Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2018

Redogörelse 2018/19:ÖN1

Redogörelse till riksdagen 2018/19:ÖN1

Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2018

Till riksdagen

Riksdagens överklagandenämnd ska enligt 12 § lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden även redovisa verksamhetens kostnader.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm i februari 2019

Susanne Billum ordförande

Kristina Örtenhed sekreterare

1

2018/19:ÖN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS ÖVERKLAGANDENÄMND 2018

Nämndens uppgifter

Riksdagens överklagandenämnd prövar enligt 14 kap. 8 § riksdagsordningen och lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter överklaganden av vissa beslut i förvaltningsärenden som har fattats av riksdagens organ. Närmare bestämmelser om nämnden finns i lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd.

Sammansättning

Ledamöterna i nämnden utses av riksdagen. Under 2018 hade nämnden följande sammansättning fram till den 9 oktober:

f.d. justitierådet Susanne Billum, ordförande

justitierådet Svante O Johansson, ersättare för ordföranden

Sara Karlsson (S), ordinarie ledamot (t.o.m. 2018-05-14)

Anna Wallentheim (S), ordinarie ledamot (fr.o.m. 2018-05-24)

Jessika Roswall (M), ordinarie ledamot

Patrik Engström (S), ordinarie ledamot

Hans Rothenberg (M), ordinarie ledamot

Adnan Dibrani (S), suppleant

Helena Bouveng (M), suppleant

Anna Wallentheim (S), suppleant (t.o.m. 2018-05-24)

Carl-Oskar Bohlin (M), suppleant.

Från den 9 oktober hade nämnden följande sammansättning:

f.d. justitierådet Susanne Billum, ordförande

justitierådet Svante O Johansson, ersättare för ordföranden

Anna Wallentheim (S), ordinarie ledamot

Jessika Roswall (M), ordinarie ledamot (t.o.m. 2018-10-24)

Helena Bouveng (M), ordinarie ledamot (fr.o.m. 2018-10-24)

Patrik Engström (S), ordinarie ledamot

Hans Rothenberg (M), ordinarie ledamot

Marlene Burwick (S), suppleant

Helena Bouveng (M), suppleant (t.o.m. 2018-10-24)

Lotta Olsson (M), suppleant (fr.o.m. 2018-10-24)

ClasGöran Carlsson (S), suppleant

Carl-Oskar Bohlin (M), suppleant.

Som sekreterare i nämnden tjänstgjorde under hela 2018 jur.dr Kristina Örtenhed som även är föredragande i konstitutionsutskottet.

Verksamhet

Under 2018 har Riksdagens överklagandenämnd haft tre sammanträden.

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS ÖVERKLAGANDENÄMND 2018 2018/19:ÖN1

Nämnden har fattat beslut i tre överklagandeärenden, varav två rörde beslut om anställning och ett beslut om pressackreditering.

Kostnader

Nämndens kostnader avser lön till personal och arvoden till ledamöter. Under verksamhetsåret 2018 uppgick kostnaderna för nämnden till 124 142 kronor, vilket är en minskning jämfört med 2017 då kostnaderna uppgick till 161 153 kronor.

3

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-01 Bordlagd: 2019-02-06 Hänvisad: 2019-02-07 Motionstid slutar: 2019-02-21