Riksdagens Skrifvelse, N:o 52

Riksdagsskrivelse 1884:52

Riksdagens Skrifvelse, N:o 52.

1

N:o 52.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 Maj 1884.

— — — — Andra Kammaren den 13 •— —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna

under riksstatens Nionde hufvudtitel.

(Ståts-Utskottets Utlåtanden N:o 15 a ocli Memorial N:is 15 b och 39.)

Till Konungen.

Vid riksstatens nionde hufvudtitel, innefattande, anslagen ^ till

pensions- och indragningsstaterna, hafva vid innevarande riksmöte itrågakommit

de förändringar, som här nedan omförmälas.

Pensionsstaten.

Härvid har Eders Kongl. Maj:t icke föreslagit någon förändring,

hvaremot inom Riksdagen följande framställningar blifvit gjorda.

1 ;0. Uti en inom Första Kammaren väckt motion har föreslagits,

bland
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida