Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:12 Onsdagen den 3 november

Riksdagens protokoll 1998/99:12


Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1998/99:12
Tisdagen den 3 november
Kl. 11.00 - 11.02

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor
----------------------------------------------------------------------
1 §  Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 27 oktober.
2 §  Hänvisning av ärenden till utskott
Föredrogs och hänvisades
Propositioner
1998/99:26 och 28 till skatteutskottet
1998/99:29 till kulturutskottet
Skrivelse
1998/99:25 till justitieutskottet
Motion
1998/99:Sf1 till socialförsäkringsutskottet
3 §  Anmälan och hänvisning av motioner
Anmäldes
2 127 motioner avlämnade under den allmänna
motionstiden enligt motionsförteckning som i bilaga
fogats till detta protokoll.
Kammaren biföll talmannens förslag att motio-
nerna omedelbart skulle hänvisas till utskott enligt
motionsförteckningens förslag.
4 §  Bordläggning
Anmäldes och bordlades
Propositioner
1998/99:23 Ett samordningskontor i Kalmar för Glo-
bala utvärderingen av internationella vatten
1998/99:24 Ett sekretariat i Stockholm för Öster-
sjöstaternas råd
Redogörelse
1998/99:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättel-
se
5 §  Anmälan om interpellation
Anmäldes att följande interpellation framställts
den 2 november
1998/99:17 av Barbro Johansson (mp) till statsrådet
Mona Sahlin
Arbetsgivaransvaret och stödformerna på det arbets-
marknadspolitiska området
Interpellationen redovisas i bilaga som fogas till
riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 10 november.
6 §  Anmälan om fråga för skriftligt svar
Anmäldes att följande fråga för skriftligt svar
framställts
den 3 november
1998/99:39 av Anna Åkerhielm (m) till näringsmi-
nistern
Nyårssmällare
Frågan redovisas i bilaga som fogas till riksdagens
snabbprotokoll tisdagen den 10 november.
7 §  Kammaren åtskildes kl. 11.02.
Förhandlingarna leddes av andre vice talmannen.