Riksdagens skrivelse nr Jf08—j09 år 1967

Riksdagsskrivelse 1967:409 - höst

- höst

Riksdagens skrivelse nr Jf08j09 år 1967

13

Nr 408

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts
proposition angående riktlinjer för bostadspolitiken,
m. m., såvitt rör den med statlig lån- och bidragsgivning
förenade hyreskontrollen.

(Statsutskottets utlåtande nr 208)

Till Konungen

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr
208 i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 100 angående riktlinjer för
bostadspolitiken, m. m., såvitt rör den med statlig lån- och bidragsgivning
förenade hyreskontrollen, jämte motioner får riksdagen anmäla att riksdagen
fattat beslut i överensstämmelse med vad utskottet i utlåtandet föreslagit.

Stockholm den 15 december 1967

Med undersåtlig vördnad

Nr 409

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av d,els Kungl.

Maj:ts proposition med förslag till lag om hyresnämnder
jämte motioner, dels Kungl. Maj:ts skrivelse med återkallelse
av propositionen m. m. jämte motioner.

(Tredje lagutskottets utlåtande nr 59)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av tredje lagutskottets utlåtande nr
59 får riksdagen härmed anmäla, att utskottets hemställan bifallits utom
så till vida att kamrarna beslutat i enlighet med den till utlåtandet fogade
reservationen II.

Stockholm den 15 december 1967

Med undersåtlig vördnad