Riksdagens Skrifvelse, N:o 38

Riksdagsskrivelse 1884:38

16

Riksdagens Skrifvelse, N:o 38.

Ko 38.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Maj 1884.
Andra Kammaren den 13

Riksdagens Skrifvelse till Konungen, dels om jernväg sbyggnader för
statens räkning samt om inköp och ombyggnad af SundsvallTorpshammars
jernväg, dels om lån åt vissa enskilda
jernvägsbolag.

(Stats-Utskottets Utlåtanden N:is 6 och 54 samt Memorial N:is 21 och 62.)

Till Konungen.

l:o.

I den nådiga propositionen angående statsverkets tillstånd och
behof har Eders Kongl. Maj:t föreslagit Riksdagen att till fortsättning
af arbetena å stambanan mellan Bräcke och Sollefteå för år 1885 anvisa
2,000,000 kronor.

Med bifall till Eders Kongl. Maj:ts ifrågavarande framställning har
Riksdagen, till fortsättning af arbetena å stambanan mellan Bräcke och
Sollefteå, för år 1885 anvisat ett belopp af 2,000,000*kronor.

Riksdagens Skrifvelse, N:o 38.

17

2:o.

I en. den 3 sistlidne Mars allåten proposition (N:o 26) har Eders
Kongd. Maj:t föreslagit Riksdagen att

dels medgifva, att Sundsvalls jernvägsaktiebolags jernväg emellan
Sundsvall och Torpshammar med ail dertill hörande materiel till den
myckenhet, som förefans vid 1882 års utgång, må för statens räkning
inköpas, att tillträdas den 1 Januari 1885 mot en köpeskilling af tre
millioner sexhundrafemtiotusen kronor, hvilken erlägges sålunda, att
staten

1:°) eftergifver hvad vid jernvägens afträdande till staten återstår
oguldet af det bolaget beviljade statslån, hvilken återstod beräknas att

vid 1884 års slut utgöra..................................................... Kr. 1,396,884: 60;

2:o) den 2 Januari 1885, mot erhållande af de
utaf bolaget utstälda och i jernvägen intecknade
obligationer å tillhopa 600,000 kronor, erlägger till

bolaget deremot svarande belopp................................... 600,000:

och 3:o) den 2 Januari 1886 till bolaget utgifter
återstoden med............................................!................. 1,653,115: 40,

Summa Kr. 3,650,000: ;

dels godkänna jern vägsaktiebolagets vilkor om dess personals öfvergång
i statens tjenst under de af Styrelsen för statens j ern vägstrafik i
dess skrifvelse af den 29 Februari innevarande år föreslagna förbehåll;

dels öfverlåta åt Eders Kongl. Maj:t att fastställa do närmare vilkor,
förbehåll och bestämmelser, som vid aftals träffande med jernvägsaktiebolaget
och Sundsvalls stad kunna finnas erforderliga;

dels bevilja de, efter hvad ofvan är sagdt, till gäldande af den
kontanta köpeskillingen erforderliga belopp, tillsammans kr. 2,253,115: 40;

dels ock ytterligare, för jernvägens ombyggnad till bredspårig och
anskaffande af rörlig materiel, bevilja ett anslag å 1,500,884 kronor
60 öre;

dels ock slutligen af förenämnda, för inköp af jernvägen samt dess
ombyggnad och förseende med rörlig materiel, äskade anslag, tillhopa

3,754,000 kronor, anvisa till utgående

under år 1885.........................................,................. kronor 1,600,000:

och under år 1886................................................... 2,154,000:

Denna Eders Kongl. Maj:ts proposition har Riksdagen bifallit,

Bih. till Riksd. Prot. 1884. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band, 5 Käft. 3

18

Riksdagens Skrifvelse, N:o 38.

3:o.

Med bifall till inom Riksdagen väckta motioner, har Riksdagen
beviljat och stält till Eders Kongl. Maj:ts disposition ett anslag af
795,500 kronor, att under enahanda vilkor och bestämmelser, som af
1881 års Riksdag blifvit faststälda för understödjande af enskilda jernvägsanläggningar,
af Eders Kongl. Maj:t anvisas såsom lån åt Skåne
Hallands jernvägsaktiebolag och utgå med en tredjedel under hvartdera
af åren 1884, 1885 och i886.

4:o.

Inom Riksdagen har i enskilda motioner föreslagits, att Riksdagen
måtte bevilja och ställa till Eders Kongl. Maj:ts disposition ett extra
anslag af 1,555,000 kronor, att under enahanda vilkor och bestämmelser,
som af 1881 års Riksdag blifvit faststälda för understödjande af
enskilda jernvägsanläggningar, af Eders Kongl. Maj:t anvisas såsom lån
till Mellersta Hallands jernvägsaktiebolag, med en tredjedel under hvartdera
af åren 1884, 1885 och 1886.

Riksdagen har tagit del af den under den 20 Oktober 1882 ai:
Eders Kongl. Maj:t faststälda plan och kostnadsförslag för jernväg mellan
Halmstad och Yarberg (öfver Harplinge och Skrea samt genom Falkenbergs
stad) och deraf inliemtat, att jernvägen skulle erhålla en längd
af 6,64 mil, deraf sträckan HalmstadFalkenberg 3,9 mil och sträckan
FalkenbergYarberg 2,7 4 mil, och komma att kosta, med inberäknande
af rörlig materiel, 3,110,000 kronor, hvaraf på linien HalmstadFalkenberg
belöpte 1,860,000 kronor och på linien FalkenbergVarberg

1,250,000 kronor, motsvarande 476,000 kronor per mil för den förra och
457,400 kronor per mil för den senare sträckan, eller för hela banan
468,100 kronor per mil; att jernvägens spårvidd skulle blifva 4,86 fot,
största lutningen å banan vara 1: 100; samt att för öfverbyggnaden
skulle användas skenor, vägande minst 15 H- per fot, om de gjordes af
stål, och 17 Vt- per fot, om de blefve af jern.

Riksdagen har vidare inhemtat:

att Eders Kongl. Maj:t den 20 Oktober 1882 dels faststält bolagsordning
för Mellersta Hallands jernvägsaktiebolag, enligt hvilken bolagets
aktiekapital skulle utgöra minst 1,555,000 kronor, dels meddelat

19

''Riksdagens Skrifvelse, N:o 38.

bolaget koncession på ifrågavarande jernvägs anläggning under vilkor,
bland andra, om rätt för statsverket att på vissa vilkor inlösa jern vägen;

att kommuner, bolag samt enskilda personer intill den 2 sistlidne
Februari tecknat aktier i bolaget till belopp af 1,584,200 kronor;

att bolagets styrelse den 5 i samma månad beslutat, att första inbetalningen,
20 % af tecknade aktiebeloppet, skulle af aktietecknarne
fullgöras i Halmstad den 19, i Falkenberg den 20 och i Yarberg den
21, allt innevarande månad; samt

att Eders Kongl. Maj:t den 15 Juni 1883 bestämt tiden, inom
hvilken arbetet å j ern vägsanläggningen senast skall vara påbörjadt, till
den 1 April 1885.

Då jernvägen från Skåne till Halmstad redan är under arbete,
har det synts Riksdagen vara utom allt tvifvel att, om anläggning af
banan mellan Halmstad och Varberg medelst statslån befrämjas, äfven
återstående bandelen till Göteborg kommer till stånd, och således den
högeligen önskvärda direkta jern vägsförbindelsen mellan Göteborg och
Skåne, med anknytning till HalmstadNässjö och YarbergBorås till
det inre af landet ledande jernvägar, varder, utan nämnvärd kostnad
för staten, åvägabragt.

Riksdagen har derför, med bifall till ofvan omförmälda motioner,
beviljat och stält till Eders Kongl. Maj:ts disposition ett anslag af

1,550,000 kronor, att under enahanda vilkor och bestämmelser, som af
1881 års Riksdag blifvit faststälda för understödjande af enskilda jernvägsanläggningar,
af Eders Kongl. Maj:t anvisas såsom lån åt Mellersta
Hallands j ernvägsaktiebolag och utgå med en tredjedel under hvartdera
af åren 1884, 1885 och 1886.

Hvilket allt Riksdagen härmed får för Eders Kongl. Maj:t tillkännagifva.

Med undersåtlig vördnad:

Stockholm den 13 Maj 1884.