Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2018

Redogörelse 2018/19:RAN1

Redogörelse till riksdagen 2018/19:RAN1

Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2018

Till riksdagen

Riksdagens ansvarsnämnd lämnar härmed, enligt 4 § andra stycket lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar

m.m.beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter, följande redogörelse för verksamheten under 2018.

Stockholm den 15 februari 2019

Anders Perklev

Erik Lindberg

1

2018/19:RAN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS ANSVARSNÄMND 2018

Ansvarsnämndens uppgifter, sammansättning och organisation

Nämnden beslutar i frågor om disciplinansvar och åtalsanmälan enligt lagen (1994:26) om offentlig anställning samt om avskedande enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd i fråga om vissa högre befattningshavare hos riksdagen och dess myndigheter. Det gäller arbetstagare som ska anställas genom beslut av riksdagsstyrelsen, den administrativa direktören, avdelningscheferna och sekretariatscheferna hos Riksbanken samt kanslichefen och byråchefen eller den som upprätthåller motsvarande funktioner hos Riksdagens ombudsmän (JO). Nämnden prövar dock inte anmälningar från enskilda, utan bara från anställningsmyndigheten eller JO.

De grundläggande bestämmelserna för nämnden finns i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter. Riksdagsstyrelsen beslutade den 18 mars 2009 om en föreskrift (RFS 2009:1) med instruktion för Riksdagens ansvarsnämnd.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden och vice ordföranden ska det finnas en personlig ersättare. Vid nämnden tjänstgör en sekreterare. Riksdagsstyrelsen utser nämndens ledamöter och sekreterare.

Under 2018 har f.d. hovrättspresidenten Fredrik Wersäll varit ansvarsnämndens ordförande fram till och med den 14 juni 2018. Därefter har hovrättspresidenten Anders Perklev tagit över som ordförande. Justitierådet Karin Almgren har under 2018 varit vice ordförande. Övriga ledamöter under året har varit riksdagsledamoten Anneli Karlsson, f.d. riksdagsledamoten Gunnar Hedberg och chefsjuristen Heléne Robson. Nuvarande chefsrådmannen Erik Lindberg har varit ansvarsnämndens sekreterare. Förordnandena för nämnda personer, förutom för Erik Lindberg, avser perioden 2016–2018. Ansvarsnämnden har ingen anställd personal. Chefssekreteraren Marie Karlsson vid Svea hovrätt har svarat för nämndens kanslifunktion. Nämnden får vidare använda Svea hovrätts lokaler för sin verksamhet.

Verksamheten under 2018

Riksdagens ansvarsnämnd har i praktiken inte haft någon verksamhet sedan 2002. Under 2018 har en remiss besvarats, och i övrigt har inte några ärenden behandlats.

Kostnader under 2018

Kostnaderna för verksamheten under året har uppgått till 6 669 kronor för arvode till ordföranden enligt 1 b § lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ (motsvarande kostnader 2017 uppgick till 6 088 kronor).

2

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-18 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27 Motionstid slutar: 2019-03-13