Riksdagsskrivelse 2016/17:116

Riksdagsskrivelse 2016/17:116

Riksdagsskrivelse 2016/17:116

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson