Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Redogörelse 2017/18:RS6

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RS6

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen överlämnar denna redogörelse till riksdagen.

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som har överlämnats till styrelsen. Re- dogörelsen omfattar huvudsakligen beslut av riksdagsstyrelsen under tiden den 1 januari 2017–31 december 2017.

Stockholm den 14 februari 2018

På riksdagsstyrelsens vägnar

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Esabelle Dingizian, ordförande, Elin Lundgren (S), Cecilia Magnusson (M), Berit Högman (S), Hans Wallmark (M), Håkan Bergman (S), Mattias Karlsson (SD), Tobias Billström (M), Eva Sonidsson (S), Anders W Jonsson (C) och Jonas Eriksson (MP).

1

2017/18:RS6 REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER TILL RIKSDAGSSTYRELSEN

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Bakgrund

Sedan 2012 redovisar riksdagsstyrelsen behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen i en redogörelse till riksdagen, senast i redogörelse 2016/17:RS4. I redogörelserna redovisas kortfattade sakuppgifter om riksdagsskrivelsernas nummer och övriga aktuella dokument (framställningar, propositioner, utskottsbetänkanden) och uppgifter om huruvida skrivelsen är slutbehandlad eller inte. Sedan redogörelse 2013/14:RS6 redovisas också i förekommande fall riksdagsstyrelsens beredningsåtgärder och hur skrivelserna har slutbehandlats.

Denna redogörelse tar upp samtliga riksdagsskrivelser från det senaste kalenderåret och några äldre riksdagsskrivelser. Vid uppföljningen och utvärderingen av riksdagens beslut är riksdagsstyrelsens åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivanden till riksdagsstyrelsen av särskilt intresse. De förslagspunkter i utskottsbetänkandena som innehåller sådana tillkännagivanden märks ut med en asterisk i redovisningen.

Äldre riksmöten

Det finns inga riksdagsskrivelser från äldre riksmöten att redovisa.

Riksmötet 2015/16

1. Riksdagens skrivelse nr 206

Författningsfrågor (utredning om riksdagens EU-arbete) Bet. 2015/16:KU16, rskr. 2015/16:206

Tidigare redovisad, se redog. 2016/17:RS4 (p. 5) Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Förslagspunkt 7 om en utredning om riksdagens EU-arbete*: Riksdagsstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska utreda riksdagens arbete med EU-frågor. Kommittén ska utreda riksdagens arbete med EU-frågor, inklusive hur riksdagen bör och kan förhålla sig till en utveckling inom EU med en förstärkt roll för de nationella parlamenten. Ut- redningen ska bl.a. ta reda på om funktionsfördelningen mellan riksdagen och regeringen har förändrats. Den 14 februari 2018 beslutade riksdagsstyrelsen att remittera kommitténs betänkande 2017/18:URF1. När remisstiden har löpt ut har riksdagsstyrelsen för avsikt att återkomma med en framställning till riksdagen. Skrivelsen är inte slutbehandlad.

2

REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER TILL RIKSDAGSSTYRELSEN 2017/18:RS6

Riksmötet 2016/17

2. Riksdagens skrivelse nr 34

Översyn av Riksrevisionen

Bet. 2016/17:KU14, rskr. 2016/17:34

Tidigare redovisad, se redog. 2016/17:RS4 (p. 7) Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av Riksrevisionen*. Översynen ska bl.a. belysa riksrevisorerna, förhållandet mellan riksdagen och riksrevisorerna, effektivitetsrevisionen och vissa förhållanden vid Riksrevisionen. Delbetänkandet Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor (2016/17:URF1) överlämnades till riksdagsstyrelsen i juni 2017 och remitterades. Därefter beslutade riksdagsstyrelsen den 11 oktober 2017 att överlämna framställning 2017/18:RS4 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor till riksdagen. Samma dag beslutade riksdagsstyrelsen även att förlänga tiden för kommitténs slutredovisning till den 14 februari 2018. Den 14 februari 2018 beslutade riksdagsstyrelsen att remittera kommitténs slutbetänkande 2017/18:URF2. När remisstiden har löpt ut har riksdagsstyrelsen för avsikt att återkomma med en framställning till riksdagen. Skrivelsen är inte slutbehandlad.

3. Riksdagens skrivelse nr 42

Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.

Bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:42

Tidigare redovisad, se redog. 2016/17:RS4 (p. 8) Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Förslagspunkt 4* om att utreda en anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmänna dataskyddsförordningen) av dels den nya lagen (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter, dels lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Riksdagsstyrelsen gav den 14 december 2016 i uppdrag åt riksdagsdirektören att utreda en anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen (dnr 657-2016/17). Riksdagsdirektören beslutade därefter att ge chefsjuristen i uppdrag att utreda nämnda anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen, att undersöka om det finns ytterligare föreskrifter som behöver anpassas till dataskyddsförordningen och, om så är fallet, att utreda en sådan anpassning. I oktober 2017 beslutade riksdagsstyrelsen att remittera promemorian Anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen av lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen

3

2017/18:RS6 REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER TILL RIKSDAGSSTYRELSEN
  m.m. Den 14 februari 2018 beslutade riksdagsstyrelsen om en framställan, An-
  passning till den allmänna dataskyddsförordningen av lagen (1996:810) om
  registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen m.m.
  (2017/18:RS7) till riksdagen. Förslagspunkten är inte slutbehandlad.
  4. Riksdagens skrivelse nr 252
  Interparlamentariska unionen (IPU)
  Redog. 2016/17:RS3, bet. 2016/17:UU16
  Skrivelsen är slutbehandlad.
  Den 10 maj 2017 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse till
  handlingarna.
  5. Riksdagens skrivelse nr 253
  Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
  Redog. 2016/17:RS2, bet. 2016/17:UU17
  Skrivelsen är slutbehandlad.
  Den 10 maj 2017 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse till
  handlingarna.
  6. Riksdagens skrivelse nr 296
  Behandlingen av riksdagens skrivelser
  Redog. 2016/17:RS4, bet. 2016/17:KU21
  Skrivelsen är slutbehandlad.
  Förslagspunkt 2 om riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen: Den 14 feb-
  ruari 2018 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse till hand-
  lingarna.

Riksmötet 2017/18

7. Riksdagens skrivelse nr 75

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Prop. 2017/18:1, redog. 2016/17:RS1, bet. 2017/18:KU1 Skrivelsen är slutbehandlad.

Förslagspunkt 2 om anslag m.m. inom utgiftsområde 1, led a) om anvisning av anslagen för budgetåret 2018 inom utgiftsområde 1, led c) om låneram för Riksdagsförvaltningen: Riksdagsstyrelsen beslutade den 13 december 2017 om anslagsdirektiv för budgetåret 2018 för Riksdagsförvaltningen och när det gäller led a) om anvisning av anslagen inom utgiftsområde 1: i fråga om Riksdagsförvaltningens anslag 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m., 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag och 2:3 Riksdagens fastighetsanslag.

4

REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER TILL RIKSDAGSSTYRELSEN 2017/18:RS6

Förslagspunkt 2 om anslag m.m. inom utgiftsområde 1, led d) om investeringsplan för riksdagens fastigheter: Riksdagsdirektören beslutade om internbudgeten för Riksdagsförvaltningen den 8 februari 2018. I internbudgeten ingår även investeringsbudgeten. Investeringsbudgeten ingår också i Riksdagsförvaltningens verksamhetsplan för 2018 som beslutades av riksdagsstyrelsen den 13 december 2017.

Förslagspunkt 2 om anslag m.m. inom utgiftsområde 1, led a) om anvisning av anslagen för budgetåret 2018 inom utgiftsområde 1 och led e) om anslagsfinansiering av anläggningstillgångar hos Riksdagens ombudsmän (JO): Riksdagsstyrelsen beslutade den 13 december 2017 om anslagsdirektiv för budgetåret 2018 för Riksdagens ombudsmän (JO) och när det gäller led a) om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: i fråga om Riksdagens ombudsmän (JO) anslag 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO).

Förslagspunkt 8 om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för 2016: Den 15 februari 2017 beslutade riksdagsstyrelsen att fastställa Riksdagsförvaltningens årsredovisning för 2016. Riksdagen beslutade den 29 november 2017 att lägga redogörelse 2016/17:RS1 till handlingarna.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018 5
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-02-16 Bordlagd: 2018-02-27 Hänvisad: 2018-02-28 Motionstid slutar: 2018-03-14