion som föreligger och som vi från centerns sida
tillsammans med socialdemokraterna står bakom finns
förslag till åtgärder också på alla de andra politikom-
rådena, på vilka vi är överens om att åtgärder behövs
för att skapa förutsättningar för de nya jobben. Det
handlar om regionalpolitik, åtgärder för en offensiv
miljöpolitik, småföretagarsatsningar och naturligtvis
också om att få en bättre fungerande arbetsmarknads-
politik.
Moderater, folkpartister och kristdemokrater gör
ett stort nummer av vår målsättning att halvera den
öppna arbetslösheten fram till år 2000, som de tycker
är för låg. Man föreslår i stället att den totala arbets-
lösheten skall halveras. Som framkommit tidigare
under debatten anger man inte något år som mål för
när detta skall uppnås. Det är naturligtvis väldigt
enkelt att ha den typen av målsättningar när man inte
talar om när målsättningarna skall vara uppfyllda. Det
vore bra att få ett besked i dagens debatt om när mål-
sättningen från dessa partiers sida skall uppfyllas.
Självfallet är det viktigt att pressa ned den totala
arbetslösheten, men en halvering av den totala arbets-
lösheten är ett oerhört tufft mål. Jag undrar om det
finns någon representant för de här nämnda partierna
som här i dag är beredd att påstå att de förslag som
man presenterar i sina reservationer till utskottsbetän-
kandet leder till halverad total arbetslöshet. Det vore
intressant att höra om någon är beredd att göra det
påståendet.
Det är som sagt självklart viktigt att pressa tillbaka
den totala arbetslösheten. Men det är också viktigt att
klara ut att de människor som är arbetslösa inte bara
skall förvisas till ett passivt bidragsmottagande. I
stället skall man försöka skapa olika typer av framåt-
syftande, konstruktiva arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der för att underlätta återgången till arbetsmarknaden.
Därför är det också viktigt att tala om den öppna
arbetslösheten.
Det beting som centern och socialdemokraterna
sätter upp för att halvera den öppna arbetslösheten
fram till år 2000 är mycket tufft. Det kommer att
krävas mycket jobb för att det skall uppfyllas.
Jag tycker att det är litet av en konstruerad mot-
sättning, som de tre partierna försöker frammana i
brist på egna initiativ, när man ställer målsättningen
att minska den totala arbetslösheten mot den målsätt-
ning som centern och socialdemokraterna har formu-
lerat. De ställer de två målbeskrivningarna mot var-
andra. Det är ingen motsättning. Vad vi behöver är i
stället gemensamma krafttag för att minska både den
öppna arbetslösheten och den totala arbetslösheten.
Det är många viktiga förslag som nu ligger på
riksdagens bord - förslag som är både av mer princi-
piell natur och andra som är mer konkreta. Jag skall
kommentera några av dem.
Det har länge förts en diskussion kring begreppet
skatteväxling, som innebär att skatten på arbete sänks
och finansieras genom höjd skatt på miljöskadliga
utsläpp, förbrukning av ändliga naturresurser osv.
Med detta förslag påbörjas skatteväxlingen. Detta är
en reform som vi i Centern har efterlyst och arbetat
för under många år. Det är självklart att man alltid
kan ha synpunkter på nivåer och omfattning, men
detta är i alla fall ett första steg. Det är bra både för
möjligheten att skapa nya jobb och för miljön.
Sänkta arbetsgivaravgifter riktas till de minsta fö-
retagen. Det är bra att sänkningen av arbetsgivaravgif-
terna utformas så att det i första hand är de små före-
tagen som får ut den största effekten. Det är där den
största tillväxtpotentialen och den största potentialen
för nya arbeten finns. På det sättet fångar vi också in
en stor del av den s.k. tjänstesektorn som väldigt
många pläderar för, vilken jag också tycker är väldigt
viktig. En väldigt stor del av tjänstesektorn är nämli-
gen organiserad i just små företag.
Från vissa hålla riktas kritik mot sänkningen av
arbetsgivaravgiften. Man hävdar att sänkningen är så
liten att den egentligen helt saknar betydelse. Men de
som påstår att en skattesänkning på upp till 30 000 kr
för ett litet företag med tre fyra anställda inte har
någon betydelse saknar verkligen kontakt med verk-
ligheten och insikt i småföretagens situation. Jag vill
rekommendera de riksdagsledamöter som här i debat-
ten hävdat detta att ägna en del av den stundande
sommarledigheten åt att göra litet studiebesök ute i
småföretagarnas verklighet.
Ett annat viktigt systemskifte som nu genomförs
inom arbetsmarknadspolitiken är den kraftiga decent-
ralisering som sker, där det blir mindre av centrala
riktlinjer och mer av lokala initiativ utifrån både den
enskildes behov och den lokala arbetsmarknadens
förutsättningar. Det skall finnas en lokal arbetsför-
medlingsnämnd i varje kommun, och en majoritet av
ledamöterna skall utses på förslag av kommunen.
Detta gör att det kan bli en bättre lokal anpassning
och en bättre lokal samverkan mellan den statliga
arbetsförmedlingen och kommunens resurser. Detta är
en nödvändig och välkommen decentralisering. Be-
hoven och förutsättningarna är ju olika i t.ex. Tanums
kommun och Göteborgs kommun, för att ta ett par
exempel från min egen valkrets, och då måste natur-
ligtvis åtgärderna också var olika.
De centrala föreskrifterna och regelverken kanske
passar bra på ett ställe och sämre på ett annat. Det är
viktigt att åstadkomma decentralisering, en större
medverkan från kommunerna för att kunna utgå från
de lokala förutsättningar som finns. Moderaterna
framför i en reservation att de hyser stor skepsis mot
detta. Det är i och för sig inte förvånande, eftersom de
är centralister till sin läggning. Inte desto mindre är
det beklagligt.
Det har från och till i debatten blickats bakåt. Jag
skall också göra det, mycket kort. Ibland är det nyttigt
att se bakåt och dra erfarenheter inför framtiden. Man
kan dra lärdom av misstag som begåtts.
I valrörelsen 1994 drev den dåvarande socialde-
mokratiska oppositionen en oerhört hård kampanj mot
den dåvarande regeringen. Attackerna riktades främst
mot dåvarande arbetsmarknadsministern Börje Hörn-
lund. Argumenteringen gick ut på att det egentligen
bara var ovilja, eller illvilja från regeringens sida som
var orsaken till den höga arbetslösheten. Man saknade
helt enkelt viljan att medverka till att skapa nya jobb.
Annat skulle det bli om bara socialdemokraterna fick
makten. Arbetslösheten skulle ned under 5 % på ett
år. Ingen ung människa skulle behöva gå arbetslös
mer än hundra dagar osv.
Verkligheten har blivit annorlunda, som vi alla
vet. Jag utgår från att många socialdemokrater i dag
ångrar de utfall som gjordes på gator och torg den
senaste valrörelsen.
Efter att ha erövrat regeringsmakten 1994 ägnade
socialdemokraterna hösten åt en s.k. återställarpolitik
på en mängd områden. De flesta återställarna genom-
fördes med hjälp av Vänstern. Ett antal återställare på
arbetsmarknadspolitikens område var olyckliga. Se-
dan dess har mycket kraft ägnats åt att återställa åter-
ställarna, dvs. att på område efter område återgå till
en arbetsmarknadspolitik som i mycket liknar den
som Börje Hörnlund stod för i den dåvarande rege-
ringen. Även i det nu aktuella betänkandet finns ett
par exempel på det. Kravet på anställning vid arbets-
platsintroduktion slopas t.ex. den 1 september i år. På
denna punkt gör för övrigt kristdemokraterna en kraf-
tig markering och menar att det borde genomföras en
hel månad tidigare. Ett annat exempel är den s.k.
bortre parentes som nu införs i arbetslöshetsförsäk-
ringen. Den har diskuterats här tidigare. TCO:s ordfö-
rande Inger Ohlsson kommenterade den i Aftonbladet
i söndags och sade där att det är Hörnlunds politik
som nu får upprättelse. Det är bara att tacka för en
sådan upprättelse.
Herr talman! Efter att ha lyssnat på debatten under
dagen och läst alla de reservationer som är fogade till
finansutskottets betänkande är det bara att konstatera
att det inte finns något samlat, operativt användbart
alternativ till den politik som formulerats av majorite-
ten i finansutskottet, dvs. Socialdemokraterna och
Centern. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag
och avslag på samtliga reservationer.
Anf. 135 PER UNCKEL (m) replik
Herr talman! Elving Andersson var glad och lyck-
lig som ett barn på julafton över att de mindre företa-
gen har fått lägre skatter. Synd bara att han glömde att
också upplysa om att samma företag genom andra
skattehöjningar redan detta år kommer att få betala
alltihop själva.
Anf. 136 ELVING ANDERSSON (c) replik
Herr talman! Det påstående Per Unckel gör är inte
helt korrekt. Jag vet inte vad han syftar på för förslag.
Det kanske är de ändrade reglerna för inbetalning av
moms. Vad jag är glad för - inte som ett barn på
julafton, men ändå ganska nöjd - är att den skatte-
sänkning som nu görs på arbetsgivarområdet special-
destineras till de mindre företagen.
Precis som jag sade tidigare kan man ha synpunk-
ter på omfattningen. Det hade varit önskvärt att gå
längre. Men det skall också finansieras, och det är inte
så lätt. När vi jobbar tillsammans med regeringen har
vi ambitionen att reformer skall finansieras, till skill-
nad mot det ekonomiska paket som moderaterna har
presenterat här i dag. Ur statsfinansiell synpunkt är
det ett bedrövligt aktstycke.
Anf. 137 PER UNCKEL (m) replik
Herr talman! Om Elving Andersson har någon mi-
nut kvar skulle jag gärna vilja höra honom leda det
senaste påståendet i bevis.
Elving Andersson tyckte inte att det jag sade om
skattehöjningar var riktigt korrekt. Jag tar ett annat
exempel från närheten av Elving Anderssons bostad,
nämligen Vargön Alloys som vi diskuterade för några
timmar sedan. Genom energiskattehöjningar under det
innevarande året kommer det företaget att få hela sin
vinst utraderad. Som ett annat exempel vill jag nämna
arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen på upp till en
månad, som kommer att införas samtidigt. Det raderar
ut eventuellt återstående delar av vinsten och därmed
möjligheten att skapa nya jobb. Som om inte detta
skulle vara bevis nog, Elving Andersson. Ni har ham-
nat i fel gäng, erkänn det!
Anf. 138 ELVING ANDERSSON (c) replik
Herr talman! Det kan diskuteras vad som är fel
gäng. Vi står för vår politik. När vi har möjlighet att
få gehör för delar av den försöker vi åstadkomma
resultat.
De exempel Per Unckel gav på höjda företagsskat-
ter är i och för sig riktiga. Min poäng var att skatte-
sänkningarna specialdestineras till de små företagen.
De åtgärder som Per Unckel pekar på innebär i många
fall en omfördelning, från stora till små företag. Vi vet
att systemet med arbetsgivarinträde gynnar små före-
tag mer än stora. Allmänt sett är sjukfrånvaron lägre i
de mindre företagen. Det är en omfördelning gente-
mot de små företagen. En del av de större företagen
får vara med och betala. Det är en politik som jag
definitivt inte skäms för.
Anf. 139 DAN ERICSSON (kds) replik
Herr talman! Elving Andersson undrade om vi tror
på våra förslag och på att de skall halvera den totala
arbetslösheten. Jag tror på de kristdemokratiska för-
slagen. Jag tror på de gemensamma förslag som
kommer från Folkpartiet, Moderaterna och kristde-
mokraterna. Centern borde också tro på dem. Pro-
grammässigt står Centern också för dessa idéer. Det
märkliga är att Centern kommer att rösta emot våra
förslag.
Min motfråga måste bli: Tror Elving Andersson på
sina egna förslag? Det finns ytterligare 40-50 förslag
från kristdemokraterna. En del framför vi gemensamt
med andra partier. En del står vi själva för. Vi föreslår
t.o.m. en tidigareläggning av obligatoriet att anställa
ungdomar när man använder sig av arbetsplatsintro-
duktion. Det är ett förslag bland många, men också
det leder till att ungdomar snabbare kommer i arbete.
Jag har en fråga till Elving Andersson, mot bak-
grund av beskrivningen att vi i dag har en situation
som är värre än under 30-talets depression. Kan Cen-
tern visa på vilket sätt man har bidragit för att förbätt-
ra arbetsmarknadsläget? Resultatet har faktiskt blivit
det motsatta. Det kan man utläsa av dagens statistik.
Anf. 140 ELVING ANDERSSON (c) replik
Herr talman! Det var intressant att höra att Dan
Ericsson tror att förslagen i reservationerna skulle
innebära att man på relativt kort tid skulle halvera den
totala arbetslösheten. Jag skulle rekommendera en
något större ödmjukhet inför det gigantiska problem
vi har framför oss när det gäller jobben.
Jag tror inte att de förslag som vi i majoriteten står
för är tillräckliga. Det har vi också redovisat. Det är
bl.a. därför vi säger att det är så viktigt att kontinuer-
ligt följa utvecklingen. Två gånger per år måste av-
stämningar göras, för att se om det finns behov av
ytterligare åtgärder eller korrigeringar. Jag tror nämli-
gen att det behövs ytterligare åtgärder för att nå upp
till den av oss och socialdemokraterna formulerade
målsättningen.
Nu sätter vi i gång med jobbet. Det är ett antal
konstruktiva, offensiva, operativa åtgärder som före-
slås. De kommer att starta denna utveckling. Sedan
får vi avläsa resultaten, successivt följa upp dem och
om nödvändigt sätta in ytterligare åtgärder.
Anf. 141 DAN ERICSSON (kds) replik
Herr talman! Det är klart att vi skall ha en ödmjuk
hållning. Ingen säger sig ha monopol på den exakta
lösningen, hur vi skall få folk i arbete och kunna hal-
vera den totala arbetslösheten. Jag säger att vi från
kristdemokraternas sida tror på våra förslag. Centern
borde också kunna göra det, eftersom de ligger i linje
med er politik.
Anf. 142 ELVING ANDERSSON (c) replik
Herr talman! Det är ju också så, Dan Ericsson, att
det framkom under utskottsberedningen att vi hade en
ganska samstämmig syn på ett antal områden. Det är
mycket som ni kristdemokrater kan ställa upp på i det
här. Precis som har sagts under de tidigare debattrun-
dorna är det välkommet att det är fler som deltar i det
konstruktiva arbetet med att klara de här gigantiska
problemen. Men jag är, för att använda Per Unckels
uttryck, i så fall rädd att Dan Ericsson har hamnat i fel
gäng om han tror att han bäst gör detta med ytterkant-
spolitik på högerkanten. Men välkommen till ett kon-
struktivt samarbete, Dan Ericsson!
Anf. 143 PER UNCKEL (m)
Herr talman! Jag skall använda min återstående tid
till att först tala om detta med företagsbeskattningen.
Kommunalrådet i Vänersborg, som är socialdemokrat
förvisso, har meddelat att 1 800 arbeten hotas på
Vargön Alloys till följd av de energiskattehöjningar
som jag fick intrycket att Elving Andersson var rätt
stolt över - eller i varje fall över den politik där dessa
ingick. Det skulle inte jag vara i Elving Anderssons
ställe.
Till Johnny Ahlqvist: Var finns de moderata för-
slagen? Två hela sidor upptar de 55 förslag i finansut-
skottets betänkande som Moderaterna har lagt fram,
och som koncentreras på att trycka ned kostnaden för
att anställa och på att göra det enklare att anställa. Att
det skall vara så svårt att få Socialdemokraterna att
inse att dessa båda huvudinriktningar är de enda som
kan ge nya jobb!
Frågan är, herr talman: Leder detta till goda resul-
tat? Ja, när vi regerade Sverige genomförde vi åtgär-
der - för knappa, men i denna riktning. Det vände
arbetslösheten åt rätt håll. Den sjönk medan jobben
kom tillbaka. Nu har ni gjort tvärtom: höjt skatterna
och återreglerat arbetsmarknaden. Då vänder Sverige
igen. Arbetslösheten stiger. Långtidsarbetslöheten
stiger och antalet nyanställningar sjunker. Vad mera
bevis behöver Johnny Ahlqvist för i vilken riktning
Sverige borde gå?
Min sista kommentar, herr talman, är den ofrån-
komliga slutsatsen av meningsutbytet med Johnny
Ahlqvist och hans partivänner här i dag, nämligen att
ni klarar inte jobben. Det är en historisk förändring i
svensk politik. Socialdemokratin, som en gång inte
utan respekt kunde säga att de var partiet som klarade
jobben, är partiet som i dag har släpats tjurande till
Sveriges riksdag för att diskutera de förslag som ni
trots allt har tvingats att lägga fram.
Anf. 144 BARBRO JOHANSSON (mp)
Herr talman! Vi har nu debatterat den överskug-
gande frågan om arbetslösheten. Vi vet att antalet
drabbade i dagsläget är 743 500. SIFO kom nyligen
med en rapport om att det i verkligheten faktiskt är
var fjärde människa som är arbetslös. 1,3 miljoner
människor skall således stå utanför arbetsmarknaden.
Arbetslösheten byter också kön. Kvinnoarbetslös-
heten har fördubblats sedan förra året, medan arbets-
lösheten sjunker bland männen. Som jag sade i mitt
förra anförande står vi inför en stor omvälvning vad
gäller arbeten och full sysselsättning, och vi blir
tvungna att omvärdera vårt förhållande till arbete.
Erik Åsbrink sade i sitt inledningsanförande tidigare i
finansdebatten att ingenting är mer förnedrande än att
inte kunna försörja sig själv. Jag tycker att man då
förstärker det här intrycket av att det är förnedrande
att vara arbetslös. Vi måste omvärdera den synen.
Vi nutidsmänniskor identifierar oss med vårt yrke.
Man är det man jobbar med. Denna starka identifie-
ring gör att när man mister sitt jobb, mister man ock-
så en del av sin identitet. Som arbetslös mår man
dåligt och blir deprimerad. Vi måste värdera det.
Med en arbetstidsförkortning kan man öka liv-
skvaliteten och göra en omvärdering av den fria tiden.
Varför skall vi inte våga oss på att införa en kortare
arbetstid så att fler människor får jobb? Vi vet ju att
58 % fler människor i år kommer att mista jobbet.
När det gäller samhälleliga kostnader ger detta ett
minskat arbetslöshetsunderstöd som kan komma hus-
hållen till godo i form av lägre skatt. Vi har beräknat
att de statliga finanserna vid en arbetstidsförkortning
skulle inbringas 20 miljarder kronor netto. Då skulle
man kunna använda detta till en skattesänkning för
hushållen genom att sänka egenavgifterna med ca
3,5 % - de som ändå är aviserade till att höjas. De
med låga inkomster skulle få gott av detta.
När det gäller arbetstiden har vi sagt att vi vill in-
föra en lag om normalarbetstiden. Det är i fråga om
5 § arbetstidslagen som vi vill genomföra en sänk-
ning. Vi vill också införa en övertidsbegränsning. Vi
har föreslagit 100 timmar per kalenderår. Det kommer
inte att bli någon verkan av en arbetstidsförkortning
om vi inte begränsar övertiden.
Låt oss alltså, Margareta Winberg så småningom
och också Johnny Ahlqvist, titta på vad en arbetstids-
förkortning kan ge!
Anf. 145 JOHNNY AHLQVIST (s)
Herr talman! Först vill jag säga att sedan regering-
en presenterade sin sysselsättningsproposition, och
sedan den debatt vi hade i arbetsmarknadsutskottet för
ett antal veckor sedan och den medieredovisning som
har varit, har det skett stora förändringar. Förändring-
arna, herr talman, skedde i samband med att Modera-
terna, kristdemokraterna och Folkpartiet gemensamt
presenterade vad de kallade för ett borgerligt alterna-
tiv. De kallar detta för en minsta gemensam nämnare,
och jag tror att det verkligen är det rätta namnet för
denna produkt.
Den nämnare som är gemensam där är verkligen
mycket smal. Den innehåller tunna förslag som knap-
past går att genomföra. Tvärtom understryker detta
den oerhörda splittring som finns inom det borgerliga
alternativet. Man kan, herr talman, klart och tydligt
konstatera att det inte finns något borgerligt alternativ
gentemot det förslag som finns på riksdagens bord i
dag.
Det är ett förslag där vi ställer upp en ny arbets-
marknadspolitik, en politik som innebär att fler män-
niskor blir engagerade i bekämpningen av arbetslös-
heten. Vi tror, som jag sade tidigare, inte att all klok-
skap finns i det här huset. Vi har, i vårt parti i varje
fall, stort förtroende för förtroendevalda ute i kom-
muner, för arbetsgivare och för arbetstagare, och för
att de alla kan hjälpa till för att klara en full syssel-
sättning.
Visst kommer det, som vissa dysterkvistar redan i
dagens debatt har påpekat, att ske en massa misstag.
Det är klart att - om man inte vågar delegera och
pröva något nytt, gör man ju aldrig några misstag.
Men då för man inte heller samhällsutvecklingen
vidare. Vi är beredda på att det kan ske misstag, men
samtidigt gör vi något aktivt för att klara sysselsätt-
ningen i framtiden. Vi som står bakom det här försla-
get vågar satsa framåt i stället för att bara se bakåt
som vissa här har gjort hela tiden.
Herr talman! Jag skall inte gå in i polemik med
Per Unckel, för jag vet att han har förbrukat sin tid.
Möjligtvis kan man säga att Moderaterna redan har
förbrukat sin politik, men Per Unckel personligen har
inte mer tid kvar, så jag skall inte ha någon ordväx-
ling med honom här.
Men jag vill ändå svara Dan Ericsson på det här
med varför jag krävde Börje Hörnlunds avgång när vi
satt i opposition. Anledningen till detta var att Börje
Hörnlund själv sade en gång att om han kom över en
arbetslöshet på 6 %, skulle han inte sitta kvar och
administrera denna. När jag krävde hans avgång,
gjorde jag det av omtanke om Börje Hörnlund, för att
han mycket tidigt skulle kunna lämna den sjunkande
skuta som fanns på våren 1994. Det var av ren och
skär omsorg om Börje Hörnlund jag gjorde detta, och
ingenting annat.
Med detta, herr talman, vill jag önska mina kamra-
ter i utskottet, i regeringen och på Arbetsmarknadsde-
partementet en skön sommar.
(Applåder)
Anf. 146 Arbetsmarknadsminister
MARGARETA WINBERG (s)
Herr talman! Den här propositionen har vi lagt
fram för de arbetslösas skull. Att ha ett arbete är att
försörja sig. Men det är inte allt. Att ha ett arbete,
även om det kan vara stressigt och tungt, är att veta att
man behövs för andra än för de närmaste; att gå upp
på morgonen, att gå till jobbet och vara väntad och att
vara saknad om man inte kommer.
Arbetets sociala värde är underskattat.
Den här propositionen tar ett första steg mot att
fler skall vara behövda. Det är ett steg mot målet att
halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Vi tar
nu tillsammans med Centerpartiet ett helhetsgrepp
över politiken. Vi satsar, och vi mobiliserar.
Vi satsar på utbildning. Vi föreslår 100 000 ytter-
ligare reguljära platser i gymnasieskola, folkhögskola
och folkbildning och 30 000 nya högskoleplatser på
orter i landet där vi vet att högskoleutbildning blir ett
lyft inte enbart för den enskilde studenten utan fak-
tiskt för hela regionen. Det är i första hand utbildning
för de arbetslösa. Det är en utbildning utöver det
vanliga, där kommunerna nu får en ny roll att spela
där de lokala förutsättningarna blir viktigare än lik-
riktningen över landet.
Vi vet att sambandet mellan hög arbetslöshet och
låg utbildning finns. Motsvarande gäller låg arbets-
löshet och hög utbildning. Kraven på kunnande i
arbetslivet ökar. Nu ger vi de lågutbildade arbetslösa
chansen, men också dem som riskerar att slås ut på
grund av att deras jobb på sikt försvinner. Den tid är
över när man började ett jobb som 17-åring och stan-
nade där tills man blev pensionär.
I den här propositionen ger vi kommunerna ökat
inflytande över arbetsmarknadspolitiken. Med majori-
tet i arbetsförmedlingsnämnderna kommer det lokala
behovet att tillgodoses på ett bättre sätt. Genom sam-
ordning, och ibland samfinansiering och helhetssyn,
kommer pengarna - och det är ganska mycket - att
användas på ett annat och bättre sätt. Detta kommer
att gynna framväxten av nya jobb. Det är klart att om
planeringen och engagemanget för jobben utgår ifrån
ett helhetsperspektiv och den lokala situationen kan
de arbetsmarknadspolitiska medlen användas bättre.
Men fortfarande - och detta med särskild adress
till Folkpartiet och en av deras reservationer - skall
politiken vara statlig. Det skall fortfarande finnas
nationella mål för arbetsmarknadspolitiken. Den röda
tråden i den här propositionen vad gäller målen är
ekologi och jämställdhet.
Den här mobiliseringen av människor, kommunala
företrädare, företagare, fackliga organisationer och
enskilda arbetslösa är unik i sig, och man är beredd att
ställa upp. Arbetslösheten delar nämligen samhället.
Den skapar ett utanförskap och får passiviteten att
breda ut sig. Och passiviteten är människans värsta
fiende. Den hotar inte bara vår ekonomi och demo-
krati, utan den hotar den sociala sammanhållningen.
Det har påståtts de senaste dagarna att arbets-
marknadspolitiken såsom den är utformad i Sverige
skapar undanträngning. Jag kan hålla med om det. Det
är en gammal klassisk metod att kapa dalarna i en
lågkonjunktur eller i en konjunktursvacka. Vissa jobb,
framför allt byggjobb, skulle annars inte kommit till
förrän senare. Nu tidigarelägger man dem. Då tränger
de undan jobb i framtiden.
Undanträngning av annat slag kommer också att
ske. De som har en högre kompetens har bättre möj-
ligheter än andra till ett jobb. I en lågkonjunktur är
ribban för att få ett jobb mycket högt lagd. Därför gör
vi en politisk prioritering av grupper som inte kom-
mer först. Det gäller handikappade, långtidsarbetslö-
sa, äldre och invandrare. Genom arbetsmarknadspoli-
tiken och dess prioritering får de chansen.
De äldre har i den offentliga debatten kallats 55+.
Där har vi ett nytt program för den åldersgrupp som
har det allra svårast att få ett nytt jobb. Bara 10 % av
de arbetslösa i den åldersgruppen får ett nytt jobb. Nu
tar vi vara på deras kompetens. Vi behöver dem, och
de skall känna sig lika mycket värda som alla andra
åldersgrupper i samhället.
Herr talman! Den 1 januari 1998 höjer vi a-kassan
från 75 % till 80 %. Det behöver de arbetslösa. Det
kommer att stimulera konsumtionen till gagn för oss
alla. Höjningen skall betalas inom systemet. Vi åter-
kommer i vinter till både förslaget om höjning i sak
och till finansieringen. Men redan nu gör vi två för-
ändringar i a-kassesystemet. Det handlar om rekryte-
ringsstödet och om att vi skärper arbetsvillkoret. Det
sistnämnda är en uppstramning. Det är ingenting att
hymla om.
Men vi gör det för att stärka systemet och för att
skydda det. I dag blöder systemet. Enligt AMS är det
ca 18 miljarder som så att säga rinner ur det. Vi skär-
per alltså detta och stramar upp det, men det är långt
ifrån det dråpslag som moderaterna delar ut.
Det är möjligt att det finns skevheter i detta. Då
finns det också anledning och chans att rätta till det.
Precis som på andra politikområden kommer vi att
följa den föreslagna förändringen och förändra den
vid behov.
Vi återkommer också till det som har diskuterats
här i dag, nämligen den bortre parentesen. Det är en
kraftsamling som vi gör för att undvika långtidsarbets-
löshet.
Herr talman! Låt mig återigen säga att detta är en
satsningens proposition. Det är en mobiliseringens
proposition där en förnyelse av arbetsmarknadspoliti-
ken går hand i hand med utbildning och företagsut-
veckling. Vi lägger fram förslagen med sikte på fram-
tiden. Vi lägger fram dem med de arbetslösas rätt i
sikte.
Vi gör det bl.a. för en ung kvinna som var på TV i
går. Hon är arbetslös undersköterska. Hon sade så
klokt så här: Det är inget fel på en. Någon gång kom-
mer jobbet för en själv med. Man får liksom inte tro
att det tar slut. Någon gång kommer man att bli be-
hövd.
Det är därför som denna proposition nu läggs
fram.
(Applåder)
Anf. 147 PER UNCKEL (m) replik
Herr talman! Arbetsmarknadsministern började
med att säga att den här propositionen har tillkommit
för de arbetslösas skull eller för att ge åtminstone
somliga av dem ett värdigt slut, om jag har förstått ett
tidigare uttalande på rätt sätt. Min enkla reflexion är
att de arbetslösa är värda någonting bättre än detta.
För ett par månader sedan hette det att den här
propositionen låg färdig i byrålådan. Det var bara att
dra ut byrålådan när Arbetsrättskommissionen väl var
färdig. För någon dag sedan såg jag i tidningen att den
här propositionen hade blivit ännu mycket bättre om
man hade fått jobba litet till på den och inte hastat
fram den, som samma arbetsmarknadsminister nu
sade. I dag sägs det här utanför att arbetsmarknads-
ministern har sagt till TV att hela det här spektaklet -
hon kallade det kanske inte så själv, men man kände
andemeningen i luften - som riksdagen nu ägnar sig
åt var onödigt.
Det ger inte direkt intrycket av en proposition som
är tillkommen för att ge de arbetslösa en bättre fram-
tid, arbetsmarknadsministern.
Jag skulle vilja ställa två frågor till arbetsmark-
nadsministern. De har inte besvarats nöjaktigt i debat-
ten eller propositionen. Den första är: Vad är det i det
som regeringen har föreslagit under den gångna våren
som skall göra att företagen börjar anställa fler med-
arbetare? Jag utgår ifrån att vi är ense om att det blir
lättare för företag att anställa fler medarbetare om det
är billigare att anställa, dvs. om skatterna är lägre.
Som ett tidigare replikskifte har utvisat höjer rege-
ringen skatterna för företag och arbete. Min fråga till
arbetsmarknadsministern är: På vilket sätt skapar
detta flera jobb?
Den andra frågan handlar om att statsminister Gö-
ran Persson för några timmar sedan utlovade att vi
kunde se fram emot en reformering av arbetsrätten.
Ser man på. Jag ber att få fråga arbetsmarknadsminis-
tern när vi får se förslag om en förändring av arbets-
rätten. Det finns ju trots allt en deadline satt för den
kommission som just nu ägnar sig åt förhandlingar.
När kommer förslagen?
Anf. 148 Arbetsmarknadsminister
MARGARETA WINBERG (s)
Herr talman! Ibland är det ganska patetiskt att hö-
ra och se Per Unckel. Det handlar ju inte bara om
orden utan även om gesterna som skall förstärka det i
och för sig ganska innehållslösa uttrycken.
Per Unckel var själv med och iscensatte den här
debatten som jag har sagt att jag tycker är ganska
onödig, eftersom inte ett enda av de förslag som nu
läggs fram och förhoppningsvis klubbas igenom di-
rekt kommer att beröra de arbetslösa.
Det betyder att vi med lika stor framgång skulle ha
kunnat föra den här debatten efter sommaren.
Men Per Unckel var med om att driva fram denna
debatt, och nu är vi här. Då är det intressant att höra
att Per Unckel talar mycket om näringspolitik men
väldigt litet om arbetsmarknadspolitik. Han sitter
ändå i arbetsmarknadsutskottet och inte i näringsut-
skottet.
När jag har försökt gå igenom vad ni har sagt om
arbetsmarknadspolitiken har jag inte blivit särskilt
imponerad, Per Unckel. Jag blir inte heller riktigt klar
över varför man ville ha debatten nu. Man säger näm-
ligen när det gäller arbetsmarknadspolitiken i ett sär-
skilt yttrande att man i samband med vårpropositionen
föreslog en mindre ram för de arbetsmarknadspolitis-
ka åtgärderna. Men - och lyssna noga nu - i samband
med höstens budgetbehandling kommer man att när-
mare precisera sin politik i vissa avseenden. I avvak-
tan på denna behandling är man beredd att acceptera
regeringens förslag osv.
I höst, Per Unckel. Vi skall vänta till i höst för att
få reda på vad ni egentligen tycker. Det var alltså inte
så mycket som ni hade att komma med. Det var gans-
ka naket. Jag vill fråga Per Unckel: Vad gör vi då här,
när det inte gällde mer än detta?
Anf. 149 PER UNCKEL (m) replik
Herr talman! Varken jag eller arbetsmarknadsmi-
nistern kan göra så mycket åt det utseende som Gud
fader och våra föräldrar har utrustat oss med.
Arbetsmarknadsministern säger att det här är en
onödig debatt. Det var väl bra att vi här och nu fick
bekräftat att detta är arbetsmarknadsministerns syn på
arbetslösheten. Hon meddelar att den inte berör de
arbetslösa. Nej, det var just det: Regeringens förslag
berör inte de arbetslösa. De leder nämligen inte till att
de får några nya jobb.
Om arbetsmarknadsministern däremot hade besvä-
rat sig med att läsa innantill i moderaternas förslag till
detta riksmöte, hade hon bland dessa hittat sådana
som föreslås träda i kraft den 1 september 1996 och
som bokstavligen skulle ge jobb redan i höst. Det
berör de arbetslösa. Det är på grund av de förslagen,
Margareta Winberg, som vi är här, inte därför att
regeringen sent omsider kom släpandes till riksdagen
med en proposition som mycket riktigt inte berör de
arbetslösa.
Det fanns alltså inget skäl att vänta till i höst, åt-
minstone inte för den som är engagerad för att göra
någonting åt arbetslösheten. Den som inte är så enga-
gerad kan möjligen vänta länge än.
Arbetsmarknadsministern säger att Per Unckel
inte talar tillräckligt mycket om arbetsmarknadspoli-
tik. Jag talar inte så mycket om arbetsmarknadspoli-
tik, eftersom jag råkar vara övertygad om att det är
riktiga företag, som är lönsamma och konkurrens-
kraftiga och som vill anställa flera medarbetare, som
är den enda möjliga tryggheten för de människor som
i dag går utan arbete.
Så tillbaka till mina två frågor: Vad är det i rege-
ringens skattehöjarpolitik som gör det lättare för före-
tag att anställa fler, och när kommer den av Göran
Persson utlovade moderniseringen av arbetsrätten?
Och kanske också, om man får vara litet extra nyfi-
ken: Vad kommer förslagen att innehålla?
Anf. 150 Arbetsmarknadsminister
MARGARETA WINBERG (s)
Herr talman! Per Unckel sade själv att han inte
gärna talar om arbetsmarknadspolitiken. Underför-
stått: Det är inte så viktigt - det finns viktigare frågor.
Men för dem som just nu är arbetslösa kan det kanske
vara ganska intressant att veta, om det nu finns ett
alternativ från det största oppositionspartiet, ett alter-
nativ till den arbetsmarknadspolitik som regeringen
tillsammans med Centerpartiet har presenterat. Per
Unckel gav själv svar på detta: Det finns inte, för ni
skall vänta tills budgetpropositionen kommer. Det
redovisas för övrigt också i det särskilda yttrandet.
Det är inte bara det som är icke offensivt. Man
talade tidigare här om att regeringen säger nej. Vad
gör ni då själva? Jag har här en lista, som jag säkerli-
gen inte hinner redovisa i dess helhet, över de saker
som ni moderater säger nej till. Ni moderater säger
nej till satsningen på Östersjön, till satsningen på
kretsloppet, till de 200 miljoner som regeringen vill
satsa på att underlätta omställning i kommuner och
landsting, till ökat kommunalt inflytande, till pro-
grammet för arbetslösa över 55 år, till studier med
förmånlig finansiering motsvarande a-kassa, till för-
bättrat starta-eget-bidrag. Nej, nej och åter nej! Jag
tycker inte att det är särskilt offensivt. Det leder fram-
för allt inte till någon förbättring för de arbetslösa.
Debatten om arbetsrätten har vi haft tidigare. Gö-
ran Persson har redan tidigare i dag redovisat rege-
ringens syn. Jag har självklart ingen annan uppfatt-
ning än han. Det kommer förhoppningsvis någonting
ut ur den diskussion som nu pågår, och om det inte
gör det kommer regeringen att lägga fram ett förslag,
dock inte med det innehåll som Per Unckel hoppas
på. Vi har nämligen inte samma förebilder.
Jag skulle tycka att det vore väldigt intressant om
Per Unckel kunde redovisa de länder och de förebil-
der som Moderata samlingspartiet har i den här frå-
gan. Då får jag ytterligare bekräftat att vi står ganska
långt från varandra när det gäller tryggheten för de
anställda i våra företag.
Anf. 151 ELVER JONSSON (fp) replik
Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att
det förhoppningsvis kommer ut en del av de debatter
som nu förs med parterna. Det tyder väl på att det inte
är oviktigt att föra denna diskussion. Man kan väl om
den här dagen säga att det som varit mest onödigt har
varit föraktfulla uttalanden om onödiga debatter. Ett
engagerat arbete från parlamentariskt håll - jag vågar
i alla fall tala för Folkpartiet - för att förbättra situa-
tionen för de arbetslösa och skapa en bättre marknad
kan inte i något sammanhang vara onödigt.
Arbetsmarknadsministern sade också flera kloka
saker, som jag gärna vill ge henne beröm för. En ny
minister behöver mycket uppmuntran. Hon sade att
massarbetslösheten hotar viktiga värden som huma-
nism, solidaritet och allas lika värde. Hon avslutade
också sin tidningsartikel med att passiviteten är en av
människans farligaste fiender.
Det är ord med socialliberal klang, som det är
skönt att höra. Problemet när en god socialdemokra-
tisk minister säger sådant i högtidliga deklarationer är
väl att det inte åtföljs av åtgärder och ett regelsystem
som underlättar att komma fram till ett
"innanförskap", för att hänvisa till artikelns innehåll.
Man får väl ändå, herr talman, säga att socialde-
mokraterna i regeringsställning nu har intagit en mer
realistisk syn på t.ex. a-kassefrågan. Vi menar i det
avseendet från Folkpartiets sida att det nu måste bli
ett samlat förslag, noggrant genomlyst och med tydli-
ga konsekvenser.
Jag har bara två korta frågor. Jag känner för det
första sympati för de tankar som Margareta Winberg
framförde i en tidningsartikel för ett tag sedan om att
också hon vill förändra arbetsrätten. Hur? Ge oss
några antydningar nu!
För det andra: Arbetsmarknadsministerns sympati
för hushållstjänster räckte några dygn. Det skulle vara
fint om hon ville visa uthållighet i den frågan.
Anf. 152 Arbetsmarknadsminister
MARGARETA WINBERG (s)
Herr talman! Låt mig börja med att korrigera El-
ver Jonsson. Jag har mycket stor sympati för hushålls-
arbete. Jag bedriver då och då själv sådant med en
viss framgång. Däremot vet vi nu när det gäller sek-
torn hushållstjänster och de privata tjänster som riktar
sig mot hushållen att det i denna kammare tydligen
finns en uppslutning från samtliga partier bakom att
något skall göras för den sektorn. Det har vi också
aviserat i propositionen. Innan året är slut skall det
finnas åtminstone en utredning som belyser på vilket
sätt vi kan puffa på en utveckling så att den marknad
som vi tror finns här kan bli verklig.
Jag får väl tacka för berömmet för artikeln i Af-
tonbladet. Vad gäller talet om "socialliberal klang"
vill jag säga, Elver Jonsson, att det möjligen är mer
som förenar oss i de här frågorna än som skiljer oss
åt. Jag har förstått att ni till skillnad mot Moderata
samlingspartiet är villiga att värna arbetsmarknads-
politiken. Jag kan då bara beklaga att ni har hamnat
ihop med moderaterna i de här frågorna, som egentli-
gen har mer socialliberal än nyliberal eller konserva-
tiv karaktär. Men ni har ännu tid att förändra ert bete-
ende.
Det finns vidare anledning att ta upp frågan om
utgiftstaket, också det i ett socialliberalt perspektiv. I
er föreställningsvärld ingår väl trots allt en generell
välfärd. Men för en sådan krävs det pengar.
Anf. 153 ELVER JONSSON (fp) replik
Herr talman! Svaret på den sista frågan är ja. Vi i
Folkpartiet har för vår del varit beredda att lägga
extra pengar, särskilt på de grupper som har det svå-
rast på arbetsmarknaden. Jag tänker då på de handi-
kappade.
Men för att arbetsmarknadsministern skall inte bli
alltför upprymd av de berömmande orden vill jag
fortsätta att diskutera artikeln litet till. Arbetsmark-
nadsministern talar i den om 130 000 nya reguljära
utbildningsplatser, vilket är riktigt.
Det ena jag vill säga är: Betänk att vi nu vänder
oss till den grupp som är minst utbildningsbenägen.
Det andra är: När arbetsmarknadsministern talar om
de lågutbildade blir det litet konstigt eftersom rege-
ringen för inte så länge sedan ville halvera anslag till
t.ex. kurser för arbetslösa vid folkhögskolor. Det har
nu riksdagen korrigerat, och det är bra. Ta med den
lärdomen!
När det gäller högersamarbete är det klart att även
en socialdemokratisk minister skall vara något försik-
tig. Margareta Winberg talar om kampen mot egoism
och cynisk människosyn. Men det är inte sällan som
socialdemokrater och moderater förenas kring förslag
om sänkt bistånd, om en kärv flyktingpolitik och om
att hålla tillbaka insatserna för de arbetshandikappa-
de. Jag efterfrågar en viss ödmjukhet innan man
slänger ur sig påståenden om samarbete. Det viktiga,
herr talman, är målen, metoderna, uppföljningen och
att satsa på dem som har det svårast. Vi har i en tre-
partireservation sagt att målen bör ställas betydligt
högre än vad regeringen hittills har gjort. Men jag har
i den delen, herr talman, ännu inte gett upp hoppet.
Anf. 154 Arbetsmarknadsminister
MARGARETA WINBERG (s)
Herr talman! Folkpartiet försöker att få en profil
som i och för sig är socialliberal, genom att säga att
man vill värna vissa grupper, som t.ex. de handikap-
pade. Nu gällde det också andra som har det svårt,
som de lågutbildade.
Man kan reflektera över vilket samhälle som gag-
nar de grupper som Folkpartiet här säger sig värna
om: handikappade, lågutbildade och andra svaga
grupper. Är det ett samhälle som man åstadkommer
tillsammans med Moderata samlingspartiet? Ni skri-
ver i någon annan reservation att ni tycker att man
skall göra en studie över några andra länders utveck-
ling, länder som ni uppenbarligen ser som goda ex-
empel. Det är Nya Zeeland och USA.
Tror Elver Jonsson att de handikappade, lågutbil-
dade och fattiga har det bättre eller sämre i de länder-
na än de har det i Sverige? Jag förstår att Elver Jons-
son inte kan svara eftersom han inte har någon replik-
tid kvar. Men tror Elver Jonsson på en utveckling i
samma riktning som i de här länderna, en utveckling
som naturligtvis är helt i linje med vad Moderata
samlingspartiet förespråkar - med avreglering, lönek-
lyftor och utslagning? Kan man tala om ett sådant
samhälle och samtidigt säga att man vill värna de här
grupperna? För mig är det att tala med kluven tunga.
Det tycker jag inte är särskilt hedersamt för en god
socialliberal.
Anf. 155 INGRID BURMAN (v) replik
Herr talman! Jag sade redan när jag stod i talarsto-
len att propositionen och betänkandet innehöll vissa
saker som är bra. En av de sakerna är utbildnings-
satsningen. Hittar man också ett system för studeifi-
nansiering, så att människor vågar att ta den här möj-
ligheten, blir det ännu bättre.
Men det saknas också många saker i betänkandet.
En sak som jag tycker saknas är fokuseringen på
kvinnor och kvinnors arbetslöshet. Vi vet att 80 000
personer, mest kvinnor, har lämnat det kontorsadmi-
nistativa området och gått rakt ut i arbetslöshet. Deras
arbetsuppgifter finns inte kvar. Vi vet att 100 000-
130 000 personer, mest kvinnor, har lämnat det of-
fentliga, kommuner och landsting, och gått rakt ut i
arbetslöshet. Ofta är vägen tillbaka till de gamla job-
ben stängd. Vi vet i dag att kvinnors arbetslöshet är
högre än mäns. Då räknar vi inte ens in de deltidsar-
betslösa. Vi vet att arbetsmarknadspolitiken riktar in
sig på män. De får den största volymen omsatt i peng-
ar. Vi vet av AMS:s statistik för juni månad att det var
flest män som var placerade i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Vi vet att en form har varit bra och väl an-
vänd av kvinnor. Det är utbildningsvikariaten. Där
försämrar regeringen villkoren.
Min fråga till arbetsmarknadsministern blir: Vad
avser arbetsmarknadsministern att göra för att komma
till rätta med just kvinnors arbetslöshet och leda alla
de här kvinnorna tillbaka till arbetslivet? De är fak-
tiskt utsatta för en strukturomvandling. Deras arbets-
uppgifter finns inte kvar. De måste hitta nya områden.
Anf. 156 Arbetsmarknadsminister
MARGARETA WINBERG (s)
Herr talman! När vi nu diskuterar t.ex. kontorsar-
beten är det mycket märkligt att det har varit så tyst
kring försvinnandet av de jobben. När det gäller andra
grupper som har haft starkare lobbyister har vi hört
mer. Därmed har också insatser för de grupperna varit
betydligt större.
Den offentliga sektorn gagnas naturligtvis av en
god ekonomi i allmänhet i landet. När vår offentliga
ekonomi blir bättre kommer det också att finnas ett
utrymme för den offentliga sektorn. Det är självklart
så.
Men håller vi oss strikt till arbetsmarknadspoliti-
ken har vi i propositionen aviserat att vi gör en över-
syn av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ur ett
jämställdhetsperspektiv. Det är mycket troligt att det
är så som Ingrid Burman beskriver, att män och kvin-
nor visserligen får lika stor andel av åtgärderna men
att männens åtgärder är mycket dyrare och drar
mycket mer pengar - i detta sammanhang som i så
många andra sammanhang.
När det gäller starta-eget-bidrag förbättrar vi för
kvinnor, både för dem som är arbetslösa och för dem
som nu får möjlighet under 6-12 månader. Vi lägger
också fram det förslag som jag vet att Vänstern har
drivit. Det går ut på att man även om man har ett jobb
kan komma överens med sin arbetsgivare om att ta
ledigt från jobbet och prova på att starta eget. Det tror
jag är ett bra förslag.
Vi vidareutvecklar de kvinnliga resurscentrumen,
både de som finns centralt och de 22 som finns i de
24 länen, för att mobilisera kvinnor runt om i landet.
Vi kommer också att fortsätta med Brytprojekten,
även om jag tror att de måste få en litet annorlunda
utformning. Men visst är Brytprojekten viktiga. Vi
måste få kvinnor att utbilda sig på ett annat sätt än
tidigare.
Anf. 157 INGRID BURMAN (v) replik
Herr talman! Det är bra att arbetsmarknadsminis-
tern har uppmärksammat detta. Men jag skulle önska
mer aktiva åtgärder. Visst är det bra med en utred-
ning, men faktum är att vi har de flesta siffrorna. De
finns.
Vänsterpartiet har föreslagit att det är dags att
sätta nya mål för Arbetsmarknadsverket och att ett av
målen skall vara att bryta den könssegregerade ar-
betsmarknaden. Vi har lagt fram förslag om att man
skall inrätta riktade åtgärder - vi kallar det kompe-
tensutvecklingsprogram - för att leda kvinnorna in på
nya yrkesområden. Vi har lagt fram förslag om möj-
ligheter att starta eget. Det skall vara något som man
får tjänstledighet för inte bara när man kommer över-
ens om det med arbetsgivaren. Faktum är att så är det
ju redan i dag. Kommer jag överens med arbetsgiva-
ren får jag tjänstledigt. Det skall i stället vara en rät-
tighet. Det tror vi skulle stimulera många, bl.a. kvin-
nor, att gå vidare. Jag hoppas att arbetsmarknadsmi-
nistern läser igenom våra förslag och beaktar dem.
Något måste ju göras.
Jag har ytterligare en fråga. Det gäller a-kassan.
Arbetsmarknadsministern har i dag och vid andra
tillfällen sagt att höjningen till 80 % skall finansieras
av de arbetslösa själva. Min fråga till arbetsmark-
nadsministern blir: Varför är det de arbetslösa som
skall finansiera höjningen? Varför kan man inte kräva
solidaritet av mig, av arbetsmarknadsministern och av
andra att faktiskt ta ansvar för den lågkonjunktur och
strukturförändring vi ser i samhället i dag och säga att
vi även under perioder av arbetslöshet skall pröva ett
solidariskt finansieringssätt? Vi har pekat på förslag i
vår motion. Jag kan tänka mig höjda bolagsskatter
eller annat. Varför skall de arbetslösa vara solidariska
med sig själva? Varför får inte vi andra vara solida-
riska?
Anf. 158 Arbetsmarknadsminister
MARGARETA WINBERG (s)
Herr talman! När det gäller kvinnornas framtida
arbetsmarknad var jag på väg att säga att det är klart
att vi måste fullfölja Brytprojekten. Kanske inte att
man när man är vuxen, utbildad och har ett jobb
tvingas att bli någonting helt annat, utan fastmer att vi
i yngre åldrar försöker att stimulera det intresse som
finns hos flickor för teknik och naturvetenskap. Det
intresset finns i låg ålder. Sedan händer det någonting
som gör att det avtar. Därav den starkt könsuppdelade
arbetsmarknaden.
Det finns också i propositionen 200 miljoner som
kommuner och landsting kan använda för olika pro-
jekt som kommer att gynna framför allt kvinnor. Det
kan t.ex. vara arbetstidsprojekt, försök med sextim-
marsdag osv.
Jag vill också uppmärksamma Ingrid Burman på
att när det gäller arbetstiderna finns det skrivningar
om övertiden som jag tycker är viktiga. Vi skall ha
samtal med parterna om det. Den övertid som vi har i
dag motsvarar 60 000 jobb. Det är nog litet för
mycket enligt mitt förmenande, även om jag också
förstår att man inte kan förbjuda övertid.
Vi väntar på Arbetstidskommittén och jag vill lika
litet som vår statsminister utesluta någon metod för att
få bukt med arbetslösheten. Vi kommer säkert att se
sådana förslag framöver.
När det gäller a-kassan har vi en uppgörelse med
Landsorganisationen om att höjningen från 75 till
80 % skall finansieras inom a-kassesystemets ram. Jag
håller med om det Ingrid Burman säger. Varför kan
inte du och jag få betala det? Det kan vi t.ex. göra
inom a-kassesystemets ram genom en ökad finansie-
ringsavgift. En måttlig höjning av finansieringsavgif-
ten skulle ge ganska mycket pengar och vara en
handling i solidaritet med de arbetslösa.
Anf. 159 BARBRO JOHANSSON (mp)
replik
Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade att fler
skulle vara behövda. Min fråga gäller naturligtvis
arbetstidsförkortningen som vi har pratat mycket om i
dag. Nu föregrep arbetsmarknadsministern min fråga
litet grand, men jag förstår att Margareta Winberg i
alla fall inte har något emot att man så småningom
inför en arbetstidsförkortning. Det är ett mål som de
socialdemokratiska kvinnorna har drivit länge och
som t.o.m. finns inskrivet i partiprogrammet.
Vi har sagt att en arbetstidsförkortning skulle kun-
na ge inkomster till staten på ca 20 miljarder kronor.
Det skulle man enligt vårt förslag kunna sänka ege-
navgifterna till. Kan regeringen säga nej till detta om
det ger fler människor jobb?
Arbetsmarknadsministern sade som svar till Ingrid
Burman att man skulle kunna starta ett projekt med
sextimmarsdag. I propositionen har 400 miljoner
anslagits till jämställdhetsprojektet. Av de pengarna
skulle man kunna ta till detta. Jag hoppas att det full-
följs i så fall.
Jag undrar också om arbetsmarknadsministern
skulle kunna vara beredd att lagstifta om en begräns-
ning av övertiden. Vi har i vår motion föreslagit en
begränsning till 100 timmar per år.
Anf. 160 Arbetsmarknadsminister
MARGARETA WINBERG (s)
Fru talman! Från min sida var avsikten med en ar-
betstidsförkortning att skapa en välfärdsreform och
inte ett sätt att lösa problemet med arbetslösheten.
Men det var i ett skede på 70-, 80- och början av 90-
-talen, när vi inte hade de höga talen för arbetslöshe-
ten som vi har i dag.
Det är klart att man måste tänka om och även titta
på andra länder, t.ex. Tyskland. Man får titta efter om
det har hänt någonting. Har det hjälpt att man har
sänkt arbetstiden?
Men man behöver egentligen inte gå dit, man kan
titta på den svenska historien. Det visar sig ju att en
av flera faktorer som har gjort att vi i Sverige tidigare
har kunnat skapa full sysselsättning är att vi succes-
sivt, på olika sätt, har sänkt arbetstiden från 48 till 45
till 40 timmar, men också att vi har utökat semestern,
utökat föräldraledigheten osv. Det är klart att det har
varit ett bidrag bland flera andra som har gjort full-
sysselsättningssamhället möjligt. Det är klart att vi
måste titta på det här.
Däremot tycker jag att sopåkarmodellen, som
Barbro Johansson talade om tidigare, på sätt och vis
är en signal om att man nu har givit upp möjligheten
att åstadkomma arbete på annat sätt. Men i den gans-
ka förskräckliga situation vi är tycker jag att också
sådana förslag måste prövas, tittas på, så att vi ser om
de kan hjälpa till.
Anf. 161 BARBRO JOHANSSON (mp)
replik
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern
för svaret. Jag tycker att det känns uppmuntrande och
positivt att arbetsmarknadsministern har den här in-
ställningen. Vi hoppas att varannan damernas skall slå
igenom inom socialdemokratin vad gäller den här
frågan.
Jag skulle bara, eftersom jag har några minuter
kvar, vilja vara litet ödmjuk inför hur mycket progno-
ser och sådant visar. Alf Henrikson har sagt:
När man minns hur tokigt man tänkt och hur
fel man fått
och hur annorlunda det faktiskt i regel
har gått
och hur världen har drabbats av sällsamma
metamorfoser,
får man årligen mindre och mindre respekt
för prognoser
Därmed önskar jag arbetsmarknadsministern och
övriga en trevlig sommar.
Anf. 162 Arbetsmarknadsminister
MARGARETA WINBERG (s)
Fru talman! Jag tackar och önskar detsamma till-
baka.
Jag skulle vilja kommentera en sak som Barbro
Johansson sade i sitt förra anförande. Hon ställde
frågan om könsuppdelad statistik. Jag kan glädja
Barbro Johansson med att det kommer i budgetpro-
positionen.
Jag vill också upplysa om att inom socialdemo-
kratin har vi genomfört varannan damernas. Det som
återstår nu är att politiken också i större utsträckning
skall ha ett, man kanske inte får säga feministiskt,
men ett kvinnoperspektiv. Det kommer säkert det
också.
Anf. 163 DAN ERICSSON (kds) replik
Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade att hon
hade en politisk prioritering av grupper som inte
kommer först. Hon började med att räkna upp de
arbetshandikappade som första punkt.
Men sanningen, fru talman, är att just för denna
grupp har arbetsmarknadsministern föreslagit och
genomfört försämringar vad gäller lönebidragsnivåer.
Hon har t.o.m. försökt att dribbla bort ett riksdagsbe-
slut som innebar att man skulle undgå uppsägningar i
ideella organisationer vad gäller arbetshandikappade.
På den punkten har inte arbetsmarknadsministern
gjort någon prioritering. Tvärtom, hon har försämrat
förutsättningarna för de arbetshandikappade.
Den andra gruppen i hennes uppräkning var de
långtidsarbetslösa. Just av de uppgifter vi har i dag ser
vi att fler än någonsin är långtidsarbetslösa. Ser inte
ministern? Ser inte hennes medarbetare? Hör man inte
talas om hur det ser ut? Är man inte ute i verklighe-
ten? Tar man inte del av statistik? Hur kan man säga
att detta är de prioriterade områdena samtidigt som
man för en helt motsatt politik?
Jag hörde i går, fru talman, partisekreterare Ingela
Thalén, som ju också finns här i kammaren i dag,
uttala sig i TV om a-kasseförslaget i propositionen.
Hon sade då att det förslag regeringen lade fram var
ett bra förslag. Instämmer arbetsmarknadsministern
med detta också nu i efterhand? Underkänner hon
därmed utskottets korrigeringar och det betänkande
som ligger på riksdagens bord?
Anf. 164 Arbetsmarknadsminister
MARGARETA WINBERG (s)
Fru talman! Får jag kommentera frågan om de ar-
betshandikappade först. Låt oss slå fast att Sverige har
världens mest generösa system för arbetshandikappa-
de. I år satsar vi 7,2 miljarder på särskilda åtgärder
och 4,5 miljarder på Samhall. Därutöver går drygt
10 % av de 22,7 miljarder som satsas på andra kon-
junkturberoende åtgärder till arbetshandikappade. I
internationellt perspektiv ligger vi väl framme.
Jag är mycket glad över det engagemang som både
Kristdemokraterna och Folkpartiet har i den här frå-
gan. Det tyder på att vi ändå har en gemensam männi-
skosyn. Det handlar verkligen om synen på människor
och människors värde om också de som har något
handikapp skall kunna komma ut och arbeta och tjäna
pengar och även känna sitt värde.
Nu har jag tillsatt en utredning som med förtur
skall behandla lönebidraget, så att vi kan få in det i
budgetpropositionen. Vi vet att det står väldigt många
i kö för att få komma in i detta system. Om vi behåller
90 % som tak har det visat sig att de nytillströmmande
stannas upp. Det blir inte lika lätt för nya att komma
in.
Det finns också andra skäl för att titta över detta.
En del myndigheter har missbrukat systemet litet
grand, och det bidrar självfallet också till att andra
som skulle ha behov av detta inte får del av det. Ut-
redningen är tillsatt, den har just börjat arbeta, och
lönebidragen kommer att finnas med i budgetproposi-
tionen.
Anf. 165 DAN ERICSSON (kds) replik
Fru talman! Poängen med mitt påstående var att
ministern prioriterar vissa grupper. Jag kan bara kon-
statera att i praktisk politik har ministern agerat tvärt-
om - hon har alltså försämrat för de arbetshandikap-
pade. Det är kontentan av den politik ministern för.
Återigen gäller det a-kassan. Jag hörde mycket
tydligt i går Ingela Thalén säga i TV att förslaget som
regeringen lagt fram om a-kassan och försämringarna
på det området var ett bra förslag. Nu har arbetsmark-
nadsutskottet ändå i sitt arbete lyckats få bort de
värsta avarterna i förslaget. Delar arbetsmarknadsmi-
nistern Ingela Thaléns uppfattning att propositionen
var ett bra förslag? Det innebär ju att hon underkän-
ner det betänkande i denna fråga som nu ligger på
riksdagens bord.
Till sist har jag en annan frågeställning. Sture
Nordh sitter här. Han känner till situationen ute i
kommunerna. Sänkningen av a-kassan från 80 till
75 % har nu lett till dramatiskt ökade socialbidrags-
kostnader. Det finns statistik som visar på en mycket
dramatisk ökning. Detta innebär att man urholkar
ekonomin i kommunerna, vilket i sin tur innebär att
kommuner och landsting förmodligen kommer att
börja varsla och säga upp ännu fler.
Hur tänker arbetsmarknadsministern agera för att
stoppa detta? Det är i kommuner och landsting som vi
nu får allt fler uppsägningar och antalet arbetslösa
ökar. Vi har lagt fram ett annat förslag som skulle
förhindra detta. Men vad säger arbetsmarknadsminis-
tern?
Anf. 166 Arbetsmarknadsminister
MARGARETA WINBERG (s)
Fru talman! Vi prioriterar de arbetshandikappade.
Vi gör det genom de summor som går till dem. Vi gör
det också genom att försöka förändra systemet, och
göra det mer flexibelt så att fler kan komma in. Vi vet
att fler vill komma in, och vi tycker att det är rimligt
och riktigt att den som vill skall kunna få ett arbete
även om man är handikappad på något sätt.
Hur prioriterar regeringen kommuner och lands-
ting? Till skillnad från den tidigare borgerliga rege-
ringen har vi gjort ett avtal med kommuner och
landsting som innebär att man i möjligaste mån skall
undvika uppsägningar under 1997 och 1998. Jag
tycker att det är litet förmätet av Dan Ericsson att
prata på det här viset. De stora avgångarna från kom-
muner och landsting skedde nämligen mellan 1991
och 1994. Ungefär 100 000 personers, företrädesvis
kvinnors, anställningar upphörde då på det ena eller
andra viset.
Det är självklart att vi pratar med vår utskotts-
grupp och diskuterar bl.a. a-kassan. Den förändring -
det var en - som handlar om att man gör vård av barn
under två år och sjukdom överhoppningsbara i ar-
betsvillkoret var vi fullständigt överens om. Det beta-
las med en sjätte karensdag, som vi också var överens
om. Med den justeringen tycker jag, precis som Ingela
Thalén säkerligen menade, att detta är ett bra förslag.
Anf. 167 KARL-GÖSTA SVENSON (m)
Fru talman! Regeringen har sent omsider kommit
till insikt om att det var fel att återinföra dubbelbe-
skattningen av aktiebolagens vinster. Det aviserade
förslaget är emellertid en halvmesyr, eftersom det
endast omfattar onoterade bolag. Enligt propositionen
är det inte möjligt att utforma ett förslag där lättnaden
ligger i bolagsledet, utan den kommer att läggas i
ägarledet. Det betyder med andra ord att det i princip
blir en återgång till det av den borgerliga regeringen
genomförda förslaget.
Jag vill i detta sammanhang erinra om Anita Jo-
hanssons, Lars Hedfors, Göran Perssons och andra
socialdemokraters onyanserade debatter när det gällde
den borgerliga regeringens förslag om att slopa dub-
belbeskattningen. Det var ingen hejd på falsarierna.
Anita Johansson kommer väl ihåg hur man med emfas
talade om slopade skatter för miljonärer. De dogma-
tiska och ohederliga inläggen var ju ett led i att vinna
1994 års val, men de var samtidigt ett fult påhopp på
Sveriges företagare.
Återinförandet av dubbelbeskattningen har för-
sämrat förutsättningarna för nya jobb. Tusentals jobb
har gått förlorade. Förstår Anita Johansson vilken
skada som denna opportunistiska politik har gett upp-
hov till? Förstår hon att agerandet också gett uttryck
för misstroende mot landets aktiva och blivande före-
tagare?
Fru talman! Under mina elva år i riksdagen har jag
vid mina kontakter med företrädare för små, medel-
stora och stora företag inte mött en sådan pessimism
och oro inför framtiden som jag har erfarit under det
här året. Budskapet från näringslivets företrädare har
varit entydigt och klart. Det finns två klart domine-
rande skäl till denna oro; skattetrycket och den rigida
arbetsrättslagstiftningen.
Jag förstår mer än väl denna oro. Det finns ingen
tillstymmelse till långsiktighet i de förslag som rege-
ringen mer eller mindre ad hoc-artat släpper ifrån sig.
För precis en månad sedan ställde sig en majoritet i
denna kammare bakom ett principförslag om en för-
längning av arbetsgivarperioden vid sjukdom med
ytterligare 14 dagar. Det innebär en indirekt skatte-
höjning med flera miljarder kronor eftersom arbetsgi-
varavgiften inte sänks i motsvarande grad. Även om
kompensation skulle erbjudas finns det ett kompakt
motstånd till denna förändring från små och medelsto-
ra företagare. Förslaget kommer dessutom att vara till
hinder för de arbetslösa, eftersom de som ändå får
chansen till ett jobb sannolikt i fortsättningen måste
bevisa att de är kärnfriska.
Samma dag som principdebatten om en förlängd
arbetsgivarperiod genomfördes här i kammaren of-
fentliggjordes förslaget om sänkta socialavgifter med
maximalt 30 000 kr per företag. Den ena handen ger
medan den andra tar tillbaka med råge. Den politiska
makten beslutar över huvudet på bl.a. våra företagare.
Var finns helheten och långsiktigheten i politiken,
Anita Johansson?
Fru talman! Jag är allvarligt oroad för den noncha-
lans som den politiska makten visar mot Sveriges
företagare. Den tar inte deras bekymmer på allvar. I
den proposition som av den borgerliga oppositionen
tvingats fram till dagens debatt föreslår regeringen
sammantaget en skattehöjning med nästan 1 miljard
kronor. Det rimmar dåligt med de små och medelstora
företagens krav på sänkta skatter. Det är i grunden
fråga om ett misstroende.
För någon vecka sedan offentliggjordes en depar-
tementsutredning om att återigen införa nya momsre-
dovisningsregler. Utredningens förslag leder till nya
försämringar för seriösa småföretag och till ytterligare
hinder för att starta nya företag. Jag nämnde i debat-
ten för någon månad sedan den misstro som fram-
kommer i ett nyligen avgivet delbetänkande från
Skatteflyktskommittén, där Socialdemokraterna till-
sammans med Centern vill beröva företagarna deras
fri- och rättigheter, och där nyckelorden från majorite-
tens sida är hot och tvång i stället för samverkan.
När det gäller arbetsrättslagstiftningen, som vis-
serligen ligger utanför skatteutskottets kompetensom-
råde, flyr regeringen från problemen. Ledarskapet i
regeringen och partiet lyser med sin frånvaro. Det är
beklämmande att ta del av socialdemokraten och
fackpampen Kenth Petterssons agerande när det gäller
7-Eleven. Svensken är visserligen sedan lång tid till-
baka luttrad när det gäller socialdemokratisk regle-
ringsiver och den politiska överhetens maktbegär över
de enskilda människorna. Jag tror dock att ingen kun-
de drömma om att en facklig organisation skulle ställa
upp sådana hinder i företagandets villkor som man
gjort i 7-Eleven-fallet.
Motsvarande företagarfientliga inställning ger
Stockholms socialdemokratiska finansborgarråd ut-
tryck för genom att föreslå bojkott mot Coca-Colas
storsatsning i Sverige och Stockholmsområdet.
Vem vill vara eller bli företagare under sådana
premisser? Varför, Anita Johansson, talar Socialde-
mokraterna med dubbla tungor när det gäller företa-
garnas villkor i vårt land?
Fru talman! En miljon människor i vårt land sak-
nar ett riktigt jobb. Arbetslösheten är rekordstor och
tyvärr i stigande. Sedan 1970 har Sverige tappat
480 000 jobb i den privata sektorn. Jag vill i detta
sammanhang påminna om att valvåren 1991 förlorade
Sverige 1 000 jobb varje dag. Valvåren 1994, under
den borgerliga regeringsperioden, tillkom 1 000 nya
jobb varje dag. Nu är vi snart återigen i ruta noll. Den
röd-gröna politikens effekter innebär att nu försvinner
1 000 jobb varje vecka.
Inför valet 1994 gjorde vi moderater sannolikt att
den socialdemokratiska löftespolitiken skulle leda till
skattehöjningar med ungefär 80 miljarder kronor.
Socialdemokraterna, med Ingvar Carlsson i spetsen,
avvisade detta och uttalade samtidigt i ett väljarbrev
till tiotusentals hushåll att det första året skulle det
röra sig om 3,7 miljarder kronor. I slutet av valrörel-
sen spädde Göran Persson på med ytterligare 13,3
miljarder kronor.
Nu vet vi svaret. Efter halva mandatperioden har
skatterna i vårt land chockhöjts med de 80 miljarder
som vi moderater förutsåg. Trots dessa enorma och
skadliga skattehöjningar föreslår det ena statsrådet
efter det andra nya skatter för att stärka sina revir. Vi
hörde nyss i kammaren Margareta Winberg helt
plötsligt ifrågasätta en ny skatt. Vart är Sverige på väg
med den socialdemokratiska regeringen, och med
Centerns hjälp?
Effekterna av denna skattehöjarpolitik ser vi nu
följderna av. Bidragsberoendet ökar för varje dag som
går. Allt fler människor i vårt land kan nämligen inte
längre leva på sin lön eller pension. Arbetslösheten
stiger. Den ekonomiska tillväxten faller dramatiskt.
Allt fler bedömare talar nu om nolltillväxt.
I det aktuella väljarbrevet uttalade Ingvar Carls-
son: " Vad skulle vi ha för intresse av att chockhöja
skatterna? Det ger varken fler jobb eller bättre eko-
nomi för Sverige totalt sett".
Fru talman! Detta uttalande kan jämföras med vad
Göran Persson uttalade i en frågedebatt med Bo
Lundgren strax efter regeringsskiftet 1994: "Skatter
skall ses som ursprunget till allt ont, och en sänkning
av skatterna ses som lösningen på alla problem. Detta
är intellektuellt torftigt, internationellt prövat och
fiaskoartat som resultat."
Nu har även Göran Persson fått krypa till korset. I
proposition 222 medger han att återinförandet av
dubbelbeskattningen försämrat förutsättningarna för
nya jobb. I propositionen medger han också att det
finns en viss tvekan hos utländska investerare att välja
Sverige som investeringsland och att ett skäl kan vara
att skattereglerna gör det svårt att locka kvalificerad
utländsk personal till Sverige. Han avser därför att för
sådana personer införa lättnader vid beskattningen.
Men i samma proposition aviserar han också en
skärpt beskattning på de egna medborgarnas höga
kompetens och kunskap genom ett försämrat infla-
tionsskydd, och i dagarna har det tydligt framgått att
Socialdemokraterna vill växla värnskatten mot en
permanent ny skatt som skall kallas avgift. Var finns
logiken?
Vi har under snart ett år haft en icke-regering i
Sverige. Carlsson inledde sin avveckling under som-
maren 1995. Persson har sedan tillträdet flytt från de
viktiga framtidsfrågorna. Det går inte att prata ner
arbetslösheten. Det krävs en förändrad politik för att
skapa förutsättningar för nya jobb. Den borgerliga
oppositionen har till slut tvingat fram en motsägelse-
full proposition, som tyvärr inte innehåller de nöd-
vändiga förslag som behövs för att vända den negati-
va utvecklingen i vårt land. De åtgärder som rege-
ringen och Centern föreslår kommer inte att leda till
att den totala arbetslösheten minskar.
Fru talman! Från Moderat håll har vi under den
hittillsvarande oppositionstiden försökt förmå Social-
demokraterna till nytänkande. Ännu ser vi inte några
långsiktiga förändringar. Vi har med hänsyn till den
passivitet som präglat regeringen Persson när det
gäller att ta itu med den rekordhöga arbetslösheten
presenterat ett omfattande program för fler riktiga
jobb. Det utgår från övertygelsen att företagandet
måste sättas högst på dagordningen och att skapa
förutsättningar för enskilda människor att kunna leva
på sin lön eller pension.
Vi föreslår därför ett stort antal skattesänkningar i
kombination med utgiftsminskningar för att förbättra
företagarklimatet och för att skapa förutsättningar för
enskilda människor att själva i högre grad kunna
hantera sin vardag.
Under behandlingen i finansutskottet har den bor-
gerliga oppositionen lagt fram ett gemensamt program
i 19 punkter för att skapa förutsättningar för en hal-
vering av den totala arbetslösheten. Det präglas av
konsekvens och målinriktning. Förutsättningar skapas
därmed för en långsiktig tillväxt och ett avsevärt för-
bättrat företagarklimat.
Fru talman! Det krävs en kraftfull opinionsyttring
för att skapa en förändrad politik i vårt land som sät-
ter företagande, familjens förmåga att hantera sin
vardag och kampen mot den sociala segregationen
främst. Det är en politik som förutsätter enskilda
människors frihet och ett förtroende för vad familj
och företagande kan uträtta. Det krävs med andra ord
en engagerad kamp för ökat välstånd. Men det krävs
också ett ökat engagemang för företagande. Det är
sannerligen hög tid att vi börjar älska våra företagare.
Anf. 168 KARIN PILSÄTER (fp)
Fru talman! När det stod klart att det inte skulle
komma någon sysselsättningsproposition i maj sam-
tidigt som arbetslösheten steg tiondel för tiondel
tyckte vi i Folkpartiet att riksdagen i stället måste ta
initiativet. Vi väckte en motion. Tack vare det och
andra initiativ pressades den här diskussionen fram.
Trots att det sades att regeringspropositionen egentli-
gen var klar var den tydligen inte det. Men Göran
Persson sträckte ut en hand till Olof Johansson. Nu
har de återigen jobbat snabbt några dagar och nätter.
Resultatet blev två propositioner.
Det är många sidor där tidigare aviserade förslag
läggs fram en gång till. Några nyheter aviseras för
senare utredning, men väldigt litet är konkret. Social-
demokraterna och Centern har återigen kokat ihop en
gemensam soppa. Men om man skall göra en kulina-
risk liknelse är den kokt på gamla rester, inköpslistor
och litet spik. När man lyssnar på dessa diskussioner
tycks det för Socialdemokraternas och Centerns före-
trädare vara viktigare vem som är kock än vad soppan
innehåller. Precis som för Werner och Werner tycks
"en lille en" vara ledstjärnan.
Fru talman! Även om jag skojar litet i debatten är
grundfrågan ändå på djupt allvar. Skall arbetslösheten
kraftigt minska genom många nya jobb behöver vi ett
företagsklimat och praktiska och ekonomiska villkor
för företagandet som gör att människor vågar och kan
satsa på att starta, driva, expandera och förverkliga
sina drömmar och idéer. Ibland kan det från en del
företrädare låta som att sänkta skatter är allt som
behövs. Givetvis är det mycket mer än så. Men efter-
som den här debattrundan handlar om skattepolitiken
uppehåller jag mig konkret vid den. Skatternas ut-
formning, nivåer, betalningsvillkor och övrigt regel-
verk är mycket betydelsefullt. För att företagen skall
kunna fungera behöver vi både generella och en del
riktade skattesänkningar och förenklingar.
Konkret har man från majoritetens sida samlat sig
till ett par stycken "en lille en" i den här propositio-
nen. Man föreslår sänkt stämpelskatt för fastig-
hetsöverlåtelser. Vi accepterar det. Inte för att vi tror
att det får fart på byggandet, utan därför att det i den-
na katastrofala arbetsmarknadssituation är angeläget
att underlätta rörlighet för människor. Nu är inte tid
att säga nej till de förslag som trots allt kommer fram,
även om det behövs mycket mer. Vi vänder oss mot
tanken att detta skulle gynna nyproduktionen genom
att priserna drivs upp. Vi tror att regeringen som tur
är har tänkt helt fel på den här punkten. Apropå soppa
på en spik är väl detta en beställning från byggfacket.
Man har också samlat sig till att föreslå litet för-
skjutningar av bilbeskattningen, och vi accepterar
även det. Men det lär knappast ge några nya jobb.
Man föreslår en höjning av tobaksskatten. Det är inte
för att skapa nya jobb, även om det vore logiskt, utan
det är naturligtvis för att finansiera och för att man
tycker att det är dåligt med tobak och vill ha ner den
konsumtionen. Vi säger självfallet även ja till detta.
Vi säger också ja till att avskaffa det skattemässi-
ga särskilda gynnandet av sparande i allemansfond.
Men det kräver att de särskilda placeringsreglerna
också samtidigt tas bort.
Utöver detta hade det behövs väsentligt radikalare
grepp. I dagens Expressen försöker man att spalta upp
vad de olika partierna föreslår. Felaktigt hamnar då i
Centern/Socialdemokraterna-spalten avskaffande av
dubbelbeskattningen. Det är vi i Folkpartiet som fö-
reslår det tillsammans med de övriga borgerliga parti-
erna. Majoriteten vill återkomma med ett förslag om
att delvis avskaffa dubbelbeskattningen.
I propositionen står att det gäller mindre och me-
delstora företag. Per-Ola Eriksson sade tidigare här i
dag att det gäller onoterade företag. Erik Åsbrink har
sagt att det inte är så. Vi väntar med spänning på
besked på den här punkten. Men från Folkpartiets sida
är vi helt på det klara med att det handlar om att ta
bort dubbelbeskattning för allt aktiesparande. Annars
leder det till snedvridning. Det kan bli förmånligt att
notera eller att inte notera. I grunden handlar det om
att riskvilligt sparande inte skall beskattas dubbelt så
hårt som riskfritt sparande. Dessutom är det väldigt
ofta så att pengarna skall ut från de gamla, stora,
noterade företagen för att kunna satsas i de nya och
framväxande, dvs. onoterade, företagen.
Fru talman! Kanske är det fler än jag om ibland
associerar till småpojkars sandlådegnabb när man hör
företrädare för Centern och Socialdemokraterna: Ni
får inte leka på vår gård; min pappa är polis. I varje
fall är det ofta så för Socialdemokraterna att liknel-
serna hämtas från barnböckernas värld. Jag tänker
också göra det.
Regeringens ständiga jakt på företagens pengar
bl.a. i form av höjda arbetsgivaravgifter, förlängda
sjuklöneperioder, tidigarelagda momsinbetalningar
och mycket annat kommer mig att tänka på Pippi
Långstrump. Persson och Åsbrink liknar faktiskt rätt
mycket Dunder-Karlsson och Blom som alltid försö-
ker att komma åt Pippi Långstrumps guldpengar i
kappsäcken. Nu har Olof Johansson och Per-Ola
Eriksson hastigt iklätt sig rollen som poliserna Kling
och Klang, som tämligen resultatlöst försöker att
rädda Pippis pengar genom en mycket blygsam ar-
betsgivaravgiftssänkning och justering av momsinbe-
talningsreglerna. Vi vet att det i sagan alltid är Pippi
själv som räddar kappsäcken och löser problemen.
I verkligheten kan inte företagarna använda Pippi
Långstrumps metoder. Företagarna kan t.ex. inte
strunta i att betala skatt innan de har fått betalt av
kunderna. Men det behövs många av Pippi Lång-
strumps egenskaper för att klara sig som företagare.
Man behöver entusiasm, kunnande, engagemang,
uthållighet, styrka, uppfinningsrikedom, medmänsk-
lighet och mycket mycket annat, och så måste det
vara. Men det räcker inte alltid i dagens Sverige. Det
skulle inte behöva vara på det viset. Mitt råd till Dun-
der-Persson är att titta litet mindre efter företagarnas
guldpengar och litet mer efter det som kan göra att
företagandet fungerar även för dem som inte ens har
någon kappsäck, utan behöver riskkapital från annat
håll. Det är bara så vi kan nå vårt mål, dvs. att den
totala arbetslösheten skall halveras.
Fru talman! Vi politiker kan inte, i alla fall väldigt
sällan, besluta fram jobben. Vi kan bara skapa förut-
sättningar. Men de allra flesta är väl i dag ändå över-
ens om att många nya jobb skulle kunna komma fram
i tjänstesektorn i vid bemärkelse. Då menar jag allt
från att stressade husmödrar som jag kan köpa städ-
hjälp till rockartister som Ace of Base.
Därför föreslår vi en riktad skattesänkning i form
av sänkta arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn och hel
befrielse under en försöksperiod för s.k. hushållstjäns-
ter. En del kallar det föraktfullt för pigjobb, och det
smärtar mig väldigt djupt.
Centern och Socialdemokraterna kom tidigare
överens om en skattereduktion för det som jag med
samma terminologi skulle vilja kalla drängjobb. Man
var övertygad om att en skattereduktion skulle göra
att fler människor valde att anlita "vit" arbetskraft
från seriösa företag för att göra jobb i hushållet i
stället för att välja "svartjobb", göra det själv eller
strunta i det helt och hållet. Men det gällde förstås en
mansdominerad och befintlig sektor som haft det svårt
- byggsektorn. Att nu göra det samma för en sektor
som kanske blir kvinnodominerad, och som knappt
finns, är tydligen helt omöjligt.
Vi tycker att det är bättre att satsa skattereduktio-
nen och stora riktade skattesänkningar på en sektor
som skulle kunna växa fram. Vi ser det gärna som en
sorts starta-eget-bidrag till en hel bransch. Att sänka
arbetsgivaravgifterna ordentligt i tjänstesektorn och
införa en skattereduktion för vanliga hushållstjänster
skulle också vara genomförbart omedelbart, och det
finns därför med bland våra reservationer, som vi har
yrkat bifall till.
Till sist, fru talman, vill jag för protokollet notera
att det på grund av ett förbiseende av flera av oss i
Folkpartiet inte finns med någon folkpartist på reser-
vationen som gäller skatteavdrag för yrkesfiskare.
Många företrädare för Folkpartiet har drivit den idén i
åratal, och självfallet stöder vi den. Jag yrkar därför
bifall till reservation 46.
Vi liberaler har i dag framför allt velat fokusera
dels på att målet måste vara att halvera den totala
arbetslösheten, vilket kräver en annan inriktning på
politiken, dels på det som skulle vara genomförbart
omgående. Jag har därför nu enbart tagit upp frågor
som faller inom den ramen. Det gäller ett förbättrat
företagarklimat och tillväxtfrämjande skattesystem
med förändringar som går att besluta om nu.
Jag står självfallet bakom alla Folkpartiets reser-
vationer, men stöder utöver nr 46 bara dem som Anne
Wibble redan har yrkat bifall till.
(Applåder)
Anf. 169 PER ROSENGREN (v)
Fru talman! Hur kan skattepolitik påverka syssel-
sättningen? Det finns två doktriner i detta avseende.
Det finns den moderata borgerliga att sänkta skatter
automatiskt leder till en högre sysselsättning och lägre
arbetslöshet. Men det finns också en annan doktrin
som vi ställer oss bakom, nämligen att skatterna är ett
fördelningspolitiskt instrument som gör att man kan ta
från mindre konsumtionsbenägna medborgare och ge
åt mer konsumtionsbenägna medborgare. På det sättet
skapar man en efterfrågan på arbetskraft. Det är fak-
tiskt det vi skall försöka debattera här i dag. Hur skall
vi skapa en efterfrågan på arbetskraft?
Jo, den skapar man genom att företagen får mer att
göra. Man ser till att hemmamarknaden blir starkare
och att företagen får en större efterfrågan på sina
produkter. Hur gör man då det?
Att i det läget lämna stora skattesänkningar åt
höginkomsttagare och företag på olika sätt gynnar inte
den politik som har till syfte att skapa en efterfrågan
på arbetskraft - tvärtom, skulle jag vilja säga. Vad
som behövs i dag är en röd skatteväxling. Det innebär
de facto att man tar från dem som har ganska mycket
och ger till dem som har mindre. De som har mindre
är mer konsumtionsbenägna. På det sättet får vi en
bättre utveckling av ekonomin.
Det behövs också en grön skatteväxling - en
skatteväxling som innebär att vi går mot ett samhälle
som blir mer uthålligt. Det pågår ett arbete i Skatte-
växlingskommittén, och det kommer ett betänkande.
Vi ser väldigt positivt på en hårdare beskattning på
miljön. På det sättet kan man också se till att vi får en
lägre beskattning på arbetskraften, och därmed skapa
förutsättningar för en uthållig ekonomi.
Den moderata doktrinen bygger på att företag au-
tomatiskt anställer mer folk bara för att kostnaden för
att anställa blir lägre. Så är det ju inte. Visa mig den
företagare som anställer mer folk bara för att kostna-
den blir lägre, om inte efterfrågan på hans produkter
ökar! Jag tror inte att man skall underskatta företagar-
na så till den milda grad att tro att de medvetet drar på
sig kostnader som inte behövs. Nyanställningar sker
när efterfrågan ökar och produktionen inte klaras med
de anställda som redan finns. Det har inte så stor
betydelse om arbetsgivaravgifterna är 1, 2 eller 3 %
högre eller lägre.
Frågan är naturligtvis varför Socialdemokraterna
nu aviserar att man vill ta bort värnskatten. Vi vet
ännu inte huruvida det blir en avgift, som K-G Sven-
son säger. Förhoppningsvis kommer Socialdemokra-
terna att backa och hålla kvar det som har kallats
värnskatt, dvs. en liten extra beskattning i den statliga
skatten.
Vi menar att man redan nu skulle kunna sänka
skatten för låginkomsttagarna genom att justera grun-
davdragen. Vi skulle kunna höja grundavdragen för
de lägsta inkomsterna och faktiskt ta bort grundav-
draget för den statliga taxeringen. Det skulle ske en
ganska snabb omfördelning. Det skulle heller inte
påverka marginalskatterna i någon större utsträckning.
Det har vi föreslagit under lång tid. Det kanske blir
den linjen Socialdemokraterna väljer. Det välkomnar
vi i så fall. Vi ser med spänd förväntan fram emot det
socialdemokratiska förslaget till ersättning av värns-
katten. Vi tror, precis som K-G Svenson och Modera-
terna, att det kommer att behövas. Om vi skall klara
den offentliga ekonomin och statsfinanserna måste vi
ha inkomster som balanserar de utgifter vi har.
Det är också väldigt viktigt med stabila regler på
skattesidan, både vad gäller företagsbeskattning och
personbeskattning. Ge besked så fort som möjligt,
helst tidigt i höst, om hur ni skall ha det med värnskat-
ten, så att folk vet vad som gäller!
När det gäller företagsbeskattnigen kan jag säga
att de nya energiskatterna har diskuterats förut. Vi har
haft den debatten. Vi tycker fortfarande att man skall
vara litet mer försiktig. Det finns utrymme att höja
bolagsskatten från 28-30 %. Flera företrädare för
industri och andra företagsorganisationer förordar
faktiskt den lösningen. Det är bättre att beskatta vins-
ter än att beskatta omsättningen eller göra andra ma-
nipulativa åtgärder.
Vi menar också att man skulle kunna införa en
värnskatt på företagen. På vinster t.ex. över 50 miljo-
ner skulle man kunna ta 5 % extra. Det skulle ge ett
tillskott till statskassan, och det skulle visa att situa-
tionen är ganska allvarlig.
Vi har föreslagit att man skall göra någonting åt
dubbelbeskattningen. Vi vidhåller att det skall göras
på företagssidan. Jag har svårt att se problemen eller
att det skulle vara omöjligt. Jag tror att det finns möj-
ligheter att ordna så att dubbelbeskattningen försvin-
ner på företagssidan.
I samband med detta vill jag också ta upp risk-
kapitalavdraget. En av de största flopparna på före-
tagsbeskattningens område som denna kammare har
gjort var att införa riskkapitalavdraget. Det vore in-
tressant om Socialdemokraternas företrädare under en
halv minut kunde ge sina synpunkter på det nyligen
införda riskkapitalavdraget, som vi har beslutat skall
upphöra.
Socialdemokraterna vill nu sänka egenavgifterna
på de första 600 000 med 5 %. Vi tycker att det är ett
ganska stort läckage när man låter alla företag få
detta. Varför inte låta det gälla företag med mindre än
50 anställda? Det förslaget skulle vi i så fall kunna
instämma i. Men vårt förslag är naturligtvis ännu
bättre: att man tar bort egenavgifterna på de första
40 000 kronorna för egenföretagare. Det skulle verk-
ligen gynna en ökning av sysselsättningen, framför
allt av företagandet.
De konkreta förslagen när det gäller stämpelskat-
ten säger vi nej till. Den tillfälliga nedsättningen tror
vi inte kommer att skapa ett enda nytt arbete. Däremot
kanske borttagandet av accisen kan skapa en större
optimism i samhället. Men vi tycker också att for-
donsskatten måste förändras. Man måste beskatta
bilar med en hög bensinförbrukning på ett annat sätt
än man gör i dag.
Däremot tycker vi att det är bra att det kommer en
översyn av reglerna på tjänstesektorn. Vi har avsatt 5
miljarder för att genomföra förändringar på den priva-
ta tjänstesektorn. Vi har också avsatt 5 miljarder för
den offentliga sidan - kommuner och landsting.
Slutligen vill jag yrka bifall till reservationerna 15
och 35.
Anf. 170 RONNY KORSBERG (mp)
Fru talman! Under huvudtiteln Lång dags färd mot
natt har debatten nu kommit till kapitlet Skatteutskot-
tets runda. Här har i dag gjorts en hel del utvikningar i
olika ämnen. Här har blickats bakåt och framåt, men
jag skall försöka hålla mig till det som den här rundan
handlar om, nämligen skattepolitiken.
Varför nu denna något raljanta inledning? Jo, där-
för att jag tyvärr inte kan komma ifrån en lätt känsla
av cynism i hela den här tillställningen, att man inte i
första hand bekymrar sig om de arbetslösa, utan att
detta är ett slags spel för galleriet: Vem är det som har
initiativet, vem kommer med bra och dåliga förslag,
vem gör något och vem gör inte något? Jag skall
försöka hålla mig till skatteområdet och ta det här på
allvar när vi nu ändå har samlats.
Dessa förslag, som kanske är framtvingade eller
som ändå fanns och lades fram någon månad tidigare
än vad det var tänkt - på vilket sätt påverkar de sys-
selsättningen, på vilket sätt bidrar de till möjligheten
för arbetslösa i Sverige att få ett jobb? Jag tänker då
både på de konkreta förslag som vi nu skall fatta
beslut om och på de aviserade förslagen.
Om man tittar på i första hand de direkta förslagen
litet uppifrån finner man att där inte finns så mycket
som man definitivt kan påstå kommer att skapa nya
jobb. Förslagen präglas av en mycket stor osäkerhet.
Ta t.ex. förslaget om att sänka stämpelskatten, som
kostar ungefär 3 miljarder. Vilka analyser ligger bak-
om påståendet att detta skulle skapa jobb genom att
man bygger nya hus? Är det så enkelt att en sänkning
av stämpelskatten, som är en mycket liten del av kost-
naden när man köper ett hus, skulle sätta i gång något
slags byggboom eller åtminstone röra om på ett sätt
som skulle skapa sysselsättning? Vi är från Miljöpar-
tiets sida oerhört tveksamma till den typen av åtgär-
der.
Jämför detta med kostnaden för det som man från
Centerpartiet här har kallat ett påbörjande av skatte-
växlingen, där man växlar ungefär 2 miljarder eller
någonting runt 1 % av BNP. Om man nu bekymrar
sig om fastighetsmarknaden, varför ger man sig då
inte på fastighetsskatten, som man har lovat? I dag har
en massa människor faktiskt inte råd att bo kvar i sina
hus. I stället säger Thomas Östros i medierna att vi
skall bromsa upp det här förslaget, dvs. man skall
skjuta problemet framför sig. Det är ingen lösning.
Om ni nu vill göra något på fastighetsmarknaden, så
gör det ni har lovat, och experimentera inte med den
här typen av förslag, som förmodligen inte kommer
att leda till ett enda nytt jobb!
Sedan uppehåller man sig en del kring bilmarkna-
den i Sverige. Bilindustrin skall ge oss nya jobb. Vi
kan inte se det som något annat än ett utslag av tradi-
tionell industripolitik, som jag tror att vi måste vänja
oss av med om vi skall komma någonstans med att
öka sysselsättningen. Här vill man t.ex. slopa försälj-
ningsskatten och höja fordonsskatten. Till vilken nytta
då? Vem i denna kammare - eller ute i landet - tror
att denna förändring kommer att skapa jobb i Sveri-
ge? Och vad har det för andra effekter?
Vad man borde göra, om man nu bekymrar sig om
bilmarknaden, är ju att se till att förändringarna blir
sådana att vi får ned bensinförbrukningen. Om man
vill ändra beskattningen på bilområdet skall man
naturligtvis se till att utsläppen från bilarna påverkas.
Det finns tre sätt att göra det: att se till att vi får
fram snålare motorer, att se till att man kör mindre
och att se till att man byter bränslet. Genom att an-
vända skatteverktyget inom bilsektorn på ett sådant
sätt skapar man förändringar i kostnadsrelationerna
mellan olika bränslen, och man skapar incitament för
att utveckla nya bilmodeller. Det skapar däremot
jobb! Här har man i stället koncentrerat sig på ägandet
av bilarna och flyttar om kostnaderna där. Vi är ytterst
tveksamma till om detta över huvud taget kommer att
ha någon effekt på sysselsättningen.
Sedan aviserar man ett förslag om att förmånsbe-
skattningen på bilar skall minska. Men det är väl inte
en minskning av beskattningen av bilismen som vi
behöver för att skapa nya jobb! Det är ju beskattning-
en av arbete som är problemet - det är ju den be-
skattningen som är för hög. Det vore kanske bättre att
vi koncentrerade oss på att se till att vi har råd att
minska den skatten, och det gör man genom att höja
skatten på det vi vill bli av med - energi och ändliga
råvaror.
Ett tredje område som berörs i skattehänseende är
företagsamheten. Låt mig säga direkt att vi är väldigt
positiva till mycket av det som sägs i det här betän-
kandet. Jag skall inte bara stå här och gnälla eller
raljera. Men om vi håller oss till skatteområdet måste
vi ändå, som jag sade inledningsvis, fråga oss: Vad
får det här för effekt totalt sett? Vi är mycket positiva
till att man inriktar sig på småföretagsamheten. I det
sammanhanget vill jag passa på att yrka bifall till
reservation 49, som handlar om just företagssatsning-
ar.
Men låt oss ta förslaget om att göra sig av med en
del av dubbelbeskattningen. Det kanske inte i första
hand är de ekonomiska effekterna av det som gör att
vi tycker att det är ett bra förslag, utan det är att det är
en mycket viktig signal om att det är okej att vara
företagare här i landet, att det är okej att sysselsätta
sig själv och andra, att det är okej med självtillit. Det
tror vi är viktigt, och vi ser fram mot att få ta del av
hur ett sådant förslag kan utformas. Om det sedan
skall finansieras på det sätt som aviseras får vi väl
återkomma till och debattera när vi ser förslagen
konkret.
Sedan till förslaget om sänkt arbetsgivaravgift
med 5 %, det som åtminstone Centerpartiet kallar för
en start på skatteväxlingen. Vi är naturligtvis positiva
till att man genomför den här förändringen - det har
vi tjatat om i åratal: Minska skatten på arbete och höj
den på energi och råvaror. Men man blir litet tveksam
när man ser denna oerhörda försiktighet från majorite-
tens sida.
Låt mig läsa några rader ur skatteutskottets yttran-
de i den här frågan. I och för sig konstaterar man att
det är väldigt viktigt att de indirekta lönekostnaderna
reduceras och att det går snabbt, men man bedömer
att det inte är möjligt att snabbt skapa ett underlag för
allmän skattelättnad genom system med skatteväxling.
Det är något slags osäkerhet och motsägelse i det här
yttrandet. Jag vet inte om det andas motvilja eller
oförmåga att förstå det enkla och självklara i att skat-
terna faktiskt styr hur företagen agerar när det gäller
att investera - om man investerar i arbete eller i ma-
skiner.
Är det Socialdemokraterna eller Centern som tve-
kar, eller båda? Det spelar kanske inte så stor roll. Det
intressanta är väl om detta verkligen är startpunkten
för en ordentlig skatteväxling. Det hjälper nämligen
inte med dessa små marginella justeringar. Det är,
som jag sade, positivt om den här starten kommer till
stånd, men det krävs mer. Det krävs ett nytt sätt att se
på hur vi använder skatteinstrumentet för att skapa
förutsättningar för sysselsättningen.
Det måste till rejäla förändringar i kostnadsbilden
när det gäller skatten på arbete. Den måste sjunka
ordentligt, drastiskt. Vi har lagt fram förslag som
handlar om en skatteväxling på ungefär 100 miljarder.
Det är ändå en ganska liten del av de totala skattein-
täkterna i det här landet. Detta skall ske under ett
antal år och naturligtvis inte under ett eller två år.
Men inget annat parti, framför allt inte regeringsma-
joriteten, har andats något om att detta kan vara en
väg att gå, att man skall ta rejäla tag, att man skall
förflytta beskattningsunderlaget och se till att skatte-
basen i framtiden i huvudsak blir energi och råvaror i
stället för arbete. Det handlar också om den styreffekt
som en sådan förändring av skattesystemet skulle
innebära.
Låt oss hoppas att det nu är på det sättet! Vi hade
naturligtvis sett att man redan nu hade tagit chansen
att göra ordentliga förändringar i skattestrukturen. Låt
mig bara sammanfatta det här inlägget när det gäller
skatteförslagen i betänkandet och deras förutsättning-
ar att på något aktivt sätt påverka sysselsättningen!
Det är ändå därför vi är här. Det är därför som försla-
gen läggs fram.
Jag är ytterst tveksam till att dessa förslag kommer
att ha någon som helst effekt på sysselsättningen. Man
kan naturligtvis alltid hoppas och tro. Framtiden får
utvisa hur det blir. Men, som sagt, jag är mycket tvek-
sam. Om det beror på att detta är ett hastverk eller på
att det finns en oförmåga är ganska ointressant. Jag
tror inte att de arbetslösa bekymrar sig så mycket om
varför. De har nog för länge sedan resignerat när de
har följt den här debatten och hört dessa förslag.
Jag har inte mycket mer att tillägga. Vi får se om
debatten framöver kan bringa klarhet i hur man
egentligen ser på möjligheten att använda skattein-
strumentet i framtiden för att skapa jobb.
Anf. 171 MICHAEL
STJERNSTRÖM (kds)
Fru talman! Det har snart gått två år sedan Sverige
fick en socialdemokratisk regering. När nu halva
mandatperioden har gått kan det vara lämpligt att
summera vad de socialdemokratiska regeringarna har
gjort på skatteområdet. En fråga som naturligen infin-
ner sig är på vilket sätt förändringar på skatteområdet,
dvs. skattehöjningar, positivt har bidragit till nya
jobb.
Den huvuduppgift som Socialdemokraterna gick
till val på var, som bekant, att minska arbetslösheten.
I den ekonomiska partimotionen i maj 1994 skrev
Socialdemokraterna att det går att föra en politik
"som pressar ner den öppna arbetslösheten till under
fem procent redan under nästa år". I valmanifestet
skrev Socialdemokraterna: "En socialdemokratisk
regering kommer att pröva nya grepp för att stimulera
företagen till nyanställningar. Vi vill underlätta för
företag att expandera och nyanställa. Stödet till nyan-
ställningar måste göras riktat, så att det verkligen
leder till nyanställningar." Var finns dessa förslag? De
finns i alla fall inte hos regeringen.
Sedan valet 1994 har regeringen genomfört mas-
siva skattehöjningar på löpande band utan att fundera
på hur det påverkar sysselsättningen.
Under 1995 höjdes skatterna med 40 miljarder,
och under 1996 höjs skatter med 22 miljarder. Vidare
innebär de beslut som riksdagen med all sannolikhet
kommer att fatta här i kväll att skatterna höjs med
totalt 14 miljarder 1997 och lika mycket 1998. Totalt
innebär det skattehöjningar i storleksordningen 90
miljarder kronor under mandatperioden. Det är unge-
fär tre gånger så mycket som Socialdemokraterna
vågade visa upp i valmanifestet från augusti 1994. De
skattehöjningar som är särskilt skadliga är de som har
genomförts på arbete och som påverkar sysselsätt-
ningen mycket negativt. Exempel på sådana skatte-
höjningar är höjda arbetsgivaravgifter, återinförd
dubbelbeskattning och höjd inkomstskatt. Enbart
dessa skattehöjningar uppgår till 21 miljarder kronor
under 1995.
De små skattelättnader som nu föreslås i proposi-
tionen skall ses i ljuset av de tidigare massiva skatte-
höjningarna. De små ljusglimtar på skatteområdet
som finns i propositionen beträffande arbete är bl.a.
en reducerad arbetsgivaravgift med 2 miljarder kronor
och ROT-avdrag på 1,5 miljard.
Men samtidigt som dessa skattelättnader införs
kommer nya skattehöjningar på hushåll och företag,
t.ex. ej fullt inflationsskydd i skatteskalan och en
begränsad uppräkning av brytpunkten samt en be-
gränsad avsättning till periodiseringsfond och en
förlängd arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. Skatte-
höjarsjukan har således inte gått över. Regeringen tar
med den ena handen och ger med den andra och ver-
kar fullständigt sakna en strategi för sina åtgärder. Det
är vidare märkligt att Centerpartiet kan ställa upp på
en proposition som inte tar ett helhetsgrepp om ar-
betslösheten.
De som får betala för regeringens handlingsför-
lamning är de arbetslösa som nu blir fler för varje
vecka. Det är självklart ett gigantiskt misslyckande
för Socialdemokraterna som i valrörelsen sade att
"jobben, jobben, jobben" var den viktigaste frågan
och som lovade att den socialdemokratiska regeringen
skulle pressa ned arbetslösheten tiondel för tiondel.
Så blev det inte.
Fru talman! Regeringen anför i propositionen un-
der avsnittet En skattepolitik för arbete att ett viktigt
mål för skattepolitiken är att etablera ett stabilt regel-
verk som skall ge förutsägbara förutsättningar för
företagen. Kristdemokraterna instämmer i denna
ambition.
Tyvärr kan vi konstatera att huvuddelen av försla-
gen i propositionen antingen är temporära eller att
man har bytt en skatt mot en annan. Detta skapar just
den oförutsägbarhet som skadar en positiv, långsiktig
och stabil utveckling.
Den turbulens som det talas om i propositionen
har regeringen själv åstadkommit genom sina ideolo-
giskt betingade återställare tillsammans med Vänster-
partiet hösten 1994. Kristdemokraternas yrkanden tar
sikte på en bättre kontinuitet och långsiktighet än den
som regeringen har föreslagit. Vi avvisar förslag som
ytterligare urholkar skattereformen och höjer skatten
på företag.
Kristdemokraterna anser att skattepolitiken måste
ges en sådan inriktning att det totala skattetrycket
sänks, främst genom att skatten på arbete sänks.
Kristdemokraterna stöder regeringens förslag att sän-
ka arbetsgivaravgifterna men anvisar en annan finan-
siering. Därutöver är det angeläget att den del av
tjänstesektorn som riktar sig till de privata hushållen
får skattelättnader som leder till utveckling och ex-
pansion. Vårt förslag är att man skall genomföra en
kraftfull sänkning av skatten på arbete i den del av
tjänstesektorn som riktar sig till de privata hushållen.
Även de skattebelastningar på sparande och kapital-
bildning som försämrar förutsättningarna för investe-
ringar måste åtgärdas. Tillgången på riskkapital måste
bli bättre. Kristdemokraterna anser inte att riskspa-
rande skall beskattas hårdare än det relativt riskfria
banksparandet. De nya reglerna för företagens mom-
sinbetalningar som gäller ny tidpunkt för redovisning
och inbetalning av mervärdesskatt måste rivas upp.
Företagsstöden bör ses över och sänkas i utbyte mot
sänkta arbetsgivaravgifter. Detta är nödvändigt för att
tillväxten skall kunna ta fart.
Jag står självfallet bakom samtliga kristdemokra-
tiska reservationer men yrkar endast bifall till reser-
vation nr 5.
Anf. 172 ANITA JOHANSSON (s)
Fru talman! För oss socialdemokrater är den vikti-
gaste politiska uppgiften att lösa problemet med ar-
betslösheten. Nu går vi från ord till handling med ett
konkret program. Redan i vårt valmanifest hösten
1994 talade vi klart och tydligt om Sveriges allvarliga
ekonomiska läge för svenska folket.
Det finns en risk att våra barn och barnbarn får det
sämre än den generation som jag själv tillhör. I den
uppgörelse som vi socialdemokrater nu träffar med
Centern visar vi på politisk kraft och handling. Därför
är det bra, fru talman, att riksdagen nu diskuterar och
beslutar om åtgärder för att komma till rätta med
arbetslösheten.
I det åtgärdsprogram som nu behandlas har som
vanligt skatterna en stor och viktig betydelse.
Fru talman! "Politik är att vilja", som Olof Palme
så bra uttryckte det. Därför ett stort tack från min sida
till Centerpartiet och speciellt till Rolf Kenneryd för
det konstruktiva arbetet med våra förslag från skat-
teutskottet. Det känns bra både för det svenska folket,
och inte minst för våra företag, att det finns två partier
som vill något och tar ansvar för den ekonomiska
politiken och därmed också sysselsättningen.
Svenska folket kan skatta sig lyckliga över att
slippa moderat skattepolitik. Det finns, fru talman,
långtgående skillnader mellan oss socialdemokrater
och högern när det gäller synen på skattepolitiken. I
vårt yttrande till finansutskottet föreslås många vikti-
ga förändringar på skatteområdet just för att främja
tillväxt och därmed sysselsättning.
Karl-Gösta Svensson och övriga moderater anser
att skattesänkningar har ett egenvärde och menar att
skatterna är det främsta problemet i den svenska eko-
nomin. Vi socialdemokrater ser skatterna som ett sätt
att finansiera vår välfärd. Hur skulle vårt välfärds-
samhälle se ut om moderaterna fick igenom sina
skattesänkningar som nu, i detta betänkande, uppgår
till 60 miljarder kronor?
Vad innebär då våra förslag i den proposition vi
nu diskuterar? Det föreslås en tillfällig nedsättning av
stämpelskatten i syfte att minska transaktionskostna-
derna vid köp av fastigheter. Stämpelskatten sätts ned
till en tredjedel vid förvärv av fast egendom och tomt-
rätt under tiden den 12 juni till den 31 december. Vi
förutsätter att det utrymme som nu skapas genom
denna budgetsänkning inte tas i anspråk för att t.ex.
höja mäklararvodena eller fastighetspriserna. Enligt
majoritetens mening kan en sänkning av stämpelskat-
ten på fastigheter underlätta en återhämtning inom
byggsektorn, som drabbats hårt av den stora arbets-
lösheten.
Fru talman! Vi föreslår också ett skifte från för-
säljningsskatt till fordonsskatt i syfte att stimulera till
en förnyelse av våra bilar. Försäljningsskatten på
personbilar slopas i miljöklasserna 1 och 2 och sänks
till 2 000 kr i miljöklass 3 med verkan från den 12
juni i år, och givetvis skall de som betalat den gamla
skattesatsen efter detta datum få pengarna tillbaka.
Fordonsskatten höjs med 50 % för personbilar och
med 15 % för dieselbilar av årsmodell 1994 eller
äldre. Höjningen träder i kraft den 1 oktober 1996.
Det blir också en ändring i bilskrotningslagen.
Som vanligt går moderaterna emot även detta
skatteförslag. Miljöpartiet yrkar också avslag vilket
jag tycker är konstigt. Jag tycker att vi borde ha sam-
ma syn på detta, och inte minst av miljöhänsyn borde
vi göra allt för att förbättra vår ganska gamla bilpark.
Den parlamentariska kommittén KOMKOM har
fått tilläggsdirektiv för att göra principiella övervä-
ganden av hur de ekonomiska förutsättningarna inom
kommunikation kan användas som styrmedel för våra
trafikpolitiska mål, och det tycker jag är bra. En sär-
skild utredare har fått i uppdrag att undersöka vilka
avväganden mellan olika slag av skatter som kan vara
lämpliga ur miljösynpunkt, och det tycker jag också är
bra. Den låga nivå på bilförsäljning som vi har i vårt
land är inte bra, och nu måste vi ta krafttag för att få i
gång bilförsäljningen - för miljön, för trafiksäkerhe-
ten och inte minst för sysselsättningen inom bilindu-
strin. Det har faktiskt varit många grabbar från Volvo
som har ringt och sagt: Äntligen! Med det förslag som
nu ligger på riksdagens bord kan det faktiskt bli det
en prissänkning på omkring 5 %. Utskottet har före-
slagit att denna lagändring skall gälla från den 11 juni
och har därmed bifallit en motion från Socialdemo-
kraterna och Centern om ändrat datum.
Utskottet tillstyrker också att tobaksskatten höjs
med 15 %. När jag läste moderaternas motion på
skatteområdet, så kom en stilla undran. Har de glömt
att yrka avslag, kors i taket, tänkte jag, en skattehöj-
ning som moderaterna ställer sig bakom - det är inte
var dag man får uppleva detta.
I propositionen föreslås att de särskilda skattelätt-
naderna för sparandet i allemansfonderna slopas
1997. Även på detta område har moderaterna och
kristdemokraterna yrkat avslag. Majoriteten i skat-
teutskottet konstaterar att skattelättnaderna för alle-
mansfonderna utgör ett avsteg från principen om en
neutral beskattning. När de gynnsamma reglerna
återinfördes 1995 skedde det mot bakgrund av att det
var stora uttag från fonderna 1994. Detta hade sin
grund i det höga ränteläget, och det tänker jag åter-
komma till, Karl-Gösta Svensson. Med detta ställer
sig riksdagen nu bakom en neutral beskattning av
sparandet i allemansfonderna.
Regeringen avser att föreslå en lättnad i beskatt-
ningen av onoterade aktiebolag från den 1 januari
1997. Utformningen skall regeringen ta ställning till
efter det att Företagsskatteutredningen lämnat sitt
förslag som förväntas vara klart i slutet av denna
månad. Ett stort utrymme har avsetts för denna skatte-
lättnad, 3,5 miljarder kronor. Avsikten är att riskkapi-
talavdraget skall slopas. Samtidigt skall avdragsrätten
för avsättning till periodiseringsfond begränsas från
25 % till 20 % av inkomsten. Även på detta mycket
generösa förslag yrkar moderater, folkpartister och
kristdemokrater avslag. Som vanligt föreslås att dub-
belbeskattning avskaffas helt. Riskkapitalavdraget
behålls eller, helst av allt, förstärks.
Vi socialdemokrater och centerpartister delar re-
geringens uppfattning att det är angeläget att förbättra
villkoren för mindre och medelstora företag och där-
med skapa förutsättningar för en expansion för ökad
sysselsättning i dessa företag. Vi föreslår en rad åt-
gärder för att göra det enklare för näringsidkare. Det
är viktigt att kunna få förenklingar inom företagsbe-
skattningen, det tycker vi i majoriteten. Många småfö-
retagare jag träffat efterlyser förenklingar när det
gäller skatte- och avgiftsbetalningar, och på detta
område återkommer regeringen.
Till hösten kommer också förslag till nedsättning
av social- och egenavgifterna.
Så, fru talman, till den omdebatterade frågan om
tjänstebeskattningen, pigavdraget, det som debatterats
mest på det området. Jag tycker själv att det är bra att
regeringen nu skall tillsätta en utredning och göra en
översyn av beskattningen inom tjänstesektorn. I pro-
positionen anförs att de senaste decenniernas starka
expansion inom denna sektor visar att den privata
tjänstesektorn inte behöver skattelättnader eller andra
stimulanser för att expandera, men låt oss få detta
utrett, och låt oss få ett bra underlag. Det kan finnas
andra åtgärder som kan göras än bara de s.k. ROT-
avdragen.
I den moderata motionen föreslås sänkning av so-
cialavgifterna och att löneavgiften avvecklas. Modera-
terna ifrågasätter om moms över huvud taget skall tas
ut på hushållstjänster. Folkpartiet kräver att arbetsgi-
varavgifterna sänks med 7 procent. Inkomstbortfallet
bör finansieras genom sänkt företagsstöd. Det skulle
vara bra, tycker jag, om Karin Pilsäter kunde tala om i
dag vilka stöd som skall sänkas.Skatteutskottets ma-
joritet instämmer i regeringens bedömning att det är
viktigt, trots strama budgetrestriktioner, att de indirek-
ta lönekostnaderna reduceras. Vi delar också upp-
fattningen att åtgärderna skall inriktas på små och
medelstora företag. Även inom den privata tjänstesek-
torn får detta en motsvarande stimulans.
Vårt förslag till nedsättning av arbetsgivar- och
egenavgifter beräknas kosta 2 miljarder kronor, 2000
miljoner kronor.
Den aviserade nedsättningen riktar sig till alla
sektorer och i första hand till små och medelstora
företag.
Jag vill understryka att alla de förslag som vi har
ställt oss bakom har finansierats fullt ut. De är också
godtagbara ur fördelningspolitisk synpunkt.
Vi är alltså beredda att satsa stora pengar till de
små och medelstora företagen. Vi kommer också att
satsa över 1 000 miljoner kronor på bilindustrin för
att stimulera den inhemska aktiviteten. Det kommer vi
att finansiera genom att höja inkomstskatten med 800
kr för oss som har det gott ställt.
Fru talman! När jag är ute på möten är det ofta
människor som ställer frågan: Hur skall jag kunna
vara med och bidra till att minska arbetslösheten, jag
som har en bra lön och jag som har ett arbete? Det är
bl.a. detta som vi socialdemokrater har ställt oss bak-
om.
Fru talman! Det finns mycket mer i betänkandet,
men jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till ut-
skottets hemställan och avslag på samtliga reservatio-
ner.
Anf. 173 KARL-GÖSTA SVENSON (m)
replik
Fru talman! De skattesänkningar som ni föreslår
kommer ni att ta igen med råge, Anita Johansson,
vilket jag nämnde i mitt tidigare anförande.
Utan en gnutta självkritik tar Anita Johansson upp
det förhållandet att Socialdemokraterna i valrörelsen
lovade att arbetslösheten skulle sjunka med 5 %
snabbt om ni fick regeringsmakten. Efter halva man-
datperioden har vi en rekordhög arbetslöshet, och den
stiger. Varför vill ni inte inse att den förda politiken
leder fel? Varför tar ni inte konsekvenserna av era
misslyckanden? Hur kan Anita Johansson i denna
situation vara med och fatta beslut om att höja pro-
duktionsskatten på el, vilket leder till färre jobb? Vi
hörde under debatten om arbetsmarknadspolitiken att
de 1 800 anställda i Vargön Alloys i Vänersborg kan
förlora sina jobb på grund av det förslaget. Varför
utökar ni i denna situation den tid som arbetsgivaren
skall betala sjuklön med 14 dagar? Det är en indirekt
skattehöjning på flera miljarder för alla företagare.
Och det är synnerligen allvarligt för små och medel-
stora företag.
Anf. 174 ANITA JOHANSSON (s) replik
Fru talman! När vi socialdemokrater återfick re-
geringsansvaret hösten 1994 fick vi ta hand om ett
land i ett moras som man kallar det. Bl.a. hade K. G.
Svenson varit sakkunnig i Finansdepartementet under
tiden. Vi har i dag hört Erik Åsbrink redogöra för hur
ränteutvecklingen såg ut under den tiden, hur budge-
tunderskottet såg ut, om hur arbetslösheten steg, men
jag skall inte upprepa dessa siffror. Vad gjorde ni
moderater när ni var i regeringsställning? Jo, ni sänkte
skatterna för höginkomsttagare och andra. Men ni
brydde er inte ett dugg om de arbetslösa.
Det som vi har gjort sedan vi fick tillbaka rege-
ringsmakten är att försöka få ordning på det här lan-
dets ekonomi. Och äntligen kan vi se ett litet ljus
borta i tunneln, K. G. Svenson. Man skulle kunna
säga: Surt sa räven om rönnbären. Vi lägger nu fram
en proposition på riksdagens bord där vi föreslår
ordentliga skattesänkningar för små och medelstora
företag. Vi föreslår rejäla subventioner, eller vad man
skall kalla det, till svensk bilindustri för att vi skall få
fart på den. Vi sänker skatten för husköp. Jag tycker
att K. G. Svenson verkar vara allmänt sur och litet
störd över att vi socialdemokrater tillsammans med
Centern nu lägger fram så här många bra förslag för
svensk industri och svensk företagsamhet på riksda-
gens bord.
Anf. 175 KARL-GÖSTA SVENSON (m)
replik
Fru talman! Jag är inte sur. Jag är allvarligt oroad
för de hundratusentals människor som är arbetslösa
och som vill ha ett jobb i dag. Arbetsmarknadsminis-
tern sade i sitt anförande att ett av de viktigaste krite-
rierna för ett jobb var att man skulle kunna leva på sin
lön. De skattehöjningar på 80 miljarder som ni har
genomfört under denna tid har ju inneburit att alltfler
människor inte kan leva på sin lön eller sin pension
efter skatt. Vad gör Anita Johansson åt detta? Det är
ju ett allvarligt samhällsproblem. Hur skall ni åstad-
komma dessa förändringar med dessa förslag? Var
kommer de nya jobben med era förslag? Ni har ju
plockat in skatter. De frågor som jag ställde till Anita
Johansson om det var stora skatter som påverkade
jobben direkt på företagen fick jag inget svar på.
Märk väl att valvåren 1994 och när vi lämnade rege-
ringsmakten tillkom tusentals jobb per vecka. Nu
förlorar vi tusen jobb i veckan.
Anf. 176 ANITA JOHANSSON (s) replik
Fru talman! Jag trodde att K. G. Svenson hade
klart för sig att en stark ekonomi faktiskt är en förut-
sättning för att man skall kunna bekämpa arbetslöshe-
ten. Det är det som vi gör just nu. Jag kanske inte är
som alla andra, men jag tycker att det är mycket bra
att vi har fått denna proposition och att vi är här mitt i
juli för att diskutera dessa bra förslag som har kommit
från vår regering. Jag går inte på - och det tror jag
inte att svenska folket heller gör - Moderaternas
skattesänkarpolitik. När man studerar era dokument
och motioner kan man konstatera att det inte bara är
fråga om de 60 miljarderna som jag talade om i mitt
anförande, utan det handlar om 250 miljarder i skatte-
sänkningar, och det handlar om åtskilliga miljarder i
skattesänkningar ute i kommunerna. Hur skulle vår
välfärd se, hur skulle skolan se ut, hur skulle barnom-
sorgen se ut, och hur skulle äldreomsorgen se ut om
det blev en moderat skattepolitik som fick styra? Jag
är glad över att ni inte är riktigt ensamma på höger-
kanten.Anf. 177 KARIN PILSÄTER (fp) replik
Fru talman! Det är bra att åtminstone Anita Jo-
hansson från majoritetssidan tycker att det är bra att vi
jobbar här. Det är i varje fall någon. Jag tycker också
att det är bra. Och jag tycker att det hade varit ännu
bättre om det hade varit litet mer substans i det som
Anita Johansson inledde med, nämligen att ni nu går
från ord till handling i ett konkret program. Nedsätt-
ningen av stämpelskatten vid fastighetsöverlåtelser
och förändringarna av beskattningen på bilar är väl
knappast ett konkret program för att knäcka massar-
betslösheten. Det hoppas jag verkligen att Anita Jo-
hansson inte tycker. Jag hoppas att hon tycker att det
är en ganska liten del i det hela.
Anita Johansson sade att det i alla fall finns två
partier som vill något, nämligen Centerpartiet och
Socialdemokraterna. Jag vill därför ställa en fråga till
Anita Johansson: Vad vill Centerpartiet och Social-
demokraterna när det gäller dubbelbeskattningen, och
vad är det ni vill när det gäller tjänstesektorn? I pro-
positionen står det nämligen bara om utredningar som
skall genomföras.
Anf. 178 ANITA JOHANSSON (s) replik
Fru talman! Jag sade ungefär som jag sade i mitt
tidigare anförande: Surt sade räven om rönnbären. Vi
har faktiskt sagt att vi skall lägga 3,5 miljarder kronor
på dubbelbeskattningen. Vi kommer att lägga 1 mil-
jard kronor för att se till att det blir omsättning på de
svenska bilarna här i landet.
Vi kan i dag konstatera att vi faktiskt får beröm i
en annons i Dagens Industri i dag för att vi nu går från
ord till handling när det gäller just småföretagarna
och dubbelbeskattningen och annat enligt ett papper
som jag just fick från Sverre Palm. Det kan väl vara
något att suga på.
Anf. 179 KARIN PILSÄTER (fp) replik
Fru talman! Lindebergs revisionsbyrå, som har
satt in den här annonsen - jag har inte läst tidningen,
men jag har fått annonsen i ett brev - kanske inte är
lika bra som vi som är litet mer tränade att läsa pro-
positioner att se skillnad mellan vad som är konkreta
förslag, vad som är beslut och vad som är aviseringar.
Vi har ju inte sett något. Jag återkommer till min
fråga: Vad är det ni vill? Det måste ni väl ändå veta.
Jag tycker inte att man kan säga att det innebär att
man vidtar stora åtgärder genom att sänka bilaccisen,
vilket leder till en ökad omsättning av bilar.
Det är knappast några stora subventioner, som
Anita Johansson sade, till svensk bilindustri. Om det
vore så skulle det vara ett bra ämne för att minska
företagsstödet. Vi har även andra förslag. De blev
noggrant genomgångna i de andra utskotten under
våren.
Till sist vill jag bara påpeka att sänkningen av
stämpelskatten är enligt regeringens proposition äg-
nad att driva upp fastighetspriserna. Det står uttryck-
ligen där, så jag hoppas att det är hela regeringsparti-
ets åsikt.
