Riksdagens Skrifvelse N:o 55

Riksdagsskrivelse 1890:55

Riksdagens Skrifvelse N:o 55.

1

N:o 55.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1890.

— — — — Andra Kammaren den 19 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna

under riksstatens sjette hufvudtitel, innefattande

anslagen till kongl. civildepartementet.

(Statsutskottets utlåtande n:o 7 samt memorial n-.o 28.)

Till Konungen.

I afseende å regleringen af utgifterna under riksstatens sjette

hufvudtitel, innefattande anslagen till civildepartementet, får Riksdagen

för Eders Kongl. Maj:t anmäla följande beslut.

Ordinarie anslag. ''

Kommerskollegium.

Under anslagstiteln »kommerskollegium» äro de anslag uppförda,

som utgå till kollegiet sjelft, och till patentbyrån, och äro för båda

dessa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida