Riksdagens Skrifvelse, N:o 75

Riksdagsskrivelse 1884:75

Riksdagens Skrifvelse, N:o 75.

11

N:o 75.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1884.
Andra Kammaren den 14

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående sättet för anskaffande
af medel till vissa beslutade utgifter för statens
jernväg sanläggning ar och till lån åt enskilda jernvägar.

(Stats-Utskottets Memorial N:o 65.)

Till Konungen.

Sedan innevarande Riksdag beviljat, till utförande af nya byggnader
och anläggningar äfvensom till inköp af inventarier vid statens
jernvägar, ett extra anslag af 800,000 kronor, deraf för år 1885 anvisats
500,000 kronor, och till anskaffande af ny rörlig materiel vid
statens redan trafikerade jernvägar ett extra anslag af 1,550,000 kronor,
hvaraf för år 1885 anvisats 1,000,000 kronor, så hafva ofvan uppgifna,
för år 1885 beviljade anslagsbelopp till utgående å riksstaten
anvisats.

De af Riksdagen beviljade och till utgående år 1885 anvisade
anslag å 2,000,000 kronor till norra stambanan mellan Bräcke och

12

Riksdagens Skrifvelse, N:o 75.

Sollefteå, å 1,600,000 kronor till Söderhamns jernvägs inköp och ombyggnad,
å 1,600,000 kronor till SundsvallTorpshammare jernvägs
inköp och ombyggnad, å 781,832 kronor till låneunderstöd åt Skåne
Hallands och Mellersta Hallands jernvägsaktiebolag samt å 1,000,000
kronor till låneunderstöd ur 1881 års fond för lån åt enskilda jernvägar,
äfvensom de till utgående under innevarande år anvisade 781,832 kronor
till lån åt SkåneHallands och mellersta Hallands jernvägsaktiebolag
hafva till utgående från Riksgäldskontoret anvisats, att enligt
Eders Kongl. Maj:ts disposition utbetalas, och Riksgäldskontoret bemyndigats
att medelst försäljning af obligationer, tillhörande vare sig 1875
eller 1880 års lån, i mån af behof bereda erforderlig tillgång till förenämnda
belopps utbetalning.

Med undersåtlig vördnad:

Stockholm den 14 Maj 1884.