Riksdagsskrivelse 2016/17:215

Riksdagsskrivelse 2016/17:215

Riksdagsskrivelse 2016/17:215

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 april 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson