Riksdagens Skrifvelse, N:o 50

Riksdagsskrivelse 1884:50

Riksdagens Skrifvelse, N:o 50.

1

N:0 50.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 Maj 1884.

— — — — Andra Kammaren den 13 —

Riksdagens Skrifvelse, angående regleringen af utgifterna under

riksstatens Sjunde hufvudtitel.

(Stat s-Utskottets Utlåtanden N:is 13 a, 13 b, 13 c, 49, 55 och 59 samt

memorial N:o 36.)

Till Konungen.

Departementets afdelning af Kongl. Maj.ts kansli.

l:o. Eders Kongl. Maj:t har i den till Riksdagen aflåtna propositionen

angående statsverkets tillstånd och behof föreslagit, att under

Finansdepartementets afdelning af Eders Kongl. Maj:ts kansli måtte upptagas

med anslag å ordinarie stat én kontroll- och justeringsbyrå med

följande personal:

en byråchef med samma lön, tjenstgöringspenningar och ålderstillägg
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida