Riksdagens Skrifvelse N:o 91

Riksdagsskrivelse 1890:91

6

Riksdagens Skrifvelse N:o 91,

5

N:o 91.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890.

Andra Kammaren den 20

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast
egendom samt af inkomst.

(Bevillningsutskottets betänkanden n:is 3 och 16.)

Till Konungen.

Vid innevarande riksmöte hafva icke några förändringar vidtagits i
föreskrifterna om utgörande af bevillning af fast egendom1 samt af inkomst;
och kommer alltså gällande förordning härom att lända till efterrättelse för
år 1891 och intill slutet af det år, under hvars lopp ny förordning angående
denna bevillning varder af Riksdagen faststäld.

Med anmälan härom får Riksdagen, som för år 1891 åtagit sig
bevillning af fast egendom samt af inkomst till belopp af 3,700,000 kronor,
tillika anhålla, att Eders Kongl. Maj:t täcktes om hvad Riksdagen sålunda
beslutit låta utfärda allmän kungörelse.

Stockholm den 20 maj 1890.

Med undersåtlig vördnad.