Riksdagsskrivelse 2017/18:162

Riksdagsskrivelse 2017/18:162

Riksdagsskrivelse 2017/18:162

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU12 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 februari 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson