Riksdagsskrivelse 2017/18:156

Riksdagsskrivelse 2017/18:156

Riksdagsskrivelse 2017/18:156

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU10 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 februari 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson