Riksdagsskrivelse 2016/17:130

Riksdagsskrivelse 2016/17:130

Riksdagsskrivelse 2016/17:130

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit trafikutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2016/17:TU8 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

Stockholm den 16 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson