Riksdagens Skrifvelse N:o 127

Riksdagsskrivelse 1894:127

16

Riksdagens Skrifvelse N:o 127.

N:o 127.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894.
_ Andra Kammaren 11

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts
proposition n:o 4J med föslag till förordning om ändrad
lydelse af vissa paragrafer i grufvestadgan den 16
maj 1884.

(Lagutskottets utlåtande n:o 70 och memorial n:o 74.)

Till Konungen.

Genom en den 9 sistlidne mars afl&ten proposition har Eders Kongl.
Maj:t velat inhemta Riksdagens yttrande öfver ett i propositionen infördt
förslag till förordning om ändrad lydelse af vissa paragrafer i grufvestadgan
den 16 maj 1884.

Riksdagen, som ansett ifrågavarande proposition innefatta ett ämne,
derom Riksdagen eger att för sin del besluta, har, då Riksdagen icke
kunnat godkänna de af Eders Kongl. Maj:t föreslagna bestämmelser angående
kronan förbehållen jordegareandel vid inmutningar på icke disponerad
kronojord och dermed sammanhängande stadganden, i anledning
af Eders Kongl. Maj:ts proposition, för sin del antagit följande

Lag

om ändrad lydelse af vissa paragrafer i grufvestadgan den 16 maj 1884.

Härigenom förordnas, att nedannämnda paragrafer i grufvestadgan
den 16 maj 1884 skola erhålla följande ändrade lydelse.

Riksdagens Skrifvelse N:o 127.

17

3 §

1 mom. Å område, beläget på mindre afstånd än två hundra meter
från boningshus eller från annan åbyggnad, der den är uppförd vid gård,
eller från tomtplats eller trädgård, vare inmutning ej tillåten, utan tillstånd
af såväl egaren till byggnaden, tomtplatsen eller trädgården som
den, hvilken dertill har nyttjanderätt; dock att inom utmål befintliga
byggnader, hvilka erfordras för grufdriften, ej må utgöra hinder för inmutning.

Inmutning må ej ske å kyrkogård eller begrafningsplats, ej heller,
utan tillstånd af vederbörande myndighet eller st}7relse, å område på
mindre afstånd än trettio meter från sådan jernväg eller kanal, som är
upplåten för allmän trafik.

2 mom. Inmutning vare ock förbjuden å förut inmutadt område
samt å utmål, så länge rättigheten till området eller utmålet blifvit behörigen
försvarad.

5 §

öfver inkommen ansökning om mutsedel skall bergmästaren ofördröjligen
och senast trettio dagar efter mottagandet meddela skriftligt
beslut. Finner bergmästaren nödigt infordra ytterligare upplysning i afseende
å arten af den angifna mineralanledningen, inmutningspunktens
läge eller annan för mutsedelns utfärdande erforderlig omständighet, ege
han förelägga sökanden att dermed inkomma inom viss lämplig tid, räknad
från den dag beslutet gafs, och vare, i händelse den tid försittes,
den då gjorda ansökningen förfallen, hvilken påföljd bör i beslutet intagas.
Finnes åter af de inkomna handlingarna eller efter infordrad
upplysning, att mineralanledningen icke utgör föremål för inmutning
enligt 1 §, eller att sådant hinder uppenbarligen möter, som i 3 § sägs,
varde ansökningen afslagen.

11 §

Sedan mutsedel blifvit utfärdad, eger inmutaren att inom det inmutade
området, innefattande en omkrets med ett hundra meters afstånd
från inmutningspunkten, anställa sådant försöksarbete, som erfordras till
fyndighetens undersökning och blottande, äfvensom att begagna eller
Bih. till Rikad. Prot. 18.94. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 23 Haft. 3

18

Riksdagens Skrifvelse N.o 127.

anlägga väg till stället; dock att hvad i .3 § är stadgadt om hinder emot
inmutning äfven gäller i fråga om försöksarbete, så framt hindret förefans,
då mutsedeln utfärdades.

För den mark, inmutaren sålunda begagnar, skall han gifva innehafvaren
af jorden, så länge försöksarbetet fortgår, full ersättning i årlig
afgift, som för hvarje år förskottsvis betalas.

I händelse anläggningen öfvergifves, innan utmål derför varder lagdt,
vare inmutaren jemväl skyldig att ersätta jordegaren eller den, som i
hans ställe är berättigad till sådan godtgörelse, all skada, som marken
genom försöksarbetet för framtiden kan hafva tagit; och ansvare inmutaren
under tiden, till dess denna ersättning blifvit erlagd, för fulla
beloppet af den årliga afgiften för markens begagnande.

Skada och intrång, som af försöksarbetet förorsakas och hvarom ej
förut i denna paragraf är stadgadt, vare inmutaren ock skyldig att ersätta.

13 §.

1 mom. Minst fjorton dagar innan något arbete å det inmutade
området börjas, skall inmutaren, vid inrautningsrättens förlust och skyldighet
att för all genom arbetet förorsakad skada ansvara såsom för
åverkan, lemna bestyrkt afskrift af mutsedeln till såväl det inmutade
områdets egare som den, hvilken dertill innehar intecknad eller af jordegaren
hos inmutaren skriftligen anmäld nyttjanderätt; och galle om
sättet för sådant delgifvande hvad om delgifvande af stämning är stadgadt;
dock må, der jorden eges eller innehafves af enskild person, som
är frånvarande och låter egendomen af annan förvaltas, afskriften lemnas
till förvaltaren.

2 mom. Inmutaren åligger derjemte, innan något arbete å det
inmutade området börjas, att ställa pant eller borgen för all den ersättning,
hvartill inmutaren enligt 11 § är förbunden. Denna säkerhet
skall vara af öfverexekutor godkänd, der den icke'' ändock af jordegaren
och nyttjanderättsinnehafvaren antages. Försummar inmutare att
ställa sådan säkerhet, ege utmätningsmannen i orten, då han derom
anlitas, inställa arbetet, till dess säkerhet, som finnes antaglig, blifvit
anskaffad.

Stockholm den den 11 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.

Stockholm, Ivar Hseggströms boktryckeri, 1894.