Riksdagens Skrifvelse N:o 118

Riksdagsskrivelse 1894:118

Riksdagens Skrifvelse N:o 118.

9

N:o 118.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1894.
Andra Kammaren den 10

/

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående skyldighet för embetsoch
tjensteman att i vissa fall anlita riksbanken m. m.

(Sammansätta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 8.)

Till Konungen.

,1 en inom Riksdagen gjord framställning har uppmärksamheten
blifvit fäst derpå, att det händt och ännu stundom hände, att tjensteman,
som omhänderhafva penningar för det allmännas räkning, hafva
sådana medel insatta på upp- och afskrifningsräkning eller deposition
i enskilda bankinrättningar, äfvensom att de i samband dermed sprida
enskilda bankers sedlar vid liqvider.

Att ett dylikt tillvägagående pa sådana orter, der tillfälle finnes
att anlita riksbanken, icke är på sin plats, synes Riksdagen ligga i
öppen dag. Riksdagen har emellertid funnit lagstadgad skyldighet för
embete- och tjensteman att alltid göra utbetalningar å tjenstens vägnar
med riksbankens sedlar icke böra ifrågakomma. Åtskilliga tillfällen
gifvas nemligen, då utbetalningar skola ske samtidigt dermed, att en
betydlig uppbörd inflyter i enskilda bankers sedlar, och i dylika fall
lärer det vara olämpligt att vederbörande tjensteman på förhand för
alla sina utbetalningar förser sig med riksbankssedlar, hvarigenom han
nödgas hålla större kassa än han behöfver, hvilket torde vara en gifven
Bill. till Riksd. Frot. 1894. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 22 Raft. 2

10

Riksdagens Skrifvelse N:o ll8.

olägenhet, i synnerhet då tjenstemannen under uppbörds- och utbetalningsperiod
befinner sig på resa.

Att, då tjensteman innehar staten tillhöriga uppbördsmedel och
fråga om dessas insättande i bank föreligger, sådan insättning, så vidt
möjligt är, bör ske i riksbanken, torde äfven vara uppenbart. Riksdagen
anser sig eg a anledning tillägga, att det bör vara lika klart, att
insättningen, vare sig den eger rum i riksbanken eller i enskild bankinrättning,
skall ske för det allmännas räkning och icke å embets- eller
tjenstemans enskilda konto, detta till undvikande af hvarje sammanblandning
utaf allmänna och enskilda medel.

Med anledning häraf får Riksdagen anhålla, att Eders Kongl.
Maj:t täcktes vidtaga sådana åtgärder, att, då kronan tillhöriga uppbördsmedel
skola insättas i bank, dylik insättning sker hos riksbanken,
när tillfälle dertill gifves, samt att utbetalningar för statens räkning,
så vidt möjligt är och lämpligen kan ske, verkställas med riksbankens
sedlar.

Stockholm den 10 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.