Riksdagens Skrifvelse N:o 89

Riksdagsskrivelse 1890:89

Riksdagens Skrifvelse N:o 89.

1

N:o 89.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1890.
Andra Kammaren den 19

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts
proposition angående förändrade bestämmelser i fråga om
denaturering af bränvin.

(Bevillningsutskottets betänkande n:o 11 och memorial n:o 14.)

Till Konungen.

Genom proposition den 7 nästlidne mars har Eders Kongl. Maj:t föreslagit
Riksdagen att antaga förslag till förändrad lydelse af dels §§ 10 och
12 i förordningen angående vilkoren för tillverkning af bränvin den 13 juli
1887, sådana nämnda §§ lyda enligt kungörelsen den 28 mars 1888, dels
ock §§ 18 och 36 i förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin
och andra brända eller destillerade spirituösa drycker den 29 maj 1885.

Denna proposition har blifvit af Riksdagen bifallen; hvilket Riksdagen
härmed får för Eders Kongl. Maj:t tillkännagifva.

I sammanhang härmed får Riksdagen anhålla, det täcktes Eders Kongl.
Maj:t, så snart erfarenhet vunnits om den omfattning, i hvilken denaturering
af bränvin förekommer, för Riksdagen framlägga förslag till bestämmelser
om den afgift, som skall för dylik denaturering erläggas.

Stockholm den 19 maj 1890.

Med undersåtlig vördnad.

Bih. till Riksd. Prof. 1890. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 20 Saft.

1