Anf. 180 ANITA JOHANSSON (s) replik
Fru talman! Som jag sade tidigare tycker jag att
det är många bra förslag i den proposition som vi nu
behandlar. Jag har upplevt under hela debatten att
framför allt företrädarna för trekoalitionen Modera-
terna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har varit
sura. Det är kanske därför att man i en annons i Da-
gens Industri talar om att vi nu går från ord till hand-
ling och gör någonting åt sysselsättningen. Många av
förslagen, som just rör skattepolitiken, tror och hop-
pas jag skall främja sysselsättningen i vårt land.
Anf. 181 PER ROSENGREN (v) replik
Fru talman! Jag har fem frågor till Anita Johans-
son.
För det första: Är det rimligt att en utebliven höj-
ning av brytpunkten skall finansiera sänkningen av
beskattningen av förmånsbilar?
För det andra säger utskottsmajoriteten att utskot-
tet ser avvägningsproblemen mellan efterfrågestimu-
lans och fortsatt budgetsanering som mycket svåra att
lösa. I propositionen nämns tre åtgärder för att för-
bättra efterfrågesituationen: försäljningskatten på
motorfordon avskaffas, förmånsbeskattningen av
tjänstebilar sänks och stämpelskatten reduceras.
Finns det inte någon anledning att vidta några yt-
terligare åtgärder för att öka efterfrågan?
Är det inte onödigt att sänka socialavgifterna för
alla företag? Borde man inte begränsa? Nu får även
storföretag, de som inte behöver det, en nedsättning
av socialavgiften. Är det nödvändigt?
När det gäller stämpelskatten är det så som Karin
Pilsäter säger, att ändringen är till för att höja priserna
på begagnatmarknaden, för att minska avståndet mel-
lan nyproduktion och äldre hus. Där har nog Anita
Johansson missuppfattat situationen.
Sedan råder jag Anita Johansson att läsa resten av
annonsen i Dagens Industri. Där står om arbetsrätten
och även om andra saker. Ställer sig Anita Johansson
bakom också de delarna i annonsen? Man får lov att
vara väldigt försiktig med vad man tar till sig och vad
man får beröm för.
Anf. 182 ANITA JOHANSSON (s) replik
Fru talman! Jag tycker att det hade varit klädsamt
om Per Rosengren hade läst på förslagen litet nog-
grannare. Jag tycker att det var bra att Vänsterpartiet
hösten 1994 var med oss socialdemokrater och ställde
upp för den politik som vi då lade fast i kammaren.
Det hade också varit klädsamt om Vänsterpartiet
någon gång hade kunnat vara med oss och fattat litet
impopulära beslut.
Jag ställer naturligtvis inte upp på det som står i
annonsen om arbetsrätten, men jag tänkte ändå att jag
skulle tala om att det finns företagare som tycker att
vi går från ord till handling. Jag ställer mig givetvis
bakom det som Göran Persson i dag sade när det
gäller arbetsrätten.
Anf. 183 PER ROSENGREN (v) replik
Fru talman! Jag förstår inte vad Anita Johansson
menar med att vi inte ställer upp på impopulära be-
slut. De beslut om 14 miljarder som vi var med om att
fatta i saneringsarbetet var verkligen ganska tuffa. Det
har lagt grunden för saneringen av statens finanser.
Jag vill också påpeka att det står i den annons som
Anita Johansson har tillgång till att det var bra att man
tog sitt förnuft till fånga när det gäller momsinbetal-
ningarna. Där köpte ni vårt förslag. Det är bra. Det
finns ytterligare saker i propositionen där ni har gått
oss till mötes. Det är bra. Det gäller t.ex. socialavgif-
terna. Men ni har inte gått oss tillräckligt till mötes.
Ni kunde förändra era förslag ytterligare så att ni kom
närmare oss. Det skulle vara bättre för sysselsättning-
en. Ni borde komma med någonting som gör att vi får
en bättre efterfrågan i landet. Då får vi också efterfrå-
gan på arbetskraft och tar itu med sysselsättnings-
problemen i landet.
Anf. 184 ANITA JOHANSSON (s) replik
Fru talman! Då kanske vi gemensamt kan jobba
vidare. Jag tycker att det viktigaste nu är att vi alla
gör så gott vi kan och använder våra kloka huvuden
till att få bukt med den stora arbetslösheten. Det är det
den här debatten och besluten i dag handlar om.
Anf. 185 RONNY KORSBERG (mp) replik
Fru talman! Det var trist att Anita Johansson inte
har fler repliker. Jag ville kommentera det miljövänli-
ga i bilskatteförändringarna. Sänker man försäljnings-
skatten på bilar gynnar det naturligtvis större och
tyngre bilar, och klodioxidutsläppen ökar. Det är vad
som tyvärr händer just nu.
Jag hade tänkt fråga Anita Johansson någonting
betydligt viktigare. Hon säger i sitt anförande att
skatter har stor betydelse för sysselsättningen. Det var
bra sagt, och jag delar den inställningen. Men jag
skulle vilja fråga Anita Johansson - det kan hon ty-
värr inte svara på - om hon tror att de framlagda
förslagen verkligen leder till ökad sysselsättning. Jag
var i mitt anförande något pessimistisk och tveksam
till att det blir så. Det skulle ha varit intressant att
höra den optimistiska prognosen över hur många jobb
dessa framlagda skatteförslag skulle ge Sverige.
Anf. 186 MICHAEL STJERNSTRÖM (kds)
replik
Fru talman! Det blir inte mycket av debatt då den
man begär replik på har slut på taletiden. Men jag
skall ändå säga något kort om dubbelbeskattningen av
aktier.
När riksdagen beslutade år 1990 att ta bort dub-
belbeskattningen gjorde man det efter grundliga över-
väganden. Det var lämpligt att få en enkelbeskattning.
Men sedan kom man genom ett beslut ifrån den lag-
stiftningen, vilket inneburit att man beskattar sådant
kapital med 51 %, jämfört med 30 % skatt på riskspa-
rande i bank. En sådan skattelagstiftning försvårar
självklart för företagen att få in riskkapital. Vid en
expansion behövs det för att skapa nödvändiga ar-
betstillfällen.
En annan negativ effekt av dubbelbeskattningen är
inlåsningen. Det är i allra högsta grad angeläget att få
till stånd en sådan situation där man kan flytta medel
för investeringar mellan gamla branscher och företag
med större framtidsmöjligheter. I motsats till vad som
anförs i propositionen gäller inlåsningseffekterna i
stor utsträckning de stora och vinstrika börsföretagen.
Den fråga som vi får återkomma till och som jag ville
ställa till Anita Johansson är: Anser socialdemokra-
terna verkligen att inlåsningseffekterna och andra
negativa effekter med dubbelbeskattningen enbart
gäller onoterade bolag? Det får vi återkomma till.
Regeringen förutskickar i propositionen att man
skall återkomma med förslag om lättnader av dubbel-
beskattningen för onoterade bolag i januari 1997.
Men detta är inte tillräckligt. Vi kristdemokrater anser
att riksdagen snarast bör fatta beslut om avskaffande
av dubbelbeskattningen för samtliga bolag. Detta är
finansierat i våra ekonomiska motioner.
Anf. 187 ESKIL ERLANDSSON (c)
Fru talman! Den svenska ekonomin måste vårdas.
Varför det? kanske någon undrar. Jo, Sveriges eko-
nomi lägger grunden för att få fram resurser som kan
stimulera näringslivet och därmed tillväxten. Att vår-
da svensk ekonomi är den viktigaste förutsättningen
för att framgångsrikt kunna bekämpa arbetslösheten.
Om inte budgetunderskottet elimineras och inflatio-
nen fås ner kan vi inte förvänta oss att vare sig skatte-
sänkningar eller utgiftsökningar får avsedd effekt
varken för sysselsättningen eller för tillväxten. Skatte-
sänkningar och utgiftsökningar leder då bara till högre
räntor och sämre betingelser för hela den svenska
ekonomin och därmed färre jobb.
Förtroendet för svensk ekonomi håller på att åter-
upprättas. Det får inte på något sätt äventyras. Det är
nu särskilt viktigt att den nedåtgående räntetrenden
inte motverkas och att vi åstadkommer uthållig balans
i statens finanser.
Centerpartiet och Socialdemokraterna har under
ett drygt år samarbetat omkring den ekonomiska poli-
tiken. Samarbetet har varit framgångsrikt, det får vi
allt fler bevis på.
Alla de som har skanderat ut sitt misstycke kan nu
konstatera att viktiga resultat har uppnåtts. Sedan det
ekonomisk-politiska samarbetet inleddes i april förra
året har t.ex. räntorna gått ned med omkring 3,5 pro-
centenheter och kronan stärkts med 15-20 procenten-
heter gentemot EU-valutorna. Alla låntagare, företag
såväl som hushåll, tjänar på den här utvecklingen.
Investeringsviljan stimuleras, och vi alla innehavare
av svenska kronor har blivit rikare i förhållande till
vår omvärld.
Inflationen ligger nu på en mycket låg nivå. Det är
utomordentligt viktigt att vi kan bryta den trend med
alltför höga inflationstal som Sverige har haft alltför
länge.
Det centrala är att vi i fortsättningen också kan
kontrollera inflationsutvecklingen. En viktig förut-
sättning för detta är att löneökningarna generellt sett
blir måttliga för att bättre stämma överens med vår
tillväxttakt och med löneutvecklingen i våra främsta
konkurrentländer. Annars riskerar fler anställda att
förlora sina jobb.
Centerpartiet går nu vidare tillsammans med soci-
aldemokraterna med målet att halvera den öppna
arbetslösheten till år 2000. Det är ett djärvt men nöd-
vändigt mål för att kunna vända utvecklingen för alla
människor som i dag känner misströstan och förtviv-
lan.
Sysselsättningspropositionen löser inte problemen
med arbetslösheten helt och hållet, men den är ett
första steg till ökad sysselsättning, ökat företagande
och ökad framtidstro.
I dagens sysselsättningspaket satsar vi på företa-
gen och företagandet bl.a. genom att arbetsgivaravgif-
ten sänks med 5 % på en lönesumma upp till 600 000
kronor. Vi föranstaltar om lättnader i dubbelbeskatt-
ningen för de onoterade bolagen, vilket kommer att
stimulera riskkapitaltillförseln i landet.
De sänkta arbetsgivaravgifterna i kombination
med de sedan tidigare beslutade energiskattehöjning-
arna och förslaget i denna proposition om en avfalls-
skatt innebär en milstolpe i svensk politik, enligt mitt
förmenande. Skatteväxlingen slog igenom i det poli-
tiska arbetet. Centerpartiet skall göra allt för att Sve-
rige skall gå längre och längre i detta avseende. Vi
vill vidareutveckla och fullfölja arbetet med att skapa
ett samhälle med både ekonomisk och ekologisk hel-
hetssyn. Kretsloppssamhället rymmer tillväxt och en
betydande del av de nya jobb som vi så väl behöver i
landet.
Så till några konkreta s.k. skarpa förslag i övrigt,
som Anita Johansson på ett förtjänstfullt sätt har re-
dovisat för.
Stämpelskatten vid förvärv av fast egendom och
tomträtter nedsätts temporärt för att stimulera en ökad
rörelse på fastighetsmarknaden.
Bilaccisen - försäljningsskatten - avskaffas och
växlas över i höjd fordonsskatt, vilket självfallet sti-
mulerar nybilsförsäljningen och därmed en förnyelse
av bilparken som är en av Europas äldsta i genom-
snitt.
Tjänstebilsbeskattningen förändras och kommer
att innehålla en rörlig kostnad för privat körning,
vilket är en bra miljöåtgärd. Den totala beskattningen
sänks dessutom något.
I samband med vårpropositionen började rykten
att florera om att O- och OTC-listade aktier skulle
förmögenhetsbeskattas. Det slås i denna proposition
fast att så inte blir fallet. För oss centerpartister har
det hela tiden varit en självklarhet att så inte skulle
vara fallet.
De åtgärder som föreslås är finansierade fullt ut.
Dessa åtgärder tillsammans med offensiva miljösats-
ningar och en delvis ny arbetsmarknadspolitik där
t.ex. kommunerna ges ett betydligt större inflytande i
arbetslöshetsbekämpningen, vilket för övrigt är en
decentraliseringsåtgärd, ger förutsättningar för en
ökad sysselsättning och tillväxt i Sverige.
Jag är fullständigt övertygad om att ord måste
övergå i handling för att vi skall ha en chans att
pressa tillbaka arbetslösheten. Det finns dessvärre
inga patentlösningar, men för den skull tänker vi i
Centerpartiet inte sticka ned huvudet i sanden. Vi
är glada över att vi har kunnat medverka till att
konkreta åtgärder nu vidtas som ett första steg på
rätt väg. Hädanefter skall dessutom
arbetsmarknadsläget stämmas av varje halvår.
Dessa avstämningar kommer vi att ta på största
allvar.
Anf. 188 PER ROSENGREN (v) replik
Fru talman! Anser Eskil Erlandsson och Center-
partiet att detta med stämpelskatten är det mest effek-
tiva sättet att använda 2-3 miljarder kronor på för att
öka efterfrågan i samhället?
Hade det inte varit bättre att begränsa nedsättning-
en av de sociala avgifterna för företag med upp till 50
anställda och på det sättet se till att periodiseringsfon-
davsättningen fick ligga kvar på 25 % för enskilda
firmor och handelsbolag? Hade man då inte mera
gynnat små och medelstora företag än det "läckage"
som ni nu står bakom?
Anf. 189 ESKIL ERLANDSSON (c) replik
Fru talman! När det gäller stämpelskatten är det
konstaterat att omsättningen på fastighetsmarknaden
har varit extremt låg under ett antal år, vilket har gjort
att många av de branscher som är beroende av att det
är omsättning på fastighetsmarknaden inte har fått den
omsättning i sina företag som de har haft under tidiga-
re decennier när omsättningen har varit normal. Jag
tänker då på hantverksyrket.
När någon byter bostadsrätt, lägenhet eller ett hus
krävs det en hel del större och mindre åtgärder. Sam-
ma sak gäller för komplettering av möbler och lik-
nande. Självfallet påverkar sådana saker. Ur den syn-
vinkeln är detta alltså ett skarpt förslag som jag tror
kommer att bidra till en ökad sysselsättning.
När det gäller de sociala avgifterna kan man kon-
statera att vi måste ha lagar beslutade av denna kam-
mare som är utformade på ett sådant sätt att de är
lätta att kontrollera och hantera både för de
myndigheter som arbetar under regering och
riksdag och för de företag och organisationer som
skall tillämpa lagstiftningen. Detta är alltså
förutsättningen som vi har att arbeta utifrån när vi
skapar lagar på skatteområdet och på andra
områden.
Anf. 190 PER ROSENGREN (v) replik
Fru talman! Vi får väl tro att detta med stämpel-
skatten kan komma att påverka. I första hand handlar
det om priserna på begagnat.
Vårt förslag att man skall befria de första 40 000
kronorna från egenavgifter när det gäller enskilda
firmor och handelsbolag skulle lätt finansieras. Det är
ett mycket enkelt förslag som tidigare har lagts fram
här i kammaren.
Anf. 191 KARIN PILSÄTER (fp) replik
Fru talman! Vi får alla ofta brev från människor
och företagare runt om i vårt land. Alla har de något
som de vill framföra. Jag tänkte bara vidarebefordra
innehållet i ett av dessa brev till Eskil Erlandsson.
Brevet kommer från en kvinnlig företagare i Hud-
dinge som ligger i närheten av där jag bor. Hon skri-
ver:
"Det är med stor förtvivlan, irritation och en
känsla av hopplöshet jag författar detta brev. När
skall landets politiker förstå att beslut rörande företa-
gande måste fattas med utgångspunkt från förståelse
för och insikt i hur företag har det? Skall vi förväntas
bidra till ekonomisk tillväxt och skall vi våga nyan-
ställa och växa måste spelreglerna vara sunda."
Sedan fortsätter brevskriverskan att berätta om de
nya momsinbetalningsreglerna som gör att man måste
jaga pengar för att betala moms i stället för att jaga
kunder så att man kan expandera och anställa fler
människor:
"Omsättningsgränsen höjs och debatten tystnar.
Många av mina kollegor andas ut men de tänker då
inte på: Vem garanterar att inte gränsen inte sänks
igen? Det framgår mycket tydligt att de av Sveriges
politiker som är beredda att säga ja till en höjd gräns
inte anser principen vara mer fel än att den kan gälla
för vissa. Det skrämmer mig."
Sedan ställer brevskriverskan frågan till mig:
"Vad råder du oss att göra för att snarast få en för-
ändring till stånd för att återfå de gamla reglerna?"
Det är denna fråga som jag skulle vilja vidarebe-
fordra till Eskil Erlandsson och Centerpartiet. Vad
råder ni den här kvinnan till?
Anf. 192 ESKIL ERLANDSSON (c) replik
Fru talman! När det gäller småföretagsamheten
vill jag påstå att jag känner den verksamheten ganska
så väl inifrån.
Så över till den konkreta frågan om momsinbetal-
ningarna. Det är i sig inget självändamål att förändra
de inbetalningsregler som har gällt sedan tidigare. I
motsats till en del andra partier här i kammaren ser vi
ju till att finansiera de förslag som vi ställer upp på.
Så var det när förändringen genomfördes när det
gällde steg 1. Vi var alltså tvingade att plocka fram
pengar för att finansiera de åtgärder som vi och soci-
aldemokraterna ville genomföra.
Det blev ju sådana konsekvenser, speciellt för små
företag, att vi fick ta litet tillbaka. Vi lyckades hitta
pengar så att vi kunde genomföra förändringar och
lindringar i inbetalningsreglerna för de mindre företa-
gen. Självfallet skulle jag vara den förste att önska att
vi kunde gå tillbaka till det gamla. Men i motsats till
en del andra partier här i kammaren vill vi finansiera
de förslag som vi ställer oss bakom, och det kan vi
inte med det statsfinansiella läge som är för närvaran-
de i landet.
Anf. 193 KARIN PILSÄTER (fp) replik
Fru talman! I stället för att inveckla mig i några
mer debatter här skall jag be att få önska er alla en
trevlig sommar och hälsar från Anita Johansson.
Anf. 194 RONNY KORSBERG (mp) replik
Fru talman! Jag skall också begränsa mig. Men jag
antar att Eskil Erlandsson står bakom de förslag som
ligger. Vi kanske från honom och Centern kan få den
optimistiska prognos som jag efterlyste från Anita
Johansson. Hur många nya jobb tror ni att de skatte-
förslag som ni nu står bakom kommer att ge?
Anf. 195 ESKIL ERLANDSSON (c) replik
Fru talman! Jag avstår från spekulationer i det
hänseendet, för oaktat om jag eller någon annan gör
ett uttalande i frågan blir det nämligen inget annat än
spekulationer. Men vi skall trots allt skapa förutsätt-
ningar för ett ökat företagande och tillväxt i landet
med de skarpa förslag som framläggs.
När jag ändå har ordet skulle jag emellertid vilja
passa på att fråga Ronny Korsberg hur han kan påstå
att det inte innebär någon miljöförbättring att mönstra
ut den gamla bilparken, som ju är ett av förslagen i
propositionen.
Anf. 196 RONNY KORSBERG (mp) replik
Fru talman! Jag konstaterar att Eskil Erlandsson är
en försiktig general. Han är kanske inte så optimistisk
som Anita Johansson var. Han kanske snarare tillhör
den falang som jag själv tillhör och är något tveksam
till om förslagen egentligen får den avsedda effekten.
Jag hinner nog tyvärr inte utveckla tanken på mil-
jövänligheten i förslaget.
Anf. 197 MIKAEL STJERNSTRÖM (kds) re-
plik:
Fru talman! Regeringen föreslår i propositionen en
nedsättning av sociala avgifter. Det innebär ju i sig ett
erkännande av det som för många är en självklarhet,
att höga skatter i sig motverkar tillkomsten av jobb.
Den sänkning av arbetsgivaravgiften som föreslås är
så liten att den knappast kommer att få någon markant
effekt i termer av nya jobb. Maximalt innebär försla-
get en sänkning av företagens skatter, oavsett storlek,
med 30 000 kr per år och maximalt 9 000 kr för egen-
företagare. Denna lindring är så marginell att småföre-
tagare inte kommer att få råd att nyanställa. För större
företag är sänkningen ännu mer marginell, eftersom
företagen samtidigt med detta får sänkt avsättnings-
möjlighet till periodiseringsfond. Slutsatsen för min
del blir att dessa förslag knappast leder till fler arbe-
ten.
Jag vill ställa en fråga till Centerpartiet: Anser
Centerpartiet att denna sänkning räcker för att stimu-
lera till nyanställningar och att det inte bara innebär
litet mer pengar i fickan på företagarna? Vill ni verk-
ligen inte gå längre än så?
Anf. 198 ESKIL ERLANDSSON (c) replik
Fru talman! Självfallet hade vi önskemål om att gå
längre på den inslagna vägen, bl.a. att fullfölja skatte-
växlingen mera fullt ut, så att säga. Men jag måste
säga till Michael Stjernström, precis som jag sade till
Karin Pilsäter tidigare, att i motsats till en del andra
partier finansierar vi de åtgärder och de förslag som vi
står bakom. I det här fallet har det alltså inte varit
möjligt att finna en större finansiering så att vi kan gå
vidare med det som vi i sak och i sig skulle vilja full-
följa.
Anf. 199 MICHAEL STJERNSTRÖM (kds)
replik
Fru talman! Då tycker jag att Eskil Erlandsson och
jag skall vara överens om att gå vidare på den här
vägen och arbeta för att få kraftfulla stimulanser i
framtiden, för det här är bara början. Jag tror person-
ligen inte att det kommer att leda till nyanställningar,
men det är i rätt riktning.
Det som Eskil Erlandsson sade, att det inte finan-
sieras av de andra partierna, är ju rent nys, för det
finns ju finansieringar också i de andra partiernas
motioner. Jag kan bara tala för kristdemokraterna och
vi har finansierat andra modeller i vår motion.
En annan fråga som jag tänkte ta upp med Center-
partiet är stämpelskatten. Regeringen föreslår en tids-
begränsad nedsättning av stämpelskatten. Men det
stora problemet på fastighetsmarknaden, som inte
regeringen nämner med ett ord i detta sammanhang,
är de kraftigt ökade taxeringsvärdena i kombination
med höjd fastighetsskatt. Detta förhållande har en
klart dämpande effekt på priserna på fastigheter.
Regeringsföreträdare har i riksdagen flera gånger
lovat att man skall se över fastighetsskattens effekter.
Översynen skulle vara klar senast den sista juni 1996.
Så har inte skett. Nu säger skatteminister Thomas
Östros att det kommer ett förslag först till hösten.
Detta är ytterligare ett bevis på regeringens uppskovs-
och långbänkspolitik.
Det är till föga tröst för de människor som nu
tvingas sälja sina hus att det blir något lättare att sälja
husen i och med att regeringen föreslår en sänkt för-
säljningsskatt.
Ett av skälen i propositionen för att temporärt sän-
ka stämpelskatten är en ökad omsättning av fastighe-
ter. Jag vill mot denna bakgrund ställa en fråga till
Centerpartiet: Vad är enligt er uppfattning problemet
på fastighetsmarknaden? Är det en låg omsättning av
fastigheter eller är det att fastighetsskatten är för hög?
Anf. 200 ESKIL ERLANDSSON (c) replik
Fru talman! Jag sade i mitt anförande, Michael
Stjernström, att skatteväxlingen i och med denna
proposition slog igenom i det praktisk-politiska arbe-
tet. Centerpartiet skall göra allt för att Sverige skall gå
längre och längre i detta avseende. Vi vill vidareut-
veckla och fullfölja arbetet med att skapa ett samhälle
med både ekonomisk och ekologisk helhetssyn. Detta
sade jag mitt anförande och det står jag alltså för.
När det gäller fastighetsskatten konstaterade ju
Michael Stjernström själv att det kommer ett förslag i
höst för det första. För det andra tycker jag att Stjern-
ström och jag kan vara överens om att en sänkning
eller förändring av fastighetsskatten absolut inte är
någon sysselsättningsfråga, vilket däremot stämpel-
skattenedsättningen kan vara.
Anf. 201 KARIN FALKMER (m)
Fru talman! Vi behöver i vårt land fler företagare
som vill och vågar starta och driva företag samt an-
ställa medarbetare. För att Sverige åter skall bli fram-
gångsrikt och kunna hävda sig i den internationella
konkurrensen krävs det att företag och människor får
möjligheter att växa av egen kraft. Skall vi komma till
rätta med en situation där allt fler människor riskerar
att permanent slås ut från arbetsmarknaden, måste
förnyelse och förändringar genomföras som underlät-
tar företagande och anställning.
Regeringen har misslyckats med arbetslösheten.
Nivån stiger dag för dag, vecka för vecka. Trots all
retorik om sysselsättningens betydelse har regeringen
fört en politik som direkt motverkar tillkomsten av
arbeten.
För alla dem som i dag står utanför arbetsmarkna-
den - människor som oroar sig för hot om varsel eller
uppsägning, unga, invandrare och andra som lever i
osäkerhet inför framtiden - är det viktigt att riksdagen
fattar konkreta beslut om åtgärder som ökar deras
möjligheter att få arbete. Det gäller förändringar som
stimulerar den tillkomst av fler arbeten i det privata
näringslivet som är själva förutsättningen för minskad
arbetslöshet.
Vi moderater ser kampen mot den totala arbets-
lösheten som utgångspunkten för våra förslag, och vi
anser att det är bråttom. Därför kräver vi snabba åt-
gärder som befrämjar tillväxt och tillkomst av arbeten
i företagen.
Socialdemokraterna vill ha ökade satsningar på
arbetsmarknads- och utbildningsområdena samt mil-
jardprogram för att dölja den öppna arbetslösheten.
Man är så låst av LO att man inte förmår att angripa
de riktiga grundproblemen bakom krisen.
Till skillnad från regeringen angriper vi moderater
orsakerna till arbetslösheten - de höga skatterna, de
rigida arbetsrättslagarna och de hämmande reglering-
arna som kväver företagande, tillväxt och arbete.
Det är människors trygghet som står på spel. Vi
vill ge dem som i dag är arbetslösa en chans att få
arbete genom vårt förslag om arbetsrätten. Det är de
arbetslösa som i dag inte har någon arbetsrätt som vi
månar om. Det är deras trygghet och framtidstro det
handlar om. Socialdemokraternas obenägenhet att
ändra i rigida regler stänger ute människor från ar-
betsmarknaden och försämrar deras trygghet.
Regeringen har några förslag som går i rätt rikt-
ning. Men skattesänkningar på vissa områden kombi-
neras med skattehöjningar på andra, så att slutsum-
man blir en ytterligare höjning av skatterna med 1
miljard. Åtgärder för att riva hindren mot nya arbeten
saknas, och nödvändiga förändringar av arbetsrätten
förbises helt.
De tre borgerliga partierna i denna riksdag vill
skapa goda villkor för företagande. Vår gemensamma
grundsyn i näringsutskottet är att det är ett starkt och
växande näringsliv som utgör grunden för tillkomsten
av arbeten och därmed också förutsättningen för en
bemästring av arbetslösheten.
Hinder som i dag finns för redan befintliga företag
att växa och bli större måste tas bort. Samtidigt måste
tillkomst av arbeten i tjänstesektorn och i nya arbets-
sektorer stimuleras. Det är en lång rad anpassningar
till dagens omvandlingssituation som måste genomfö-
ras, för att vårt land skall komma upp ur den vågdal
socialdemokratisk politik har fört oss ned i.
De stora företagen utgör en omistlig drivkraft för
den svenska ekonomin. Deras konkurrenskraft är
avgörande också för många mindre företag som är
underleverantörer och direkt beroende av storföreta-
gens förmåga att hävda sig i den internationella kon-
kurrensen. I det perspektivet är de negativa effekterna
på sysselsättningen som beslutet om produktionsskat-
terna på el innebär ytterst beklämmande.
Direkt stötande är tankarna på en förtida avveck-
ling av kärnkraften, något som skulle leda till försäm-
rad ekonomi, försämrad miljö, minskad välfärd och
utslagning av företag och arbeten, i synnerhet i områ-
den som är beroende av elintensiv industri. Förtida
avveckling av kärnkraften är den mest destruktiva
regionalpolitik man kan tänka sig. Om man med
berått mod slår undan benen för våra basindustrier i
Norrland och Bergslagen kan ingen regionalpolitik i
världen kompensera skadorna.
Samtidigt som storföretagens konkurrenssituation
måste värnas är det i mindre företag som de nya arbe-
tena förväntas kunna öka. Det handlar både om redan
befintliga företag, som måste få ökade möjligheter att
växa, och nya företag.
Regeringens förslag om program för småföre-
tagsutveckling är inte alls konkret och saknar en
sammanhållen strategi för förnyelse och förbättrade
förutsättningar för företagande och arbete - det som
är utgångspunkten för de förslag vi moderater har lagt
fram.
I propositionen föreslås vidare att 1 miljard kronor
skall avsättas till en fond som Statsrådsberedningen
skall förfoga över för samarbete och utveckling inom
Östersjöregionen.
Vi moderater har sedan länge en långsiktig strategi
för att främja självständigheten, demokratin, mark-
nadsekonomins utveckling och en förbättring av mil-
jön i de nya demokratiska länderna runt Östersjön.
Detta framgick redan i vårt budgetförslag från januari
1995. Vi anser att svenskt stöd till våra nära grannar
runt Östersjön är en alltför viktig fråga för att reduce-
ras till statliga subventioner av sysselsättningsskäl i
Sverige - subventioner som skall fördelas efter Stats-
rådsberedningens godtycke.
Socialdemokraterna bedriver AMS-politik i stället
för tillväxtpolitik. Men socialdemokratisk arbets-
marknadspolitik och socialdemokratiska miljardpro-
gram gör bara Sverige fattigare. Det ökar otryggheten
för människorna i vårt land.
Det finns bara en verksam strategi för minskning
av arbetslösheten, och det är att skapa förutsättningar
för tillväxt, ett starkt växande svenskt näringsliv och
fler riktiga arbeten.
Skall vi kunna pressa tillbaka arbetslösheten krävs
det förnyelse och anpassning till den omvandlingssi-
tuation vi i dag befinner oss i. Det innebär att kraftful-
la förändringar måste genomföras inom finans-, skat-
te-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspoliti-
kens områden. De förslag vi moderater har lagt fram
på dessa områden syftar alla till att förbättra utveck-
lingsmöjligheterna för nya och redan verksamma
företag, för att därmed öka människors möjlighet att
få arbete.
Det som är viktigast av allt är att ändra attityderna
till företagare och företagande. Det måste skapas en
tillförlit inför framtiden hos dem som överväger att
bedriva företagsverksamhet. Tillförlitliga, konkur-
renskraftiga, goda regelsystem och tydliga budskap att
det är viktigt och hedervärt att starta och driva före-
tag, anställa och att tjäna pengar är grundförutsätt-
ningar för att nya arbeten skall komma till. Det är
bara lönsamma företag som kan skapa de trygga job-
ben.
Sverige måste bli ett land där företagare och före-
tagande sätts i centrum.
Anf. 202 Tredje vice talman CHRISTER
EIREFELT (fp)
Fru talman! Egentligen skulle det här avsnittet i
debatten - det som i alla fall borde handla om villko-
ren för företagande - haft högsta prioritet. Det gäller
frågor som de följande.
Vilka faktorer är det som påverkar en anställd på
Astra eller Ericsson, när hon har en affärsidé som hon
funderar på att pröva i en egen verksamhet? Vad är
det som får henne att ta steget ut i det okända och
starta eget, eller att låta bli?
Vilka drivkrafter finns det för den som äger ett fö-
retag som funnits i några år och nu har 15-20 anställ-
da, att investera ytterligare och nyanställa?
Hur resonerar Mattias, 28, som är färdig med sin
utbildning, har erbjudande om ett jobb i Det Stora
Företaget AB, men samtidigt har planer på att vida-
reutveckla sitt examensarbete i ett eget företag, till-
sammans med kompisen?
Vad är det som ligger bakom avgörandet när led-
ningen för det stora, internationellt etablerade företa-
get skall besluta om nyinvesteringen skall ske här i
Sverige eller i något annat land där man har verksam-
het?
Riksdagens beslut om en stund hade kunnat bli så-
dant att det påverkar dessa människor, och andra i
samma situation - i riktning mot företagande och
investering, risker, mycket arbete och bekymmer, men
också möjligheter, framför allt för de människor som
kan få jobb i det nya eller växande företaget.
Herr talman! Tyvärr blir det nog inte så. Majorite-
tens förslag ger inte det resultatet. Det är detta som är
det centrala i Folkpartiets kritik: Regeringen förmår
inte åstadkomma den nödvändiga förbättring av före-
tagsklimatet som skulle ge oss nya jobb.
Jag vet inte vem Reynoldh Furustrand och hans
partikamrater tror sig kunna föra bakom ljuset genom
att gång på gång skriva och säga att det är viktigt med
bra villkor för företagen, utan att låta de vackra orden
åtföljas av motsvarande åtgärder. Förvånansvärt nog
verkar centerpartisterna nöja sig med dessa högtidliga
deklarationer. Men dagens och morgondagens ent-
reprenörer gör det uppenbarligen inte.
Det här regeringsförslaget är alltså inget undantag
när det gäller stora skillnader mellan ord och hand-
ling. "Det är viktigt att fler företag startar och fler
företag växer" står det bl.a. i propositionen. "Det
gäller att förbättra förutsättningar för enskilda att
starta en rörelse och för små innovativa företag att
växa", uttrycker man det på ett annat ställe.
Men varför i fridens namn gör man då inte det,
från regeringshåll?
I några avseenden står texterna i särskilt tydligt
motsatsförhållande till regeringens konkreta förslag,
eller brist på förslag. "En viktig del av näringspoliti-
ken handlar om att hindra onödig fastlåsning i gamla
strukturer och företag", skriver regeringen t.ex.
Det är precis vad dubbelbeskattningen åstadkom-
mer. Kapitalet låses in i gamla företag i stället för att
bli till riskvilligt kapital i nya och växande. Menar
man vad man skriver borde man alltså inte nöja sig
med att slopa dubbelbeskattningen i vissa företag. Det
borde man göra omgående och fullt ut.
"Dom små och medelstora företagens förmåga att
övergå till flexibla arbetsorganisationer kommer att
spela en viktig roll" står det några sidor längre fram.
Hur går det ihop med oviljan att modernisera arbets-
rätten? Sanningen är naturligtvis att det inte går ihop.
Ord och handling stämmer inte överens.
Nu finns det en del antydningar i rätt riktning, det
skall erkännas. Men inte heller i de delarna är hand-
lingskraft det första man kommer att tänka på.
"Kommer att övervägas", "bör ses över", "en delega-
tion skall tillsättas", " återkomma senare" är uttryck
som kommer igen gång på gång.
Folkpartiets viktigaste kritik är alltså dels att hu-
vudinriktningen är fel - förslagen leder inte till riktiga
jobb - dels att det saknas viktiga åtgärder för att för-
bättra företagarklimatet. Våra förslag till sådana åt-
gärder har redovisats i detalj tidigare i dag. Det
handlar bl.a. om kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter,
om en förenklad arbetsrätt, om att dubbelbeskattning-
en avskaffas för alla företag och om att de nya mom-
sinbetalningsreglerna slopas.
Den dag Socialdemokraterna och Centern överger
sin tro på att politikerna kan administrera fram nya
företag och riktiga jobb - eller t.o.m. locka fram dem
genom vänliga formuleringar i tal och skrift - finns
det alltså färdiga åtgärdsprogram att ta till.
Den inriktning jag har redovisat för en liberal nä-
ringspolitisk finns formulerad i en avvikande mening i
utskottets yrkande. Den handlar just om hur man
skapar de goda villkor för företagandet som är nöd-
vändiga för att vi skall få ett växande näringsliv och
nya jobb. Den handlar bl.a. om avregleringsarbetet,
som måste påskyndas, om förenklingar för tjänsteföre-
tagen, om ändrade attityder till företagare och företa-
gande och om en bättre fungerande konkurrens.
De få konkreta förslag, herr talman, som närings-
utskottet har haft att ta ställning till är det kanske inte
så mycket att orda om. Programmet för småföretags-
utveckling har en del förtjänster, även om man måste
gå längre än vad regeringen har föreslagit när det
gäller t.ex. just förenklingar för företagen. Men vi har
alltså inte sett någon anledning att gå emot det rege-
ringen trots allt har lyckats förmå sig till. Också här är
det det som saknas som är det mest anmärkningsvär-
da.
När det gäller programmet för Österjöregionen an-
ser vi att det måste ske en prioritering bland insatsom-
rådena. Annars blir det alldeles för splittrat. Vi menar
att stödet i första hand bör gå till vattenrening, kärn-
säkerhet och energieffektivisering. Om näringsutskot-
tets del i diskussionen skulle inskränkas till att bara
gälla just de här förslagen, skulle det nog inte behövas
särskilt många minuter. Men vårt ansvar sträcker sig
alltså betydligt längre än så, menar jag. Det handlar
om att vara pådrivande när det gäller åtgärder som
skall få fart på företagsamheten och leda till nya jobb
i den privata sektorn - alltså det som den nuvarande
regeringen så totalt har misslyckats med.
Anf. 203 LENNART BEIJER (v)
Herr talman! Vänsterpartiet välkomnar de pro-
gram om tillsammans 3 miljarder kronor som rege-
ringen föreslår för att ta landet ur sysselsättningskri-
sen. De föreslagna områdena - småföretagsutveck-
ling, Östersjöregionen, och omställning till hållbar
utveckling - synes mycket välmotiverade.
När det gäller det sistnämnda programmet tycker
vi att det är bra att regeringen fortsätter på den tidiga-
re linjen. Hösten 1994 fick Vänsterpartiet nämligen
igenom 100 miljoner kronor för samma ändamål. Det
gav ca 300 varaktiga jobb. Vi är dock rädda för att
programmet blir alltför begränsat. Vi vill bl.a. att
ekologiskt inriktad utveckling inom trafik- och VA-
sektorerna skall ingå i programmet. Därför yrkar jag
bifall till reservation 64.
Det stora jobbet blir nu att konkretisera dessa pro-
gram samt att tillsätta de personella resurser som
erfordras för att få positiva resultat. Man kan också
konstatera att programmen hänger ihop. Ett ökat sam-
arbete i Östersjöregionen påverkar exempelvis i hög-
sta grad det svenska näringslivet, och skulle kunna bli
en viktig injektion för småföretagsamheten.
På samma vis förhåller det sig med programmet
för omställning och hållbar utveckling. Resultatet av
detta bör bli att svenska företag skaffar sig en god
konkurrenssituation när det gäller att bygga en hållbar
utveckling också i andra delar av världen.
Regeringsförslagen är av naturliga skäl till stor del
relativt långsiktiga. Även om man kan erhålla en del
snabba effekter på sysselsättningen, bör man vara klar
över att de stora effekterna kommer senare. Men
riktigt genomförda med tillräckliga resurser kan dessa
program naturligtvis utgöra en del av grunden för
framtida näringsliv och sysselsättning. Regionen runt
Östersjön har alla förutsättningar att bli en verkligt
blomstrande region. Till mycket stor del är program-
met för Östersjöregionen en fortsättning på det pro-
jekt, Inlandsovalen, som fackföreningsrörelsen i
Smålands inland drev i början på 1980-talet.
Herr talman! Vänsterpartiet ställer sig alltså bak-
om de föreslagna programmen för offensiv närings-
politik. Vi anser emellertid att det behövs en offensiv
också på kort sikt för att klara målsättningen om hal-
verad arbetslöshet till år 2000.
Jag vill här kommentera två påståenden i proposi-
tion 222. På s. 5.5 säger regeringen: "En viktig del av
näringspolitiken handlar om att hindra onödig fast-
låsning i gamla strukturer och företag." På s. 5.9 säger
regeringen: "Tillväxt och utveckling i samhällseko-
nomin skapas inte genom att använda någon särskild
formel eller genom statliga stöd till företagare." Några
rader längre fram står det: "Statens uppgift är att
trygga de övergripande spelreglerna och att åtgärda
olika former av marknadsmisslyckanden."
Självklart handlar näringspolitiken också om att
undvika inlåsningseffekter i gamla mogna strukturer
och företag. Nya siffror visar ju också att det främst är
IT-företag som nyanställer. Detta får dock inte inne-
bära att exempelvis den traditionella svenska basin-
dustrin förringas. Det är ändå på det viset att basnä-
ringarna - gruvor, stålindustri, papper och massa samt
sågverk och träindustri -fortfarande är grunden för
det svenska näringslivet. Basnäringarna måste dock
hela tiden utvecklas.
De senaste åren har inneburit ständig kris för trä-
industrin. Företag har slagits ut, nästan alla träindust-
rier har lagt sig på en miniminivå. Det gäller fönster,
dörrar, trappor, lister, möbler, ja allt man kan tänka
sig för den träindustri som är kopplad till husbyggna-
tion. När det gäller träindustrin är statliga åtgärder
nödvändiga. Man kan här tala om marknadsmisslyck-
anden i kombination med statlig sparpolitik. Träin-
dustrin passar dessutom utmärkt in i det hållbara
kretsloppssamhället.
Jörgen Andersson har vid en interpellationsdebatt
lovat att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna
vidtas för att undanröja de hinder som i dag finns för
ökad svensk husexport till framför allt norra Tysk-
land. Jag kan för egen del fortfarande inte se någon
annan modell än att staten tillsammans med banksys-
temet garanterar de eventuella ränteförluster som
uppkommer. Förhoppningsvis blir denna garanti av
övergående natur - när betalningsefterlevnaden blir
likadan i övriga Europa som i Sverige.
En sådan statlig satsning kan spela en viktig roll
för småhusbranschens överlevnad och utveckling. Ur
sysselsättningssynpunkt skulle en sådan åtgärd få
mycket snabb effekt. Inom några år skulle arbetslös-
heten pressas ned rejält i stora delar av norra Skåne,
Småland och Skaraborg för att nämna några regioner.
Det vore alltså mycket väl använda statliga pengar.
Men staten kan också på annat vis blåsa liv i trä-
industrin. Med något tiotal miljoner kronor skulle
man tillsammans med privata intressenters egna insat-
ser kunna vara med och bygga upp en ny, modern
form av husproduktion. Denna produktion skulle
också vara exportinriktad, men dessutom påverka
utvecklingen mot ett bra och billigare boende i Sveri-
ge.
En aktiv näringspolitik måste innehålla moment av
direkta statliga satsningar. Dessa satsningar kan ske
genom bl.a. Industrifonden och ALMI. Satsningarna
kan med fördel bestå av delägande i ett inlednings-
skede varefter statens engagemang undan för undan
avtar.
Herr talman! I dessa tider borde statsmakterna en-
gagera sig mer aktivt i näringslivets utveckling. Med
ett stort antal projekt på mellan 1 miljon och några
tiotal miljoner i många olika branscher skulle man
kunna uppnå ett antal viktiga näringspolitiska mål och
samtidigt med kraft pressa ned arbetslösheten. Det
hade inte varit fel att satsa någon miljard även på ett
sådant program.
I ett litet land som Sverige måste det också vara
staten som tar initiativet till investeringar i högtekno-
logiska branscher. Enligt docent Anders Sjölund i
liberala Nyhetsmagasinet behövs det ett stort antal
halvledarfabriker för att klara framtidens behov av
IC-kretsar såsom minnen och mikroprocessorer. Det
är viktigt att sådana investeringar sker också i Sverige
och inte bara på alla andra ställen runt omkring i
världen.
Regeringens förslag till långsiktiga åtgärder kom-
binerat med snabbverkande satsningar på exempelvis
träbranschen betecknas vanligen som näringspolitik.
Det är inom dessa ramar som näringsutskottet arbetar.
Det står dock klart för oss alla att en framgångsrik
näringslivsutveckling också påverkas av andra politi-
kområden såsom finans- och skattepolitik och inte
minst Riksbankens räntepolitik.
För högern är det emellertid fel med statlig nä-
ringspolitik. Näringspolitiken skall enligt den samlade
högern skötas av företagen själva och marknaden.
Enligt högern behövs ingen näringspolitik alls. I stäl-
let förordar man gamla lösningar som skattesänkning-
ar för högavlönade och företag, ökad lönedifferentie-
ring, lägre lägstalöner, svagare fackliga organisationer
och möjligheter för företag att säga upp vem som
helst när som helst.
Man frågar sig om den samlade högern har någon
som helst kontakt med verkligheten. Har t.ex. Karin
Falkmer verkligen talat med någon småföretagare det
sista halvåret? Har Karin Falkmer diskuterat med
någon arbetare eller tjänsteman om turordningsregler
och ökade löneskillnader?
Själv har jag fortsatt att odla mina kontakter både
med småföretagare och löntagare. Vad gäller småföre-
tagarna hör jag nästan aldrig att problemet skulle vara
den svenska arbetsrätten. Både arbetsgivare och lön-
tagare ser det som naturligt och självklart med princi-
pen sist in - först ut.
Problemen är enligt småföretagarna själva räntor-
na, riskkapitalet och framför allt den svaga efterfrågan
på hemmamarknaden. Men den samlade högern tror
framför allt på uppluckrad anställningstrygghet.
Senast visas i en NUTEK-rapport att delaktighet
för de anställda ger högre produktivitet och lägre
sjukfrånvaro. Det är annat än gammal unken höger-
politik enligt principen vi här uppe och de där nere.
Herr talman! Det är pinsamt att den samlade hö-
gern är så fyrkantig och så traditionell. Man kan
verkligen vänta sig mer av de partier som krävt en
särskild behandling av sysselsättningsfrågan. Nu har
ni fått chansen, men ni står fullständigt tomhänta.
Heder åt Centerpartiet som står pall mot dessa lock-
rop!
Vänsterpartiet som stöder de tre långsiktiga pro-
grammen för en aktiv näringspolitik är däremot
mycket kritiskt till vissa andra åtgärder som presente-
ras eller inte presenteras av regeringen och Center-
partiet.
De glömmer nämligen den viktiga och avgörande
roll som hemmamarknaden spelar. Skall man nå
framgång med sin satsning på småföretag måste det
också finnas en stabil efterfrågan på hemmamarkna-
den. Det är denna efterfrågan som är smörjmedlet för
småföretagen. Den kan skapa intresse för utveckling
och kunskapshöjning. Regeringen borde därför dra
tillbaka de senaste sparförslagen. Den alltför restrikti-
va finanspolitiken hämmar efterfrågan, och därmed
småföretagsamheten.
Regeringen borde också förstå att även vanliga
medborgare behöver stabila spelregler. Den eviga
hetsen mot dem som blivit arbetslösa skapar knappast
förtroende. Dessutom är det ytterst oroande att rege-
ringen sätter så stor tillit till förändringar av arbetsrätt
och lönebildning. Sverige blir knappast effektivare av
otryggare arbetslivsförhållanden eller ökad lö-
nespridning.
Herr talman! I valrörelsen 1994 drev både social-
demokrater och vänsterpartister linjen att det behöv-
des stimulanser för hemmamarknaden. När vi nu
rensat upp i det borgerliga konkursboet borde det vara
dags att ta itu med arbetslösheten. För arbetarrörelsen
är det ohållbart att ytterligare många år ha en total
arbetslöshet på över 10 %. Jag vill därför avslut-
ningsvis ställa några frågor till Socialdemokraterna
och Reynoldh Furustrand.
För det första. Är det inte dags att nu genomföra
de löften som vi tillsammans gav i valrörelsen 1994?
Det handlar främst om att stimulera hemmamarkna-
den.
För det andra. Tror ni att vi kan lösa arbetslöshe-
ten utan en arbetstidsförkortning?
För det tredje. Är socialdemokratin verkligen be-
redd att tillsammans med Centern luckra upp lagen
om anställningsskydd?
Anf. 204 EVA GOËS (mp)
Herr talman! "Vi kan inte lösa dagens problem
med ett tänkande som ledde fram till dagens pro-
blem."
Det är Albert Einstein som har sagt det.
Nya jobb, nya jobb, nya riktiga jobb har jag hört
dagen lång. Men vad "bidde" det - en tumme. Jag
trodde att dagens debatt skulle bidra till ett nytänkan-
de inom arbetsmarknaden.
För att skapa nya arbetstillfällen behövs helt nya
angreppssätt, inte bara gamla lösningar. Vi lever i ett
dynamiskt samhälle som är i behov av en ekologisk
omställning och en rättvis fördelningspolitik både
socialt och miljömässigt.
Mitt hopp står till att regeringen slår in på den
gröna linjen med gröna jobb. Miljöpartiet tvekar inte.
Vi vill satsa på nationella stimuleringsprogram och ett
investeringsprogram för omställning av det svenska
samhället till ett kretsloppssamhälle. Det är för övrigt
precis vad Margareta Winberg har sagt - från av-
loppssamhälle till kretsloppssamhälle.
Vad är då gröna jobb? Jag har gjort en inventering
i landet och lyssnat med kommunerna om de satsar på
gröna jobb. Jag har tagit hem material på Internet för
att se vad som händer ute världen. Jag har vänt mig
till Naturvårdsverket, läst de rapporter som finns om
gröna jobb osv.
Jag kan säga er att det definitivt inte är de jobb
som utvecklas i Studsvik där produkten blir utländskt
kärnavfall. Kärnkraft och import av uran och kärnav-
fall måste bytas mot inhemsk förnybar energi, Olof
Johansson och Centern. Det är helt klart. Varför har
regeringen då tillåtit en fördubbling av import och
slutförvar av utländskt kärnavfall vid Studsvik, enligt
nyheterna i dag? Accepterar Olof Johansson och
Centern det, Kjell Ericsson?
För oss i Miljöpartiet de gröna är gröna jobb en-
dast de jobb som bidrar till ett ekologiskt hållbart
samhälle. Miljöpartiet vill göra en offensiv satsning
på gröna jobb. Vi vill därför utvidga begreppet till att
gälla inte bara energi-, jordbruks-, trafik- och bygg-
nadssektorerna - de hårda sektorerna - utan också
kultur, turism, tjänstesektorn, vård och omsorg - de
mjuka sektorerna.
För att stimulera detta behövs en skatteväxling så
att det blir billigare att anställa människor, att ta fram
hälsovänliga och energieffektiva produkter och dyrare
att vara miljöförstörare, råvaruförbrukare och ener-
gislösare.
Herr talman! Miljöpartiet har också miljardpro-
gram - det är inte bara regeringen som har det. Våra
förslag handlar bl.a. om att satsa 1 miljard på energi-
sektorn. Därtill vill vi utöka anslaget till vindkraft
med 100 miljoner kronor omgående för att de ansök-
ningar om att uppföra vindkraftverk som i dag ligger
på myndigheternas bord skall förverkligas.
Tidigare har allergisanering av skolor, daghem
m.m. nämnts. Det är också ett miljardprojekt.
Till Lars Tobissons och moderaternas påstående
om kärnkraften vill jag säga att jag tror och vet att
avvecklingen av kärnkraften ger arbetstillfällen.
Kärnkraften är ineffektiv. Det finns energiplaner ute i
kommunerna, bl.a. i Borlänge, som beskriver energi-
utbytet vid utvinning av dagens energikällor. Utbytet
kan verka stort, men är litet, vid kärnkraftsproduktion.
När hela framställningskedjan - uranframställning,
avfallshantering m.m. - tas med i energiberäkningen
erhålls bara ett utbyte på 10 %. Det är ineffektivt.
Vi i Miljöpartiet är för en effektiv miljöteknik.
OECD räknar med en efterfrågeökning på miljö-
vårdstjänster och miljöteknik på 5,5 % varje år de
närmaste åren. Nämnas bör att i USA har tillväxten
inom miljöområdet varit tre gånger större under de
senaste 20 åren jämfört med övriga sektorer där till-
växten har varit 2-3 %.
Riskkapitalproblem, dålig kompetens inom mark-
nadsföring, distribution, nätverk och samarbetspartner
uppges vara ett problem för de svenska företagen i
denna sektor. Hur många jobb skulle kunna skapas
inom miljö- och energisektorn i Sverige?
En mycket intressant framtidsbedömning har
gjorts för ABF:s räkning av professor Olof Eriksson
(s). Han kalkylerar med att en total omställning från
kärnkraft, olja, bensin och kol till biologisk råvara,
biologiska transportsystem och ett kretsloppsbaserat
jordbruk skulle generera 150 000 nya jobb.
Professor Olof Eriksson har beräknat en uthållig
sysselsättningseffekt på denna nivå vid en årlig inves-
tering på 50 miljarder och följdinvesteringar om 20
miljarder inom den privata sektorn. Sysselsättningsef-
fekten skulle minska arbetslöshetsersättningen och
avlasta statsbudgeten med mer än 30 miljarder.
Professor Olof Erikssons beräkningar är alltså
mycket intressanta, och jag nämner dem som en liten
"korköppnare". Det låter som en utmaning, eller hur,
Reynoldh Furustrand?
Miljöpartiet vill än en gång betona att vi i Sverige
har en nisch inom solenergin, som vi i Sverige bara
inte får låta oss gå förbi. Soleffektiviteten är lika hög i
Sverige som i Frankrike vid Medelhavet. Vi är bland
de världsledande inom forskningen när det gäller
solceller. Dessa dagar i slutet av det 20:e århundradet
är solålderns gryning.
Herr talman! Miljöpartiet vill naturligtvis satsa på
Östersjöländerna, ja, också på på Ukraina, på Ba-
rentsområdet och på Kolahalvön i norra Ryssland,
områden med enorma miljöbelastningar. Vi vill att
satsas 1 miljard på Östersjöstaterna och närliggande
områden under en tid av tre år i stället för fem år. Vi
har sedan 80-talet hävdat att det effektivaste ur mil-
jösynpunkt för Sveriges del är direkta miljöinveste-
ringar i Östersjöländerna.
Jag har också en enorm tilltro till kvinnorna. En
utmärkt idé för att få energieffektiva och ekonomiska
projekt genomförda är att satsa på kvinnorna.
Jag skall helt kort berätta om en idé som tänts i
mitt hemlän Västernorrland. I Västernorrland finns
Sveriges första kvinnouniversitet. Kvinnouniversitetet
arbetar på många plan med en helhetssyn på männi-
skan, där kvinnokultur, ekologi, ekonomi, hälsa och
miljö är intimt förknippade med varandra. Under de
senaste åren har vi sett hur många unga kvinnor flytt
Västernorrland. Vi har därför från Kvinnouniversite-
tet satsat mycket på att utbildningen skall bygga upp
självtilliten och ge redskap för att man skall ta framti-
den i sina egna händer - kanske starta eget eller våga
sig på en tidigare otänkbar utbildning. Idén är att
vända sig till 200 arbetslösa unga kvinnor. Vi kallar
projektet "Kvinnor kring Östersjön år 2000 - från
arbetslös till verksam i egen bygd".
Projektet vänder sig till kvinnor som står utanför
arbetsmarknaden och som av någon anledning har
avbrutit sina studier på grund- eller gymnasieskolan.
Syftet med projektet är bl.a. att man skall lära sig att
planera och organisera i nutid och framtid. Man skall
ta vara på sina talanger
se mönster i sitt beteende
samverka bl.a. i miljöfrågor med kvinnor i
Baltikum och
bryta sig in på traditionellt manliga områden.
Projektet kommer alltså att omfatta 200 unga
kvinnor och skall pågå i två år. Genom det sätt som
detta projekt är upplagt på med många kompetenta
kvinnliga föredömen som utbildare - bl.a. är Eva
Sternberg, Kvinnor kan-mässans skapare, idégivare
och projektgenomförare - hoppas och tror vi att alla
socknar i länet inom kort kommer att sjuda av kvin-
nokraft och framåtanda.
Om vi hade majoritet i dag, skulle vi låta hälften
av statens satsningar på nyföretagande gå till kvnnor,
av jämställdhets- och rättviseskäl. Hälften av svenska
folket är kvinnor, eller hur?
Herr talman! Regeringen gjorde i fjol en kraftan-
strängning på gröna jobb, men det var tydligen en
engångsföreteelse. De handläggare som jag kontaktat
har upplevt det som en dagslända. Allt hann bara
börja innan det slutade. Handläggarna skulle vilja se
en fortsättning. Det kom in tusentals förslag till gröna
jobb, men bara en bråkdel kunde förverkligas. Jag
uppmanar socialdemokraterna att ta gröna jobb på
allvar, för näringslivets utveckling i ekologisk rikt-
ning. Det hörs ju på ordet näringsliv att det handlar
om att nära och inte att tära på samhället.
Anf. 205 GÖRAN HÄGGLUND (kds)
Herr talman! Den debatt som vi nu genomför av-
hålls mot en mycket dyster bakgrund. Sverige ge-
nomlider en period av mycket hög arbetslöshet,
mycket högre än vad kanske någon av oss trodde att
vi skulle behöva vara med om under vår livstid. Den
höga arbetslösheten innebär självfallet svåra ekono-
miska påfrestningar på statens finanser men också -
och framför allt - stora påfrestningar för många en-
skilda människor, ja, rent av tragedier för personer
som riskerar att förlora fotfästet i tillvaron.
Men självfallet är inte den nuvarande nivån på ar-
betslösheten, över 14 % av den totala arbetsstyrkan,
ödesbestämd eller omöjlig att påverka. Det är knap-
past särskilt meningsfullt att ägna mycket tid åt frågan
vems fel det är att vi har hamnat där vi nu befinner
oss, men jag tror att alla ärliga bedömare kan hålla
med om att det är misstag under en lång följd av år
som har lett oss till den situation som vi just nu befin-
ner oss i.
Socialdemokraterna har i dag förutom själva sakä-
rendet, att få ned arbetslösheten, också en förtroende-
fråga att hantera. Sällan har väl något politiskt parti så
hårt bundit sig för att driva en enskild fråga som so-
cialdemokraterna har gjort i valrörelsen 1994, när
man lovade att man innan 1995 var slut skulle ha
pressat ned arbetslösheten till 5 %.
Problemen var temporära och enbart beroende av
den politik som den dåvarande regeringen förde, hette
det. Kanske trodde man att man skulle kunna klara
uppgiften på den korta tiden. Kanske visste man bätt-
re men valde att slå blå dunster i ögonen på väljarna.
Båda alternativen är naturligtvis lika allvarliga när vi
nu efter två år kan utvärdera den första tiden av det
socialdemokratiska maktinnehavet. Man har inte
lyckats. Man har snarare gruvligen misslyckats under
den här tiden när vi nu kan se att vi har över 14 %
arbetslöshet och att denna är stigande.
Nu står vi här. Några oppositionspartier har väckt
motioner till följd av regeringens handfallenhet. Re-
geringen tvingades sent omsider lägga sina förslag på
riksdagens bord. Det har kommit att diskuteras om
den här sessionen över huvud taget var motiverad.
Var den rimlig? Fanns det behov av den?
Att behoven finns är väl självklart. Det är bara att
titta på arbetslöshetssiffrorna. Riksdagen har alla skäl
att agera. Kritik mot den här extra sessionen får rimli-
gen riktas mot den regering som inte förmådde att
leverera propositionen inom den tid som man själv
hade utlovat. Man sade i januari att den skulle komma
i maj.
Den här sessionens värde får mätas i kväll när vi
har voterat. Vi från oppositionspartierna har lagt fram
våra förslag och regeringen har lagt fram sina. Värdet
härav får bedömas efter voteringarna.
Vi har valt olika målsättningar för kampen mot ar-
betslösheten. Regeringen har sagt att den vill halvera
den öppna arbetslösheten. Flera oppositionspartier,
bl.a. kristdemokraterna, har sagt att vi vill halvera den
totala arbetslösheten. Det är inte ointressant vilken
väg man har valt. Har man som målsättning att halve-
ra den öppna arbetslösheten, finns det en risk att de
åtgärder man vidtar blir långsiktigt felaktiga, inte
hjälper, inte är lösningar på de problem som vi har att
hantera. Om vi däremot väljer att ha som målsättning
att halvera den totala arbetslösheten, krävs det för att
nå målet långsiktigt riktiga åtgärder. De här två alter-
nativen präglar också de åtgärder som riksdagen i dag
har att ta ställning till.
Man kan välja Socialdemokraternas och Centerns
väg, som i mycket stor utsträckning handlar om nya
åtgärder. Det skall sägas att där också finns några få
verksamma åtgärder, men mycket handlar om att
minska den öppna arbetslösheten, något som inte
åtgärdar de grundläggande problemen. Ett alternativ
som Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderata
samlingspartiet har formulerat tar sikte på att identifi-
era drivkrafterna och att se till att vi kan få till stånd
en verkningsfull näringspolitik, en näringspolitik som
ger utrymme för företag och företagande.
Den sammantagna näringspolitiken i form av
skattepolitik, arbetsmarknadslagstiftning, finanspoli-
tik, regelverk och byråkrati som möter företag och
företagare kan utformas på så sätt att den bildar ett
bra underlag, en bra utgångspunkt, ett bra klimat för
företag och företagande, men också så att den blir ett
hinder för nya och expanderande företag.
Regeringen har under sina första två år vid makten
försämrat och försvårat för företag och företagande i
flera avseenden. Jag tänker på återställare, skattehöj-
ningar, den svårbegripliga åtgärden som förändrade
reglerna för momsinbetalningar och det senaste på-
fundet, att företagen själva skall stå risken för sjuk-
domar hos de anställda under en månad. Det gör att
färre människor får jobb, och det riskerar att leda till
en människosyn som inte är särskilt aptitlig, i alla fall
inte utifrån den grundsyn som jag har. Det här är
exempel på dålig känsla för vad som fordras för att
skapa ett klimat som underlättar för idérika människor
att skapa eller utveckla ett företag.
Socialdemokraterna har under den här tiden vägrat
att ta till de verktyg som skulle kunna vara verksam-
ma, delvis för att man under tiden i opposition sade
att dessa verktyg är oacceptabla och oanvändbara. Nu
måste det gå tillräckligt lång tid innan man kan börja
använda dem. En del verktyg har man hittills inte
vågat eller kunnat använda. Det handlar om tjänste-
sektorn, om arbetsrätten och om straffbeskattning på
risksparande, alltså den s.k. dubbelbeskattningen.
Detta tror jag att man måste åtgärda för att få möjlig-
het att pressa ned arbetslösheten i mätbar form.
Jag efterlyser alltså slopande av dubbelbeskatt-
ningen och satsningar på tjänstesektorn. Där tror jag
att vi har många tusen jobb att hämta. Det handlar om
att avskaffa de nuvarande momsreglerna, säga nej till
den förlängda sjukförsäkringsperioden, se över reg-
lerna för fåmansföretag och ändra arbetsrätten. Det
tror jag vore en riktig politik för fler jobb.
Anf. 206 REYNOLDH FURUSTRAND (s)
Herr talman! När jag hörde Karin Falkmer nyss
bekräftade det hur dagens debatt visar att det för när-
varande går en skiljelinje i svensk politik. Det påmin-
ner mig något om djuren i sagan. Ett av djuren höll
för ögonen, det andra höll för öronen och det tredje
höll för munnen. Men med Karin Falkmers inlägg
togs händerna bort från munnen och det flödade ut
ord på ord. Det var gamla vanliga ord som jag har
hört tidigare i den här kammaren. Det var gamla van-
liga ord som har prövats av regeringar där Karin
Falkmers parti har haft en dominerande roll. De orden
löste inte problemen på den tiden heller. De kommer
sannolikt inte att lösa problemen som vi har framför
oss.
Den här debatten har tillkommit mot bakgrund av
att vi i dag har en arbetslöshet som många av oss
faktiskt inte trodde var möjlig. Jag tillhör den genera-
tion 40-talister som aldrig varit arbetslös, bortsett från
några kalla vinterdagar i slutet på 60-talet då de byg-
gen där jag jobbade stod stilla på grund av sträng
kyla.
Jag har aldrig tidigare träffat så många människor
som direkt och indirekt berörs av arbetslösheten. När
jag pratar med de människor som är berörda av ar-
betslösheten blir jag mer och mer klar över att beho-
vet av tillväxt aldrig någonsin varit större.
Om vi inte lyckas skapa tillväxt kommer vi inte att
kunna bibehålla och utveckla den välfärd som alla
människor faktiskt har rätt till. Blir tillväxten negativ
och långvarig blir det en obönhörlig ökning av arbets-
lösheten. Det betänkande som vi nu diskuterar innebär
att alla politikområden måste inordnas under den
övergripande målsättningen att skapa en uthållig till-
växt som sätter människor i arbete och utbildning.
Det kan innebära att andra delmål får vika för att
vi skall klara denna för landet avgörande fråga -
tillväxt för flera arbeten.
Tillväxt skapas inte och kan inte kommenderas
fram av politiska aktörer. Därom tycks de allra flesta
vara överens, och det har omvittnats flera gånger i den
här kammaren. Nej, tillväxt skapas av arbetare, tjäns-
temän, entreprenörer och företagsledare inom väl
fungerande enheter. Det gäller både den privata och
den offentliga sektorn. Men detta innebär inte att
behovet av olika politiska insatser bortfaller.
Herr talman! Den nyliberala ideologin som har
varit stark under delar av 80-talet och en del av 90-
talet och som moderaterna också framfört mycket
starkt under dagens debatt hävdar att politiken helt
bör lämna marknaden i fred. Låter man marknaden
sköta detta blir allt bra.
Vi delar inte den uppfattningen. Vi menar att det
är nödvändigt att hela samhället engagerar sig och
aktivt ingriper för att bidra till ökad tillväxt och få fler
människor i arbete. Rollfördelningen inom ekonomin
bör vara den att statsmakterna utformar ramverket och
skapar betingelser och incitament för tillväxt och
jobb.
Herr talman! Till de allmänna förutsättningarna
hör främst att bedriva en konsekvent och trovärdig
ekonomisk politik som leder till låga räntor och låg
inflation. Här har regeringens politik med stöd av
Centern visat att vi faktiskt är på rätt väg.
Men till förutsättningarna hör ju faktiskt också att
tillhandahålla bra utbildning, goda kommunikationer
och se till att det finns spelregler som gör att markna-
den fungerar på ett sätt som ger rättvisa villkor för
näringsverksamhet och fler jobb. Ibland när jag hör
Karin Falkmer tror jag att hon inte har fattat vad
marknaden består av. Marknaden består både av pro-
ducenter och konsumenter. Jag kan delvis ge Lennart
Beijer rätt i att det stora bekymret faktiskt är att efter-
frågan på hemmamarknaden i dag är alldeles för svag.
Regeringens politik syftar till att återskapa stabilitet
så att efterfrågan på hemmamarknaden ökar. Det är
totalt meningslöst för mig att starta ett nytt företag om
marknaden inte efterfrågar de produkter, varor eller
tjänster som jag tänker mig att producera.
Staten måste alltså uppträda mer aktivt, både som
en katalysator och en accelerator för en bra närings-
livsutveckling. I den proposition som ligger till grund
för det här betänkandet pekar regeringen på flera
olika åtgärder. De har diskuterats under hela denna
dag. Det är skatteincitamentet, det är utbildningsinsat-
ser och det är decentralisering av arbetsmarknads- och
näringspolitik. Det är ett tremiljardersprogram för
omställning till hållbar utveckling, för ökat samarbete
över Östersjön och för småföretagsutveckling. Här
finns förslag om hur vi bör kunna utveckla turistom-
rådet, forskning och utveckling inom skogsbruket för
bättre produktutveckling och ytterligare vidareföräd-
ling samt kunskapsspridning från stora företag till små
företag, från högskolor till företag och från industri-
forskningsinstituten, standardiseringsarbeten och
småföretagardelegationer. Den här listan på åtgärder
som regeringen nu sätter in för att pressa tillbaka
arbetslösheten kan faktiskt göras hur lång som helst.
Herr talman! Ett av de viktiga områdena är frågan
om Östersjön. När det gäller samarbetet och utveck-
lingen inom Östersjöregionen går regeringen nu vida-
re med ett flertal åtgärder. Syftet med satsningen är att
stimulera tillväxt och sysselsättning, samt att öka
handeln och investeringarna och att i övrigt stärka
samarbetet mellan stater och näringslivet i hela denna
viktiga region.
Jag hade förmånen att tillsammans med andra
kolleger driva de här frågorna i Europaparlamentet
under förra året. Jag kan garantera att vårt förslag togs
på allvar och resulterade i konkreta förslag om en mer
omfattande Östersjösatsning. Det ligger inte bara i
Sveriges utan i hela Europas intresse att utvecklingen
runt Östersjön nu fortskrider och påskyndas. En ökad
handel har härvid lag en mycket central betydelse,
både för den ekonomiska utvecklingen i Europa och
för de länder som nu ser en demokratisering växa sig
starkare. Det innebär att vi kommer att föra folken
närmare varandra.
Det står helt klart, herr talman, att regeringsmötet i
Visby i maj i år befäste att Sverige har en betydande
roll i detta Östersjöarbete. Om Östersjösamarbetet
kan utvecklas så att det blir en bro mellan oss inom
EU och de tidigare kommunistiska länderna kan en
marknadsplats för närmare en halv miljard människor
skapas inom vårt närområde.
Herr talman! Sett ur det perspektivet är alltså en
Östersjösatsning nu en klok och bra åtgärd. Jag är
övertygad om att en sådan satsning kommer att skapa
fler och spännande jobb både här hemma hos oss och
i andra samverkande länder.
När man summerar de åtgärder som nu föreslås
inom de olika politikområdena blir det den största
satsning på sysselsättningen och tillväxten som gjorts
de senaste 15 åren.
Herr talman! Det krävs tillfredsställande åtgärder
och det krävs att vi förmår att skapa en samsyn och en
majoritet för förslag som vi från näringsutskottet har
bifogat det här betänkandet. Jag vill säga, herr talman,
att vid de sammanträden som näringsutskottet har haft
när vi har behandlat det här betänkandet har jag upp-
fattat att det har varit en bra stämning, och det har
funnits en ambition att lösa det här viktiga problemet.
De avvikande meningar som ett antal partier har for-
mulerat är kända. Jag har respekt för åsikterna, men
jag delar dem inte. Jag är också övertygad om att vi
framdeles kommer att ha debatter och diskussioner
om de här punkterna i näringspolitiken.
Nu står vi alla inför den svåra uppgiften att skapa
nya jobb och stärka välfärdssamhället. Vi har sett hur
oerhört lätt det går att rasera ekonomi och välfärd. Att
sanera statsfinanserna och ge förutsättningar för fler
jobb tar längre tid, kräver stora resurser och bättre
kunskap. Det finns inga enkla lösningar som automa-
tiskt ger några nya jobb.
Vi socialdemokrater har tillsammans med Centern
satt upp ett viktigt etappmål. Vi skall halvera arbets-
lösheten till år 2000. Det är vår skyldighet att göra allt
vi kan och nästan litet till för att detta skall lyckas.
Anf. 207 KARIN FALKMER (m) replik
Herr talman! Reynoldh Furustrand pratar väl om
behov av tillväxt och behov av efterfrågan. Dessutom
har han tydligen läst en och annan saga. Även jag har
läst sagor. Reynoldh Furustrands beteende påminner
mig om sagan Kejsarens nya kläder. Utan att talman-
nen reagerar står Reynoldh Furustrand tämligen naken
i talarstolen.
Alla kan konstatera att tillväxten är lägre än nå-
gonsin och efterfrågan likaså. Detta beror ju på den
företagarfientliga politik som socialdemokraterna har
fört sedan de tog över makten. Hur tror Reynoldh
Furustrand att en sådan politik, med höga skatter och
höga avgifter på t.ex. enskilda människors boende -
jag tänker på fastighetsskatten - kan befrämja tillväxt
och efterfrågan?
Anf. 208 REYNOLDH FURUSTRAND (s) re-
plik
Herr talman! Det är möjligt att Karin Falkmer
tycker att jag står här naken och avklädd. Men jag kan
försäkra Karin Falkmer att det finns litet mer än
skjorta, byxor och kavaj. Jag är tämligen påklädd i
den här debatten.
Däremot är verkligheten den att Karin Falkmer har
litet mindre kläder på sig från den tid som Karin
Falkmers parti hade ansvaret för det här landet.
De problem som socialdemokratin fick ta itu med
var faktiskt att sanera landets ekonomi. Det har inte
gett oss de möjligheter att så snabbt som många av
oss kanske hade önskat vidta de åtgärder som är nöd-
vändiga. Nu kommer de. Nu ligger de på riksdagens
bord. Vi kommer att fatta beslut om dem i kväll.
Jag är fullständigt övertygad om att de åtgärder
som vi tillsammans med Centern sätter i verket kom-
mer att ge jobb i framtiden. Jobben kommer inte på
måndag. Men långsiktigt och fram till valet 1998 skall
vi ha halverat den arbetslöshet som vi talar om.
Anf. 209 KARIN FALKMER (m) replik
Herr talman! Socialdemokraterna lovade i valrö-
relsen att de skulle minska arbetslösheten. Vi har i
dag högre arbetslöshet än någonsin. När den borgerli-
ga regeringen lämnade över blev det 1 000 nya jobb
per vecka. I dag blir det 1 000 färre jobb för varje
vecka.
Det är en politik som befrämjar företagande och
som tar hänsyn till företagens konkurrenskraft som är
viktig. Utan konkurrenskraftiga företag blir det inga
riktiga arbeten. Den politik som socialdemokraterna
för leder rakt åt motsatt håll. Den hämmar tillkomsten
av företag och arbeten.
Anf. 210 REYNOLDH FURUSTRAND (s) re-
plik
Herr talman! Jag kan inte lova att vi kommer att
tillskapa 1 000 nya jobb varje dag den sista veckan
under den här mandatperioden. Det vore fullständigt
fel att göra det.
Men så mycket kan jag lova Karin Falkmer att vi
kommer att göra allt för att tillskapa nya jobb, jobb
som kommer att handla om framtiden, jobb som
handlar om miljö, som handlar om ekologisk överlev-
nad.
Det är klart att om man halsstarrigt lovar ut och
iscensätter att det skall skapas 1 000 nya jobb som de
närmaste åren försvinner snabbt som en avlöning, då
är det inte så svårt. Det var precis det som Karin
Falkmers parti åstadkom.
Anf. 211 Tredje vice talman CHRISTER
EIREFELT (fp) replik
Herr talman! När man hör Reynoldh Furustrand
tala om behovet av uthållig tillväxt och att skapa bra
betingelser för företagande undrar jag igen om det
inte hade varit bäst om näringsutskottet hade fått ta
hand om det här arbetet från början till slut. Jag tror
att vi hade fått bättre resultat då.
Näringspolitikern Reynoldh Furustrand eller för
den delen de övriga socialdemokratiska ledamöterna i
utskottet kan ju rimligen inte vara nöjda med den
inriktning som det här programmet har fått, ett pro-
gram som bekämpar arbetslöshetssiffrorna mer än
arbetslösheten, ett program som defensivt begränsar
målsättningen till att gälla den öppna arbetslösheten.
Näringspolitikern Reynoldh Furustrand kan rimligen
inte vara nöjd med ett program som innehåller så få
åtgärder inom vårt gemensamma ansvarsområde,
alltså åtgärder som skulle få fart på jobben i den pri-
vata sektorn.
Jag tycker att det är bra att man formulerar mål för
kampen mot arbetslösheten. Folkpartiet har också
gjort det. Men vi har inte som Socialdemokraterna
och Centern nöjt oss med en begränsning till den
öppna arbetslösheten. Det leder till fel åtgärder. Det
visar med all önskvärd tydlighet det här programmet.
Vi har i stället sagt att både den öppna och den
totala arbetslösheten skall halveras till sekelskiftet.
Det skall ske genom att antalet jobb skall öka med
400 000. Med den målformuleringen som grund har
vi utformat våra förslag. Därför blir de annorlunda,
Reynoldh Furustrand. Det är förslag som skall få
redan etablerade företagare att känna optimism och
framtidstro, investera och nyanställa, förslag som
skall få människor som bär på en affärsidé att våga ta
språnget, som stimulerar dem att starta ett företag.
Reynoldh Furustrand sade något om att det har
flödat ord i dag. Men hur mycket papper skall riksda-
gen göra av med på vackra socialdemokratiska formu-
leringar om behov av företagande innan det leder till
konkreta förslag med den innebörden, Reynoldh Fu-
rustrand?
Anf. 212 REYNOLDH FURUSTRAND (s) re-
plik
Herr talman! Jag kan garantera Christer Eirefelt att
det här är en offensiv politik.
Christer Eirefelt sade i sitt inledningsanförande att
vi förde några bakom ljuset. Det är väl att ta till över-
ord. Vi kommer inte att föra någon bakom ljuset.
Sanningen är den att det ljus som höll på att totalt
slockna i den tunnel som vi fick ta över har vi faktiskt
sett till är en brinnande låga. Vi skall se till att det
ljuset blir väsentligt mycket starkare, Christer Eirefelt.
Vi kan inte lova 400 000 nya jobb, säger Christer
Eirefelt. Nej, vi säger att vi skall halvera den öppna
arbetslösheten. Vi vet att det är ett stort tag i sig. Jag
tror att det är litet väl övermodigt att lova mer än man
faktiskt kan hålla. Det parti som vi samarbetar med i
dag, Centerpartiet, visar på ett förtjänstfullt sätt att det
går att åstadkomma någonting. Man hade en gång i
tiden en ledare som sade att han skulle ordna 400 000
nya jobb. Han hade dessvärre mycket större problem
med att åstadkomma dessa 400 000 nya jobb. Det
visar, Christer Eirefelt, att politikens roll är avgörande
och viktig, men den är också avgörande och svår.
Anf. 213 Tredje vice talman CHRISTER
EIREFELT (fp) replik
Herr talman! Det är litet djärvt att från socialde-
mokratiskt håll tala om faran med att lova mer än man
kan hålla när det gäller arbetslöshetssituationen och
sysselsättningssiffrorna, Reynoldh Furustrand. Jag
tänker på vad som har sagts tidigare och vad som har
åstadkommits. Vi får inte glömma hur situationen är.
Det kommer månad för månad mer och mer katastro-
fala siffror.
AMS visar på att sysselsättningen minskar med
nästan 30 000 personer i år. Enligt SCB har syssel-
sättningen i maj minskat med 61 000 personer jämfört
med 1995. Den totala arbetslösheten kommer att vara
högre 1997 än den var 1995. Den mest aktuella siff-
ran som kom häromdagen, den för juni, är den högsta
som har registrerats på många herrans år - om det ens
har funnits någon som har varit sämre. Det vill alltså
till andra åtgärder, Reynoldh Furustrand - i högre
grad åtgärder som ligger på näringsutskottets bord än
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är det som är
felet med detta program, menar jag.
Jag har talat om de vackra orden. När man tittar på
det senaste årets olika propositioner på området tyck-
er jag att det är anmärkningsvärt hur det gång på gång
talas om vikten av att företagarna skall stimuleras till
att investera och nyanställa, och hur viktigt det är att
företagen får goda betingelser. Detta görs utan att det
praktiskt taget sker någonting som skall leda dithän.
Det är det jag menar med att det är bättre om man är
litet försiktigare med de vackra orden, och mer ser på
de åtgärder man vidtar.
Anf. 214 REYNOLDH FURUSTRAND (s) re-
plik
Herr talman! Jag tror att Christer Eirefelt och jag
och många andra socialdemokrater i näringsutskottet
får anledning att fortsätta denna debatt framöver. Låt
oss ta den debatten när vi ser vilken verkan dessa
förslag ger. Jag är fullständigt övertygad om att de
kommer att ge verkan.
Kombinationen av en viktig arbetsmarknadspolitik
och näringspolitik visar sig i dessa tider vara mer
nödvändig än någonsin tidigare. Så mycket kan jag
lova Christer Eirefelt, att på samma sätt som Social-
demokraterna tog ansvar för att hjälpa till 1992, när
den svenska kronan höll på att bli en ubåt, för att
rädda landet ur en mycket besvärlig kris kommer vi
att se till att med kraft driva fram de åtgärder som
skall skapa flera, spännande jobb, en bra näringspoli-
tik och en bra arbetsmarknadspolitik.
Anf. 215 LENNART BEIJER (v) replik
Herr talman! Det var välgörande att tidigare i dag
lyssna på statsminister Perssons replikskifte med Lars
Tobisson angående arbetsrätten. Det var nog många
löntagare och fackligt aktiva som drog en suck av
lättnad.
Men, Reynoldh Furustrand, fortfarande lägger vi
nu ansvaret på de fackliga organisationerna. Vi vet att
deras motpart inte har något större intresse av en
utvecklad, modern arbetsrätt som ger löntagarna såväl
större ansvar som delaktighet och trygghet. Varje
uppgörelse mellan parterna kommer med nödvändig-
het att innebära eftergifter för den fackliga rörelsen.
Mycket tyder därför på att ingen uppgörelse kommer
till stånd i denna fråga. Frågan om arbetsrätten kom-
mer därför tillbaka till regeringens och riksdagens
bord.
Kan Reynoldh Furustrand i dag, i detta läge, ga-
rantera att nuvarande turordningsregler blir bibehåll-
na?
Anf. 216 REYNOLDH FURUSTRAND (s) re-
plik
Herr talman! Jag har precis samma uppfattning
som Göran Persson, Lennart Beijer. Jag har fullt för-
troende för de parter på marknaden som har att lösa
denna i och för sig mycket besvärliga fråga.
Anf. 217 EVA GOËS (mp) replik
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Reynoldh
Furustrand om de gröna arbetena. Det finns ett upp-
dämt behov av detta. Vi ser nu bara toppen av ett
isberg med allt som skall åtgärdas i vårt samhälle. Ta
bara VA-sektorn, apropå Östersjön, där vi vet att det
behövs ett nytt system. Det kostar enormt mycket
pengar att reparera det som vi tyvärr har åstadkommit.
Jag tänker också på de nya, härliga framtidsats-
ningarna där vi kan se forskare som får utlopp för sina
gärningar och där man tar till vara deras teknik och
kunnande.
Jag vill ha ett svar på frågan om hur Reynoldh Fu-
rustrand ser på möjligheten med gröna jobb och Olof
Erikssons stora satsning.
Anf. 218 REYNOLDH FURUSTRAND (s) re-
plik
Herr talman! Låt mig kort svara Eva Goës på den
frågan. Jag ser att det finns vissa möjligheter att ut-
veckla fler gröna jobb. Jag sa också det i mitt inled-
ningsanförande.
Men vad som först krävs är en stabil ekonomi. Vi
måste ha en stabil grund att utgå ifrån, och när den
grunden är stabil tror jag säkert att dessa satsningar
kommer att visa sig vara riktiga.
Anf. 219 EVA GOËS (mp) replik
Herr talman! Om man tittar på räkneexemplet ser
man att man vann på att satsa på och investera i gröna
jobb. Man kan läsa närmare om det i rapporten.
En annan sak som inte kostar ett dugg är att ge
kvinnorna hälften av de pengar som går till nyföreta-
gande. Vad säger ni om det? Vi är hälften av Sveriges
befolkning, och det är helt klart att kvinnor är väldigt
kostnadseffektiva när de satsar på företag och även
när de gör en egen budget inom familjen.
Anf. 220 REYNOLDH FURUSTRAND (s) re-
plik
Herr talman! Vi märker i dag på olika områden i
samhället att det startas många företag, och att det
startas många företag av kvinnor.
Men min egen uppfattning är att jag inte tycker att
vi skall specialdestinera mer och mer pengar enbart
för kvinnligt företagande. Att starta företag måste ske
på samma villkor för mig som för Eva Goës.
Anf. 221 GÖRAN HÄGGLUND (kds)
replik
Herr talman! Jag har ganska kort om taletid, så jag
tänker ställa några raka frågor till Reynoldh Fu-
rustrand.
Regeringen har valt att ha som målsättning att hal-
vera den öppna arbetslösheten i stället för den totala,
vilket borde vara det rimliga. Jag vill fråga Reynoldh
Furustrand om anledningen till detta. Debatten har
pågått under hela dagen, och jag tycker inte att vi har
fått något bra argument från regeringen för detta.
En annan fråga handlar om sjukperioderna, som
arbetsgivarna kommer att få ta ansvar för framöver.
Hur tror Reynoldh Furustrand att det påverkar en
företagares vilja att anställa personer när han eller hon
får ta ansvaret för en anställds sjukdom under en
månad i stället för, som hittills, 14 dagar? Hur tror
han långsiktigt att detta kommer att påverka männi-
skor som har, så att säga, en dålig sjukdomshistoria
och deras möjligheter att få jobb i framtiden?
Jag har en ytterligare fråga som handlar om tjäns-
tesektorn, där debatten har pågått under väldigt
många år. Den är arbetsintensiv, och enligt min upp-
fattning skulle tusentals nya jobb kunna skapas där på
kort tid. Där finns en mycket stor potential. Vilka är
de stora hindren för genomförande av detta, som
Reynoldh Furustrand och Socialdemokraterna ser det?
Anf. 222 REYNOLDH FURUSTRAND (s) re-
plik
Herr talman! De två första frågorna har debatterats
och tydligt besvarats i kammaren tidigare under da-
gen. Jag har ingen annan uppfattning än de socialde-
mokratiska företrädarna i den debatten.
Jag har den mycket bestämda uppfattningen att vi
långsiktigt kommer att få en tjänstesektor som växer.
Men det är uppenbart, och det är Göran Hägglund
också medveten om, att denna tjänstesektor faktiskt är
beroende av att det finns tjänster som efterfrågas.
Många av dessa tjänsteföretag är beroende av andra
företag. Problemet vi har i dag är att köpkraften är för
liten - där delar jag faktiskt Lennart Beijers uppfatt-
ning. Men politiken tar sikte på att stärka köpkraften,
och då kommer tjänstesektorn att öka.
Anf. 223 GÖRAN HÄGGLUND (kds)
replik
Herr talman! Min uppfattning är att något behöver
göras från politiskt håll för att bryta ned de utomor-
dentligt kraftiga skattekilar som finns. Dessa gör det
omöjligt för de privata hushållen att efterfråga och
köpa tjänster till hushållet. Det tror jag att Reynoldh
Furustrand också kommer fram till vid närmare efter-
tanke, om han går hem och funderar litet på det. Här
måste åtgärder till, och här finns tusentals arbeten att
hämta. Det tror jag är nödvändigt om man skall få ned
arbetslösheten.
När det gäller sjukperioderna ställde jag frågan till
Reynoldh Furustrand därför att han som näringspoli-
tiker naturligtvis har en inblick i företagarens villkor.
Uppenbarligen tror han att en företagare har minst
samma vilja att anställa människor i framtiden, även
när man fördubblar och förlänger företagarens ansvar
och ökar riskerna för den som anställer nya männi-
skor. Det spelar alltså ingen roll. Jag undrar om sam-
ma slutsats kan dras när det gäller momsbetalnings-
reglerna.
Anf. 224 KJELL ERICSSON (c)
Herr talman! Arbetslösheten är ett stort problem
för väldigt många. Vi har många i vår närhet som är
drabbade av den på något sätt. Därför är den också
mycket påtaglig. Frågan har också debatterats länge
och ingående i dag.
När vi nu står vid slutet av näringsutskottets av-
snitt i den här debatten vill jag bara i korthet beröra
några punkter på det näringspolitiska området. Vi har
sedan början av 1990-talet haft en besvärlig ekono-
misk situation här i vårt land. Olika åtgärder har också
vidtagits för att minska statens utgifter för att därmed
få statens finanser i balans. Dessa åtgärder har också
lett till resultat, bl.a. en lägre ränta än vad vi har haft
på många år.
Det är viktigt att saneringen av statens finanser
fullföljs så att en fortsatt sänkning av räntorna och en
låg inflation blir möjlig. Vi fick så sent som i går en
rapport om att vi nu är nere på en rekordlåg nivå för
inflationen. Sunda statsfinanser, låga räntor och en låg
inflation är också en grundförutsättning för ett bra
företagarklimat.
Näringspolitikens inriktning bör i första hand vara
generell för att skapa de goda förutsättningarna för
både företag och företagare. För att främja företagan-
det och entreprenörskap är det viktigt att spelreglerna
är överskådliga, konsekventa och stabila. Men tyvärr
har det varit litet ryckigt därvidlag under senare år.
I detta betänkande behandlas frågor som spänner
över flera utskotts områden, men som har en stor
näringspolitisk betydelse. Förutom de frågor som
behandlas här i näringsutskottet gäller det skatter och
avgifter, utbildning och arbetsmarknadspolitiken. Det
finns ett antal förslag i betänkandet som kommer att
ha en positiv effekt på sysselsättningen.
Det gäller t.ex. lindringen av dubbelbeskattningen
av aktier för små och medelstora företag. Det gäller
sänkningen av arbetsgivaravgiften, som främst gynnar
egen- och småföretagarna. Det gäller utbildnings-
satsningen. Men det gäller också slopandet av bilacci-
sen, som är en åtgärd som är viktig för bilindustrin.
Det är också en viktig miljöinsats när det gäller att
stimulera till att byta den gamla vagnparken. Vi vet
att vi i dag har en mycket gammal vagnpark här i
Sverige i dag.
Sedan har vi översynen av reglerna för fåmansbo-
lagen. Det är också en viktig signal. Dessa företagare
har diskriminerats under lång tid. Det är viktigt att
man nu gör någonting. Därtill har det också kommit
en klar signal om att det inte blir någon skatt på O-
eller OTC- aktier.
Detta betänkande tar upp tre viktiga miljardpro-
gram: ett för småföretagsutveckling, ett för Östersjö-
området och ett miljöprogram för en hållbar utveck-
ling. Dessa program ger också tillsammans stimulans
till nya arbetstillfällen.
Jag skall här en stund uppehålla mig vid pro-
grammet om småföretagsutveckling. Det är ett pro-
gram som är uppdelat i fyra huvudrubriker. För det
första skall företag växa med kunskap. För det andra
skall det bli enklare att starta och driva företag. För
det tredje skall det bli en ny regional näringspolitik.
För det fjärde skall det bli fler exportföretag.
Vi vet att de små företagen genom sin flexibilitet
spelar en avgörande roll för förnyelsen av näringsli-
vet. Ett hinder som man i dag ganska ofta upplever är
den bristande kompetens som finns på olika områden.
Det är väsentligt att både företag och företagare får
möjlighet att dels höja kompetensen i företagen, dels
kunna anställa personer med relevant utbildning.
De 30 000 nya högskoleplatserna och 100 000 nya
platser i vuxenutbildningen är därför ett välkommet
inslag. De många nya platserna ute i främst de små
och medelstora högskolorna gör också att hela landet
får del av denna utbildning. Därtill måste också själv-
fallet finnas olika möjligheter till kompetensutveck-
ling också ute i företagen.
Vi vet att många småföretagare upplever byråkra-
tin som ett hinder både för att starta och driva företag.
Därför är det bra att det nu tas initiativ till att komma
till rätta med krångligheterna. Det är ytterst viktigt att
den delegation som nu skall tillsättas jobbar snabbt
för att få bort alla onödiga blanketter och onödigt
utgiftslämnande. Det är någonting som småföretagen
tycker är väldigt jobbigt. Därför måste förenklingen
komma så snabbt som möjligt.
Under avsnittet en ny regional näringspolitik finns
det många viktiga punkter. Här försöker man få till
stånd en större samverkan mellan olika aktörer inom
länen, och det tycker jag är bra. Det gäller att kraft-
samla för att ta ut det bästa möjliga av befintliga re-
surser. Det är bra att kommuner, länsstyrelser, nä-
ringslivet, m.fl. får ett fördjupat samarbete. Tillsam-
mans har de stora kunskaper och möjligheter att ut-
veckla sitt län.
Även turistnäringen finns med i detta program.
Det är en näring som kommer att växa under kom-
mande år. Vi har många goda exempel på turistsats-
ningar. Viktiga insatser här är att öka den internatio-
nella marknadsföringen. Men det gäller också att satsa
mer på både utbildning och rådgivning.
Skogen är vårt lands största inkomstkälla. Den har
också en oerhörd stor regionalpolitisk betydelse. Inom
skogsnäringen finns det möjlighet till ytterligare för-
ädling av den svenska skogsråvaran inom papper,
massa, trä och energi. Jag hoppas verkligen att det på
olika sätt görs ordentliga satsningar i den kommande
forskningspolitiska propositionen så att samarbetet
mellan universitet, högskolor och industrin kan byg-
gas ut på ett bra sätt.
Jag vill också beröra det extraanslag på 500 mil-
joner för småföretagssatsningar. Den principen föddes
under Börje Hörnlunds tid som ansvarig för regional-
politiken. Dessa satsningar på småföretagsutveckling,
produktutveckling och marknadsföring har gett väl-
digt många nya riktiga jobb till ett billigt pris ute i
regionerna. Det är bra att det nu tillförs nya resurser
för detta ändamål.
Jag vill också nämna det nya investeringsstödet
för jordbruket som nu införs. Det är inte så många
veckor sedan vi debatterade detta i riksdagen. Nu blir
det verklighet. Det blir till hjälp för befintliga företag
som vill expandera och för nya som vill nystarta.
Därtill har vi också satsningar på kvinnligt företagan-
de med i detta betänkande. Det är också ett viktigt
inslag som gör att det blir en stimulans även på det
området.
Sverige är en del i en internationell ekonomi. Där-
för utgör exporten en viktig del för tillväxt och syssel-
sättning i Sverige. Det är viktigt att framför allt små-
företagen får en utökad service för att klara av en
större export.
Avslutningsvis kan jag bara säga att dessa insatser
är ett steg mot ett bättre företagarklimat och ett bättre
sysselsättningsläge. Det kommer inte att vara tillräck-
ligt, utan det kommer att krävas andra insatser fram-
över. Det är sådana saker som t.ex. arbetsrättens re-
formering. Den måste vi göra någonting åt. Det finns
också beskrivet här, där man påtalar att det skall bli
lättare att anställa.
Det gäller att gå vidare med att sänka skatter på
företagande. Det gäller att genomföra ytterligare för-
bättringar av riskkapitalförsörjningen. Men det gäller
också att se över företagarnas sociala situation, t.ex.
när det gäller a-kassan och sjukpenningen.
Det finns många saker att jobba ytterligare med.
Men att mer måste göras får inte tas till intäkt för att
de nu föreslagna åtgärderna skall stoppas. Med detta,
fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Anf. 225 Tredje vice talman CHRISTER
EIREFELT (fp) replik
Herr talman! Det finns sannerligen mycket att ar-
beta vidare med om detta skall ge nya jobb och bättre
villkor för företagsamheten, Kjell Ericsson. Det är en
tuff uppgift Kjell Ericsson har i att först övertyga sina
partikamrater att påverka Socialdemokraterna i rätt
riktning och sedan se till att det kommer ut någonting
positivt utav den samverkan. Så här långt har det i
varje fall inte gjort det.
Jag hinner med en kort fråga till Kjell Ericsson,
som var med och arbetade fram den påtagliga för-
bättring av företagsklimatet som under vår gemen-
samma regeringsperiod ledde till en annan optimism
och framtidstro i svenskt näringsliv. Just på detta
område, när det gäller politik för företagande och
tillväxt, är Centerpartiets samarbete med regeringen
mest anmärkningsvärd.
På flera viktiga punkter där vi tidigare har slagits
tillsammans på barrikaderna accepterar ni nu en i flera
stycken direkt företagarfientlig politik. Det gäller
dubbelbeskattningen, arbetsrätten, momsreglerna och
arbetsgivaravgiften. Den sänks visserligen nu, men
först efter det att den höjts kraftigt tidigare i ert sam-
arbete. Det gäller också hela attityden till företagande
och företagare.
Är det så illa, Kjell Ericsson, att vi måste räkna
bort Centern när det gäller att få till stånd åtgärder
som skapar bättre villkor för företagarna? Är Centern
fast i en socialdemokratisk näringspolitik som bygger
på centrala beslut där det är politikerna som detalj-
styr?
Anf. 226 KJELL ERICSSON (c) replik
Herr talman! Christer Eirefelt kan vara helt över-
tygad om att vi kommer att fortsätta att bedriva en
näringspolitik som ger ett bra näringsklimat i vårt
land som gynnar nya jobb och nya arbetstillfällen. Det
är en sak som vi kommer att driva vidare.
Vi har under åren har drivit dessa frågor när andra har
reserverat sig. Vi har åstadkommit resultat: sanering
av ekonomin, sänkta räntor, låg inflation och återinfö-
rande av kvittningsrätten. Sänkta arbetsgivaravgifter
är nu en början som vi kommer tillbaka till. Den
skatteväxlingen skall vi fortsätta med. Dubbelbe-
skattningen är också en början. Jag kan ta exempel på
exempel på saker som vi har gjort som är bra för
företagen. Men det verkar som att man vill ta många
steg på en gång. Vi säger att det är bättre att ta ett steg
i taget än att inte ta något steg alls. Vägen leder i rätt
riktning, och vi kommer att jobba vidare.
Jag noterade att Christer Eirefelt i sitt första in-
lägg, även om han inte brukade några kraftord, verka-
de ganska nöjd med småföretagsprogrammet. Det är
sådant som visar att vi skall gå vidare. Som jag sade
finns det mycket att göra vad gäller arbetsrätten och
på skatteområdet osv., men detta är ett första steg i
rätt riktning.
Anf. 227 EVA GOËS (mp) replik
Herr talman! Jag har några frågor till Kjell Erics-
son. Hur kommer Centern att agera när det gäller
energisektorn, t.ex. vindkraftssatsningar? Vi har en
reservation om att satsa 100 miljoner kronor till redan
i år. Vad händer med kärnavfallet när det gäller
Studsvik, som jag tog upp tidigare? Går det att sam-
arbeta om dessa frågor?
Börje Hörnlund var på tapeten. Han och jag träf-
fades tidigare och diskuterade gröna arbeten. Vi hade
samma kväll suttit och formulerat oss, ovetandes om
varandra. Gröna arbeten handlar för mig också om
ekologiskt lantbruk. SLU har t.ex. kollat Dalarna och
kommit fram till att man, om man skulle satsa på
ekologiskt lantbruk där, skulle få en fördubbling av
arbetsinsatsen. Vad säger Centern om det?
Det talas också om Östersjösatsningen. Har Cen-
tern ett finger med i spelet när det gäller export av
livsmedel? Vi regerade kraftigt i näringsutskottet på
att det står "export av livsmedel till Östersjöländer-
na". Det är ju att stjälpa i stället för att hjälpa, efter-
som man med hjälp av EU-bidrag kan sälja det svens-
ka smöret billigare än det egenproducerade i Balti-
kum. Hur ser Kjell Ericsson på dessa frågor?
Anf. 228 KJELL ERICSSON (c) replik
Herr talman! Det är allmänt bekant var Centern
står när det gäller avvecklingen av kärnkraften. Också
Eva Goës känner till att förhandlingar om avveckling
har påbörjats. Förhoppningsvis får vi se resultat under
hösten i dessa förhandlingar. I detta ingår en förnyelse
av energisystemen som innebär satsningar på vind-,
sol- och inte minst bioeenergi. Inom alla dessa områ-
den finns det utrymme för många nya gröna jobb. Det
finns också med i den satsning som vi har föreslagit i
dag.
När det gäller Östersjön vill jag säga att också Eva
Goës vet att vi diskuterade frågan i näringsutskottet.
Vi fick beskedet att det inte är fråga om någon allmän
export av livsmedel, utan att det gäller speciella livs-
medel som inte finns någon annanstans. Man kunde
för forskningsändamål och annat tänka sig att köra
livsmedlen vidare för att hjälpa balterna med den
satsningen. Det är inte fråga om någon allmän export
av livsmedel.
Anf. 229 EVA GOËS (mp) replik
Herr talman! Vi får hoppas att det är kunskap och
kompetens man exporterar. Jag vet att Sverige redan
nu dumpar smör och andra livsmedel i Baltikum.
Balterna kan inte bygga upp sin inhemska livsme-
delsproduktion.
Visst är det bra att satsa på småföretagsutveckling,
men det handlar om innehållet. Sätter man Bert-Olov
Svanholm på att administrera Ljusåret vet man vilken
inriktningen är. Det är därför jag talar om kvinnor och
kvinnors nyföretagande. Jag vet att det finns många
inom Centerpartiet som jobbar för idéen med mento-
rer och kvinnliga affärsrådgivare. Är ni beredda att
jobba för att kvotera, så att satsningen kommer kvin-
norna till godo och innehållet blir ett annat? Vi har
sagt nej till Ljusåret på grund av att vi inte tror på
innehållet och inriktningen. Vi vill ha en ekologisk
touch på det hela. Det skall inte bara handla om till-
växt till vilket pris som helst.
Anf. 230 KJELL ERICSSON (c) replik
Herr talman! Jag kan bara säga att satsningen på
gröna jobb omfattar både män och kvinnor. I de fall
det behövs mer pengar till kvinnor får de det. Vi be-
höver inte specialdestinera den delen.
Det har funnits affärsrådgivare i framför allt stö-
dområdena under de senaste åren. Vi vill att den verk-
samheten skall fortsätta.
Det finns resurser både när det gäller män och
kvinnor. Jag har inte hört att man behöver några ex-
traresurser i detta fall, utan det som satsas gäller både
på män och kvinnor.
Anf. 231 GÖRAN HÄGGLUND (kds)
replik
Herr talman! Jag är överens med Kjell Ericsson
om att arbetslösheten är den viktigaste politiska fråga
vi har att hantera nu och att en framgångsrik närings-
politik kan vara lösningen. Lösningen är knappast fler
åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken, utan det
måste komma till flera riktiga jobb.
I går läste jag Centerpartiets näringspolitiska rap-
port. Den är bra på det hela taget. Där finns krav på
borttagande av dubbelbeskattningen. Där finns sats-
ningar på tjänstesektorn, förändring av arbetsrätten,
satsningar på utbildningskonto, allmän och obligato-
risk a-kassa osv. Jag skulle tro att Kjell Ericsson ock-
så delar mina synpunkter när det gäller momsreglerna,
förlängd arbetsgivarperiod, en sjätte AP-fond osv.
När jag tittar på det program som finns i en av re-
servationerna som vi skall ta ställning till senare ser
jag att det finns betydande likheter mellan den politik
som Centern står för i sitt program och den politik
som finns i en av reservationerna.
Känns det inte litet konstigt, Kjell Ericsson, att
rösta emot den politiken senare i kväll? Tror Kjell
Ericsson att han i nuvarande sällskap skall kunna
åstadkomma resultat på de områden där Socialdemo-
kraterna är benhårt uppbundna sedan många år? Var
går gränsen för Centerpartiets samarbete med Social-
demokraterna, om näringspolitiken är lösningen och
om arbetslösheten är den viktigaste politiska frågan vi
har att hantera?
Anf. 232 KJELL ERICSSON (c) replik
Herr talman! Det är bra att Göran Hägglund tar
upp vårt näringspolitiska program. Jag har själv varit
ordförande i den programkommitté som har tagit fram
det. Jag vill kommentera några punkter.
När det gäller dubbelbeskattningen är det en bör-
jan. Man kommer en bit på väg. Det är ett konkret
reslutat. I annat fall hade det blivit en reservation, och
man hade inte kommit någonstans. Nu har vi kommit
en bit på väg, och jag tycker att det är väldigt viktigt.
Förslaget om arbetsgivaravgifterna skall bl.a.
hjälpa småföretagen inom tjänstesektorn. Det är också
ett steg i rätt riktning. Det finns mer att göra här. Det
har tillsatts en utredning som skall se över bestämmel-
serna för bl.a. hushållstjänster. Jag tycker att det är ett
intressant område som man skall titta på. Det kommer
säkerligen att behövas åtgärder även där, men arbetet
har påbörjats.
När det gäller fåmansbolagens villkor kommer det
att ske en översyn. Det tycker jag också är viktigt.
Förslag om regelförändringar när det gäller att förenk-
la byråkratin finns med i propositionen. Jag sade i
mitt anförande att det måste ske en reformering av
arbetsrätten. Parterna jobbar med det nu, och medlare
har gjort insatser. Vi får se vad de kommer fram till.
Om man inte kommer fram till resultat måste det ske
en förändring - en reformering i arbetsrätten.
Jag kan räkna upp punkt efter punkt från pro-
grammet. Vi har helt eller delvis tagit upp väldigt
många av punkterna. Det är en början, som jag har
sagt. Det är ett steg i rätt riktning. Den rikningen skall
vi fortsätta i.
Anf. 233 GÖRAN HÄGGLUND (kds)
replik
Herr talman! Jag kan naturligtvis ha respekt för en
resultatpolitik, men det bygger på hur man värderar
resultaten. Jag tycker att den uppgift som ligger fram-
för er är synnerligen avskräckande, mot bakgrund av
vad man har lyckats åstadkomma bakåt.
Jag hoppas att Centerpartiet skall lyckas bättre i
framtiden och att vi skall få en näringspolitik värd
namnet som lägger grunden för en framgångsrik tid
för svenskt näringliv. Jag tror att det är den enda
vägen att komma till rätta med arbetslösheten.
Anf. 234 KARIN FALKMER (m)
Herr talman! Socialdemokraterna har sedan makt-
skiftet fört en företagarfientlig politik. Det föränd-
ringsarbete som den borgerliga regeringen påbörjade
för att återskapa Sverige som en företagar- och till-
växtnation, som då ledde till 1 000 nya arbeten i
veckan, raserades. Socialdemokraternas välkända
negativa syn på företagare blev åter ledstjärna för
politiken.
Villkoren för företagen och nivån på arbetslöshe-
ten är kommunicerande kärl. Vi kan mäta resultatet av
den destruktiva socialdemokratiska politiken i antalet
förlorade arbeten. Den prosposition vi diskuterar nu
har fel inriktning.
Herr talman! För att människor skall återfå trygg-
het och framtidstro måste det genomföras förändring-
ar som underlättar tillkomsten av riktiga arbeten.
Sverige måste bli ett land där företagare och företa-
gande sätts i centrum.
Anf. 235 EVA GOËS (mp)
Herr talman! För övrigt anser jag att kärnkraften
skall avvecklas. Satsa på gröna jobb och kvinnokraft!
Anf. 236 REYNOLDH FURUSTRAND (s)
Herr talman! De problem vi ser i vårt land är inte
nationella, utan de är internationella. Oberoende av
politisk regim har alla Europas länder en alldeles för
hög arbetslöshet och en för låg tillväxt. Europas pro-
blem beror inte på att välfärdsstaten är för utvecklad.
De största problemen ser vi i länder med minst ut-
vecklad välfärdsstat. Det som Europa och vi lider av
är att marknaden faktiskt fått en större makt här än i
andra regioner i världen.
Ta t.ex. USA, som moderaterna ibland hävdar
väldigt starkt. Där finns det en utvecklad nationell
politik, och där finns inte alls samma möjligheter som
hos oss och i Europa att driva med valutor och ränte-
nivåer. Men i Europa har de finansiella spekulanterna
fått fritt utrymme att göra affärer på medborgarnas
bekostnad. I utkanten finns också en ökad svart eko-
nomi med skattebrott och organiserad brottslighet.
Det är mot den bakgrunden som jag är för ett
starkt Europa, där finansiell spekulation i ränta och
valutor begränsas maximalt och där vi åter får en
ekonomisk utveckling som tar fasta på de realeko-
nomiska värdena och skapar varaktiga jobb. Det är
nödvändigt om vi skall få jobben tillbaka i Sverige
och i andra länder i den utsträckningen att vi kan tala
om arbete åt alla. Detta är särskilt viktigt för små
länder med stor utrikeshandel som oss här i Sverige.
Moderaterna föreslår ofinansierade skattesänk-
ningar. Ni lär er ingenting. Ta bort händerna från
ögonen och öronen! Först 1976, sedan 1982 och nu
igen. Vill ni med berått mod föra oss tillbaka till det
ekonomiska träsk som vi faktiskt håller på att kravla
oss ur? Med er politik ökar budgetunderskott och
statsskuld och räntorna sticker iväg uppåt igen, där
förtroendet för vår förmåga att rätta till obalanser och
stärka valutan helt plötsligt försvinner. Det som Karin
Falkmer och andra moderater föreslår är verkligen en
ogärning mot småföretagen. De om några vet vad en
hög räntenivå vill säga. Ni envisas med att beskriva
rättvisa som ett hot mot sysselsättningen. Det är inte
välfärdsstaten som hotar sysselsättningen, utan det är
andra krafter.
Anf. 237 BENGT HURTIG (v)
Herr talman! Jag kommer från ett län, Norrbotten,
där arbetslösheten på tre månader ökat med drygt
5 000 personer. Antalet öppet arbetslösa i vårt län är
nu ungefär 18 000 människor, och ungefär lika många
befinner sig i olika typer av åtgärder - detta på en
befolkning på bara 260 000 människor. Det är verk-
ligheten bakom den debatt vi för i dag, verkligheten i
ett län under en regering vars politiker vunnit ett val
just på att den lovat en politik mot just arbetslösheten.
I ett län med många beroende av a-kassa kommer
det beslut om bortre parentes och sämre möjligheter
att ta sig in i systemet som vi snart skall besluta om att
slå särskilt hårt. Dessa försämringar måste avvisas,
och jag ansluter mig till de argument som anförts av
flera vänsterpartister i dagens debatt.
För drygt ett år sedan beslutade riksdagen att vi
fram till 1998 skall satsa 4 miljarder kronor på ett
samarbetsprogram för Öst- och Centraleuropa. I den
senaste statsbudgeten lades samordningsansvaret för
östbiståndet i Jordbruksdepartementet. Det finns hos
oss en viss oro för att statsministerns nya Östersjöråd
medför dubbelkommando på östbiståndets område.
Jag noterar att utrikesutskottet tycks dela denna oro.
En annan oro som finns är att den lovvärda sats-
ningen på Östersjösamarbete medför att Barentsregi-
onen fortfarande kommer att hamna i skugga. Jag
noterar att även den liberala gruppen i EU-
parlamentet har givit uttryck för en sådan oro.
Barentsområdet är inget öde område. Där bor un-
gefär 4,6 miljoner människor. Det är alltså ungefär
lika många som i Finland. Det är visserligen mindre
än de 50 miljoner som bor runt Östersjön, men mil-
jöproblem, arbetslöshet och kommunikationsproblem
är betydligt större om vi räknar per invånare. Ett ra-
dioaktivt utsläpp från någon av de många kärnkrafts-
reaktorerna eller avfallslagren på Kolahalvön kan
åstadkomma omfattande skador och också drabba
Östersjöområdet. Vissa experter talar om att risken
för en allvarlig kärnkraftsolycka är ungefär 25 %, sett
över en tioårsperiod. Det är skrämmande siffror.
En omfattande exploatering av råvarutillgångar
som olja och gas i Murmansk, Arkhangelsk eller
Karelenområdet kan också få konsekvenser för miljön
i vårt närområde, i såväl Barentsområdet som Öster-
sjöregionen.
Under en sexmånadersperiod - från oktober 1995
till mars 1996 har norska staten satsat inte mindre än
79 miljoner kronor i Barentssamarbetet. Under sam-
ma period har Sverige satsat bara 16 miljoner. På bara
miljöområdet har norrmännen gått in med 52 miljo-
ner. Jag tror inte att det i längden är bra för det nor-
diska samarbetet med den här obalansen i insatser
mellan grannländerna.
Nu säger utrikesutskottet att pengarna i den nya
Östersjöfonden också kan användas i Barentsregio-
nen. Det är givetvis positivt, men det vore bättre att
slippa ta pengar ur Östersjöfonden och använda dem i
ett annat område. Därför har Vänsterpartiet föreslagit
en särskild fond för Barentssamarbetet på 100 miljo-
ner under en femårsperiod. Vi har givetvis kvar denna
idé, men får väl återkomma i den frågan till hösten.
Jag instämmer för övrigt i de yrkandena om bifall
till v:s reservationer som tidigare har ställts.
Anf. 238 ULLA HOFFMANN (v)
Herr talman! I dag kan inte Margareta Winberg
längre krypa bakom männens högre arbetslöshet för
att legalisera ROT-program. I dag kan hon inte an-
vända männens högre arbetslöshet för att lägga ut
dimridåer för vad som händer med kvinnors arbetstill-
fällen i den offentliga sektorn. I dag har vi siffror från
AMS som visar att kvinnornas arbetslöshet nu är
högre än männens. Kvinnornas långtidsarbetslöshet
har ökat med 1 000 personer, medan männens har
minskat med lika många. Till det skall läggas de
150 000 deltidsarbetslösa kvinnorna.
Då borde förstås den regering som slår sig för
bröstet och hävdar att den prioriterar jämställdheten
åtminstone fördela de arbetsmarknadspolitiska åtgär-
derna lika. Men så är det inte. 2 098 män får rekryte-
ringsstöd, medan 802 kvinnor får det. Nästan dubbelt
så många män som kvinnor får arbetslivsutveckling.
Dubbelt så många män som kvinnor får starta-eget-
bidrag.
Men att bryta den könssegregerade arbetsmarkna-
den är att gå för långt, tycker Socialdemokraterna och
Centern. Det räcker med att motverka könssegrege-
ringen. Det tycker inte Vänsterpartiet. Vi är trötta på
allt prat om att politik är att vilja när Socialdemokra-
ternas vilja inte sträcker sig till att ge Arbetsmark-
nadsverket och AMS i övergripande mål att bryta -
inte motverka - könssegregeringen på arbetsmarkna-
den.
I syfte att minska arbetslösheten har regeringen
tillsatt en utredning av hur man skall kunna stimulera
utbud av och efterfrågan på tjänster, och det är bra.
Men i uppdraget till RSV ingår också att undersöka
hur vi skall kunna införa det franska systemet för
betalning av tjänster. Det system som regeringen vill
införa i Sverige är i Frankrike skattesubventionerad
hemhjälp och innebär att de som har gott om resurser
köper checkar liknande våra rikskuponger. Antingen
har finansministern inte läst propositionen eller också
bidrog han till att lägga ut dimridåer när han tidigare i
dag i kammaren sade att han inte vill ha subventione-
rad hemhjälp. Upp till 60 000 kr per år får rika frans-
ka familjer dra av för att köpa äldreomsorg, barnom-
sorg och hushållstjänster i hemmet. Timbrogänget
måste jubla.
Detta system har lett till 20 000 heltidstjänster till
en kostnad av 4 miljarder kronor. För samma kostnad,
dvs. 4 miljarder kronor, skulle vi kunna låta 400 000
personer till en lön av 13 000 kr i månaden göra sina
nödvändiga arbetsuppgifter i den offentliga sektorn.
Det kostar nämligen bara 800 kr mer i månaden,
10 000 kr om året, att låta bli att säga upp en offentli-
ganställd polis, undersköterska, förskollärare eller
barnskötare. Prata om systemskifte!
Herr talman! Innan jag kom in i riksdagen var jag,
tack vare socialdemokratisk och centerpartistisk ar-
betsmarknadspolitik, arbetslös i två och ett halvt år.
Tidigare arbetade jag inom den offentliga sektorn. Jag
har alltså inget jobb att gå tillbaka till. Arbetsmark-
nadsministern har dock lovat mig ett värdigt slut på
min arbetsaktiva tid. Efter en lång samhällstjänst - jag
har fött och fostrat tre barn och bidragit med mitt
arbete i den offentliga sektorn till att bygga upp sam-
hället - vill jag arbeta med det som jag är bäst lämpad
till. Jag behöver inte anpassa mig till hämtning på
dagis utan kan själv styra min tid och mitt liv. Då
tvingar Margareta Winberg mig in i fortsatt samhäll-
stjänst. Finns det ingen bortre parentes när det gäller
kvinnors samhällstjänst? På vilket sätt anser arbets-
marknadsministern att det är ett värdigt slut för mig
att placeras i ett tvåårigt ALU-projekt där det jag gör
inte får tränga ut den ordinarie verksamheten? Om jag
läser en saga för ett barn på dagis tränger jag ut den
ordinarie verksamheten. Margareta Winberg säger att
jag skall ägna mig åt icke-arbetsuppgifter till en icke-
lön som en icke-arbetstagare. Vad finns det för vär-
digt i det, Margareta Winberg? Hur kan en minister
från ett f.d. arbetarrörelseparti bära sig åt så mot de
människor som utan egen förskyllan har blivit av med
sitt arbete? Hur kan en f.d. kvinnoförbundsordförande
föreslå något så kränkande för de kvinnor som arbetar
inom dagis, skola, sjukvård och äldreomsorg?
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 104,
och bara för att markera hur kränkt jag är yrkar jag
avslag på regeringens förslag om 55+ och bifall till
reservation 126.
Anf. 239 RAGNHILD POHANKA (mp)
Herr talman! Det är svårt att se vad en sådan här
urtima riksdag kan uträtta för de arbetslösa. De skulle
vara mer betjänta av aktiva handlingar än av ord, dvs.
mer handlingskraft och mindre ordkraft.
Hela riksdagen har rullat i gång med utskottsarbe-
te och partikansliarbete. Matsal och kafé har öppnats.
Då har jag bara nämnt några exempel. Allt från mi-
nistrar till ledamöter har rest hit. Sedan verkar det
viktigaste vara att sätta munkavle på talarna. När vi
nu har samlats borde alla i stället ha uppmuntrats att
yttra sig och dra sitt strå till stacken med idéer och
kreativitet.
Styrandet borde gå från ekonomer till humanister
och socialt medkännande. Ekonomer har blivit ett
samhällets prästerskap. Jag tycker att människorna i
stället för pengarna skall sättas i centrum. Detta gäller
i allra högsta grad arbetslösa. Sätt den arbetslöse i
centrum! Då kommer vi att inse att vi måste dela
rättvist, både på arbetet och på fritiden. Annars mår
snart hela svenska folket dåligt. Stora grupper mår
dåligt för att de pressar sig i jobbet och arbetar över-
tid och andra grupper mår dåligt för att de inte kan
försörja sig själva.
Massor av kvinnor har på egen bekostnad infört 6-
timmarsdag. Kanske finns det inte heltidsarbete för
dem eller så orkar eller kan de inte arbeta heltid på
grund av sitt dubbelarbete. De väntar nu på politiker-
nas beslut om 30-timmarsvecka som normalarbetstid.
I Sverige sätts nu svaga grupper mot svaga grup-
per, arbetslösa mot sjukskrivna, äldreomsorg mot
barnomsorg osv. Det finns stora grupper som helt
eller delvis står utanför trygghetssystemen. De skall
ställas mot de starka. Det är de friska och högavlöna-
de som skall dela med sig. Här har Miljöpartiet ett
bärande och bra förslag. De som tjänar bra skall få en
lägre procent av sin lön genom det brutna taket vid
sjukdom, föräldraförsäkring osv. Vi vill också att det
skall finnas en grundtrygghet efter längre perioder av
sjukskrivning eller arbetslöshet. Det betyder att vi inte
skulle behöva få stora grupper som står med mössan i
handen och vänder ut och in på sitt privatliv för att få
socialbidrag. Vi vet att LO:s kvinnor har flest arbets-
skador. LO:s kvinnor är mest sjuka. Det är flest LO-
kvinnor som blir förtidspensionerade. Varannan LO-
kvinna förtidspensioneras.
Handikappade behöver behålla sina lönebidrag.
Även en 10-procentig arbetsinsats ger 10 % på plus-
sidan både ekonomiskt och resursmässigt, och det ger
arbetsglädje.
Om den här dagen inte ger effekter för nämnda
grupper har vi kommit hit förgäves. Det är naturligtvis
inte det värsta. Det värsta är att de förhoppningar som
de arbetslösa eventuellt har haft i så fall har grusats.
Det är billiga arbeten som finns inom vård och om-
sorg. SKTF, bl.a., har tagit fram uppgifter om att det
ekonomiskt är en förlust att friställa inom vården. Då
har man inte räknat med vad det kostar att skapa nya
jobb.
Inom sjukvården ökar riskerna för de sjuka på
grund av personalbrist. Det har kommit in flera ska-
kande rapporter. Yrkesinspektionen är inkopplad på
hela Uddevalla lasarett, och i Sundsvall kommer man
att kalla in den. I Linköping finns endast akutsjukvård
på barnkliniken, ett universitetssjukhus. Barnöverlä-
karen har yttrat att det kan bli allvarligt för kroniskt
sjuka barn, diabetiker, hjärtsjuka, eksembarn m.fl.
Detta sker medan arbetslös sjukvårdspersonal betalas
till 75 % utan att få arbeta. Man skulle kunna ge en
bra sjukvård för ytterligare 25 % av sin lön. Det be-
hövs ett annat sätt att se.
Svenska riksdagsledamöter och regeringen! Be-
sinna er! Annars gräver vi demokratiskt valda politi-
ker vår egen grav och seglar skeppet Svea i sank. Hur
djup är solidariteten mellan facken och regeringen?
Måste inte facken i sina medlemmars intressen gå in
på en ny egen väg?
Anf. 240 HANS KARLSSON (s)
Herr talman! I dagens debatt har mycket blivit sagt
om olika åtgärder för att minska arbetslösheten, såväl
den öppna som den totala. Jag har därför i dag tänkt
ägna min tid i talarstolen till att tala om arbetslöshets-
försäkringen. Det är en del av arbetsmarknadspoliti-
ken som mest röner uppmärksamhet ur statsfinansiellt
perspektiv, mer sällan med tanke på den enskildes
behov.
Enligt mitt sätt att se har arbetslöshetsförsäkringen
tre huvuduppgifter: att skapa ekonomisk trygghet för
den enskilde vid arbetslöshet, att utgöra en del av
intressebalansen mellan arbetskraften och företagen
och att skapa förutsättning för en dynamisk och ut-
vecklande arbetsmarknad.
Den första uppgiften, att skapa ekonomisk trygg-
het för den enskilde vid arbetslöshet, är väl känd. Det
är också det som de flesta förknippar med arbetslös-
hetsförsäkringen. Jag skall därför inte ägna någon
längre tid åt den delen utan nöja mig med att konstate-
ra att också graden av trygghet för den enskilde starkt
påverkas av ersättningsnivå, beräkningsgrunder och
andra villkor i försäkringen.
Herr talman! En bra arbetslöshetsförsäkring ger
förutsättningar för löntagarna att agera utifrån en viss
styrkeposition. Att ställa krav innebär nämligen alltid
också risker på arbetsmarknaden. Den löntagare som
ställer krav och driver sina intressen löper risk att
hamna i onåd hos sin arbetsgivare eller blir betraktad
som besvärlig och därför inte önskvärd. När arbets-
löshetsförsäkringen gav 90 % i ersättning och arbets-
lösheten var låg var det inte särskilt farligt att vara
pådrivande och ta kampen för sina egna och arbets-
kamraternas intressen. När arbetslösheten är hög och
försäkringen är alltmer urholkad är det inte lika
självklart att ta kampen mot orättvisorna på jobbet.
Även lönebildningen påverkas av arbetslöshets-
försäkringens kvalitet. Låg ersättning och hårda vill-
kor för att kvalificera sig pressar lönerna neråt. Sär-
skilt märkbart är det när det gäller de lägsta lönerna.
En otillräcklig arbetslöshetsförsäkring ökar löneskill-
naderna och därmed klyftorna i samhället.
Herr talman! Den tredje huvuduppgiften för ar-
betslöshetsförsäkringen är att skapa förutsättning för
en dynamisk och utvecklande arbetsmarknad. En bra
arbetslöshetsförsäkring underlättar rörlighet på ar-
betsmarknaden. Man vågar byta jobb om försäkringen
ger trygghet. Man vågar bryta upp och övertala famil-
jen att flytta till en ny plats och ett nytt jobb om det
finns en trygghet i botten. Särskilt viktigt är det i den
arbetsmarknad som vi nu upplever. Det är nödvändigt
att människor vågar byta jobb och vågar bryta upp
från hemorten.
Arbetslinjen gynnas av en bra försäkring. Den som
har marginaler i sin ekonomi har lättare att ta initiativ
än den som är nedtryckt även ekonomiskt. En dålig
arbetslöshetsförsäkring riskerar att konservera arbets-
löshet och passivitet.
Herr talman! Det är avslutningsvis angeläget att
slå vakt om en bra arbetslöshetsförsäkring, inte enbart
för den enskildes ekonomiska trygghet vid arbetslös-
het utan också för att upprätthålla en viss intresseba-
lans mellan arbetskraften och företagen. Det är också
viktigt att ha en tillräcklig försäkring mot arbetslöshet
för att arbetsmarknaden skall fungera på ett bra sätt
och stimulera till rörlighet och utveckling.
Därmed yrkar jag bifall till finansutskottets betän-
kande.
Anf. 241 BEATRICE ASK (m)
Herr talman! Socialdemokraterna har gjort stort
nummer av sin "Perssonplan", att sätta 100 000 vuxna
i utbildning. Detta är den största utbildningssatsning
som gjorts, påstod finansministern i debatten om
vårpropositionen. Den uppblåsta marknadsföringen
gör att man undrar om socialdemokraterna har hört
talas om införandet av den allmänna folkskolan i
Sverige 1842. Det måste väl i rimlighetens namn ha
varit större.
Nu verkar regeringen i alla fall ha sansat sig.
Verklighetens Perssonplatser är inte 100 000. En stor
del av platserna finns redan, men på ett annat anslag.
Likväl går de 100 000 i repris för tredje gången i ett
regeringsförslag. Tala om återanvändning!
Det är naturligtvis granskningen av regeringens
förslag som gjort att någon särskild debatt om utbild-
ning inte har ansetts befogad i dag, utan hänvisats till
fyraminutersinlägg under rubriken Övrigt. Inget stats-
råd har heller funnit anledning att tala om utbildning i
sitt anförande.
Jag beklagar men förstår det. Tiden nu medger
ingen sång till utbildningens lov eller någon redovis-
ning av de erfarenheter som finns av samband mellan
utbildningsinsatser och ökad tillväxt. Men behovet av
ökade kunskaper och kunskapsintensitet i all produk-
tion växer. Sverige ligger efter de viktigaste konkur-
rentländerna när det gäller utbildningsnivå, och det är
allvarligt.
Under den förra mandatperioden inleddes arbetet
för att långsiktigt åstadkomma ett kunskapslyft. Hög-
skoleutbildningen byggdes ut kraftigt samtidigt som
läroplaner och kursplaner för grund- och gymnasie-
skolan moderniserades. Vi moderater anser att det
långsiktiga arbetet för att göra svensk utbildning bäst
måste fortsätta.
I det här perspektivet är också insatser för vuxna
med kort utbildning och kunskapsbrister väsentliga.
Tanken på att vidga vuxnas möjligheter till att skaffa
sig kompetens motsvarande gymnasiekurser är inte
ny.
Problemet är att socialdemokraterna nu har hittat
på ett ovanligt dyrbart och klumpigt sätt att erbjuda
fler sådan utbildning på. Man kan på goda grunder
fråga sig om förslaget kommer att ha någon inverkan
på massarbetslösheten. Detta panikprojekt, som i sina
detaljer har snickrats ihop på departementet under
några intensiva vårveckor, innebär att kommunerna
skall ansöka om särskilda medel hos en särskild dele-
gation på departementet. Risken för växande byråkra-
ti, sifferexercis och att det i slutändan inte blir så
mycket mer utbildning är uppenbar. Vi moderater
tycker att det hade varit bättre och billigare att pröva
förutsättningarna för att vidga det grundläggande
ansvar kommunerna redan har för vuxenutbildning.
Vi är också öppna för olika aktörer och nya former av
utbildning, och medel som motsvarar den volym i
utbildning vi har för vuxna i dag finns i våra förslag.
När det gäller högre utbildning föreslår vi en
kraftfull satsning på kvalificerad eftergymnasial yr-
kesutbildning. Just sådan utbildning efterfrågas och
kan stimulera ökat samarbete mellan näringsliv och
utbildning. Det är vad jag förstår också utbildning
som i ett rimligt perspektiv kan ge fler människor
arbete.
Regeringens inställning till denna s.k. key-
utbildning är ljum. En blygsam försöksverksamhet har
startat, men ansökningarna har varit sådana att den
kommitté som nu hanterar försöken redan efter ett par
månader har skrivit till regeringen och bett om fler
platser. Det visar att vi moderater hade rätt från bör-
jan, och jag skulle gärna vilja veta i dag om det kom-
mer fler platser till den här utbildningsformen.
Regeringen redovisar också en lista på hur 30 000
platser till landets högskolor skall fördelas. Med flyg
har socialdemokratiska ledamöter farit land och rike
kring och delat ut platser som inte finns än. Även
centerledaren stod i talarstolen i morse och sade att de
som inte sade ja och amen till den här listan skulle
precisera vem som inte skulle få fler platser. Men
också detta förslag är ett exempel på matematik i den
politiska skolan. 10 650 platser 1997 är egentligen
bara 4 350. Övrigt finns redan.
Jag hoppas att jag får återkomma i repliker senare,
eftersom 4 minuter verkligen inte är särskilt lång tid.
Jag tänker inte heller yrka eftersom andra moderater
har gjort det tidigare, men jag vill understryka att jag
tycker att alla våra förslag är bra.
Anf. 242 MARGITTA EDGREN (fp)
Herr talman! Vi i Folkpartiet har till denna debatt
och i det arbete som har föregått denna debatt kon-
centrerat oss på förslag som ger möjligheter för att
400 000 riktiga jobb skall växa fram. Därför har vi i
utbildningsavsnittet inte tagit upp väl kända liberala
ståndpunkter, bl.a. barntillägget i svuxa och dokto-
randtjänsterna, och inte heller tagit ställning till den
preliminära eller bedömda fördelning av högskole-
platser som presenterades i propositionen.
Utbildning är ingen quick fix. Det tar tid att gå på
en utbildning. Den som skall gå den måste vara moti-
verad så att han eller hon gör sitt bästa. Man måste
själv tro på att utbildningen är en bra personlig inves-
tering för ett riktigt jobb. Den utbildning man söker
sig till och skall gå på måste vara bra, dvs. ge kunska-
per och erfarenheter som ger en grund för en lust att
läsa och lära vidare.
Vi anser att socialdemokraterna har hanterat folk-
högskolor, komvux och högskolor ryckigt och använt
dem som ett slags dragspel för att manövrera arbets-
lösheten. Jag vill betona att utbildning aldrig får an-
vändas som verktyg för politiska utspel i syfte att
kortsiktigt kapa de synliga topparna av arbetslösheten.
Arbetslösa människor bör behandlas med respekt,
och i det ingår att de får samma möjligheter och
samma kvalitet på sin utbildning som icke arbetslösa.
Utbildningssystemet skall byggas ut för att motsvara
de krav som framtiden ställer, det är vi överens om,
men det bör inte ske genom att man termin för termin
ändrar spelreglerna för anslag, platser och studiefi-
nansiering.
Vi liberaler är t.ex. övertygade om att en bra bas
för en fortsatt bra utveckling för en ung människa är
tioårig grundskola och att den genomförs så fort som
möjligt. Massan av kunskaper har ökat och tiden
räcker inte till. En polarisering mellan teori, estetik
och praktiska ämnen är olycklig. En tioårig skola ger
tid för både IT-kunskaper, svenska språket - att tala,
läsa, skriva och förstå - och bild, slöjd och gymnas-
tik.
På samma sätt är vi övertygade om att ett mer
flexibelt gymnasium ger större livsrum för alla elever.
Vissa elever kan gå igenom det på två år, andra behö-
ver fyra år. Vissa kan efter grundskolan ta en paus
några år och komma tillbaka i komvux. Andra kan få
en lärlingsutbildning där deras mer praktiska begåv-
ning kommer till sin rätt och uppskattas.
Vi måste använda folkhögskolorna fullt ut. De har
en social miljö som är motiverande och ger en stimu-
lerande inlärningsmiljö för de unga och även äldre
som behöver det. Det finns många exempel på att just
folkhögskolorna har rätat upp många "strulpellar"
som andra skolsystem har misslyckats med. Viktigt är
att alla får en kärna av kunskaper för att platsa i da-
gens och morgondagens arbetsliv.
Vi tror också, herr talman, på de nya högskolorna.
De har visat en enastående livskraft och ett enaståen-
de nytänkande. Men sätt inte dem i motsatsställning
till de mer etablerade universiteten. Båda behövs,
båda måste få uppskattning för vad de uträttar och
bådas kvalitet på undervisning och forskning måste
säkerställas och ökas.
De 30 000 högskoleplatserna som, precis som
galten Särimner, nu tas upp för tredje gången är i
verkligheten som Beatrice Ask påpekade betydligt
färre. Om det visar sig att det inte går att expandera så
mycket med bibehållen kvalitet accepterar vi folkpar-
tister en långsammare takt, examinationstakt och
kvalitetssäkring. En kvalitet som håller i en interna-
tionell jämförelse är det allra viktigaste inom högsko-
lesystemets utveckling.
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 85 om
kvalitet.
Anf. 243 BRITT-MARIE DANESTIG-
OLOFSSON (v)
Herr talman! Jag vill börja med en allmän reflex-
ion. Den får stå för mig personligen. Under dagens
debatt har jag fått alltmer av en deja vu-upplevelse -
jag har hört det här förut. Det är samma argument som
upprepas gång på gång. Det är tick-tack, tick-tack.
Och i dag blev Centerns Olof Johansson nästan pate-
tisk när han förklarade att samarbete är bättre än kon-
frontation. Det är underbart att man har kommit fram
till dessa slutsatser. Jag har roat mig med att bokföra
hur många gånger han upprepade den sentensen, och
jag lovar att jag skall publicera det innan mandatperi-
oden är slut.
Samband förenklas, och självklarheter och platti-
tyder upphöjs till sanningar. Det är på det sättet man
skapar myter, och det är det som Stig Strömholm och
även Gunnar Adler-Karlsson kallar för fördumning.
Nu skall jag övergå till satsningarna inom utbild-
ningsområdet. Men sanningen är att varken proposi-
tionen som lagts fram eller motionerna som väckts
med anledning av den innehåller särskilt många nya
förslag. Inte ens de nya utbildningsplatserna är i
egentlig mening nya. Ca 70 % av dem finns redan i
systemet. Det är som om regeringen under våren har
ägnat sig åt någon form av processkrivning där berät-
telsen vuxit fram i proposition efter proposition. Jag
skall vidgå att miljöskildringen har blivit både fylliga-
re och blommigare. Men intrigen, alltså grundstoryn,
är densamma. Trots det presenteras denna vuxenut-
bildningssatsning av medier och av en del socialde-
mokratiska politiker på ett sätt som är ämnat att skapa
orealistiska förväntningar. Men jag skall bekänna att
jag som vänsterpartist ändå, trots detta, är nöjd med
regeringens utbildningssatsning. Det har jag sagt
tidigare i debatter, och det säger jag nu igen. Försla-
get ligger väl i linje med, och ibland är det identiskt
med, de uppfattningar som vi har framfört under all-
männa motionstiden förra året och som jag även har
försökt utveckla här i kammaren. För oss är en sats-
ning på kortutbildade vuxna oerhört viktig både ur ett
klassperspektiv och ur ett könsperspektiv. Jag menar
att alla vuxna borde garanteras rätten att skaffa sig
kompetens motsvarande treårigt gymnasium i kär-
nämnena, åtminstone i svenska, engelska och mate-
matik.
Låt mig då övergå från den nygamla valsen och
nöja mig med att kommentera det nya förslaget. Vi
vill ha ett rättvist, sammanhållet och enkelt studiestöd
med höjda ersättningsnivåer. Ingen skall av ekono-
miska skäl tvingas avstå från utbildning. Vi välkom-
nar därför detta särskilda utbildningsbidraget med en
höjd nivå. Men ingen glädje är odelad. Tyvärr uppre-
par, tycker vi, regeringen samma misstag som var
fallet med svuxa och sätter en bortre parentes för det
särskilda utbildningsbidraget. Få kortutbildade och
studieovana vuxna klarar att skaffa sig gymnasiekom-
petens i kärnämnena på endast två terminer. Det vet
jag av egen erfarenhet. Risken är att de grupper som
vuxenutbildningssatsningen är särskilt viktig för - jag
tänker då främst på de ensamstående kvinnorna med
barn, och jag talar om kvinnor eftersom de utgör 92 %
av ensamföräldrarna - återigen hamnar i den olyckli-
ga situationen att de av ekonomiska skäl inte kommer
att kunna fullfölja sina studier. Jag berörs oerhört
djupt av många kvinnors svåra situation i dag. Jag
möter många av dem på våra folkhögskolor runt om i
landet. Jag imponeras av deras beslutsamhet och
deras mod. Men jag känner också och är medveten
om deras vrede. Min förhoppning var att vi alla kvin-
nor i världens mest jämställda parlament nu skulle ha
visat våra medsystrar sympati och givit dem en rejäl
chans.
Därmed vill jag yrka bifall till reservation 81 un-
der mom. 49, där vi föreslår att det särskilda utbild-
ningsbidraget skall utgå under hela den studietid som
behövs för att fullfölja studier på en nivå motsvarande
högst ett treårigt program på gymnasieskolan eller
motsvarande på folkhögskolan.
Anf. 244 BEATRICE ASK (m) replik
Herr talman! Jag har en fråga till Britt-Marie Da-
nestig-Olofsson. Den gäller satsningen på kvinnors
utbildning. Det är alldeles riktigt att just ensamståen-
de med barn har oerhört svårt att fullfölja en utbild-
ning med låga studiemedel. Jag vet att de många
gånger är otillräckliga. Men jag skulle vilja veta hur
mycket Vänsterpartiet räknar med att denna våld-
samma satsning som man nu förordar och som man
naturligtvis kan drömma om skall kosta. Hur mycket
pengar har ni egentligen att använda för detta ända-
mål? Det vore väldigt spännande och intressant att få
veta.
Anf. 245 BRITT-MARIE DANESTIG-
OLOFSSON (v) replik
Herr talman! Jag får göra Beatrice Ask besviken
genom att säga att jag inte kan lämna några siffror.
Men om Beatrice Ask har följt debatten, vilket jag
tror att hon har gjort, har hon observerat att vi har
talat om att vi på något sätt har 20 miljarder som vi
vill satsa på olika åtgärder. Och vi flaggar för detta.
Vi gör som regeringen och säger att detta är vår in-
tention, och sedan får vi återkomma i höst under all-
männa motionstiden när budgetpropositionen läggs
fram.
Anf. 246 BEATRICE ASK (m) replik
Herr talman! Det innebär i så fall att Vänsterpar-
tiet inte vet om pengarna räcker till det som ni lovar.
Jag tror att det är detta som är så farligt i den ekono-
miska situation som vi befinner oss i med massarbets-
löshet och problem, att ställa ut löften som inte håller
vid en prövning. Jag begär inte att ett oppositionsparti
skall veta vad varje siffra exakt handlar om. Det kla-
rar inte Moderaterna heller. Men om man säger att
alla skall kunna läsa motsvarande gymnasiekompetens
och få denna förmånliga bidragsgivning fullt ut hela
vägen, måste man ju ha något på fötterna eller något i
plånboken. Det saknar uppenbarligen Vänsterpartiet,
och det är ett viktigt besked.
Anf. 247 BRITT-MARIE DANESTIG-
OLOFSSON (v) replik
Herr talman! Jag upprepar att vi har 20 miljarder i
plånboken, och jag är övertygad om att det räcker till
den här satsningen och andra satsningar också. Men
jag skall be att få återkomma mer i detalj när budget-
propositionen har lagts fram.
Anf. 248 GUNNAR GOUDE (mp)
Herr talman! Att i tider med hög arbetslöshet satsa
på utbildning är sund politik. Regeringens förslag att
tillskapa studieplatser för grundskole- och gymna-
sieutbildningen för de arbetslösa som saknar sådana
utbildningar är bra, liksom förslaget att öka antalet
studieplatser vid universitet och högskolor. Att, som
regeringen föreslår, använda a-kassan för finansie-
ringen kommer i konflikt med den normala studiefi-
nansieringen men kan accepteras som en tillfällig
åtgärd i en trängd situation.
Under normala förhållanden sker planering av
utbildning med hänsyn till såväl de sökandes, de stu-
derandes, behov som samhällets behov. Man efter-
strävar hög kvalitet och redovisar hur utbildningen
skall finansieras. Sådana överväganden är det ont om
i regeringens proposition. Detta beror sannolikt på att
många analyser och förslag till ändringar av utbild-
ningssystemet ännu befinner sig på utredningsstadiet
eller i departementet för bearbetning. Det är bara att
beklaga att arbetet inte har kommit längre. Det finns
många brister i svensk utbildning som kräver åtgär-
der.
Om vi i dag hade haft en väl fungerande organisa-
tion av utbildningssystemet, hade det varit lättare att
tro att de pengar som nu avsätts för extra studieplatser
verkligen kommer att minska arbetslösheten på sikt.
Genom att regeringen hamnat i otakt löper vi nu i
stället risken att de nya studieplatserna kan leda till
försämrad kvalitet när de skall pressas in i redan hårt
belastade skolor och högskolor.
Som läget nu är ställer sig Miljöpartiet ändå bak-
om huvuddelen av de föreslagna åtgärderna inom
utbildningsområdet, men vi föreslår ändringar på
vissa punkter, varav jag tänkte ta upp två.
För det första: En grupp som är överrepresenterad
bland de arbetslösa har glömts bort i regeringens
förslag. Det är alla vuxna med specifika läs- och
skrivsvårigheter. Varför inte nu gripa tillfället och
göra en rejäl insats för att ge dessa människor en god
undervisning så att de också får tillgång till det skriv-
na ordet - en förutsättning inte bara för ökade möjlig-
heter att komma in på arbetsmarknaden utan också för
att bli fullt delaktig i ett demokratiskt samhälle? Mil-
jöpartiet föreslår att särskilda medel avsätts för en
sådan utbildning.
För det andra gäller det näringslivets deltagande i
utbildningssatsningarna. Propositionen handlar hu-
vudsakligen om skattefinansierade bidrag till studie-
platser. Självfallet bör också näringslivet kunna göra
stora insatser för att stimulera intresset och svara för
delar av utbildningen inom områden där näringslivet
behöver arbetskraft. Det handlar t.ex. om att tidigt
väcka ungdomars intresse genom att ställa upp med
bra praktik för grundskoleelever, genom väl planerad
arbetsplatsförlagd utbildning för gymnasieelever eller
om att i samverkan med universitet och högskolor ta
aktiv del i forskarutbildning och fortbildning av lärare
och forskare inom deras specialområden. Universitet
och högskolor kan möta upp genom att t.ex. mer sys-
tematiskt starta samhällsjourer med forskarstuderan-
de, som på uppdrag utför olika arbeten för företag och
den offentliga sektorn inom sina specialområden. Det
skulle ge studenterna god erfarenhet inför steget ut i
arbetslivet och ge företagen tillgång till kompetens för
sin utveckling.
Fru talman! Miljöpartiets motioner innehåller en
rad olika förslag till konkreta åtgärder som på ett
tydligt sätt riktar sig mot målet att minska arbetslöshe-
ten. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation
76 mom. 45 men står självfallet bakom Miljöpartiets
övriga motioner i ärendet.
Anf. 249 INGER DAVIDSON (kds)
Fru talman! Den utbildningssatsning som finns
med i regeringens och Centerpartiets förslag för att
halvera den öppna arbetslösheten har vi redan debat-
terat flera gånger i denna kammare. Det är nämligen
nygamla förslag. Då har vi talat om hur vi ser på för-
delningen av platser mellan olika utbildningsanordna-
re. Vi har talat om takten i utbyggnaden osv., och vi
har också röstat om dessa frågor. Därför skall jag
ägna mina korta minuter åt tre punkter som jag tycker
saknas i utbildningssatsningen.
Den som följt debatten i dag vet att den handlat
om att den enda möjligheten att få ned arbetslösheten
- inte bara den öppna utan den totala - till en accep-
tabel nivå är att förbättra klimatet för företagande och
företagare. När det gäller att bekänna det med läppar-
na är alla rörande överens. Men hur ser det ut i prak-
tiken? Utbildningssatsningen är ju det stora trumfkor-
tet i hela förslaget. Men ingen koppling görs till hur
utbildningen skall kunna bidra till att förbättra före-
tagsklimatet - trots att det kanske är den viktigaste
åtgärden, åtminstone på litet längre sikt.
En positiv inställning till teknisk utveckling, ent-
reprenörskap och egna initiativ måste grundläggas
redan i grundskolan och sedan finnas med på alla
utbildningsnivåer. Moment om företagens betydelse
och företagandets villkor bör finnas med på alla stadi-
er. Ett nationellt program i gymnasieskolan med in-
riktning på företagande och motsvarande kurser inom
folkhögskolan är några konkreta krav från oss krist-
demokrater. För unga människor med företagsidéer
stupar projekten alltför ofta på att grundkunskaperna
är för dåliga. En utbildningssatsning som inte bara
görs för att förbättra sysselsättningsstatistiken utan för
att verkligen minska arbetslösheten borde ha inriktats
på att åtgärda den bristen.
En utbildningssatsning för sysselsättning borde ha
haft en tydligare satsning på ett utvecklat lärlingssys-
tem som en viktig del. Exempel från andra länder
visar att ungdomsarbetslösheten inte får samma om-
fattning där lärlingssystem med varvad teori och
praktik är väl utbyggd. Regeringens ljumma skriv-
ningar om att sådan utbildning bör kunna utnyttjas
betydligt mer än i dag lär inte leda till någon kraftfull
satsning. Vi kristdemokrater hade velat se en särskild
yrkeshögskola för att bredda intagningen till högsko-
lan. Alltför många elever avskräcks i dag från att söka
en utpräglad teoretisk utbildning men skulle mycket
väl kunna tänka sig att satsa på högre studier om de
varvades med praktik. Det är också ett sätt att få för-
ankring på arbetsmarknaden, som annars är ett stort
problem för nykläckta studenter.
En tredje punkt som vi kristdemokrater tycker
saknas är den långsiktiga finansieringen av vuxenstu-
dier. Kompetensutveckling kan ju inte vara en en-
gångsinsats utan måste pågå ständigt. Därför vill vi se
ett system med individuella utbildningskonton. Det
får jag återkomma till i en replik.
Anf. 250 JAN BJÖRKMAN (s)
Fru talman! Arbetslösheten är i dag ett stort och
allvarligt gissel för det svenska samhället. Satsningar
på utbildning, kompetenshöjning och livslångt lärande
är både på kort och på lång sikt ett viktigt sätt att
undvika utslagning från arbetsmarknaden, liksom att
underlätta ett återinträde.
Vi vet att samhälle och arbetsliv förändras i allt
snabbare takt. Det som på gårdagens arbetsmarknad
var tillräckliga kvalifikationer duger inte på morgon-
dagens.
Vi kan också se att de jobb som rationaliseras bort
nästan uteslutande drabbar de grupper på arbetsmark-
naden som har låg grundutbildning. Tittar vi på siff-
rorna över dem som är långtidsarbetslösa kan vi se att
mer än åtta av tio har högst grundskola eller tvåårigt
yrkesgymnasium.
Det är lätt att konstatera att bra utbildning inte är
någon garanti för en anställning. Lika enkelt är det att
se att utan en bra utbildning är läget avsevärt sämre.
Mot denna bakgrund är regeringens satsning på
vuxenutbildning och högre utbildning både nödvändig
och konsekvent, inte minst om Sverige skall konkur-
rera med hög kompetens i stället för med låga löner.
Det är också viktigt att framhålla att satsningar på
utbildning är ett av de viktigaste fördelningspolitiska
instrument vi har.
Det vi nu föreslår riskdagen är en särskild statlig
satsning på vuxenutbildning för i första hand arbetslö-
sa utan treårig gymnasiekompetens. Den riktar sig
också till anställda som saknar samma kompetens.
Den enskildes val av utbildningsanordnare skall väga
tungt. Därför är inte utbildningsplatserna fördelade på
olika anordnare, utan flera skall kunna komma i fråga.
Inte minst folkbildningen har här en viktig uppgift att
fylla. Kommunerna ges ansvaret för att utbildnings-
satsningen genomförs. För att underlätta införs också
ett särskilt utbildningsbidrag på vissa villkor för dem
som deltar i studierna.
Därutöver genomförs en utökning av utbildnings-
platserna i högskolan. De tillfälliga insatserna avlöses
av en mer permanent satsning om 30 000 platser.
Dessa fördelas enligt regeringens förslag med särskild
tyngdpunkt på de mindre och medelstora högskolorna
och vissa prioriterade områden. Gotland ges dessutom
möjlighet att växa till en volym som innebär att Got-
land kan få en självständig högskola under senare
delen av perioden.
Jag kan, efter att ha lyssnat på debatten, notera att
det föreligger en bred uppslutning bakom denna sats-
ning på utbildning och rättvisa. Inte bara Socialdemo-
kraterna och Centern står bakom utan i allt väsentligt
också Miljöpartiet och Vänstern. De partier som be-
römmer sig av att ha tagit initiativ till dagens debatt
står däremot märkvärdigt tomhänta.
Moderaterna säger nej till vuxenutbildningssats-
ningen, och det är föga förvånande. Moderaterna har
inte gjort sig kända för att satsa på bred utbildning för
de många människorna. Man räds också satsningarna
på den högre utbildningen.Bakom detta nejsägarpartis
ställningstagande finns naturligtvis som alltid en
rädsla för att om utbildning kommer många till del så
mister den i betydelse och tappar kvalitet. Men vi
andra vet att det med kunskap och kompetens inte är
som med hemligheten som man delar med kompisen i
första klass, dvs. att den förlorar sin lyster om den
delas av fler.
Tvärtom: I ett föränderligt samhälle som alltmer
vilar på kunskap och kompetens blir det viktigt både
för den enskilde och för samhället att alla är en del av
denna förändring. Om inte alla är med ökar riskerna
för utslagning från arbetsmarknaden.
När det gäller högskoleutbyggnaden vore det ren-
hårigare av moderaterna och Beatrice Ask att säga
rent ut att man är emot utbyggnaden av de mindre och
medelstora högskolorna snarare än att gömma sig
bakom kvalitetsskylten.
För oss socialdemokrater är de nya högskolorna
inte ett hot utan en viktig möjlighet när det gäller att
åstadkomma en positiv utveckling och skapa nya och
framtidsinriktade jobb.
För Folkpartiets del kan jag bara konstatera att
man antingen har tagit time-out eller sommarledigt i
utbildningspolitiken. Inte ett enda av de konkreta
förslag som man redovisar i sin motion gäller utbild-
ning - detta samtidigt som man säger sig reagera på
de områden där Socialdemokraterna och Centern har
redovisat förslag.
Jag vill yrka bifall till hemställan i finansutskottets
betänkande och avslag på reservationerna.
Anf. 251 BEATRICE ASK (m) replik
Fru talman! Moderaterna säger ju inte nej till ut-
bildningsinsatser för vuxna. Men vi säger nej till det
socialdemokratiska betongförslaget, och det är fak-
tiskt en annan sak.
Vi kritiserar inte en satsning på utbyggnad av hög-
re utbildning. Jag skulle vilja att Jan Björkman här
och nu förklarade vilka kriterier som ligger bakom
den lista som socialdemokraterna presenterar. Det
finns högskolor som förlorar utbildningsplatser ge-
nom denna våldsamma satsning. Det finns skolor som
får mängder av platser, men det presenteras inga skäl
till varför dessa inrättas.
Jag tycker inte att det ens är möjligt att diskutera
förslag som man inte vet bakgrunden till. Det är inte
av misstro mot vissa högskolor eller därför att vi
missunnar någon region utbildning, utan det är på
grund av att jag känner ansvar gentemot dem som
studerar. Ingen skall efter flera år vid högskolan stäl-
las med stora studieskulder och med en utbildning
som visar sig inte hålla måttet. Det gör att jag tar lätt
på kritik om att man noga skall pröva kvaliteten.
Anf. 252 JAN BJÖRKMAN (s) replik
Fru talman! Jag blir litet lätt förvirrad när jag lyss-
nar på moderaterna och Beatrice Ask. Å ena sidan
säger man att det egentligen inte är fråga om några
nya platser utan att det är samma gamla platser som
det talas om. I nästa skede säger man att den starka
utbyggnaden hotar kvaliteten och att den inte är till-
räckligt planerad. Jag tycker att man får bestämma sig
för vilket spår som skall gälla.
Man säger faktiskt nej till ytterligare satsningar på
vuxenutbildning. Det framgår tydligt av moderaternas
reservation att den volym som finns i dag är den vo-
lym som man anser vara tillräcklig för att möta fram-
tiden.
När det gäller högskolan skulle jag vilja veta: Hur
många nya platser tycker moderaterna vore rimligt för
att den kvalitet i utbildningen som man säger sig vär-
na om skall kunna uppnås? Vad är ert bud när det
gäller att bygga ut den högre utbildningen?
Anf. 253 BEATRICE ASK (m) replik
Fru talman! Jan Björkman säger att han är förvir-
rad, och det är ju inte så lätt att förklara för den som
inte vill begripa. Men det finns faktiskt ett moderat
förslag. Det är riktigt att anslagen motsvarar den vo-
lym av utbildning för vuxna som ingår i våra förslag.
Men om man är litet fritänkande och öppen för nya
väger kan det t.o.m. bli fler människor som får ut-
bildning. Så enkelt är det.
Sedan frågade Jan Björkman: Hur många platser
tänker moderaterna ställa upp på när det gäller hög-
skolorna? Det var detsamma som centerledaren sade i
dag. Den som inte säger ja och amen till er lista där
det inte finns en motivering skulle presentera vad som
menades. Detta är en prövning som måste ske i sam-
band med höstens arbete med budgetpropositionen.
Därmed tycker jag att regeringen har en skyldighet att
redovisa grunderna för sina förslag.
Den enda redovisning utöver de två rader som
finns i propositionen kommer från Anders Sundström.
Han har sagt att höskolan i Luleå inte har fått några
nya platser därför att man inte har ränt på departemen-
tet tillräckligt ofta utan man har hållit sig till de ruti-
ner som gäller för anslagsframställan. Det är inte
någon grund för full utbyggnad av högskolor.
Anf. 254 JAN BJÖRKMAN (s) replik
Fru talman! Satsningen på vuxenutbildningen
präglas i stor utsträckning av nytänkande, och jag har
noterat att en del av oppositionspartierna har haft
svårt att hänga med. Denna satsning utgår från indivi-
den och medborgarperspektivet. Det är det behov som
den enskilde har som skall ha genomslag på denna
utbildningssatsning. Det också därför som den har
detta upplägg som Beatrice Ask kallar för byråkra-
tiskt, men som jag kallar för individ- och medborga-
rinriktat.
När det gäller de nya platserna uppfattade jag det
så att Beatrice Ask sade att det går att göra satsningar
i september med kvalitet men att det inte går i juli.
Den logiken begriper inte jag.
Anf. 255 MARGITTA EDGREN (fp) replik
Fru talman! Jag vill fråga Jan Björkman om han
inte är litet oroad. Jag accepterar individinriktning
och att man får använda hela utrymmet med komvux,
folkhögskolor, studieförbund och privata utbildnings-
anordnare. Men är inte Jan Björkman litet oroad över
att man nu i detta ömtåliga och svårmanövrerade
system för in ytterligare en aktör, dvs. kommunerna?
Också kommunerna skall nu ta ett stort ansvar och
dessutom överta ansvar från andra. I denna ömtåliga
situation för man in ytterligare en aktör. Vi vet att var
gång som man ändrar någonting i basförutsättningarna
tar det en oerhört lång tid innan det kommer i gång.
Det är klart att man skall samarbeta, men ansvaret
skall nu kommunaliseras. Är inte Jan Björkman oroad
över den delen?
När det gäller påståendet att Folkpartiet har tagit
time-out vill jag avvisa det. Vi har tidigare debatterat
de flesta förslagen. Angående de nya förslagen var de
alldeles för dåligt förberedda för att vi skulle kunna ta
ställning.
Anf. 256 JAN BJÖRKMAN (s) replik
Fru talman! Jag tycker att det är ett spännande
upplägg, att vi utgår från de enskilda personernas
behov av utbildning och kompetenshöjning. Hela
denna satsning är ju, Margitta Edgren, kompensato-
risk. Vi vill ge mest till dem som ha fått minst insatser
hittills. Vi utgår från det behov som finns hos den
enskilde. Jag tror att det är bra att vi låter kommuner-
na ta ansvar för att genomföra denna satsning utifrån
de behov som den enskilde känner att han själv har
för att kunna klara av en framtida kompetenshöjning.
Det ligger en spännande utmaning i detta, att vi
från Stockholm och riksdagen inte är centralstyrande
när det gäller hur detta skall se ut långsiktigt. Det
finns många positiva erfarenheter som Margitta Ed-
gren och jag kommer att kunna dra av denna vux-
enutbildningssatsning när vi ser hur den har fått ge-
nomslag i praktiken. Jag hyser stark tillförsikt för att
resultatet kommer att bli bra.
Anf. 257 MARGITTA EDGREN (fp) replik
Fru talman! Jag vill så gärna tro, och jag hoppas
att det blir på det sättet. Också jag är tilltalad av att
man äntligen skall göra en individuell bedömning
beträffande de åtgärder som skall vidtas och av att
man kan välja från ett stort smörgåsbord av åtgärder.
Men, som sagt, jag tror att kommunaliseringen kom-
mer att bli den hämsko som gör att detta tyvärr inte
fungerar så som vi önskar.
Nu hinner jag kanske säga någonting om detta
med time-out. Vi kan inte ta ställning till ett förslag
om t.ex. fördelning av högskoleplatser som presente-
ras utan någon som helst motivering. Det är inte möj-
ligt, Jan Björkman. Vi får lov att återkomma när det
finns ett bättre förberett förslag - vi har varken sagt ja
eller nej. Men det kan väl ändå inte vara så att t.ex.
Lunds universitet i praktiken skall förlora på den
fördelning som presenteras i den senaste propositio-
nen. Det kan väl ändå inte vara möjligt?
Anf. 258 JAN BJÖRKMAN (s) replik
Fru talman! Självfallet förmenar jag inte Folkpar-
tiet och Margitta Edgren att vara utan förslag i den
här debatten om programmet för att ta fram åtgärder
för att komma till rätta med arbetslösheten. Det jag
pekade på var att det inte finns några konkreta förslag
från Folkpartiet och att Folkpartiet berömmer sig av
att ha varit med att ta initiativ till denna debatt för att
lösa problemen med arbetslösheten. Den slutsats som
jag kan dra är att Folkpartiet i det sammanhanget inte
anser att utbildningspolitiken spelar en väsentlig roll.
Det var bara detta som jag ville peka på.
I övrigt är jag litet rädd för att andan i det som
Margitta Edgren säger om vuxenutbildningssatsning-
en är densamma som den som vi har sett i friskolede-
batten och i andra sammanhang, nämligen att man vill
detaljreglera och detaljstyra härifrån. Jag tycker inte
att detta är nödvändigt. Det upplägg som vi har för att
åstadkomma detta är bra.
Jag vill bara konstatera att Margitta Edgren i sitt
anförande å ena sidan kritiserade oss för att vara
ryckiga. Å andra sidan kritiserade hon oss för de
permanenta satsningarna. Jag tycker att man borde
vara glad över att de permanenta satsningarna kom-
mer, om man tycker att det har varit ryckigt hittills.
Anf. 259 INGER DAVIDSON (kds) replik
Fru talman! Jag tyckte mig ana en viss släng från
Jan Björkman mot mig, även om inte kristdemokra-
terna nämndes vid namn.
Jag vill betona att vi är positiva till utbildnings-
satsningen. Men vi har uttryckt tveksamhet till om
kvaliteten skall kunna upprätthållas när det går så
snabbt, och det har vi ju redan fått gehör för. Detta
har ju ändrats, så att 15 000 av de platser som skall
tillkomma inom högskolan inte kommer förrän 1999,
efter den kritik som vi framförde. Det tycker jag är
väldigt positivt.
När det gäller satsningen på vuxenutbildning är vi
oerhört positiva. Men jag tror, precis som Britt-Marie
Danestig-Olofsson, att finansieringen kommer att bli
en akilleshäl. Jag har inga 20 miljarder att satsa. Jag
vet inte hur vi skall lösa detta, men jag menar att
regeringen borde veta hur vi skall lösa det. Den måste
ju kunna svara på den frågan när arbetslösa ensamstå-
ende mammor i höst skall avgöra om de skall våga
påbörja en utbildning för vilken de vet att de får ut-
bildningsbidrag under ett år men inte vad som händer
därefter. Vad svarar regeringen?
Anf. 260 JAN BJÖRKMAN (s) replik
Fru talman! Nej, jag tror inte att jag gjorde någon
släng mot kds. Vikten av att slå vakt om kvaliteten
tror jag att Inger Davidson och jag kan vara överens
om. Men i de utbildningssatsningar som vi gör ser jag
ingen uppenbar fara för kvaliteten. Jag skulle känna
mig betydligt mycket oroligare om vi inte orkade med
att göra utbildningssatsningen, kompetenslyftet och
insatsen för livslångt lärande, som vi i dag gör. Sam-
tidigt säger Inger Davidson att man har fått gehör för
sina synpunkter. Därför förstår jag inte tveksamheten.
