Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2017

Redogörelse 2017/18:PN1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:PN1

Verksamhetsredogörelse för

Partibidragsnämnden 2017

Till riksdagen

Enligt 13 § lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden ska nämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret till riksdagen. Partibidragsnämnden vill därför lämna följande verksamhetsredogörelse.

Stockholm den 15 februari 2018

För Partibidragsnämnden

Gunnel Wennberg

Feryal Mentes

1

2017/18:PN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2017

Nämndens uppgifter

Nämnden har till uppgift att pröva frågor om stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier och lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Nämndens organisation

Grundläggande bestämmelser om nämndens verksamhet och organisation finns i lagen med instruktion för Partibidragsnämnden och i arbetsordningen.

Nämnden har en ordförande och två övriga ledamöter som utses av riksdagsstyrelsen för en tid av sex år. Nämnden har också en sekreterare som utses av nämnden. Nämnden består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, som är ordförande, samt av justitieråden Gudmund Toijer och Mari Andersson. Samtliga förordnanden gäller till och med den 31 mars 2020. Nämndens sekreterare är sedan den 1 oktober 2012 rådman Feryal Mentes.

Sammanträden

Nämnden har under året haft fyra sammanträden.

Nämnden brukar sammanträda i början av september varje år för att fastställa de ansökningsblanketter som ska skickas ut till de politiska partier och kvinnoorganisationer som kan komma i fråga för stöd. Vid ett sammanträde i oktober fattar nämnden beslut om stödet.

I år hade Partibidragsnämnden två sammanträden under vårterminen där frågan om en modernisering och digitalisering av ansökningsblanketterna till de politiska partierna diskuterades. Med hjälp från Riksdagsförvaltningen tog nämnden fram elektroniska ansökningsblanketter, där ett preliminärt stödbelopp automatiskt räknas fram med ledning av de uppgifter som partiet fyller i.

Beslut om statligt stöd

Ansökningar om stöd enligt lagen om statligt stöd till politiska partier för tiden den 15 oktober 2017–14 oktober 2018 kom in från samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Samtliga dessa partier lämnade även en försäkran om att partiet eller de som för partiet efter personval utsetts till ledamöter eller ersättare för ledamöter av riksdagen eller Europaparlamentet inte tagit emot något anonymt bidrag i den mening som avses i lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier.

Ansökningar om stöd enligt lagen om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för 2018 kom in från samtliga riksdagspartiers kvinnoorganisationer. Anslagna medel åt kvinnoorganisationerna uppgick till 15 miljoner kronor.

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2017 2017/18:PN1
Partibidragsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 oktober 2017  
att bevilja stöd enligt följande:    
     
Statligt stöd till politiska partier    
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 45 313 650 kr  
Moderata samlingspartiet 37 174 800 kr  
Sverigedemokraterna 21 659 100 kr  
Miljöpartiet de gröna 14 544 450 kr  
Centerpartiet 13 670 400 kr  
Vänsterpartiet 13 312 800 kr  
Liberalerna 12 930 900 kr  
Kristdemokraterna 11 858 100 kr  
Feministiskt initiativ 1 666 500 kr  
Totalt 172 130 700 kr  
     
Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer    
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 3 216 670 kr  
Moderata samlingspartiet 2 655 810 kr  
Sverigedemokraternas kvinnoförbund 1 978 910 kr  
Miljöpartiet de gröna 1 514 750 kr  
Centerkvinnorna 1 456 730 kr  
Vänsterpartiet 1 437 390 kr  
Liberala kvinnor 1 398 710 kr  
Kristdemokratiska kvinnoförbundet 1 340 690 kr  
Totalt 14 999 660 kr  

Riksdagsförvaltningens kanslistöd till Partibidragsnämnden

Enligt 1 § tredje stycket lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen ska förvaltningen biträda bl.a. Partibidragsnämnden i vissa avseenden. Enligt 2 § 5 och 7–8 ska förvaltningen bl.a.

ansvara för löner, arvoden och andra ersättningar till arbetstagare och arvodesberättigade hos riksdagens nämnder

svara för de utbetalningar som följer av beslut av riksdagens nämndmyndigheter, om kostnaderna ska belasta anslag som anvisats till förvaltningen

utföra ekonomiadministrativa uppgifter för riksdagens nämndmyndigheter.

Enligt 7 a § samma lag ska Riksdagsförvaltningen träffa en överenskommelse med var och en av riksdagens nämndmyndigheter om förvaltningens kanslistöd till nämndmyndigheten.

3

2017/18:PN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2017
  En skriftlig överenskommelse om kanslistöd mellan Riksdagsförvaltning-
  en och Partibidragsnämnden träffades den 7 maj 2015. Överenskommelsen
  förlängs automatiskt med ett kalenderår om inte en part säger upp den inom
  en viss tid. Eftersom överenskommelsen inte har sagts upp gäller den således
  fortfarande.
  Under 2017 fick nämnden hjälp av Riksdagsförvaltningen med att ta fram
  elektroniska ansökningsblanketter för stödet till de politiska partierna. Dessa
  blanketter användes inför nämndens senaste beslut om stöd till de politiska
  partierna. Partierna har ställt sig positiva till denna reform som upplevs som
  en förenkling och effektivisering av ansökningsförfarandet.

Partibidragsnämndens kostnader

Kostnaderna för nämndens verksamhet betalas från anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag inom utgiftsområde 1. Under verksamhetsåret 2017 uppgick kostnaderna för nämnden till 169 807 kronor, varav 163 660 kronor för ledamöter och personal, 400 kronor för representation samt 5 747 kronor för ordförandens resor. Kostnaderna för nämnden under verksamhetsåret 2016 uppgick till 152 257 kronor, varav 151 907 kronor för ledamöter och personal samt 350 kronor för representation.

Remisser

Partibidragsnämnden lämnade den 16 januari 2017 ett remissyttrande till Justitiedepartementet över betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74).

Den 6 december 2017 lämnade Partibidragsnämnden ett remissyttrande till Riksdagsförvaltningen över promemorian Några ändringar i riksdagsordningen (dnr 143-2017/18).

Övrigt

Nämnden har under året besvarat frågor från allmänheten och från journalister. Nämnden har också vid flera tillfällen besvarat förfrågningar om att lämna ut allmänna handlingar samt lämnat ut sådana.

4 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-02-22 Bordlagd: 2018-02-27 Hänvisad: 2018-02-28 Motionstid slutar: 2018-03-14