Riksdagens Skrifvelse, N:o 77

Riksdagsskrivelse 1884:77

14

Riksdagens Skrifvelse, N:o 77.

N:o 77.

Uppläst och godkänd af Första Kammaren den 14 Maj 1884.
- Andra Kammaren den 14

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående fond för nytt riksdagshus
och förstärkande af statsverkets grundfond.

(Stats-Utskottets Memorial N:o 66.)

Till Konungen.

I den nådiga propositionen angående statsverkets tillstånd och
behof har Eders Kong! Maj:t föreslagit Riksdagen att dels bilda en fond
för nytt riksdagshus med flera offentliga byggnadsföretag, hvilken fond
skulle ställas under Statskontorets förvaltning, och dels till denna fond
nu afsätta ett belopp af 900,000 kronor.

Behofvet af ett nytt riksdagshus torde vara så erkändt, att någon
vidare utredning ej nu lärer vara erforderlig för ådagaläggande af
önskvärdheten deraf, att intet försummas, som kan bidraga till denna
frågas fösning så snart som möjligt. Ett kraftigt medel härtill är naturligtvis
att i tid vara betänkt på anskaffande af de betydliga belopp,
som erfordras till detta byggnadsarbete, så att arbetet, när det blifvit
beslutadt, må kunna med nödig kraft och utan åsidosättande af andra,
med utgift förenade statsändamål utföras. Riksdagen instämmer derför
helt och hållet med Eders Kongl. Maj:t i fråga om ändamålsenligheten
af att nu börja bildande af en fond för ifrågavarande, förestående
byggnadsföretag.

15

Riksdagens Skrifvelse, N:o 77.

Som likväl beloppetB afsättning ej kan sägas utgöra ett anslag
i egentlig mening, utan detsamma fortfarande komme att stå till Riksdagens
disposition, och enär Riksdagen ansett fonden, åtminstone för
det närvarande, då endast ett jemförelsevis mindre belopp kan till densamma
afsättas, böra afse endast det mest trängande bebofvet: åstadkommande
af ett nytt bus för Riksdagen, har Riksdagen byst den åsigt
att fonden bör förvaltas, icke af Statskontoret, utan af Riksgäldskontoret.

Riksdagen bar derför på det sätt bifallit Eders Kongl. Maj:ts
ifrågavarande framställning, att Riksdagen beslutat att dels bilda en
fond för nytt riksdagshus, dels af nu vid statsregleringen tillgängliga
medel till denna fond afsätta ett belopp af 900,000 kronor, som bör
under år 1885 af Statskontoret till Riksgäldskontoret öfverlemnas, dels
ock åt Riksgäldskontoret uppdraga att för fondens räkning föi''ränta de
till Riksgäldskontoret öfverlemnade, fonden tillhörande medel.

Vidare har Eders Kongl. Maj:t föreslagit, att till förstärkande af
statsverkets grundfond ett belopp af 966,820 kronor måtte för år 1885
afsättas.

Det af Eders Kongl. Maj:t föreslagna beloppet har Riksdagen,
med afseende å förhållandet mellan statens inkomster och utgifter för
nästkommande år, funnit nödigt att något nedsätta, och har Riksdagen
till förstärkande af statsverkets grundfond, å riksstaten för år 1885
anvisat 825,000 kronor.

Med undersåtlig vördnad:

Stockholm den 14 Maj 1884.