Riksdagens Skrifvelse, N:o 76

Riksdagsskrivelse 1884:76

Riksdagens Skrifvelse, N:o 76.

13

N:o 76.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 Maj 1884.
Andra Kammaren den 14

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt
reglemente för Riksgäldskontor et.

(Ståts-Utskottets Memorial N:o 69.)

Till Konungen.

Då det reglemente för Riksgäld skontoret, hvilket vid innevarande
riksdag utfärdas, innehåller åtskilliga föreskrifter, hvilka icke finnas
intagna i Riksdagens till Eders Kongl. Maj:t aflåtna underdåniga skrifvelser,
har Riksdagen uppdragit åt sina hullmäktige i Riksgäldskontor
att, så fort ske kan efter emottagande af det nya reglementet, å Riksdagens
vägnar till Eders Kongl. Maj:t aflemna ett exemplar af samma
reglemente.

Med undersåtlig vördnad:

Stockholm den 14 Maj 1884.