Då borde man i stället komma med applåder för den
satsning som nu görs.
När det gäller finansieringen skulle jag gärna vilja
ställa en fråga till Inger Davidson: Hur tror Inger
Davidson att förslaget om individuella utbildnings-
konton kan hjälpa de arbetslösa eller de lågavlönade
kvinnorna med behov av kompetenshöjning? Vilka
pengar är det som man skall spara för att betala sin
utbildning med? Hur rimmar detta med kds andra
ställningstagande om barntillägget i svuxa?
Anf. 261 INGER DAVIDSON (kds) replik
Fru talman! Till skillnad från regeringen har vi ett
förslag som på sikt faktiskt skulle kunna hjälpa även
de arbetslösa ensamstående mammorna. Om ett sys-
tem med individuella utbildningskonton införs, där
arbetsgivare, enskilda och staten solidariskt på ett
gemensamt sätt ansvarar för att medel avsätts till
konton och extra medel tillförs för dem som är lågin-
komsttagare och inte kan avstå tillräckligt mycket
själva, kan de enskilda sedan plocka ut pengar när det
är dags för vidareutbildning och fortbildning. Då
skulle vi få systemet för livslångt lärande som vi alla
säger att vi vill ha. Nu finns inte detta system och
utbildningssatsningen träder i kraft i höst. Min fråga
kvarstår: Vad svarar regeringen dem som i höst skall
avgöra om de skall påbörja en treårig eller tvåårig
utbildning, vilka vet att de får utbildningsbidrag under
ett år men som sedan inte vet hur finansieringen ser
ut?
Anf. 262 JAN BJÖRKMAN (s) replik
Fru talman! Jag konstaterar att Inger Davidson
ställer sitt hopp till arbetsmarknadens parter att lösa
frågan om studiestödet. Det tycker jag är bra. Det kan
vara ett komplement till det offentliga studiestöd som
vi vill ha. Men jag tror att den modell som kds har
valt med individuella utbildningskonton, där man
skall avsätta pengar för att klara sin egen studiefinan-
siering, inte ger någon hjälp till de grupper som Inger
Davidson säger sig vilja slå vakt om.
Vilka pengar är det de som nu är arbetslösa behö-
ver för att kompetensutvecklas. Vi har föreslagit det
särskilda utbildningsbidraget, som man skall kunna
starta upp sina studier med. Vi ser det som en viktig
satsning för att stimulera dem som känner sig tvek-
samma och som behöver höja sin kompetens. De
individuella utbildningskontona kommer inte att vara
något alternativ för dessa grupper, och det är Inger
Davidson säkert medveten om.
Anf. 263 BRITT-MARIE DANESTIG-
OLOFSSON (v) replik
Fru talman! Jag har en fråga till Jan Björkman.
Det är riktigt, som Jan Björkman sade i sitt anförande,
att Vänstern står bakom satsningen på de mindre och
medelstora högskolorna. Men det finns en hake, som
jag ser det, nämligen att ökningen av antalet utbild-
ningsplatser också måste följas av en ökning av anta-
let disputerade lärare. Visserligen examineras flera
doktorer nu än för ett decennium sedan. Men ökning-
en motsvarar knappast behovet av lärarkraft i framti-
den, särskilt då näringslivet glädjande nog tycks ha
blivit mer intresserat av att anställa foskarutbildade.
Då är min fråga till Jan Björkman: På vilket sätt
kommer regeringen att uppmärksamma detta i forsk-
ningspropositionen?
Anf. 264 JAN BJÖRKMAN (s) replik
Fru talman! Det är, som Britt-Marie Danestig-
Olofsson antyder, frågor som kommer att hanteras i
forskningspropositionen och även i andra samman-
hang. Men hittills vågar jag tro att de mindre och
medelstora högskolorna har löst lärarförsörjningen på
ett bra sätt. Det finns ingenting av det som jag har sett
hittills som gör att jag känner mig speciellt orolig.
Om jag hade haft litet mer tid på mig skulle jag ha
refererat en artikel av den förre rektorn för högskolan
i Karlstad, Lennart Andersson, där han har behandlat
detta och visat på att man hittills har löst detta på ett
väldigt skickligt sätt på de mindre och medelstora
högskolorna.
Jag utgår från att den ökade volymen i utbildning
som vi nu får också ger ett breddat underlag på sikt.
Anf. 265 BRITT-MARIE DANESTIG-
OLOFSSON (v) replik
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt när vi nu
fattar beslut om dessa satsningar att vi också ser hel-
heter, därför att vi har kunnat anta att regeringen
kommer att föreslå en förkortad forskarutbildning. En
förkortad forskarutbildning skulle innebära att dokto-
randerna inte längre kommer att undervisa på
grundutbildning i den utsträckning som de har gjort
hittills. Allt detta sammantaget måste hänga ihop i en
helhet. Regeringen måste observera detta problem.
Anf. 266 JAN BJÖRKMAN (s) replik
Fru talman! Forskningsfrågorna behandlas ju inte i
den preliminära fördelning av högskoleplatser som
redovisas i propositionen, så vi får anledning att de-
battera dem vid flera tillfällen.
Med tanke på vuxenutbildningssatsningen skulle
jag vilja ställa en fråga till Vänsterpartiet om någon-
ting som har oroat mig, nämligen målgruppsföränd-
ringen av den vuxenutbildningssatsning som vi har
föreslagit. Vänsterpartiet vill inte att den fullt ut skall
vara kompensatorisk, utan menar att en del av vux-
enutbildningssatsningen för dem som har fått minst
utbildning skall användas för dem som redan har fått
mycket utbildning. Jag är förvånad över att Vänster-
partiet har tagit den ställningen när det gäller dessa
pengar. Jag tror att vi kommer att hitta tillräckligt
många människor med låg grundutbildning för att
fylla dessa platser och den utbildningsvolym som vi
nu har föreslagit.
Anf. 267 KRISTER ÖRNFJÄDER (s)
Fru talman! Vi behandlar nu det andra steget mot
målet om en halverad arbetslöshet. Det första steget
togs i vårpropositionen, där den ekonomiska grunden
för en fortsatt god tillväxt och ökad sysselsättning
lades fram.
I de sysselsättningspolitiska propositioner som nu
behandlats följs den ekonomiska basen upp med en
sysselsättningspolitisk strategi och med förslag till
åtgärder.
Samtliga förslag är fullt ut finansierade och kan
sammanfattas under fyra huvudrubriker:
En utbildningsrevolution för Sverige
En aktiv arbetsmarknadspolitik
Företagande för ökad sysselsättning i det ekologiskt
uthålliga samhället
Nationell kraftsamling mot arbetslösheten
Då dagen och debatten nu går mot sitt slut och det
mesta redan är sagt skall jag vara mycket konkret. Jag
anser att vi inom ramen för de två sista punkterna,
som jag nämnde, skall peka ut några konkreta områ-
den som vi skall satsa på. Det skall vara verksamheter
som bidrar till minskat beroende av import, ökad
vidareförädling vid export samt gynnar vår miljö.
Verksamheter som skulle kunna var mycket lämpliga
är vidareförädling av skogs- och stenprodukter -
produkter som vi i alltför hög grad exporterar som
råvaror.
För att minska bilismens miljöförstöring skall vi
satsa på exempelvis biomassabaserad metanol och
rapsbränsle, s.k. RME, som drivmedel för bensin- och
dieselmotorer.
Till sist vill jag ta upp turistnäringen. Det är en
verksamhet som ger många arbetstillfällen och stora
intäkter för stat och kommun, där varje investerad
krona ger mångdubbelt igen.
Detta var några exempel som jag tycker att svens-
ka staten skall satsa på för att minska arbetslösheten
och som inte försämrar vår ekonomi utan förbättrar
den.
Fru talman! Jag hoppas att regeringen i den fort-
satta uppföljningen av arbetslösheten tar till sig dessa
förslag för att minska arbetslösheten.
Anf. 268 INGER LUNDBERG (s)
Fru talman! Aldrig har vi haft så fina designut-
bildningar och samtidigt så få formsatsningar inom
industrin, aldrig utbildat så många designer och sam-
tidigt i övergripande bemärkelse varit så dåliga på att
samordna vad vi i aktiebolaget Sverige de facto kan.
Så beskriver Svensk Forms VD Johan Hult i tidningen
Fokus situationen för stora delar av svensk formgiv-
ning och design i dag. Det är allvarligt. I en tid när
hushållning med resurser, när kvalitet och estetiska
värden spelar en allt större industriell roll har Sverige
hamnat i bakvattnet.
Det finns egentligen inga kloka skäl till att det är
så. Sverige var en framstående formgivarnation på 50-
och 60-talen. I svensk tradition finns en resurssnål
hantverkstradition. Här finns blonda formideal som
väcker ett ökat internationellt intresse. I Sverige finns
erfarenhet av brukarvänlig formgivning. Det är just de
kännetecken som många i dag bedömer hör framtiden
till. De hör hemma i en framtid där kvalitet slår ut slit-
och-släng.
Ändå har Sverige som formgivarnation passerats
av de andra nordiska länderna, de som inte gav upp
satsningen på formgivning efter efterkrigstidens fram-
gångar. Nog är det, fru talman, ledset att stora svenska
lastbilar fulla av timmer åker över till Danmark och
möter lastbilar fulla av möbler, som är tillverkade i
Danmark av svenskt virke. Visst behöver vi utbyte,
men det skall inte alltid vara ett utbyte som innebär att
förädlingen sker i andra länder.
Visst finns det lysande undantag. Ikea är ett sådant
exempel, svensk glasindustri ett annat. Och varför inte
nämna den inte i alla sammanhang välkända Absolut-
flaskan.
Att designfrågorna hör framtiden till beskrevs för
en tid sedan i the Economist. Där redovisades hur
USA ökar sin designbudget med 15-29 % om året
och hur EU-länderna förväntas öka sina satsningar på
design med 50 % fram till sekelskiftet. Därför är det
viktigt att finansutskottet, med anledning av Öre-
brobänkens motion om formgivning, ställer sig bakom
kulturutskottets krav på en samordnad strategi där
kultursektor, näringsliv och utbildning samordnar sina
insatser för svensk form och svensk industridesign.
Vackrare vardagsvara kan på nytt bli ett svenskt kän-
nemärke.
I höst kommer kulturpropositionen, och med den
förslag på form- och designområdet. Det är viktigt att
designfrågorna får en betydelsefull roll i propositio-
nen och att engagemanget breddas, så att regerings-
kansliet kan bidra till ökad samordning, stolthet och
status för svensk design och formgivning.
Design- och formfrågorna är en uppgift för Kul-
turdepartementet. De är också en uppgift för Närings-
departementet och i viss utsträckning för Utbildnings-
departementet. Det är bra att de är mångas ansvar.
Men det finns en risk att mångas ansvar blir ingens
ansvar och att den ordentliga samordningen och mål-
medvetna satsningen uteblir. Jag vill därför vädja om
att så inte skall ske i kulturpropositionen. Den skall
bli en startpunkt för en ny, medveten satsning på
svensk formgivning.
Fru talman! Den 1 januari startar Ljusåret 1997.
Där har Näringsdepartementet en möjlighet att marke-
ra formfrågornas betydelse. I Bergslagen pågår en
svår och viktig strukturomvandling. Där måste också
framtidsfrågor som kretslopp och god form få spela
en viktig roll.
Anf. 269 MARIANNE ANDERSSON (c)
Fru talman! När vi nu närmar oss slutet av en lång
dags färd mot beslut funderar jag på hur den här långa
debatten har upplevts av de arbetslösa. Har de känt att
riksdagen har talat till dem, för dem? Jag hoppas det,
men jag är inte så säker.
Såvitt jag har uppfattat har ingen lyft fram den
mest utsatta gruppen på arbetsmarknaden, nämligen
invandrarna. Jag delar uppfattningen att de skall om-
fattas av den generella politiken och i princip inte
särbehandlas. Men i dag särbehandlas de i negativ
mening. Därför anser jag att det är motiverat med
vissa säråtgärder, för att åtminstone i någon mån
jämställa dem med svenskarna på arbetsmarknaden.
Invandrarpolitiska kommittén har föreslagit en
lång rad åtgärder. Det finns ingen brist på idéer. I
betänkandet återfinns endast förslag om en översyn av
lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet. Det är i
och för sig bra, men det räcker inte. En minskning av
arbetslösheten för invandrare har mycket stor betydel-
se för att vi skall kunna uppnå målet om en halvering
av arbetslösheten. Jag förutsätter därför att budgeten i
höst kommer att innehålla förslag i den vägen.
Jag måste också nämna de omdiskuterade hus-
hållstjänsterna. Hushållen är ett område där behoven
finns, köpkraften är begränsad och utbudet domineras
av svart arbetskraft. Här finns inte risken att tränga ut
andra företag genom någon form av subvention.
I debatten i morse frågade Arne Kjörnsberg var
pengarna till subventioner skulle tas. Den frågan är
helt fel ställd. Genomförs något av de förslag som
lagts fram, blir det inkomster som i dag inte finns alls.
Kostnaderna för arbetslösheten minskar då.
Det är ett framsteg att frågan skall utredas. Men en
försöksverksamhet hade gett mycket bättre besked om
utfallet i praktiken. Det är synd att regeringen inte
orkade med det. Jag emotser även här ett förslag
snabbt.
Under den långa debatten har alltför litet sagts om
den sektor som är fundamentet för människors själv-
känsla, kreativitet, identitet och framtidstro - kultur-
sektorn. Vi är många som är alldeles övertygade om
att kulturen kommer att få en allt större betydelse i
våra liv i framtiden, inte minst för barn och ungdo-
mar. Här finns också stora möjligheter till fler ar-
betstillfällen.
För den som sett sig något om i Sommar-Sverige
torde det stå klart att människor fascineras av vårt
kulturarv och våra kulturevenemang. Kulturturismen
växer snabbt. Den ger mycket sysselsättning. Jag
skulle önska att vi här i dag kunnat besluta om en
ordentlig kultursatsning. Jag tror att vi är många som
önskar det. Det hade gett jobb direkt, med stor sprid-
ningseffekt.
Det som är mycket positivt är det ökade lokala an-
svaret för arbetsmarknadsmedlen. Det vill jag fram-
hålla. Det öppnar stora möjligheter för sysselsätt-
ningsskapande kulturprojekt i hela landet, vilket vi
skrivit i kulturutskottets yttrande. Det finns en rad
exempel på hur man på vissa orter tagit vara på eld-
själarnas kraft. Det har lett till lokal utveckling och ny
optimism i hela bygder. Jag vill uppmana de nya
arbetsmarknadsnämnderna att medverka till att det
blir fler sådana projekt. Det ger den framtidstro vi så
väl behöver och kan medverka till att vi klarar av
arbetslösheten.
Kulturen är inte grädden på moset för människor.
Kulturen är egentligen själva grunden.
Anf. 270 EWA LARSSON (mp)
Fru talman! Sveriges arbetsmarknadspolitiska in-
riktning bygger på en 36-årig, gammal målsättning.
Det faktum att 60-talets huvuddrag fortfarande gäller
fastslås av regeringen och Centerpartiet i det doku-
ment vi snart skall votera om.
En ännu aktuell 36-årings huvuduppgift är att lösa
upp strukturella obalanser genom att med olika åtgär-
der underlätta och påskynda anpassning mellan utbud
och efterfrågan på arbetskraft. Flyttbidrag har varit
nyckeln till att lösa upp den s.k. strukturella obalan-
sen. Sveriges inland har fått och får fortfarande stå
med mössan i hand. Min hembygd Stockholm har
byggts sönder för att kunna ta emot alla som drabbats
och drabbas av 60-talets arbetsmarknadspolitik. Mil-
jonprogrammets felsatsningar kostar fortfarande både
socialt och ekonomiskt. De som bor där talar om en
tickande bomb.
All verklighet verkar vara helt glömd nu när fort-
satta riktlinjer slås fast. Många teaterstycken - tragi-
komiska - har spelats på temat flyttlasspolitik. Verk-
ligheten efter 36 års arbetsmarknadspolitik med in-
riktning på att påskynda anpassning är en generell 15-
procentig arbetslöshet i dag. Med samma politik skall
nu arbetslösheten halveras. Ofta överträffar verklighe-
ten dikten.
Hur påverkas då teaterlivet av 60-talets målsätt-
ning? Enligt Teaterförbundet är 23 % av dess med-
lemmar arbetslösa. Stats- och länsteatrar i Sverige
erhåller 300 miljoner kronor i statligt stöd. AMS ger
100 miljoner kronor till arbetslösa teaterarbetare i
form av projektbidrag, beredskapsarbete och utbild-
ning. Utöver dessa 100 miljoner ger a-kassa och kon-
tantstöd motsvarande 150 miljoner kronor till arbets-
lösa skådespelare, regissörer, tekniker m.fl. Utifrån
detta faktum är det inte helt fel att påstå att det är
AMS som styr teaterutbudet här i landet.
Resultatet är att uppsättningar inte görs av den
som är mest lämpad, utan av den som AMS ger bidrag
till. Norrlandsoperan kan t.ex. inte i förväg planera en
uppsättning, utan måste vänta till dess att AMS ger
besked om vilket stöd de ger och om vilka som får
detta stöd.
Inom all kulturell verksamhet ser det ut på samma
sätt. Det är AMS som med sina olika stödformer
avgör vad som är kulturell kvalitet. Det säger sig
självt att dagens snuttifierade kulturinsatser inte är bra
och att kulturpolitiken i Sverige borde ledas från ett
annat hus, nämligen från Kulturdepartementet.
Men vad är då lösningen på kulturarbetarnas gene-
rella 20-procentiga arbetslöshet? "Byt jobb!" säger
kulturutredningen, vilket får betraktas som ett kata-
strofalt underkännande. Utredningen har inte lyckats
få fram något förslag till hur konstnärers och kultur-
arbetares ekonomiska villkor skall förbättras. Inför ett
konstnärstillägg nu, säger vi! Det handlar om ett till-
lägg till den lilla lön som kulturarbetare ofta har, men
inte kan leva på. Tillägget skulle upphöra vid en års-
inkomst på förslagsvis 150 000 kronor.
Jag skulle vilja kalla det för ett första steg till en
grundtrygghet. Eftersom vi alla är beroende av kul-
turkreatörer - inte bara för att överleva utan också för
att växa som människor - så låt oss starta med den
yrkesgruppen där vi utvecklar en modell för svensk
grundtrygghet, en modell som gynnar eget arbete,
som bygger på aktivitet oavsett tjänst eller eget före-
tagande och som hjälper upp ekonomin till en an-
ständig nivå - en ekonomisk grundtrygghet utan eko-
nomisk rundgång.
Med det, fru talman, vill jag inte i dag yrka bifall
till Miljöpartiets reservation om ett konstnärstillägg,
utan jag hoppas att regeringen i höst kommer med ett
förslag om samordning och samverkan för att komma
till rätta med konstnärers och kulturkreatörers eko-
nomiska situation.
Anf. 271 WIDAR ANDERSSON (s)
Fru talman! Thorbjörn Fälldin var, och är såvitt
jag förstår, en hedersman på många sätt. Men flera
profilerade statsmän har ju med åren givit upphov till
vissa begrepp, vilka kanske inte alltid upplevs som
hedrande. Att göra en s.k. fälldinare har ju t.ex. i
folkmun kommit att innebära ett slags parafras av den
forne statsministerns 70-talslöfte om 400 000 nya
jobb - alltså att inte riktigt veta hur ett löfte skall
genomföras eller i varje fall anständigt genomlevas.
De tre partierna Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna genomför i dag dessvärre en
mycket tydlig variant av fälldinare. De lovar att på tre
och ett halvt år - och med stark betoning av att det är
i den privata sektorn som jobben skall skapas - hal-
vera hela arbetslösheten.
Men den privata sektorn kännetecknas ju just av
att den är privat. Förändringar i den privata sektorn är
därför alltid ett resultat av miljoner privata beslut hos
enskilda människor i familjer. Det kan vara beslut om
att satsa, kanske flytta eller skaffa en utbildning, en
innovatör skall möta en företagare osv.
De tre partiernas förhastade löfte utgör, menar jag,
genom sin rent av fördummande sammanblandning
mellan offentlig och privat sektor en oroväckande
spegelbild av det slags politiska hybristillstånd som
ibland rådde på 70-talet. Det fick t.ex. till resultat att
rätten till arbete skrevs in i regeringsformens kapitel
om statsskickets grunder eller att, som jag anser,
arbetsrättslagstiftningen skrev sig fast stenhårt och
detaljistiskt i en situation av full sysselsättning.
Politikens beslut om lagar och skatter och det
medvetna politiska ledarskapets försök att påverka
människornas beteenden och attityder är givetvis
viktiga, oerhört viktiga, i kampen mot arbetslösheten.
Men det ger en helt felaktig bild av politikens roll att,
som dessa partier nu gör, kvantifiera sina löften och
ge en bild av att offentligt fattade beslut som helt
gäller den privata sektorn om tre och ett halvt år skall
ha lyckats halvera hela arbetslösheten. Detta är inte
riktigt.
Socialdemokraternas och Centerns alternativ, att
halvera den öppna arbetslösheten, är däremot något
helt annat och intellektuellt hederligt eftersom politi-
ker förfogar över den offentliga sektorn på ett helt
annat sätt än den privata. De omflyttningar som nu
diskuteras och föreslås, och som vi kommer att fatta
beslut om, från AMS till exempelvis kommuner,
högskolor, folkhögskolor och en rad olika andra in-
satser är faktiskt beslut som kommer att få praktisk
betydelse. De kan faktiskt innebära att arbetslösheten,
den öppna, kan halveras.
Fru talman! Ett samhällssystems starka sidor kan i
många fall, och under vissa betingelser, lätt utvecklas
till sin motsats. Sveriges starka bindning till förhand-
ling och koncensus inom politik och ekonomi har
varit ett ovärderligt fundament för rekordåren som vi
har upplevt mellan 1945 och 1970. Men dessa tider
då allt sammanföll, då vi hade förlig vind, har nu
upphört.
När rekordåren inte längre är för handen, och inte
har varit det på 20-25 år, när ekonomin och tillväxten
söker sig andra banor, när staten inte längre lever upp
till sina inkomstgarantilöften till människorna och när
oerhört många människors försörjningsmöjligheter
förändras, försämras och förbättras för en del, måste
politiken visa sig stark och potent nog att kunna frigö-
ra sig från det strukturella strupgrepp som vi sitter i
sedan 30-talets handslag. Det krävs, fru talman, med
ett ord och i sammanfattning förnyelse!
Anf. 272 BIRGITTA HAMBRAEUS (c)
Fru talman! Om några minuter kommer riksdagen
att fatta beslut som ger förutsättningar för åtskilliga
jobb. Nu gäller det att handlingens män och kvinnor
över hela landet snabbt får kunskap om de nya möj-
ligheterna och utnyttjar dem. Det stora samhällspro-
jektet, omställningen från avfalls- till kretsloppssam-
hället som Centerpartiet har kämpat för i decennier,
får en skjuts framåt genom miljardsatsningen. Sverige
kan bli världsledande i framtidssystemen om vi, med
den ytterligare miljard som vi anslår, främjar samma
utveckling i Östersjöområdet.
Småföretagare kan kanske genom den femprocen-
tiga sänkningen av arbetsgivaravgiften få råd att ta ut
lika hög lön som sina anställda.
Kommunerna kan snabbt och klokt utnyttja riks-
dagens försök till avbyråkratisering av de olika statli-
ga kassorna till fullt avlönade tjänster inom vård,
kultur, utbildning och reparationer. Jag vill uppmana
kommunalpolitikerna att frigöra sig från byråkraternas
ängsliga bokstavstrohet till djärva och folkligt förank-
rade beslut!
Mycket kan göras genast, annat måste vi tänka
över. Jag har motionerat om bättre demokratiska
ramar kring den ekonomiska politiken genom ändring
i riksbankslagen. Finansutskottet avslår min motion
med motiveringen att regeringen utreder Riksbankens
framtid "mot bakgrund av de nya förutsättningarna för
penning- och valutapolitiken".
Dessa förutsättningar är de förändringar som ett
medlemskap i EU:s ekonomiska och monetära union
innebär. Det är naturligt att utreda detta, eftersom
riksdagen ju kan komma att besluta att vi skall gå med
i EMU. Men det är mycket troligare att riksdagen
kommer att säga nej till EMU, och då behöver riks-
bankslagen också ändras.
Vi är samlade här i dag därför att ingen av oss ac-
cepterar arbetslöshet. Men vi kan aldrig säkra rätten
till arbete om vi underkastar oss de ekonomiska teori-
er som är förhärskande i EU.
Långtidsarbetslösheten har varit skrämmande hög
i de flesta EU-länder sedan 70-talet. Sverige behöll
under 70- och 80-talen den låga arbetslösheten obero-
ende av regeringar. Men när vi började anpassa oss
till EU fick vi en lika hög arbetslöshet som EU-
länderna. Det finns all anledning att vi använder den
frihet vi fortfarande har till att utveckla egna finans-
politiska instrument.
Riksbanken, världens äldsta centralbank, är riks-
dagens bank. Det är unikt och ger riksdagen befogen-
heter som vi inte utnyttjar. Riksbanksfullmäktige, som
väljs av riksdagen, utser riksbankschef och har ansvar
för alla beslut som Riksbanken fattar. Verksamheten
lyder under riksbankslagen. Riksdagen bör se över
denna lag och ge Riksbanken flera mål.
Följande står i grundlagen i 1 kap. 2 § regerings-
formen, som reglerar hur den offentliga makten skall
utövas: "Det skall särskilt åligga det allmänna att
trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att
verka för social omsorg och trygghet och för en god
levnadsmiljö."
Det borde därmed vara självklart att Riksbankens
främsta uppgift är att anpassa ränte- och kreditpoliti-
ken för full sysselsättning, en ekologiskt bärkraftig
utveckling och en stark offentlig sektor. Riksbanksla-
gen bör kompletteras med dessa mål utöver uppgiften
att värna kronan för alltför hög inflation eller defla-
tion, som verkar vara mer akut nu.
I en rapport till Expertgruppen för studier i of-
fentlig ekonomi, ESO, beskriver Torsten Svensson
från Uppsala universitet hur riksbanksfullmäktige har
blivit helt utlämnade till den information de får från
Riksbankens ledning, eftersom de ålägger sig själva
en absolut sekretess.
Riksdagen bör utreda hur riksbanksfullmäktiges
ställning skall stärkas gentemot riksbanksledningen
och hur rapporteringen till riksdagen skall göra det
möjligt att kontrollera hur fullmäktige levt upp till
lagens intentioner.
Fru talman! Jag har för dagen inget yrkande, men jag
återkommer.
Överläggningen var härmed avslutad.
Beslut
Mom. 1 (målet om en halvering av den öppna arbets-
lösheten)
1. utskottet
2. res. 1 (m, fp, kd)
3. res. 2 (v)
4. res. 3 (mp)
Förberedande votering 1:
19 för res. 2
16 för res. 3
286 avstod
28 frånvarande
Kammaren biträdde res. 2
Förberedande votering 2:
110 för res. 1
19 för res. 2
194 avstod
26 frånvarande
Kammaren biträdde res. 1.
Huvudvotering:
178 för utskottet
109 för res. 1
35 avstod
27 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c
För res. 1:   71 m, 23 fp, 15 kds
Avstod: 19 v, 16 mp
Frånvarande:  8 s, 9 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 3 (allmänna riktlinjer för den ekonomiska poli-
tiken)
1. utskottet
2. res. 5 (m, fp, kd)
3. res. 6 (v)
4. res. 7 (mp)
Förberedande votering 1:
20 för res. 6
16 för res. 7
287 avstod
26 frånvarande
Kammaren biträdde res. 6
Förberedande votering 2:
111 för res. 5
19 för res. 6
193 avstod
26 frånvarande
Kammaren biträdde res. 5
Huvudvotering:
178 för utskottet
110 för res. 5
35 avstod
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c
För res. 5:   72 m, 23 fp, 15 kds
Avstod: 19 v, 16 mp
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 4 (utgiftstak och fördelning på utgiftsområden)
1. utskottet
2. res. 8 (m)
Votering:
204 för utskottet
72 för res. 8
45 avstod
28 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 152 s, 25 c, 1 v, 16 mp, 10 kds
För res. 8:   72 m
Avstod: 23 fp, 18 v, 4 kds
Frånvarande:  9 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp, 1 kds
Holger Gustafsson (kds) anmälde att han avsett att
rösta ja men markerats ha avstått från att rösta.
Mom. 9 (tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa
fall)
1. utskottet
2. res. 15 (mp,v)
Votering:
216 för utskottet
35 för res. 15
72 avstod
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c, 23 fp, 15 kds
För res. 15:  19 v, 16 mp
Avstod: 72 m
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 21 (nedsättning av socialavgifter)
1. utskottet
2. res. 34 (fp)
3. res. 35 (v)
Förberedande votering:
23 för res. 34
19 för res. 35
280 avstod
27 frånvarande
Kammaren biträdde res. 34.
Votering:
180 för utskottet
23 för res. 34
120 avstod
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c, 1 v, 1 kds
För res. 34:  23 fp
Avstod: 72 m, 18 v, 16 mp, 14 kds
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 26 (skatteavdrag för yrkesfiskare)
1. utskottet
2. res. 46 (m, kd)
Votering:
211 för utskottet
110 för res. 46
2 avstod
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 152 s, 25 c, 19 v, 15 mp
För res. 46:  72 m, 23 fp, 15 kds
Avstod: 1 s, 1 mp
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 27 (program för småföretagsutveckling, förny-
else och tillväxt)
1. utskottet
2. res. 49 (mp)
Votering:
194 för utskottet
15 för res. 49
112 avstod
28 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 152 s, 24 c, 1 fp, 17 v
För res. 49:  15 mp
Avstod: 1 s, 72 m, 1 c, 22 fp, 1 v, 15 kds
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 4 v, 3 mp
Per Lager (mp) anmälde att han avsett att rösta nej
men markerats som frånvarande.
Mom. 28 (översyn av reglerna inom tjänstesektorn)
1. utskottet
2. res. 51 (m, fp, kd)
Votering:
196 för utskottet
110 för res. 51
15 avstod
28 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 24 c, 19 v
För res. 51:  72 m, 23 fp, 15 kds
Avstod: 15 mp
Frånvarande:  8 s, 8 m, 3 c, 3 fp, 3 v, 3 mp
Mom. 34 (program för omställning till hållbar utveck-
ling)
1. utskottet
2. res. 64 (v)
Votering:
210 för utskottet
20 för res. 64
93 avstod
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c, 1 fp, 16 mp, 15 kds
För res. 64:  1 m, 19 v
Avstod: 71 m, 22 fp
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 35 (kretsloppsanpassade system)
1. utskottet
2. res. 65 (mp)
Votering:
304 för utskottet
16 för res. 65
1 avstod
28 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 152 s, 71 m, 25 c, 23 fp, 18 v, 15
kds
För res. 65:  16 mp
Avstod: 1 v
Frånvarande:  9 s, 9 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 42 (övriga kommunala frågor)
1. utskottet
2. res. 73 (mp)
Votering:
302 för utskottet
16 för res. 73
1 avstod
30 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 150 s, 71 m, 24 c, 23 fp, 19 v, 15
kds
För res. 73:  16 mp
Avstod: 1 m
Frånvarande:  11 s, 8 m, 3 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 45 (arbetslösa med specifika läs- och skrivsvå-
righeter)
1. utskottet
2. res. 76 (mp)
Votering:
306 för utskottet
16 för res. 76
27 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 71 m, 25 c, 23 fp, 19 v, 15
kds
För res. 76:  16 mp
Frånvarande:  8 s, 9 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 46 (ökade insatser från näringslivet i utbild-
ningen)
1. utskottet
2. res. 77 (mp)
Votering:
307 för utskottet
16 för res. 77
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 72 m, 25 c, 23 fp, 19 v, 15
kds
För res. 77:  16 mp
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 47 (lärlingsutbildningen)
1. utskottet
2. res. 78 (m, fp, mp, kd)
Votering:
197 för utskottet
126 för res. 78
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c, 19 v
För res. 78:  72 m, 23 fp, 16 mp, 15 kds
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 49 (särskilt utbildningsbidrag)
1. utskottet
2. res. 81 (v)
Votering:
286 för utskottet
19 för res. 81
18 avstod
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 70 m, 25 c, 23 fp, 15 kds
För res. 81:  19 v
Avstod: 2 m, 16 mp
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 52 (kvalitet i utbildningen)
1. utskottet
2. res. 85 (m, fp, kd)
Votering:
213 för utskottet
110 för res. 85
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c, 19 v, 16 mp
För res. 85:  72 m, 23 fp, 15 kds
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 63 (arbetsmarknadspolitikens inriktning)
1. utskottet
2. res. 97 (v)
3. res. 98 (mp)
Förberedande votering:
20 för res. 97
18 för res. 98
285 avstod
26 frånvarande
Kammaren biträdde res. 97.
Huvudvotering:
178 för utskottet
19 för res. 97
126 avstod
26 frånvarande
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c
För res. 97:  19 v
Avstod: 72 m, 23 fp, 16 mp, 15 kds
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 64 (uppföljning av arbetsmarknadspolitiken)
1. utskottet
2. res. 102 (mp)
Votering:
192 för utskottet
16 för res. 102
115 avstod
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c, 14 v
För res. 102:  16 mp
Avstod: 72 m, 23 fp, 5 v, 15 kds
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 65 (övergripande mål för Arbetsmarknadsver-
ket)
1. utskottet
2. res. 104 (v)
Votering:
286 för utskottet
19 för res. 104
18 avstod
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 70 m, 25 c, 22 fp, 16 mp
För res. 104:  19 v
Avstod: 2 m, 1 fp, 15 kds
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 80 (offentliga tillfälliga arbeten för äldre)
1. utskottet
2. res. 126 (v)
Votering:
179 för utskottet
19 för res. 126
124 avstod
27 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c, 1 fp
För res. 126:  19 v
Avstod: 72 m, 21 fp, 16 mp, 15 kds
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 4 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 81 (arbetshandikappade på arbetsmarknaden)
1. utskottet
2. res. 130 (v)
Votering:
194 för utskottet
19 för res. 130
109 avstod
27 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 152 s, 25 c, 1 fp, 16 mp
För res. 130:  19 v
Avstod: 72 m, 22 fp, 15 kds
Frånvarande:  9 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 85 (arbetsrätten)
1. utskottet
2. res. 141 (m, fp, kd)
3. res. 142 (v)
4. res. 143 (mp)
Förberedande votering 1:
19 för res. 142
17 för res. 143
287 avstod
26 frånvarande
Kammaren biträdde res. 142.
Förberedande votering 2:
110 för res. 141
19 för res. 142
194 avstod
26 frånvarande
Kammaren biträdde res. 141.
Huvudvotering:
178 för utskottet
110 för res. 141
35 avstod
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c
För res. 141:  72 m, 23 fp, 15 kds
Avstod: 19 v, 16 mp
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 86 (lagen om anställningsskydd, m.m.)
1. utskottet
2. res. 144 (m)
Votering:
251 för utskottet
72 för res. 144
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c, 23 fp, 19 v, 16 mp, 15
kds
För res. 144:  72 m
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 87 (arbetstidsfrågor)
1. utskottet
2. res. 145 (v)
3. res. 146 (mp)
Förberedande votering:
21 för res. 145
16 för res. 146
285 avstod
27 frånvarande
Kammaren biträdde res. 145.
Huvudvotering:
286 för utskottet
20 för res. 145
16 avstod
27 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 152 s, 71 m, 25 c, 23 fp, 15 kds
För res. 145:  1 m, 19 v
Avstod: 16 mp
Frånvarande:  9 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 88 (sabbatsår)
1. utskottet
2. res. 147 (mp, kd)
Votering:
288 för utskottet
31 för res. 147
1 avstod
29 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 152 s, 70 m, 24 c, 23 fp, 19 v
För res. 147:  16 mp, 15 kds
Avstod: 1 m
Frånvarande:  9 s, 9 m, 3 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Per Unckel (m) anmälde att ha avsett att rösta ja men
markerats ha avstått från att rösta.
Mom. 91 (avslag på föreslagna ändringar i lagen om
arbetslöshetsförsäkringen och lagen om kontant ar-
betsmarknadsstöd)
Propositioner ställdes först beträffande utskottets
hemställan och därefter i fråga om motiveringen.
Hemställan:
1. utskottets hemställan
2. hemställan i res. 153 (v) och res. 154 (mp). Yrkan-
det innefattade även bifall till res. 152 (m)
Votering:
203 för utskottet
107 för res. 153, 154 och 152
13 avstod
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 24 c, 23 fp, 3 kds
För res.:    72 m, 19 v, 16 mp
Avstod: 1 c, 12 kds
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Holger Gustafsson (kds) anmälde att han avsett att
avstå från att rösta men markerats ha röstat ja.
Motiveringen:
Kammaren godkände utskottets motivering.
Mom. 102 (finansiering av höjningen av ersättnings-
nivån)
1. utskottet
2. res. 161 (v)
Votering:
284 för utskottet
19 för res. 161
20 avstod
26 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 152 s, 69 m, 25 c, 23 fp, 15 kds
För res. 161:  19 v
Avstod: 1 s, 3 m, 16 mp
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 2 mp
Mom. 103 (arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen)
1. utskottet
2. res. 165 (m, fp, kd)
3. res. 166 (v)
Förberedande votering:
110 för res. 165
19 för res. 166
194 avstod
26 frånvarande
Kammaren biträdde res. 165.
Huvudvotering:
191 för utskottet
127 för res. 165
4 avstod
27 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 153 s, 25 c, 13 mp
För res. 165:  72 m, 23 fp, 17 v, 15 kds
Avstod: 2 v, 2 mp
Frånvarande:  8 s, 8 m, 2 c, 3 fp, 3 v, 3 mp
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
2 § Meddelande om protokollsjustering
Talmanne meddelade att statistiken för riksmötet
1995/96 skulle fogas till dagens protokoll.
3 § Meddelande om protokollsjustering
Talmannen meddelade att de av kammarens pro-
tokoll som återstod ojusterade efter dagens plenum
skulle framläggas till godkännande onsdagen den 24
juli kl. 12.00 i talmanskonferensens sammanträdes-
rum.
4 § Anmälan om skriftliga frågor
Anmäldes att följande skriftliga frågor framställts
den 11 juli
1995/96:596 av Widar Andersson (s) till socialminis-
tern
Allmänna Arvsfonden
1995/96:597 av Annika Nordgren (mp) till försvars-
ministern
Vapenfri tjänst
1995/96:598 av Chatrine Pålsson (kds) till finansmi-
nistern
Reglerna om alkoholinförsel
1995/96:599 av Göte Jonsson (m) till jordbruksminis-
tern
Pålagor på det svenska jordbruket
Frågorna redovisas i bilaga som fogas till riksda-
gens snabbprotokoll tisdagen den 17 september.
5 § Anmälan om svar på skriftliga frågor
Anmäldes att följande svar på skriftliga frågor in-
kommit
den 11 juli
1995/96:565 av Margitta Edgren (fp) till arbetsmark-
nadsministern Lönebidragsanställningar
1995/96:566 av Eskil Erlandsson (c) till näringsmi-
nistern
Konkurrenslagstiftningen
1995/96:570 av Eva Goës (mp) till näringsministern
Upphandling av elbilar
Svaren redovisas i bilaga som fogas till riksdagens
snabbprotokoll tisdagen den 17 september.
6 § Slutord
Anf. 274 TALMANNEN
Allra sist ber jag att få önska kammarens ledamö-
ter äntligen en riktigt skön obruten avkoppling under
några veckor i sommar.
(Applåder)
7 § Kammaren åtskildes kl. 22.51.
Förhandlingarna leddes
av talmannen från sammanträdets början t.o.m. 1 §
anf. 47 (delvis),
av förste vice talmannen därefter t.o.m. anf. 77
(delvis),
av andre vice talmannen därefter t.o.m. anf. 114
(delvis),
av tredje vice talmannen därefter t.o.m. anf. 158
(delvis),
av talmannen därefter t.o.m. anf. 202 (delvis),
av förste vice talmannen därefter t.o.m. anf. 248
(delvis),
av andre vice talmannen därefter t.o.m. anf. 270
(delvis) och
av talmannen därefter till sammanträdets slut.