Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2017

Redogörelse 2017/18:SN1

Redogörelse till riksdagen

2017/18:SN1

Verksamhetsredogörelse för

Statsrådsarvodesnämnden 2017

Till riksdagen

Statsrådsarvodesnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm den 28 januari 2018

Ove Nilsson

Ordförande

Cecilia Bohlin

Sekreterare

1

2017/18:SN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR STATSRÅDSARVODESNÄMNDEN 2017

Inledning

Statsrådsarvodesnämnden är en självständig myndighet under riksdagen. Nämnden har två uppgifter. Den ena är att fastställa månadsarvoden för statsråden. Den andra är att besluta om avgångsersättning till statsråd som avgår från sin befattning.

Statsrådsarvodesnämndens verksamhet styrs av bestämmelserna i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. och i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden. För ärendehandläggningen gäller bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223). Nämnden har dessutom sedan 2013 en arbetsordning.

Sammansättning

Statsrådsarvodesnämnden består av en ordförande och två ledamöter. De väljs av riksdagen. Bestämmelser om detta finns i 8 kap. 4 § riksdagsordningen.

Under 2017 hade nämnden följande sammansättning:

f.d. kanslichefen Ove Nilsson, ordförande

f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg

f.d. riksdagsdirektören Anders Forsberg.

Som nämndens sekreterare tjänstgjorde kammarrättsrådet Cecilia Bohlin. Arvoden till ordföranden och övriga ledamöter utgår i enlighet med 1 a §

lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Årsarvodet uppgår till en i lagen angiven procentsats av månadsarvodet som riksdagsledamot. Sekreterarens arvode fastställs av nämnden.

Sammanträden

Under året hade Statsrådsarvodesnämnden fem sammanträden.

Beslut om arvoden till statsråd

Enligt 1 § första stycket lagen om arvoden till statsråden m.m. ska arvoden till statsråden betalas månadsvis med ett belopp som fastställs av Statsrådsarvodesnämnden.

Nämnden strävar efter att anpassa arvodena till en rimlig och allmänt godtagbar nivå. Inför besluten om arvoden studerar nämnden bl.a. det allmänna löneläget och följer utvecklingen på arbetsmarknaden. Nämndens beslut bereds genom att underlag i form av lönenivåer för exempelvis riksdagsledamöter, Riksdagens ombudsmän, riksrevisorerna och statliga myndighetschefer hämtas in. Vidare beaktas arvodesnivåerna i de nordiska parlamenten och regeringarna. Därutöver beaktas det allmänna konjunkturläget och avtalsrörelsen.

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR STATSRÅDSARVODESNÄMNDEN 2017 2017/18:SN1

Statsrådsarvodesnämnden har beslutat att arvodet fr.o.m. den 1 juli 2017 ska uppgå till 168 000 kronor per månad för statsministern och till 133 000 kronor per månad för de övriga statsråden.

Nämndens beslut om arvoden får enligt 16 § lagen med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden inte överklagas.

Beslut om avgångsersättning

Enligt 1 § andra stycket lagen om arvoden till statsråden m.m. beslutar Statsrådsarvodesnämnden om avgångsersättning till statsråd.

Enligt de riktlinjer som antagits av nämnden kan ett statsråd som lämnar sin befattning som statsråd och som ansöker om avgångsersättning få sådan ersättning under ett år. Avgångsersättning lämnas med samma belopp som den ersättningsberättigade fick i arvode vid avgången. Om det finns särskilda skäl kan avgångsersättning lämnas under en längre eller kortare tid än ett år eller så kan beloppet begränsas. Ett sådant skäl kan vara att statsrådet har varit statsråd under kortare tid än tolv månader. Ett statsråd som fyllt 65 år kan få avgångsersättning under högst sex månader.

Under 2017 ansökte tre statsråd om och beviljades avgångsersättning. Nämndens beslut om avgångsersättning får enligt 16 § lagen med instruk-

tion för Statsrådsarvodesnämnden inte överklagas.

Kostnader

Kostnaderna för nämndens verksamhet betalas från anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag inom utgiftsområde 1. Under verksamhetsåret uppgick kostnaderna för nämnden till 167 964 kronor, varav 165 675 kronor avsåg kostnader för ledamöter och personal och 2 289 kronor avsåg övriga drifts-

kostnader. Kostnaderna för nämnden under 2016 uppgick till totalt
156 866 kronor, varav 154 529 kronor för ledamöter och personal och
2 337 kronor för övriga driftskostnader.      

Övrigt

Statsrådsarvodesnämnden lämnade under 2017 ett yttrande över betänkandet Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3). Nämnden fick också möjlighet att svara på en remiss av promemorian Några ändringar i riksdagsordningen. Nämnden hade inte några synpunkter på förslagen i promemorian.

Nämnden besvarade under året fem brev med förfrågningar från allmänheten samt vid flera tillfällen förfrågningar per telefon. Nämnden besvarade också vid flera tillfällen förfrågningar om att lämna ut allmänna handlingar samt lämnade ut sådana.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018 3
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-02-19 Bordlagd: 2018-02-27 Hänvisad: 2018-02-28 Motionstid slutar: 2018-03-07