Riksdagens Skrifvelse N:o 133

Riksdagsskrivelse 1894:133

6

Riksdagens Skrifvelse N:o 133.

\:o

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894.
Andra Kammaren den 11

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af deputerade
att deltaga i invigningen af norra stambanan mellan
Vännäs och Boden.

Till Konungen.

Sedan Eders Kongl. Maj:t den 1 innevarande månad förordnat,
att en högtidlig invigning af norra stambanan mellan Vännäs och Boden
skall ega rum den 2 nästinstundande augusti, samt statsrådet och
chefen för civildepartementet på Eders Kongl. Majrts befallning inbjudit,
förutom Riksdagens talmän och vice talmän, tolf af hvardera kammaren
utsedde ledamöter att såsom Riksdagens deputerade i högtidligheten
deltaga, hafva Riksdagens kamrar antagit denna inbjudning och
till deputerade utsett nedannämnde ledamöter af Riksdagen, nemligen
från Första Kammaren:

godsegaren, riddaren af Eders Kongl. Maj:ts nordstjerneorden,
grefve Philip Otto Leonard Klingspor;

hofmarskalken, kommendören med stora korset af kongl. vasaorden,
riddaren af Eders Kongl. Maj:ts nordstjerneorden Patrik Oscar
Reuterswärd;

landshöfdingen, riddaren af Eders Kongl. Maj:ts nordstjerneorden
och af kongl. vasaorden Axel Gabriel Johan Svedelius;

7

Riksdagens Skrifvelse N:o 133.

godsegaren, kommendören af kongl. vasaorden första klassen,
riddaren af Eders Kongl. Majrts nordstjerneorden Hugo Petrus Percival
Tamm;

förste landtmätaren, riddaren af Eders Kongl. Majrts nordstjerneorden
ock af kongl. vasaorden Carl Olof Widmark;

generalmajoren, förutvarande statsministern för utrikes ärendena,
riddaren och kommendören af Eders Kongl. Majrts orden m. m. herr
Oscar Magnus Björnstjerna;

ryttmästare^ kommendören af kongl. vasaorden andra klassen,
riddaren af Eders Kongl. Majrts nordstjerneorden Filip August Boström;

f. d. kaptenen, kommendören af Eders Kongl. Majrts nordstjerneorden
första klassen och af kongl. vasaorden första klassen Carl Edvard
Casparsson;

bruksegaren, riddaren af Eders Kongl. Majrts nordstjerneorden
och af kongl. vasaorden Josef Samuel Frithiof Stephens;

bruksegaren, kommendören af kongl. vasaorden andra klassen,
riddaren af Eders Kongl. Majrts nordstjerneorden Christian Lundeberg;

presidenten, kommendören med stora korset af Eders Kongl. Majrts
nordstjerneorden, juris och filosofie doktorn m. m. Per Samuel Ludvig
Annerstedt;

häradshöfdingen, f. d. hofrättsassessoren, kommendören af Eders
Kongl. Majrts nordstjerneorden första klassen Oscar Gustaf Bergius;
samt från Andra Kammaren:
grosshandlanden i Stockholm Johan Johansson;
hemmansegaren Olof Jonsson i Hof;

hemmansegaren, riddaren af kong], vasaorden Anders Persson i
Mörarp;

fullmägtigen i riksgäldskontor Johan Johansson;
arrendatorn Knut Alfred Kihlberg;
landtbrukaren Ivar Månsson i Träa;
hemmansegaren Pehr Pehrson i Törneryd;

hemmansegaren, riddaren af ''kongl. vasaorden Nils Petersson i
Runtorp;

vice konsuln, riddaren af kongl. vasaorden Johan Henrik Emanuel
Dieden;

grosshandlanden, riddaren af Eders Kongl. Majrts nordstjerneorden
Olof Mehn;

hemmansegaren Carl Persson i Stallerhult;

lektorn, riddaren af Eders Kongl. Majrts nordstjerneorden, filosofie
doktorn Gullbrand Elowson;

8

Riksdagens Skrifvelse N:o 133.

hvarjemte till suppleanter för bemälda deputerade utsetts från
Första Kammaren:

bruksegaren, riddaren af Eders Kong!. Maj:ts nordstjerneorden
Martin Samuel Nisser;

godsegaren, riddaren af Eders Kongl. Majt.:s nordstjerneorden
och af kongl. vasaorden Ernst Herman Belim;

godsegaren, riddaren af Eders Kongl. Maj:ts nordstjerneorden
Ivar Wijk;

löjtnanten Fredrik Emil Pettersson;

häradshöfdingen, riddaren af Eders Kong!. Maj:ts nordstjerneorden
och af kongl. vasaorden Gustaf Johan Georg Axel Berg;

landskamreraren, riddaren af Eders Kongl. Maj:ts nordstjerneorden
och af kongl. vasaorden Per Axel Henrik Cavalli; och
från Andra Kammaren:
inge niören Sixten Oskar Nyländer;
landtbrukaren Jöns Bengtsson i Gullåkra;

majoren, riddaren af Eders Kongl. Maj:ts svärdsorden och af
kongl. vasaorden in. m. Elis Bernhard Adolf Nilson;

handelsföreståndaren Stormats Mathias Olsson i Sörnäs;
landtbrukaren Oskar Erickson i Bjersby; och

landskamreraren, riddaren af Eders Kong!. Mapis nordstjerneorden
Herman Nestor Emanuel Amnéus.

Stockholm den 11 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI. 1894.