Riksdagens Skrifvelse N:o 95

Riksdagsskrivelse 1890:95

16

Riksdagens Skrifvelse N:o 95.

N:o 95.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1890.
Andra Kammaren den 21

Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat.

(Statsutskottets memorial n:is 74 och 77.)

Till Konungen.

Riksstat, att gälla för år 1891 och intill dess ny statsreglering vidtager,
får Riksdagen härmed öfverlemna och dervid tillika anmäla, att Riksdagen,
i enlighet med Eders Kongl. Maj:ts förslag, beslutat, att vid statsreglerlngen
för nästkommande år de i rikets ständers skrifvelse den 12 maj
1841 angifna grunder i afseende å dispositionen af besparingarna å hufvudtitlarne
fortfarande skola blifva gällande.

Stockholm den 21 maj 1890.

Med undersåtlig vördnad.

Stockholm, Assoeiations-Boktryckeriet, 1890.